IPTPB3/4510-85/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

W jakich wartościach należało rozpoznać przychód i koszty uzyskania przychodów u sprzedawcy prawa do nakładów na własnej nieruchomości?
IPTPB3/4510-85/15-2/KCinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. nakłady
  3. przychód
  4. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nakładów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nakładów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca posiadał nieruchomość własną, zabudowaną budynkami oraz budowlami i podjął decyzję o zbyciu prawa majątkowego, którym są nakłady na tej nieruchomości, zmaterializowane jak budynki i budowle. Przeniesienie własności praw majątkowych nastąpiło poprzez zawarcie umowy, z potwierdzonymi przez notariusza podpisami osób uprawnionych do reprezentacji stron umowy. Przedmiotem umowy nie było zbycie gruntu, dlatego też umowa nie była zawarta w formie aktu notarialnego.

Dodatkowym dokumentem sprzedaży jest też faktura VAT z podatkiem naliczonym od kwoty netto zbywanych praw majątkowych, materializowanych jako budynki i budowle na gruncie należącym do Wnioskodawcy. Po sprzedaży prawa do nakładów Wnioskodawca wykazał przychód w kwocie netto do opodatkowania, a niezamortyzowaną wartość budynków i budowli zakwalifikował do kosztów podatkowych, związanych z wykazanym przychodem opodatkowanym. Po sprzedaży nakładów Wnioskodawca odkupuje prawa do sprzedanych nakładów poprzez umowę leasingu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jakich wartościach należało rozpoznać przychód i koszty uzyskania przychodów u sprzedawcy prawa do nakładów na własnej nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozpoznanie przychodu dokonano w kwocie wynikającej z umowy sprzedaży prawa do nakładów, w dacie zawarcia umowy.

Koszty uzyskania przychodów są związane z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) tej ustawy, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie bądź ulepszenie budynków i budowli pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych dotychczas dokonanych, gdyż koszt dotyczy odpłatnego zbycia środków trwałych, do których doszło w wyniku zawartej umowy sprzedaży praw majątkowych do nakładów na gruncie należącym do Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał końcowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2015 r., nr IPPB3/423-1206/14-4/GJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej updop (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej updop), dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 updop, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 14 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Innymi słowy, określony wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów jeżeli:

  • pozostaje w związku z osiąganymi przez podatnika przychodami lub ma na celu zabezpieczenie ich źródła, oraz
  • nie został enumeratywnie wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) updop nie uznaje za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. Jednakże wydatki te po ich aktualizacji i pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia środków trwałych (rzeczy lub praw majątkowych).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiadał nieruchomość własną, zabudowaną budynkami oraz budowlami i podjął decyzję o zbyciu prawa majątkowego, którym są nakłady na tej nieruchomości, zmaterializowane jak budynki i budowle. Przeniesienie własności praw majątkowych nastąpiło poprzez zawarcie umowy, z potwierdzonymi przez notariusza podpisami osób uprawnionych do reprezentacji stron umowy. Przedmiotem umowy nie było zbycie gruntu, dlatego też umowa nie była zawarta w formie aktu notarialnego. Dodatkowym dokumentem sprzedaży jest też faktura VAT z podatkiem naliczonym od kwoty netto zbywanych praw majątkowych, materializowanych jako budynki i budowle na gruncie należącym do Wnioskodawcy. Po sprzedaży prawa do nakładów Wnioskodawca wykazał przychód w kwocie netto do opodatkowania, a niezamortyzowaną wartość budynków i budowli zakwalifikował do kosztów podatkowych, związanych z wykazanym przychodem opodatkowanym. Po sprzedaży nakładów Wnioskodawca odkupuje prawa do sprzedanych nakładów poprzez umowę leasingu.

W oparciu o powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w dacie zawarcia umowy sprzedaży praw do nakładów Wnioskodawca prawidłowo rozpoznał przychód w kwocie wynikającej z umowy sprzedaży oraz koszty uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych dotychczas dokonanych. Jednocześnie należy zastrzec, że przychód w kwocie wynikającej z umowy sprzedaży prawa do nakładów może podlegać weryfikacji w kontekście ceny rynkowej, dokonywanej przez organy podatkowe (urzędy skarbowe) zgodnie z procedurą wynikającą z art. 14 updop.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.........., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.