IPTPB3/4510-186/15-5/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana albo zapłacona przez Spółkę kwota Wyrównania będzie stanowić odpowiednio przychód albo koszt uzyskania przychodów Spółki, który należy przypisać w całości do Jej działalności strefowej i uwzględnić przy kalkulacji dochodu z tego źródła?
IPTPB3/4510-186/15-5/KJinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) oraz pismem z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów stanowiących podstawę kalkulacji dochodu z działalności strefowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów stanowiących podstawę kalkulacji dochodu z działalności strefowej.

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynęło pismo z dnia 28 maja 2015 r. stanowiące uzupełnienie wniosku, do którego załączono dokument potwierdzający powołanie Pani (...) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), pismem z dnia 21 lipca 2015 r., nr IPTPB3/4510-186/15-3/KJ (doręczonym w dniu 24 lipca 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 3 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 31 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem m.in. leków, substancji leczniczych i suplementów diety, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) na podstawie uzyskanych trzech zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE (dalej odpowiednio: „Zezwolenia”, „Zezwolenie”).

Zezwolenia zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych i zawierają zakres działalności (działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w pozycjach klasyfikacji PKWiU wymienionych w danym Zezwoleniu), z której osiągnięty przez Wnioskodawcę dochód, tj. dochód strefowy, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Produkowane przez Spółkę w SSE wyroby objęte zakresem poszczególnych Zezwoleń (dalej: „Wyroby strefowe”) są oferowane na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych, głównie Europy wschodniej (w szczególności na obszarze Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu).

Do końca 2011 r. dystrybucją i sprzedażą Wyrobów strefowych na rynek rosyjski Spółka zajmowała się samodzielnie. Z kolei ich sprzedaż na pozostałe rynki zagraniczne odbywała się przy udziale spółki powiązanej – (...) (dalej: „X” lub „Eksporter”).

W 2012 r. doszło do zmian w ramach grupy (...), do której należy również Wnioskodawca, i wdrożenia nowego grupowego modelu biznesowego, którego celem było takie alokowanie funkcji biznesowych do poszczególnych podmiotów, aby efektywnie wykorzystać ich potencjał oraz dotychczasowe doświadczenie. W konsekwencji zmienił się również model sprzedaży przez Spółkę Wyrobów strefowych na rynek rosyjski. Mianowicie, Spółka zawarła z Eksporterem umowę, która przewidywała m.in. powierzenie działalności w zakresie sprzedaży i dystrybucji Wyrobów strefowych na rynku rosyjskim X. X posiada przy tym niezbędne doświadczenie i relacje biznesowe oraz specjalizuje się również w tym obszarze.

Za podjęciem takiej współpracy przemawiają przesłanki biznesowe oraz korzyści, jakie współpraca może nieść dla obu stron, w szczególności:

 • Spółka, dzięki powierzeniu Eksporterowi działalności sprzedażowo-dystrybucyjnej, oczekuje w długim okresie korzyści wynikających z dostępu do szerszej grupy docelowych odbiorców poprzez sieć dystrybucji (i tym samym osiągnie wzrost wolumenu sprzedaży Wyrobów strefowych) oraz dalszą specjalizację i ograniczenie swoich kosztów operacyjnych;
 • Eksporter, oczekuje, że dzięki rozszerzeniu portfolio produktów oferowanych na rynku rosyjskim o Wyroby strefowe nabywane od Spółki, wzmocni swoją pozycję rynkową jako podmiot oferujący szeroki asortyment leków, co przełoży się na wzrosty sprzedaży oraz wzrost zysku Eksportera z tego tytułu;
 • Eksporter, dzięki powyższej specjalizacji oraz doświadczeniu i szerokiej sieci kontaktów na rynkach zagranicznych, w tym rosyjskim, będzie w stanie realizować funkcje sprzedażowe i dystrybucyjne skuteczniej niż Spółka we własnym zakresie, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów tych działań.

W rezultacie, od 2012 r. Wyroby strefowe, tj. wyroby wytwarzane przez Wnioskodawcę na terenie SSE i objęte zakresem Zezwoleń, przeznaczone na rynek rosyjski, podobnie jak wyroby na pozostałe rynki zagraniczne, są sprzedawane przez Spółkę do Eksportera, który zajmuje się ich dalszą dystrybucją i sprzedażą na rynku docelowym poza Polską.

