ITPB1/415-479/11/GR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki, stanowią dla Niego przychód? Jeśli tak, to jaką stawką należy je opodatkować?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2011 r. (data wpływu 21 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności za usługi pocztowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności za usługi pocztowe. Wniosek został uzupełniony pismem otrzymanym w dniu 6 czerwca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podczas zakupu kupujący udziela Wnioskodawcy jednorazowego pełnomocnictwa: „Kupując na moich aukcjach udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Pocztą Polską o świadczenie usług pocztowych w twoim imieniu i wysyłki na koszt kupującego (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 stycznia 2007 r. w kwestii kosztów wysyłki, odstąpienia od opłat z tytułu pełnomocnictwa). Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki, stanowią dla Niego przychód... Jeśli tak, to jaką stawką należy je opodatkować...

Zdaniem Wnioskodawcy środki przekazane przez klienta związane z wysyłką nie stanowią dla Niego dochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie nie powstaje przychód w rozumieniu ww. przepisów, gdyż kwoty otrzymane od kupującego nie są kwotami należnymi Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Wnioskodawca, działając jako pełnomocnik zobowiązany jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego w zamian za świadczone usługi pocztowe.

Należy jednak podkreślić, iż warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa, bowiem tylko w takiej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby – mocodawcy – na mocy którego inna osoba – pełnomocnik – staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Zatem, mając na uwadze powyższe należy uznać, iż w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, a co za tym idzie środki pieniężne, które będą wpływać na rachunek Wnioskodawcy w związku ze zobowiązaniem do wykonania polecenia mocodawcy, t.j. kwoty, które Wnioskodawca zobowiązany jest przekazać wskazanemu przez mocodawcę podmiotowi, nie będą stanowiły podstawy opodatkowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.