IPTPB3/4510-81/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Czy przekazanie na zwiększenie kapitału podstawowego Spółki niewykorzystanej kwoty zysku netto przeznaczonej na wypłatę nagród dla pracowników nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 851, z późn. zm.)?
IPTPB3/4510-81/15-4/PMinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. uchwały
 3. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 kwietnia2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału podstawowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału podstawowego.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 31 marca 2015 r., nr IPTPB3/4510-81/15-2/PM (doręczonym w dniu 14 kwietnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 22 kwietnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 21 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Likwidacja X Sp. z o.o. (dalej Spółka, Wnioskodawca) w X, przy ul. X, prowadzona jest od dnia 3 września 2012 r., tj. od dnia, w którym w siedzibie Spółki w obecności Notariusza odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które podjęło następujące uchwały:
  • uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji,
  • uchwałę w sprawie powołania Likwidatora.
 1. Z analizy zapisów księgowych figurujących na koncie „Inne fundusze specjalne – Fundusz dla załogi” oraz dokumentów źródłowych stanowiących podstawę ich dokonania wynika, że:
  • Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 10 kwietnia 1992 r. podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie podziału zysku netto za 1991 r. w kwocie 23 551 000 000 zł (po denominacji 2 355 100 zł), z czego na Fundusz dla załogi przeznaczono 5 720 000 000 zł (po denominacji 572 000 zł) na wypłatę nagród dla pracowników,
  • w dniu 3 sierpnia 1993 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę Nr 4 w sprawie podziału zysku netto za 1992 r. w kwocie 5 161 585 000 zł (po denominacji 516 158 zł 50 gr). Z kwoty tej 1 300 000 000 zł (po denominacji 130 000 zł) przeznaczono na Fundusz dla załogi na wypłatę nagród dla pracowników,
  • w latach 1992-1994 wypłacone zostały nagrody dla pracowników, które odniesione zostały w ciężar Funduszu dla załogi. Na koniec 1994 r. konto Funduszu dla załogi wykazuje saldo kredytowe w wysokości 359 322 zł 62 gr (po denominacji), które oznacza niewykorzystaną kwotę zysku netto jaka zgodnie z wyżej wymienionymi Uchwałami była przeznaczona na wypłatę nagród,
  • na koncie Funduszu dla załogi w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. nie wystąpiły żadne operacje gospodarcze powodujące zmiany salda jakie występowało 31 stycznia 1994 r. w kwocie 359 322 zł 62 gr, a zatem na koniec stycznia 2015 r. konto Funduszu dla załogi wykazuje saldo kredytowe w wysokości 359 322 zł 62 gr, które oznacza kwotę zysku przeznaczonego na wypłatę nagród, które nie zostały wypłacone.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca zawarł następujące informacje:

 1. całość dochodów Spółki bez względu na miejsce ich osiągnięcia podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 2. rokiem podatkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy,
 3. podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmował:
  • prowadzenie działalności handlowej na rynkach zagranicznych w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak również eksportu i importu towarów oraz materiałów do produkcji obuwia,
  • realizację obrotu towarowego w kraju na szczeblu hurtu i detalu,
  • produkcję obuwia i świadczenie usług przerobowych,
  • wynajem powierzchni biurowych i magazynowych.
 1. z uwagi na 21-letni upływ czasu od dnia wystąpienia salda na koncie Fundusz dla załogi, oznaczającego kwotę niewykorzystanego zysku netto przeznaczonego na wypłatę nagród dla pracowników oraz brak możliwości nawiązania kontaktu z osobami, które decydowały o przyznawaniu nagród i zarządzały finansami Spółki powoduje, że w obecnym stanie rzeczy nie można podać jednoznacznej przyczyny, dla której nagrody dla pracowników nie zostały w całości wypłacone.
 2. niewykorzystane kwoty zysku netto przeznaczonego na wypłatę nagród dla pracowników wykazywane są w pasywach bilansu w grupie B – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, część III – Zobowiązania krótkoterminowe, pozycja 3 – Fundusze specjalne,
 3. przeznaczenie niewykorzystanej kwoty zysku netto jaka była przeznaczona na wypłatę nagród dla pracowników na zasilenie Kapitału podstawowego nastąpi na podstawie Uchwały jaką podejmie w tej sprawie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które zostanie w tym celu zwołane przez likwidatora.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po przeformułowaniu):

