IPTPB3/4511-92/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

1. Czy wypłata środków pieniężnych przez Spółkę Osobową na rzecz Wnioskodawcy w opisanych powyżej okolicznościach będzie skutkowała powstaniem u niego przychodu?
IPTPB3/4511-92/15-4/GGinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu wypłaty środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki osobowej (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą wspólnikiem i członkiem zarządu I spółka z o.o. („Spółka”). Spółka powstała przez utworzenie, a nie w drodze przekształcenia lub podziału. Wnioskodawca nabył udziały w Spółce w zamian za wkład pieniężny i niepieniężny. Spółka będzie prowadziła działalność, z której przychody będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i nie będą od niego zwolnione.

Wnioskodawca wraz z drugim wspólnikiem zamierzają przekształcić Spółkę w spółkę komandytową lub spółkę jawną (dalej: „Spółka Osobowa”) na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej powoływana jako „Ksh”).

Zgodnie z art. 552 Ksh Spółka stanie się Spółką Osobową z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, a Spółka zostanie wykreślona bez przeprowadzania likwidacji. Wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki zostaną wspólnikami Spółki Osobowej. Przysługujący wspólnikom Spółki Osobowej udział kapitałowy i udział w jej zysku będzie odpowiadał ich udziałom w kapitale zakładowym Spółki. W ramach przekształcenia nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki Osobowej w porównaniu do majątku Spółki, w szczególności żaden ze wspólników nie wniesie w trakcie trwania tego procesu nowych wkładów. W ramach przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową Wnioskodawcy ani drugiemu wspólnikowi nie zostaną wypłacone żadne świadczenia. Na dzień przekształcenia Spółka nie będzie posiadała zysków przekazanych na kapitały zapasowy lub rezerwowe, ani niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Niemniej jednak Spółka może osiągnąć dochód podatkowy w roku bieżącym (tj. w roku, w którym dojdzie do przekształcenia) i tym samym osiągnąć zysk (w ujęciu rachunkowym) na jego koniec, tj. na dzień poprzedzający przekształcenie. Istnieje także możliwość, że na koniec bieżącego roku obrotowego Spółka nie osiągnie dochodu podatkowego, ani zysku w ujęciu rachunkowym.

Wnioskodawca wraz z pozostałym wspólnikiem rozważają też zakończenie działalności Spółki Osobowej. W przypadku decyzji o zakończeniu działalności Spółka Osobowa zakończy swój byt w związku z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Spółki Osobowej i przeprowadzeniu likwidacji lub bez przeprowadzenia likwidacji, jeżeli wspólnicy, na podstawie art. 67 § 1 Ksh, uzgodnią inny sposób zakończenia jej działalności. Przed podziałem majątku Spółka Osobowa ureguluje swoje zobowiązania, ściągnie wszelkie należności i upłynni majątek niepieniężny, jeżeli taki zostanie w niej zgromadzony. Następnie Spółka Osobowa zwróci Wnioskodawcy (i odpowiednio drugiemu wspólnikowi) Jego wkład do Spółki Osobowej, tj. wniesiony przez Niego wkład do Spółki. Jeżeli w Spółce Osobowej po uregulowaniu zobowiązań i zwróceniu wspólnikom ich wkładów pozostanie jeszcze majątek, to ta nadwyżka zostanie rozdysponowana między wspólników zgodnie z ich udziałem w zysku Spółki Osobowej.

Zatem w związku z rozwiązaniem Spółka Osobowa wypłaci Wnioskodawcy środki pieniężne.

Przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie najprawdopodobniej miało miejsce w 2015 r. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na rozwiązanie Spółki Osobowej, to wykreślenie i/lub wypłata środków pieniężnych mogą mieć miejsce w 2015 r. albo w latach następnych.

Wnioskodawca nie jest jednak w stanie precyzyjnie wskazać daty przekształcenia. Stąd też opisane zdarzenia, w szczególności przekształcenie Spółki, mogą mieć miejsce po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed wydaniem indywidualnej interpretacji. W konsekwencji Wnioskodawca składa pytanie o stan faktyczny i o zdarzenie przyszłe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego...
  2. Czy wypłata środków pieniężnych przez Spółkę Osobową na rzecz Wnioskodawcy w opisanych powyżej okolicznościach będzie skutkowała powstaniem u Niego przychodu...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź w zakresie pytania nr 2 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 1 wniosku zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Niego pieniędzy z tytułu rozwiązania Spółki Osobowej (zarówno poprzez jej likwidację, jak również bez przeprowadzenia likwidacji), której będzie wspólnikiem, nie wygeneruje u Niego przychodu podatkowego na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: Ustawa o PIT).

Zgodnie z przepisami Ksh, osobowe spółki prawa handlowego, w tym spółka jawna i komandytowa, nie posiadają osobowości prawnej. Szczegółowe unormowania w zakresie likwidacji spółki jawnej zawarte zostały w przepisach Rozdziału 5 Ksh.

Przepisy te na podstawie odesłania z art. 103 Ksh stosuje się odpowiednio do likwidacji spółki komandytowej. Stosownie do art. 58 Ksh, rozwiązanie spółki osobowej powoduje w szczególności jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. Natomiast zgodnie z art. 67 § 1 Ksh, w przypadkach określonych w art. 58 tej ustawy, należy przeprowadzić likwidację spółki chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zatem również spółkę komandytową można rozwiązać bez przeprowadzenia likwidacji.