Przystępując do współdziałania Spółka i Eksporter przeanalizowały zakres ich zaangażowania w przedmiotową współpracę i ustaliły ceny sprzedaży Wyrobów strefowych na poziomie umożliwiającym osiągnięcie każdej ze stron rynkowego wyniku na transakcjach.

Ostatnie 2 lata, a w szczególności zaś rok 2014, przyniósł jednak szereg wydarzeń politycznych, które przełożyły się na zmianę otoczenia ekonomicznego i biznesowego, w którym funkcjonuje Eksporter. W szczególności zmiany te widoczne są na rynku rosyjskim i ukraińskim, które są istotnymi zagranicznymi rynkami zbytu dla Wyrobów strefowych produkowanych przez Wnioskodawcę. Czynniki te nie były jednak możliwe do przewidzenia w 2012 r., kiedy Spółka i Eksporter uzgadniały warunki współpracy. W związku z tym, strony rozważają zrewidowanie dotychczas stosowanych warunków wynagrodzenia Spółki z tytułu sprzedaży Wyrobów strefowych tak, aby pełniej uwzględniały one zaistniałe zmiany na rynkach zagranicznych, w tym rosyjskim. W wyniku takiej rewizji może okazać się, że dla zachowania przez Spółkę i Eksportera rynkowego wyniku na dokonanych transakcjach wynagrodzenie należne Spółce powinno ulec zmianie. Naturalną konsekwencją takiej analizy byłoby również uznanie, że zasadne jest, aby jedna ze stron przekazała drugiej środki na wyrównanie wyniku (dalej: „Wyrównanie”).

W rezultacie, jeśli biorąc pod uwagę wolumen sprzedaży poszczególnych Wyrobów strefowych i zrewidowane zasady wynagradzania Spółki okaże się, że Wnioskodawca powinien osiągnąć:

 1. niższy wynik na sprzedaży Wyrobów strefowych do Eksportera – Spółka wypłaci odpowiednią kwotę Wyrównania na rzecz Eksportera, albo
 2. wyższy wynik na sprzedaży Wyrobów strefowych do Eksportera – to Eksporter wypłaci na rzecz Spółki odpowiednią kwotę Wyrównania.

Wnioskodawca prowadzi także działalność nieobjętą zakresem Zezwoleń, dochód z której nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, dlatego Spółka prowadzi ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający określenie dochodu strefowego zwolnionego oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

