IPTPB3/4510-227/15-2/GG | Interpretacja indywidualna

Czy rekompensata otrzymana z budżetu gminy, na pokrycie kosztów wynikających z wykonywania zadań własnych gminy, niepokrytych opłatami cmentarnymi wnoszonymi przez korzystających, i odniesiona w księgach rachunkowych na pozostałe przychody operacyjne Spółki (Wnioskodawcy) – stanowić będzie przychód w rozumieniu art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/4510-227/15-2/GGinterpretacja indywidualna
  1. cmentarze
  2. przychód
  3. rekompensaty
  4. zadania własne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu rekompensaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu rekompensaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Zakład Komunalny Sp. z o.o. w O (dalej: Wnioskodawca lub Spółka), ze 100 % udziałem Gminy O , został powołany do świadczenia usług użyteczności publicznej zadań własnych Gminy O – zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. Ponadto zgodnie z przepisami unijnymi Wnioskodawca pełni rolę podmiotu wewnętrznego Gminy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta O i Umową Spółki przedmiotem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych w granicach administracyjnych miasta O . Zadanie wykonywane jest przez Spółkę na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta O w sprawie powierzenia Zakładowi Komunalnemu Spółka z o.o. w O wykonywania zadań użyteczności publicznej poprzez świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych. Szczegółowe zasady realizacji tego zadania określono w protokole uzgodnień, który stanowi załącznik do ww. Zarządzenia.

Do obowiązków Wnioskodawcy w ramach tego zadania należy wykonywanie czynności eksploatacyjnych i administracyjnych, m.in. bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach, bieżące utrzymanie, konserwacje, naprawy i remonty obiektów cmentarnych, urządzeń, instalacji, koszenie traw, niezbędna wycinka drzew, prowadzenie dokumentacji (księgi zmarłych), ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, pobieranie opłat cmentarnych z zachowaniem wszelkich zasad obrotu finansowego. Wysokość opłat cmentarnych pobieranych przez Wnioskodawcę jest zgodna z aktualnym cennikiem ustanowionym przez Radę Miasta O . Wynagrodzenie, tj. przychód dla Spółki z tytułu prowadzenia tej działalności użyteczności publicznej, stanowią wszystkie pobrane opłaty cmentarne (PKWiU 96.03) w kwocie netto od korzystających z usług cmentarnych.

Zgodnie z zapisami art. 177 KSH, Gmina przekazuje Wnioskodawcy dopłatę do kapitału rezerwowego z budżetu Gminy na pokrycie straty bilansowej powstałej na skutek prowadzenia zadania własnego gminy w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych. Dopłata wnoszona jest w miesięcznych terminach rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem wpłat zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. Informacja na temat wysokości dopłaty dla Spółki jest zawarta w uchwale budżetowej i zapisana jako Dział 710 „Działalność usługowa” Rozdział 71035 „Cmentarze”. Dopłata nie ma bezpośredniego wpływu na cenę konkretnych usług świadczonych przez Spółkę (Wnioskodawcę), nie stanowi dopłaty do ceny świadczonej usługi, a jej istotą jest pokrycie straty bilansowej poniesionej na skutek prowadzenia deficytowych usług na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. W związku z powyższym, dopłata ta nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca planuje zmianę sposobu przekazywania i wyliczania dopłaty otrzymywanej z Gminy O . W konsekwencji dopłata ta nie będzie stanowiła już dopłaty do kapitału rezerwowego, lecz rekompensatę na pokrycie kosztów wynikających z wykonywania powierzonego zadania własnego gminy w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie miasta O . Rekompensata ustalana będzie i wypłacana z budżetu gminy na pokrycie kosztów w wysokości straty niepokrytej przychodami pobranymi przez Spółkę z opłat cmentarnych. Nastąpi zmiana klasyfikacji budżetowej przekazywanej dopłaty na paragraf związany z wydatkami bieżącymi gminy.

