IPTPB3/4510-208/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

Powstanie przychodu z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji w Spółce zależnej bez wypłaty wynagrodzenia. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji obniżenia wartości nominalnej akcji bez wypłaty wynagrodzenia w przypadku sprzedaży tych akcji.
IPTPB3/4510-208/15-2/IRinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. obniżka (obniżenie)
 3. przychód
 4. umorzenie akcji
 5. wartość nominalna
 6. wynagrodzenia
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji w Spółce zależnej bez wypłaty wynagrodzenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji obniżenia wartości nominalnej akcji bez wypłaty wynagrodzenia w przypadku sprzedaży tych akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest większościowym akcjonariuszem w rumuńskiej spółce akcyjnej (dalej: „Spółka zależna”). Wnioskodawca nabył akcje w Spółce zależnej zarówno w sposób wtórny (na podstawie umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej), jak i w sposób pierwotny (obejmując akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zależnej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; wkładem była wierzytelność Wnioskodawcy wobec Spółki zależnej z tytułu pożyczek udzielonych Spółce zależnej przez Wnioskodawcę).

Spółka zależna poniosła stratę bilansową. Ze względu na przepisy prawa spółek handlowych obowiązujące w Rumunii, stanowiące że w sytuacji, gdy aktywa netto będą mniejsze niż połowa kapitałów własnych. Spółka zależna w takiej sytuacji musi obniżyć kapitał zakładowy. W tym celu Wnioskodawca, jako Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zależnej, podejmie decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej. Oznacza to, że po dokonaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej liczba akcji nie ulegnie zmianie, obniży się jedynie nominalna wartość każdej akcji. Opisane obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez wynagrodzenia, tzn. Wnioskodawcy nie zostanie przyznane żadne wynagrodzenie w związku z obniżeniem wartości nominalnej posiadanych przez Niego akcji. W ten sam sposób i w takich samych proporcjach wartości umorzenia do wartości nominalnej akcji umorzone zostaną także akcje należące do innych akcjonariuszy Spółki zależnej; żaden z nich także nie otrzyma wynagrodzenia za umorzone akcje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w Spółce zależnej będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, tj. nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy obniżenie kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w Spółce zależnej bez wypłaty wynagrodzenia dla Wnioskodawcy nie będzie miało wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodów do rozpoznania których Wnioskodawca byłby uprawniony w przypadku późniejszej sprzedaży tych akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji nastąpi bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza, po stronie Wnioskodawcy, na dzień obniżenia tego kapitału, nie wystąpi obowiązek rozpoznania przychodu, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym, będzie to wydarzenie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, tj. nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, obniżenie kapitału zakładowego poprzez częściowe umorzenie akcji Spółki zależnej (poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji) bez wypłaty wynagrodzenia dla akcjonariusza nie będzie miało wpływu na poziom kosztów uzyskania przychodów z tytułu ewentualnego przyszłego zbycia tych akcji przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, według Wnioskodawcy, w przypadku gdyby w przyszłości podjął On decyzję o sprzedaży w Spółce zależnej – których ilość po częściowym umorzeniu ich wartości nominalnej nie uległaby zmianie – w rozliczeniu podatku dochodowego miałby prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków poniesionych na nabycie (objęcie) w kapitale zakładowym Spółki zależnej.

Zgodnie z prawem rumuńskim (podobnie jak ma to miejsce w przypadku przepisów polskiej ustawy Kodeks spółek handlowych), obniżenie kapitału zakładowego nie musi wiązać się jedynie ze zmniejszeniem liczby akcji. Dopuszczalne są różne sposoby dokonania obniżenia kapitału zakładowego, tj. zarówno likwidacja akcji, jak i zmniejszenie ich wartości nominalnej. W każdym przypadku dochodzi do umorzenia odpowiednio całości lub części akcji. Istnieją zatem podstawy aby uznać, że obniżenie wartości nominalnej akcji może zostać potraktowane jako częściowe umorzenie udziału.

Wnioskodawca wskazuje, że taki pogląd jest również akceptowany przez sądy administracyjne, co znajduje odzwierciedlenie w ich orzecznictwie (tak m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 875/12, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 427/12).

Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku obniżenia wartości nominalnej akcji bez wynagrodzenia, nie powstanie przychód po Jego stronie jako akcjonariusza i tym samym wydarzenie to pozostanie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, a w myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z akcji, w tym także m.in. dochód z umorzenia akcji.

Z kolei w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się m.in. umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Podsumowując, według Wnioskodawcy, w sytuacji gdy kapitał zakładowy spółki kapitałowej ulega obniżeniu poprzez umorzenie akcji (poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji) i umorzenie to jest – za zgodą akcjonariusza – dokonywane bez wynagrodzenia, brak jest podstaw do uznania, że akcjonariusz ten uzyskał przysporzenie majątkowe. Tym samym, brak jest możliwości stwierdzenia, że po stronie akcjonariusza powstał przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, analogiczne wnioski należy wysnuć w odniesieniu do częściowego umorzenia akcji. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, brak jest podstaw by uznać, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w Spółce zależnej poprzez częściowe umorzenie akcji po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód.