Zgodnie z art. 82 § 2 Ksh, majątek spółki osobowej pozostały po spłacie zobowiązań lub zabezpieczeniu kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych dzieli się między jej wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy, spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę zaś dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki.

Jednym ze źródeł przychodów, wskazanych w art. 10 Ustawy o PIT, jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei z przychodów w sposób wyraźny wyłączono mocą art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT, środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Przy tym na gruncie Ustawy o PIT użyte w art. 14 ust. 3 pkt 10 (oraz w pkt 11, który jest jednak bez znaczenia dla przedstawionego w opisie zdarzenia) sformułowanie „z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną” będzie obejmowało zarówno środki pieniężne (oraz inne składniki majątkowe w przypadku pkt 11) otrzymane w związku z zakończeniem działalności takiej spółki poprzez przeprowadzenie jej likwidacji, jak również bez likwidacji – wedle sposobu ustalonego przez wspólników na podstawie art. 67 § 1 Ksh. Użyte w Ustawie o PIT pojęcie likwidacji należy rozumieć potocznie jako «zniesienie, usunięcie lub rozwiązanie czegoś», «postępowanie zmierzające do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych rozwiązywanego przedsiębiorstwa lub organizacji» (za słownikiem PWN na stronie sjp. pwn. pl/ szukaj/likwidacja).

Tym samym, potoczne znaczenie użytego w powołanym przepisie terminu likwidacja obejmuje zarówno zakończenie działalności spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna) w sposób opisany w art. 67 i następnych Ksh, jak również w sposób ustalony przez wspólników.

Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia dla różnicowania skutków podatkowych zakończenia działalności i bytu prawnego spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna) w zależności od formuły, w jakiej te działania zostaną przeprowadzone. Cel przeprowadzenia w spółce osobowej postępowania likwidacyjnego jest bowiem dokładnie taki sam jak w przypadku zakończenia działalności bez likwidacji, tj. w trybie ustalonym przez wspólników. Obie bowiem procedury zmierzają wyłącznie do zakończenia działalności spółki osobowej i umożliwienia wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców, a w konsekwencji ustania jej bytu prawnego. W obu tych procedurach jednym z ostatnich kroków jest zwrot wspólnikom ich wkładów i podział pozostałego majątku według przysługującego im udziału w zyskach spółki. Gdyby natomiast skutki podatkowe miały być inne dla każdej procedury, to przez wybór jednej z dwóch, tożsamych z ekonomicznego punktu widzenia procedur, wspólnicy spółek osobowych mogliby decydować o mniej lub bardziej korzystnym opodatkowaniu zakończenia działalności takiej spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, trudno zaakceptować taki pogląd. Z uwagi na powyższe po zakończeniu działalności spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji należy stosować także przepisy art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT.

Biorąc pod uwagę brzmienie przywołanych wyżej uregulowań oraz przedstawione wyjaśnienia, otrzymanie przez Wnioskodawcę pieniędzy w związku z rozwiązaniem Spółki Osobowej nie będzie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT, generować przychodu podlegającego opodatkowaniu. Środki, które z tytułu zakończenia działalności Spółki Osobowej otrzyma Wnioskodawca, będą już bowiem wcześniej zaliczone do przychodów podatkowych: pierwszy raz jeszcze jako przychód Spółki, a drugi raz jako przychód Wnioskodawcy w związku z przekształceniem Spółki lub też jako Jego przychód z tytułu udziału w zyskach Spółki Osobowej.

Za poprawnością stanowiska Wnioskodawcy przemawia nie tylko wykładnia literalna art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT, ale również ich wykładnia autentyczna.

Przepisy te wprowadzone zostały ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478, z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W treści założeń do projektu ww. ustawy nowelizującej można przeczytać, co następuje: „W zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany – tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej. I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika środków pieniężnych – ich wartość nie będzie stanowiła przychodu; przyjęcie tego rozwiązania zmierza do wyeliminowania podwójnego opodatkowania (...). W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki”.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołuje również interpretacje indywidualne wydane przez:

  1. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2013 r. znak: ILPB1/415 -1040/13-2/AA, z dnia 1 czerwca 2011 r. znak: ILPB1/415-278/11-6/IM, z dnia 15 września 2014 r. znak: ILPB1/415-950/14-2/GM oraz znak: ILPB1/415-947/14 -2/GM,
  2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. znak: IBPBI/1/415 -1322/14/AB, z dnia 27 stycznia 2015 r. znak; IBPBI/1/415-1321/14/AB, z dnia 4 lipca 2013 r. znak: IBPBI/1/415-372/13/AP,
  3. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 września 2014 r. znak: ITPB1/415 -690/14/DP,
  4. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2011 r. znak: IPTPB1/415-97/11 -2/MD,
  5. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 września 2014 r. znak: IPPB1/415 -661/14-4/AM, z dnia 28 sierpnia 2014 r. znak: IPPB1/415-738/14-4/AM oraz z dnia 14 maja 2013 r. znak: IPPB1/415-184/13-4/IF.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno wykładnia literalna, jak również autentyczna przepisów art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT prowadzą do wniosku, że otrzymanie przez Niego w związku z rozwiązaniem Spółki Osobowej (zarówno poprzez jej likwidację, jak również bez przeprowadzenia likwidacji nie będzie powodować powstania u Niego przychodu podatkowego w PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.