ITPB1/415-452/12/AK | Interpretacja indywidualna

Czy przychodem z tytułu prowadzenia apteki jest przychód wykazany w części fiskalnej paragonu oraz raportach z kasy fiskalnej, czy też przychód pomniejszony o udzielone bonifikaty?
ITPB1/415-452/12/AKinterpretacja indywidualna
  1. apteka
  2. bonifikaty
  3. księgi rachunkowe
  4. leki
  5. przychód
  6. rabaty
  7. sprzedaż
  8. upust
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu o wartość udzielonych bonifikat przy sprzedaży leków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu o wartość udzielonych bonifikat przy sprzedaży leków.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na detalicznej sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych. Przy sprzedaży niektórych leków spółka udziela kupującym bonifikaty, która polega na obniżeniu ostatecznej ceny do zapłaty.

Wartość bonifikaty uwidoczniona jest w części niefiskalnej paragonu wydanego klientowi i pomniejsza wykazaną w nim ostateczną cenę do zapłaty, a także widnieje w ewidencji komputerowej prowadzonej przez aptekę przy użyciu systemu informatycznego.

Wartość bonifikaty nie jest natomiast uwidoczniona w raporcie dobowym z kasy fiskalnej, albowiem nie zezwala na to homologacja Ministerstwa Finansów.

Z tego powodu powstaje różnica pomiędzy raportem fiskalnym a obrotem rzeczywistym, który jest pomniejszony o bonifikaty. Zdarzenia gospodarcze dla celów rozliczenia podatku dochodowego spółka ewidencjonuje w księgach rachunkowych. Na potwierdzenie własnego stanowiska Wnioskodawca powołuje interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. akt ITPB1/415-1201/11/TK.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychodem z tytułu prowadzenia apteki jest przychód wykazany w części fiskalnej paragonu oraz raportach z kasy fiskalnej, czy też przychód pomniejszony o udzielone bonifikaty...

Uważa Pan, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Kwotą należną jest kwota, jaka się spółce prawnie należy i której może się ona skutecznie domagać od kupującego. Bonifikata z kolei, to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi. Bonifikata jest udzielana już w momencie sprzedaży i obniża ostateczną cenę uiszczaną przez konsumenta. Nie może być więc mowy o przychodzie należnym, skoro podatnik nie ma tytułu do dochodzenia od nabywcy leków zapłaty ceny odpowiadającej udzielonej bonifikacie.

W konsekwencji – Pana zdaniem - przychodem z tytułu prowadzenia apteki jest przychód pomniejszony o udzielone bonifikaty (po pomniejszeniu należnego podatku od towarów i usług). Wnioskodawca ma również możliwość ustalenia wysokości tego przychodu na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „bonifikata”, a zatem należy odnieść się do definicji słownikowych. Według Słownika Języka Polskiego PWN, pod redakcją M. Szymczyka, Warszawa 1996 r. str. 178 – bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi; zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę, opust, rabat.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychodem z tytułu prowadzenia apteki są kwoty należne z tytułu sprzedaży leków, po wyłączeniu wartości udzielonych bonifikat. Wartość udzielonych bonifikat pomniejsza więc przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W praktyce, przychodem apteki są faktycznie osiągnięte utargi dzienne ze sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że bonifikatę będącą rodzajem rabatu, należy zastosować do tej części należności, która naliczana jest w momencie sprzedaży leku, tj. bez uwzględnienia części ceny objętej refundacją. Tak naliczona bonifikata, po pomniejszeniu należnego podatku VAT, stanowi - co do zasady - podstawę uprawniającą do zmniejszenia przychodu będącego wynikiem dokonanej sprzedaży. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania leków.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Szczególne zasady ustalania dochodu wiążą się ze wskazaniem, że za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. Prawidłowo prowadzona księga to taka księga rachunkowa, która jest prowadzona rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, co wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Cechy o których mowa wyżej zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 24 ust. 2-5 ww. ustawy.

Dane zawarte w księdze rachunkowej służą ustaleniu podstawy opodatkowania, dlatego muszą wykazywać przychód, koszty uzyskania przychodu, dochody wolne od podatku dochodowego.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, że spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na detalicznej sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych. Przy sprzedaży niektórych leków spółka udziela kupującym bonifikaty, która polega na obniżeniu ostatecznej ceny do zapłaty. Wartość bonifikaty uwidoczniona jest w części niefiskalnej paragonu wydanego klientowi i pomniejsza wykazaną w nim ostateczną cenę do zapłaty, a także widnieje w ewidencji komputerowej prowadzonej przez aptekę przy użyciu systemu informatycznego. Wartość bonifikaty nie jest natomiast uwidoczniona w raporcie dobowym z kasy fiskalnej. Z tego powodu powstaje różnica pomiędzy raportem fiskalnym a obrotem rzeczywistym, który jest pomniejszony o bonifikaty.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują kwestii dokumentowania bonifikat. Co do zasady bonifikata bezspornie pomniejsza przychód. Jednakże, aby mogła ona zostać odzwierciedlona w prowadzonych przez aptekę księgach rachunkowych musi być udokumentowana prawidłowym i rzetelnym dowodem księgowym. A zatem jeżeli prowadzona dokumentacja księgowa na gruncie przepisów o rachunkowości, stanowi dla Pana dowody księgowe, będące podstawą ujęcia widniejących na nich wartości w księgach rachunkowych, to taki sposób udokumentowania udzielenia bonifikat jest wystarczający dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze w świetle wyżej zanalizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowisko Pana stwierdzające, iż przychodem z prowadzenia apteki, jest przychód pomniejszony o wartość udzielonych bonifikat należało uznać za prawidłowe, bowiem wniosek taki wynika z literalnego brzmienia art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie z treścią wniosku - jest ocena Pana stanowiska w zakresie prawidłowego stosowania normy prawnej zawartej w art. 14 ust. 1 ustawy w odniesieniu do możliwości obniżenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone bonifikaty. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowy wniosek dotyczył pomniejszania przychodu o wartość udzielonych bonifikat oraz zakres oceny stanu faktycznego zawarty we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznaczony przez treść zadanego pytania zastrzec należy, iż interpretacja ta nie dotyczy oceny prawnej w części dotyczącej dokumentowania w księgach rachunkowych sprzedaży oraz wartości udzielonych bonifikat na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej. Innymi słowy przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie możliwości obniżenia przychodu o udzielone bonifikaty, a nie sposobu i prawidłowości dokumentowania udzielonych bonifikat, uprawniających do jego prawidłowego ustalenia. Na marginesie jedynie należy wskazać, że nie budzi wątpliwości to, że przychód winien być ustalony na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.