Stanowisko to, według Wnioskodawcy, zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w licznych interpretacjach prawa podatkowego, w tym między innymi w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2014 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-1526/13/AP), zgodnie z którą odstępując od uzasadnienia przyznano, że: „w związku z dobrowolnym zbyciem przez Wnioskodawcę akcji w Spółce Zależnej w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOP, a w konsekwencji umorzenie udziałów bez wynagrodzenia będzie dla niego neutralne podatkowo” oraz „w przypadku transakcji umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, nie znajdą zastosowania przepisy art. 9a, 11 i 14 ust. 1 ustawy o PDOP”,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2013 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB4/423-424/12-2/MC), zgodnie z którą: „Niezależnie od faktu, że określony w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.) katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest wyczerpujący, umorzenie przez Wnioskodawcę posiadanych przez Niego udziałów w Spółce Kapitałowej bez wynagrodzenia nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Wnioskodawca bowiem w sensie ekonomicznym nic nie uzyska i nie nastąpi po Jego stronie żadne przysporzenie majątkowe”,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2013 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB3/423-423/12-3/MF), w której odstąpiono od uzasadnienia potwierdzając prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym zbycie udziałów bez wynagrodzenia w celu ich dobrowolnego umorzenia nie spowoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółek, tj. udziałowców umarzających udziały,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2012 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-401/12-2/DP), w której potwierdzono prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym wnioskodawca „(...) nie otrzyma z tytułu zbycia udziałów/akcji na rzecz Spółki Operacyjnej żadnego wynagrodzenia, a tym samym nie uzyska żadnego faktycznego przysporzenia. W konsekwencji, umorzenie udziałów/akcji SKA należących do Wnioskodawcy dokonane nieodpłatnie (bez wynagrodzenia), nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

Podobne stanowisko zaprezentowane zostało, według Wnioskodawcy, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2013 r. wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-854/13/MO), interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2012 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-282/12-6/AO), interpretacji indywidualnej z dnia 6 sierpnia 2012 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-185/12-2/JS).

W opinii Wnioskodawcy, obniżenie kapitału zakładowego Spółki zależnej w formie obniżenia wartości nominalnej akcji w Spółce zależnej (tj. częściowego umorzenia tych akcji), w wyniku którego Wnioskodawca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, nie będzie rodziło skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdyby po obniżeniu kapitału Spółki zależnej poprzez częściowe umorzenie akcji bez wynagrodzenia dla akcjonariusza, Wnioskodawca zdecydowałby się na dokonanie sprzedaży tych udziałów, fakt częściowego umorzenia akcji pozostanie bez wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodów, do rozpoznania których Wnioskodawca będzie uprawniony. Wysokość kosztów będzie w takiej sytuacji uzależniona od sposobu objęcia akcji w Spółce zależnej przez Wnioskodawcę.

W przypadku akcji nabytych na podstawie umowy nabycia akcji, kosztem uzyskania przychodów będzie cena zapłacona za akcje (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W przypadku sprzedaży akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszty uzyskania przychodu ustala się zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, na dzień zbycia akcji koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia.

Częściowe umorzenie akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej skutkujące obniżeniem ich wartości nominalnej, poprzedzające ich sprzedaż, nie będzie miało wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodu, do rozpoznania których uprawniony będzie Wnioskodawca w takim przypadku. Powyższe wynika z faktu, że ewentualne umorzenie zostanie dokonane bez wynagrodzenia, w związku z czym wydarzenie to pozostanie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy (Wnioskodawca nie skorzysta z możliwości pomniejszenia przychodu o część wartości nominalnej akcji z dnia objęcia ustaloną proporcjonalnie do wartości umarzanej części akcji).

W konsekwencji, w przypadku opisanej w zdarzeniu przyszłym sprzedaży akcji objętych przez Wnioskodawcę w Spółce zależnej w zamian za wkład niepieniężny, jak również nabytych na podstawie umowy nabycia akcji, Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu zapłaconej ceny oraz wartości nominalnej akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – również w sytuacji, gdy nastąpi to po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez częściowe umorzenie akcji bez wypłaty wynagrodzenia dla akcjonariusza.

Powyższe, jak wskazuje Wnioskodawca, znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku wydanym dnia 14 marca 2014 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 875/12), a także w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2014 r. (IPTPB3/423-205/14-3/GG).

