ITPB1/415-269/12/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy faktury „przejściowe” w podatku dochodowym od osób fizycznych należy ujmować z datą sprzedaży określoną na nich (data protokołu zaawansowania robót), czy też przychód taki należy ująć w całości z chwilą podpisania protokołu odbioru po wykonaniu umowy w całości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 8 marca 2010 r. zawarła Pani umowę z inwestorem na wykonanie robót budowlanych jako wykonawca. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej na wybranym odcinku. Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy, rozliczenie za wykonane usługi nastąpi fakturami „przejściowymi” miesięcznymi oraz fakturą końcową. Faktury „przejściowe” zawierają „protokół zaawansowania robót” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Stosownie do § 3 ust. 7 podstawą do wystawienia faktury „przejściowej” jest wyłącznie potwierdzony przez zamawiającego protokół zaawansowania robót. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Panią po wykonaniu całego przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze technicznym. W przypadku rozwiązania umowy przed jej całkowitym wykonaniem odstąpienie będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części umowy. Wypłaty otrzymane na podstawie faktur „przejściowych” stanowią wynagrodzenie za wykonane usługi (nie są zaliczkami). Protokół zaawansowania robót zgodnie z § 7 ust. 6 nie stanowi potwierdzenia odbioru potwierdzonych w nim prac. Poza pracami z góry ustalonymi przedmiotem umowy są również prace dodatkowo wykonywane na bieżąco i rozliczane według stawki godzinowej. Protokół zaawansowania prac zawiera prace z góry określone jak i dodatkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

Czy faktury „przejściowe” w podatku dochodowym od osób fizycznych należy ujmować z datą sprzedaży określoną na nich (data protokołu zaawansowania robót), czy też przychód taki należy ująć w całości z chwilą podpisania protokołu odbioru po wykonaniu umowy w całości...

Uważa Pani, iż z umowy wynika, że protokół zaawansowania prac nie stanowi odbioru jednak stanowi on potwierdzenie wykonania przez obie strony prac będących przedmiotem umowy. Wartość prac określona w protokole pokrywa się z wartościami faktur „przejściowych”. Dlatego też uważa Pani, iż przychód należy ująć z datą podpisania protokołu zaawansowania prac.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast w oparciu o przepis art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

W myśl ww. przepisu przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:

  • wystawienie faktury przed datą wydania towaru, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
  • uregulowanie należności przed wydaniem towaru, zbyciem prawa lub wykonaniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

Przytoczony powyżej przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadza art. 14 ust. 1e, 1h oraz 1i powołanej ustawy.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1e ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1h ustawy).

Jak stanowi art. 14 ust. 1i ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że zawarła Pani z inwestorem umowę na wykonanie robót budowlanych jako wykonawca. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej na wybranym odcinku. Zgodnie z postanowieniami umowy, rozliczenie za wykonane usługi nastąpi fakturami przejściowymi miesięcznymi oraz fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury „przejściowej” jest wyłącznie potwierdzony przez zamawiającego protokół zaawansowania robót. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Panią po wykonaniu całego przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze technicznym. Wypłaty otrzymane na podstawie faktur „przejściowych” stanowią wynagrodzenie za wykonane usługi (nie są zaliczkami).

Zatem nie można uznać otrzymanych należności z tytułu wystawionych faktur „przejściowych” za pobrane wpłaty na poczet wykonania wskazanych robót, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, bowiem jak wynika z przedstawionych okoliczności, faktury te wystawiane są w trakcie wykonywania robót i dokumentują tę część wynagrodzenia, która jest już należna. Wskazać należy również, iż z uwagi na specyficzny charakter tych usług, z góry ustalono miesięczne terminy wystawiania faktur „przejściowych”, które stanowią podstawę do wypłaty wynagrodzenia za wykonane usługi. Innymi słowy, strony ustaliły z góry miesięczne terminy wystawiania faktur za wykonane roboty budowlane, zgodnie z „protokołem zaawansowania robót”.

Wobec powyższego uznać należy, iż prawidłowo rozpoznaje Pani przychody w miesiącach, w których wystawiane są faktury „przejściowe” stanowiące podstawę do wypłaty wynagrodzenia za wykonane usługi. W przedmiotowej sprawie przychód należny powstanie, zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy podatkowej, w momencie częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury.

Jednocześnie zaznacza się, iż procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które umożliwiłoby pełną ocenę okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku związanych z momentem uzyskania przychodu z tytułu wykonania usługi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.