Przekazywana rekompensata natomiast na podstawie noty księgowej stanowić będzie wartość pozostałych przychodów operacyjnych Spółki i jednocześnie przychód Spółki w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Otrzymana z budżetu gminy rekompensata a w szczególności jej wysokość, w dalszym ciągu nie będzie uzależniona od ceny ani liczby wykonywanych przez Spółkę świadczeń, a wynikać będzie z wysokości poniesionych kosztów, które związane są bezpośrednio z działalnością administrowania cmentarzami komunalnymi. W dalszym ciągu nie będzie również istniała możliwość przyporządkowania tego dofinansowania w formie rekompensaty do konkretnych transakcji sprzedażowych, dlatego też wpływ tego dofinansowania na cenę nie będzie bezpośredni w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (rekompensata nie jest zapłatą za wykonywane usługi).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy rekompensata otrzymana z budżetu gminy, na pokrycie kosztów wynikających z wykonywania zadań własnych gminy, niepokrytych opłatami cmentarnymi wnoszonymi przez korzystających i odniesiona w księgach rachunkowych na pozostałe przychody operacyjne Spółki stanowić będzie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. – zwana dalej: „updop”) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika o trwałym charakterze. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. Jak wynika z powyższego, każde przysporzenie majątkowe uznaje się za przychód podatkowy w dacie jego faktycznego uzyskania, a więc według zasady kasowej. Zadania własne Gminy O jako jednostki samorządu terytorialnego obejmują m.in. zapewnienie dostępu do usług użyteczności publicznej z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. W szczególności zadania własne Gminy obejmują sprawy cmentarzy gminnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, wykonywanie gospodarki komunalnej w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych w granicach miasta O Gmina powierzyła spółce prawa handlowego, tj. Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w O .

Reasumując, zdaniem Spółki, otrzymane przysporzenie, mające charakter definitywny, w postaci rekompensaty na pokrycie kosztów wynikających z wykonywania zadań własnych gminy, niepokrytych opłatami cmentarnymi wnoszonymi przez korzystających – stanowi przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem wyznaczającym jej zakres, dotyczy wyłącznie kwestii powstania przychodu w związku z otrzymywaną rekompensatą za świadczone usługi publiczne. Tutejszy Organ nie odniósł się natomiast do kwestii momentu powstania tego przychodu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ze 100 % udziałem Gminy O , został powołany do świadczenia usług użyteczności publicznej zadań własnych Gminy O – zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych w granicach administracyjnych miasta O . Zgodnie z zapisami art. 177 KSH, Gmina przekazuje Wnioskodawcy dopłatę do kapitału rezerwowego z budżetu Gminy na pokrycie straty bilansowej powstałej na skutek prowadzenia zadania własnego gminy w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, która wnoszona jest w miesięcznych terminach rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem wpłat zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. Dopłata nie ma bezpośredniego wpływu na cenę konkretnych usług świadczonych przez Spółkę, nie stanowi dopłaty do ceny świadczonej usługi, a jej istotą jest pokrycie straty bilansowej poniesionej na skutek prowadzenia deficytowych usług na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej.

Rekompensata ustalana będzie i wypłacana z budżetu gminy na pokrycie kosztów w wysokości straty niepokrytej przychodami pobranymi przez Spółkę z opłat cmentarnych. Nastąpi zmiana klasyfikacji budżetowej przekazywanej dopłaty na paragraf związany z wydatkami bieżącymi gminy.

Zadania samorządów obejmują m.in. zapewnienie dostępu do usług użyteczności publicznej z zakresu gospodarki komunalnej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236, z późn. zm.).

Stosownie do powyższego przepisu, gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm) stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy cmentarzy gminnych.

Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt V CZ 49/11 orzeczono, że „zadania wyszczególnione w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaliczają się bez wątpienia do objętych pojęciem gospodarki komunalnej zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej). Art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, określający formy prowadzenia gospodarki komunalnej, zawiera jedynie wyliczenie o charakterze przykładowym (na co wskazuje użyte przez ustawodawcę wyrażenie w szczególności ) i w żadnym wypadku nie można twierdzić, by katalog ten miał charakter zamknięty i wyczerpujący”.

Przechodząc do przepisów podatkowych, wskazać należy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014, poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (art. 12 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy).

Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Skutek w postaci powstania przychodów w rozumieniu ww. ustawy może być również następstwem zdarzeń prawnych, których skutkiem jest zmniejszenie pasywów podatnika, czyli jego zobowiązań.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem należnym jest zatem przychód, który w następstwie działalności gospodarczej stał się należnością (wierzytelnością) ustaloną pomiędzy stronami.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, a także powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rekompensata otrzymana przez Wnioskodawcę z budżetu gminy, na pokrycie kosztów wynikających z wykonywania zadań własnych gminy, niepokrytych opłatami cmentarnymi wnoszonymi przez korzystających stanowi przysporzenie, mające charakter definitywny, wynikające z wykonywania zadań własnych gminy, stanowi przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że „Od dnia 1 stycznia 2015 r. planuje, zmianę sposobu przekazywania i wyliczania dopłaty otrzymywanej z Gminy Opole”. Tutejszy Organ uznał to za oczywistą omyłkę, albowiem wniosek wpłynął do tutejszego Organu w dniu 26 czerwca 2015 r., a z jego treści wynika, że dotyczy zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.