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez częściowe umorzenie akcji bez wypłaty wynagrodzenia dla Wnioskodawcy jako akcjonariusza nie będzie miało wpływu na poziom kosztów uzyskania przychodów z tytułu ewentualnego przyszłego zbycia tych akcji przez Wnioskodawcę – niezależnie od tego, w jaki sposób Wnioskodawca objął przedmiotowe akcje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w części dotyczącej powstania przychodu z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji w Spółce zależnej bez wynagrodzenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • prawidłowe w części dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji obniżenia wartości nominalnej akcji bez wypłaty wynagrodzenia w przypadku sprzedaży tych akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

W myśl art. 455 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.; dalej: K.s.h.) kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest większościowym akcjonariuszem w rumuńskiej spółce akcyjnej (dalej: „Spółka zależna”). Wnioskodawca nabył akcje w Spółce zależnej zarówno w sposób wtórny (na podstawie umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej), jak i w sposób pierwotny (obejmując akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zależnej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; wkładem była wierzytelność Wnioskodawcy wobec Spółki zależnej. Spółka zależna poniosła stratę bilansową. W tym celu Wnioskodawca, jako Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zależnej, podejmie decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej. Oznacza to, że po dokonaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej liczba akcji nie ulegnie zmianie, obniży się jedynie nominalna wartość każdej akcji. Wnioskodawcy nie zostanie przyznane żadne wynagrodzenie w związku z obniżeniem wartości nominalnej posiadanych przez Niego akcji.

Rozpatrując opisane we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Należy wskazać, że w oparciu o wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zasadą jest, że opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji).

W związku z uchyleniem od dnia 1 stycznia 2011 r., art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przewidującego, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji), na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., dochód z tytułu odpłatnego zbycia po dniu 1 stycznia 2011 r. udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną w celu ich umorzenia należy rozpoznawać na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 cytowanej ustawy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają definicji przychodów.

Art. 12 ust. 1 ww. ustawy stanowi katalog przysporzeń zaliczanych do kategorii przychodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14.

Treść art. 12 ust. 4 pkt 3 powyższej ustawy wskazuje, że do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Odnosząc powyższe uregulowania do analizowanego zdarzenia przyszłego, według Organu należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki kapitałowej ulegnie obniżeniu poprzez częściowe umorzenie akcji i umorzenie to jest – za zgodą akcjonariusza – dokonywane bez wynagrodzenia, brak jest podstaw do uznania, że akcjonariusz uzyskał przysporzenie majątkowe.

Zatem, w ocenie Organu, obniżenie kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez częściowe umorzenie akcji, w wyniku którego Wnioskodawca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, nie będzie rodziło skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy. Nie spowoduje zatem powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Umorzenie akcji bez wynagrodzenia będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo.

Odnosząc się z kolei do kwestii czy obniżenie kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w Spółce zależnej bez wypłaty wynagrodzenia dla Wnioskodawcy będzie miało wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów do rozpoznania których Wnioskodawca byłby uprawniony w przypadku późniejszej sprzedaży tych akcji tutejszy Organ stwierdza co następuje.

W przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych na podstawie umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej w sprawie ustalenia kosztów znajdą zastosowanie przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Użyte przez ustawodawcę określenie „wydatków na objęcie” oznacza wydatki bezpośrednio warunkujące objęcie udziałów (akcji), tj. takie, bez których poniesienia skuteczne objęcie udziałów (akcji) nie byłoby możliwe. Do wydatków na objęcie zaliczyć zatem należy zapłaconą cenę udziałów/akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z ich objęciem. Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów/akcji i pod warunkiem, że spełniają ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów podatkowych wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W sprawie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności znajdzie zastosowanie przepis art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis art. 15 ust. 1k pkt 1 ww. ustawy stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a – jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

Z kolei przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy do którego odsyła powyższy przepis stanowi, że przychodem jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Tak więc, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na dzień zbycia akcji koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów(akcji) z dnia ich objęcia.

Zatem, w ocenie Organu, w przypadku rozważanego przez Wnioskodawcę zbycia akcji w Spółce zależnej, ewentualne częściowe umorzenie akcji Spółki zależnej skutkujące obniżeniem ich wartości nominalnej, poprzedzające ich zbycie nie będzie miało wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodu, do rozpoznania których uprawniony będzie Wnioskodawca w takim przypadku. Powyższe wynika z faktu, że ewentualne umorzenie zostanie dokonane bez wynagrodzenia, w związku z czym zdarzenie to pozostanie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy. Wysokość kosztów będzie w takiej sytuacji uzależniona od sposobu objęcia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce zależnej.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stoi na stanowisku, że częściowe obniżenie kapitału zakładowego Spółki zależnej poprzez częściowe umorzenie akcji skutkujące obniżeniem ich wartości nominalnej, w wyniku którego Wnioskodawca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Równocześnie, w przypadku zbycia akcji w Spółce zależnej, ewentualne częściowe umorzenie akcji Spółki zależnej skutkujące obniżeniem ich wartości nominalnej, dokonane bez wynagrodzenia, poprzedzające ich zbycie, nie będzie miało wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodu, do rozpoznania których uprawniony będzie Wnioskodawca w takim przypadku. Wysokość kosztów będzie w takiej sytuacji uzależniona od sposobu objęcia akcji w Spółce zależnej przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ww. ustawy.

Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.

Rolą postępowania w sprawie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.