Czy przekazanie na zwiększenie kapitału podstawowego Spółki niewykorzystanej kwoty zysku netto przeznaczonej na wypłatę nagród dla pracowników nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie salda kredyt konta „Fundusz dla Załogi”, które oznacza niewykorzystaną kwotę zysku netto jaka została przeznaczona zgodnie z Uchwałami Wspólników na wypłatę nagród dla pracowników na Kapitał podstawowy nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie postanowień art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zwiększenie kapitału podstawowego o niewykorzystaną kwotę zysku netto, jaka była przeznaczona na wypłatę nagród dla pracowników, nastąpi na podstawie Uchwały, którą w tej sprawie podejmie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołane w tym celu przez likwidatora.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał podstawowy występuje pod postacią kapitału zakładowego. Zasady podwyższania kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 257-262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 257 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Nie zawsze więc podwyższenie kapitału zakładowego wiąże się z ustanowieniem nowych udziałów. Oprócz zwiększenia liczby udziałów możliwe jest także zwiększenie ich wartości.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Ustawodawca w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określił zamknięty katalog przychodów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych.

Z treści art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

W art. 12 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ustawodawca wyłącza z przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych przychody otrzymane na utworzenie bądź powiększenie kapitałów podstawowych osób prawnych. Przede wszystkim chodzi tu o kapitał zakładowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Przy czym z uwagi na brzmienie omawianego wyłączenia należy przyjąć, że znajduje ono zastosowanie zarówno w odniesieniu do przychodów pochodzących z wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych; przychodu dla spółki nie będzie zatem stanowił także aport wnoszony do niej w ramach utworzenia spółki bądź podwyższenia jej kapitału zakładowego.

Analiza treści art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozostawia wątpliwości, że celem ustawodawcy było wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów zwiększających kapitał/fundusze pełniące rolę funduszy podstawowych (odzwierciedlających wartość majątku podatników).

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że z uwagi na 21-letni upływ czasu od dnia wystąpienia salda na koncie Fundusz dla załogi oznaczającego kwotę niewykorzystanego zysku netto przeznaczonego na wypłatę nagród dla pracowników oraz brak możliwości nawiązania kontaktu z osobami, które decydowały o przyznawaniu nagród i zarządzały finansami Spółki powoduje, że w obecnym stanie rzeczy nie można podać jednoznacznej przyczyny, dla której nagrody dla pracowników nie zostały w całości wypłacone. Niewykorzystane kwoty zysku netto przeznaczonego na wypłatę nagród dla pracowników wykazywane są w pasywach bilansu w grupie B – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, część III – Zobowiązania krótkoterminowe, pozycja 3 – Fundusze specjalne. Przeznaczenie niewykorzystanej kwoty zysku netto jaka była przeznaczona na wypłatę nagród dla pracowników na zasilenie Kapitału podstawowego nastąpi na podstawie Uchwały jaką podejmie w tej sprawie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które zostanie w tym celu zwołane przez likwidatora.

W świetle powyższego, zwiększenie kapitału podstawowego Spółki o niewykorzystaną kwotę zysku jaka była przeznaczona na wypłatę nagród dla pracowników nie spowoduje dla Spółki powstania przychodu w myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano w całości za nieprawidłowe z uwagi na błędną ocenę prawną przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Jak wskazano wyżej, w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania wskazany przez Spółkę art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ podstawę wyłączenia z przychodów przekazanej na kapitał podstawowy Spółki niewykorzystanej kwoty zysku netto przeznaczonej na wypłatę nagród dla pracowników, stanowi art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.