ITPB1/415-781/11/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2011 r. (data wpływu 12 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej .

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w lipcu 2011 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz maszyn (ciągników). Na prowadzenie tej działalności otrzymuje dofinansowanie w ramach Projektu „Twój pomysł + dotacja = Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.2 „Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Środki pieniężne pochodzące z dotacji przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych koniecznych do realizacji projektu.

W ramach wsparcia inwestycyjnego Wnioskodawca zakupił:

 1. środki trwałe:
 • urządzenie diagnostyczne o wartości 14.900 zł;
 • urządzenie do wymiany płynu hamulcowego o wartości 4.399 zł 99 gr;
 • półautomat o wartości 7.168 zł (w tym wkład własny 2.834 zł 62 gr;

 1. wyposażenie:

 • podnośnik kanałowy o wartości 1.829 zł 63 gr;
 • wózek warsztatowy o wartości 3.444 zł;
 • klucz udarowy pneumatyczny z nasadkami o wartości 568 zł;
 • podnośnik hydrauliczny o wartości 525 zł.

Jako właściciel firmy będzie nadzorował realizację projektu. Do jego zadań należeć będzie: diagnostyka i naprawa systemu wtrysku paliwa pojazdów osobowych i ciągników rolniczych, diagnostyka i naprawa systemu ABS i ESP, wymiana płynów eksploatacyjnych, wymiana klocków hamulcowych, kasowanie kontrolki systemu AirBag, SRS, programowanie kluczyków, adaptacja przepustnicy, wtryskiwaczy, kodowanie sterowników, monitorowanie realizacji harmonogramu projektu, reagowanie na trudności powstające w trakcie realizacji projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako osoba fizyczna i beneficjent Wnioskodawca korzysta również ze zwolnienia przedmiotowego od dochodów uzyskanych z dotacji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują szereg zwolnień, którymi objęte zostały niektóre dotacje. Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

 1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
 2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
 3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
 2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
 3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zauważyć należy, iż Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca skorzystał ze wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach otrzymanej dotacji Wnioskodawca zakupił środki trwałe oraz wyposażenie o wartości poniżej 3.500 zł.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe, w części nieprzeznaczonej na cele inwestycyjne (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Przy czym – jak wskazano – zwolnienie to dotyczy wyłącznie tej części środków, która nie została przeznaczona na cele inwestycyjne.

Środki przeznaczone na cele inwestycyjne – zakup środków trwałych, nie stanowią bowiem przychodu, zgodnie z zapisem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazane przez Wnioskodawcę podstawy zwolnienia od podatku dochodowego nie mają w przedmiotowej sytuacji zastosowania.

Bowiem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem;

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Podkreślić ponownie należy, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy został m.in. rozszerzony o pkt 137, na podstawie którego zwolnieniem od podatku objęte zostały środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Do środków europejskich, w rozumieniu znowelizowanej ustawy o finansach publicznych zaliczono m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Jak wielokrotnie podkreślał w swym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, „zwolnienia nie stanowią uznanego przez ustawodawcę standardu prawnego lecz są ustawowym wyjątkiem od zasady powszechności i równości obowiązków podatkowych” (orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K. 26/97). Stąd należy je interpretować ściśle, tj. bez stosowania wykładni rozszerzającej, ani zawężającej.

Dlatego też, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w części nieprzeznaczonej na cele inwestycyjne wypłacone w 2011 r. uczestnikom projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, korzystają w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy.

Nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku polega zatem na podaniu błędnej podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze środków pochodzących z budżetu państwa w odniesieniu do znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych. W przedmiotowej sprawie nie będzie miał bowiem zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, sfinansowana z udziałem środków europejskich, w części nieprzeznaczonej na cele inwestycyjne korzysta wyłącznie ze zwolnienia na postawie wyżej wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w części przeznaczonej na zakup środków trwałych (ewentualnie wartości niematerialnych i prawnych) – nie stanowi przychodu, stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.