Wniosek dotyczy dochodu z działalności strefowej Spółki, tj. działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę w SSE na podstawie posiadanych Zezwoleń, do którego zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • Spółka posiada 3 zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE i są to:
  1. Zezwolenie nr (...) z dnia (...) 2005 r. na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);
   • artykuły spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (15.89), za wyjątkiem produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi wymienianymi w Załączniku Nr 1 do TWE;
   • usługi produkcji komputerowych nośników informacji (22.33);
   • chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne z wyłączeniem wytwarzania materiałów wybuchowych (24);
   • usługi magazynowania i przechowywania towarów (63.12);
   • usługi informatyczne (72);
   • usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych /73.10);
   • usługi w zakresie badań i analiz technicznych /74.30/.
  1. Zezwolenie nr (...) z dnia (...) 2011 r. na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU):
   • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne (grupa 10.4), z wyłączeniem działalności, o których mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”;
   • pozostałe artykuły spożywcze (grupa 10.8), z wyłączaniem działalności, o których mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji;
   • chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych (grupa 20.1);
   • mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące, wyroby kosmetyczne i toaletowe (grupa 20.4);
   • pozostałe wyroby chemiczne (grupa 20.5);
   • podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne (dział 21);
   • urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne (grupa 32.5).
  1. Zezwolenie nr (...) z dnia (...) 2014 r. na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU):
   • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, z wyłączeniem margaryny i podobnych produktów (klasa 10.41), z wyłączeniem działalności, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
   • pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane (klasa 10.89), z wyłączeniem działalności, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia;
   • pozostałe napoje bezalkoholowe (podkategoria 11.07.19);
   • barwniki i pigmenty (klasa 20.12);
   • pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne (klasa 20.13);
   • pozostałe podstawowe chemikalia organiczne (klasa 20.14), z wyłączeniem działalności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia;
   • wyroby kosmetyczne i toaletowe (klasa 20.42);
   • pozostałe różne wyroby chemiczne (podkategoria 20.59.59);
   • podstawowe substancje farmaceutyczne (klasa 21.10);
   • leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne (klasa 21.20);
   • pozostałe wyroby medyczne, włączając dentystyczne (podkategoria 32.50.50);
   • magazynowanie i przechowywanie towarów (klasa 52.10);
   • usługi w zakresie badań i analiz technicznych (klasa 71.20);
   • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (klasa 72.19);
   • usługi rachunkowo-księgowe (kategoria 69.20.2);
   • usługi centrów telefonicznych – call center (klasa 82.20).
  • Wnioskodawca wyjaśnił, że spółka X, co prawda jest spółką powiązaną z Wnioskodawcą, jednak nie jest podmiotem zależnym od Wnioskodawcy. Przeciwnie, to Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od X – X jest bowiem akcjonariuszem Wnioskodawcy.
   Odnosząc się z kolei do zakresu współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a X, wynikającą ze wspomnianej we wniosku o wydanie interpretacji umowy o współpracy zawartej w 2012 r., to dotyczy ona sprzedaży do X produkowanych przez Wnioskodawcę wyrobów strefowych, tj. wyrobów, których produkcja i sprzedaż przez Spółkę jest objęta posiadanymi zezwoleniami na prowadzenie działalności w SSE;
  • W SSE prowadzona jest działalność objęta udzielonymi Spółce zezwoleniami, w szczególności zaś:
   1. produkcja i sprzedaż wyrobów strefowych (przede wszystkim leków i suplementów diety);
   2. świadczenie usług w zakresie badań i analiz technicznych
   Do przychodów niezwiązanych z działalnością prowadzoną na terenie SSE objętych zezwoleniami Spółka zalicza natomiast m.in.:
  1. przychód ze sprzedaży towarów (innych niż wyroby strefowe);
  2. przychód ze sprzedaży materiałów;
  3. przychód z odsetek od udzielonych pożyczek;
  4. przychód z tytułu udzielonych poręczeń kredytów;
  5. przychód ze sprzedaży udziałów.
   W 2014 r. ok. 85% przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę dotyczyło działalności objętej zezwoleniami na prowadzenie działalności w SSE.
  • Wyroby strefowe produkowane przez Wnioskodawcę na terenie SSE były i są oferowane dystrybutorom prowadzącym działalność na rynku farmaceutycznym w kraju i za granicą.
   Niemniej jednak, w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka odnosi się do wyrobów strefowych przeznaczonych do sprzedaży na rynku rosyjskim. Wyroby te Spółka sprzedaje X (zatem ich odbiorcą jest X), która następnie sprzedaje je na rynek rosyjski.
  • Sprzedaż wyrobów strefowych jest dokumentowana przez Wnioskodawcę fakturami VAT.
  • Pod pojęciem „wynagrodzenia Spółki z tytułu sprzedaży wyrobów strefowych”, w jaki sposób będzie ono kalkulowane i w jaki sposób będzie dokumentowane przez podmioty współpracujące Spółka rozumie, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego jest to cena, jaką X płaci Wnioskodawcy z tytułu dostaw wyrobów strefowych. Cena sprzedaży wyrobów strefowych jest ustalana na warunkach rynkowych. Jak wskazano w odpowiedzi na poprzednie pytanie, sprzedaż wyrobów strefowych jest dokumentowana przez Wnioskodawcę fakturami VAT.
  • Przez „wyrównanie rynkowego wyniku” Wnioskodawca rozumie wypłatę: (i) X przez Spółkę albo (ii) Spółce przez X środków pieniężnych, które mają służyć zrównoważeniu wpływu zmian w otoczeniu ekonomicznym i biznesowym na rynku rosyjskim na zrealizowany przez Spółkę wynik na sprzedaży wyrobów strefowych do X. Przez wyrównanie Wnioskodawca rozumie potencjalną różnicę pomiędzy wynikiem Spółki na sprzedaży wyrobów strefowych do X, obliczonych zgodnie z zasadami współpracy w ramach nowego modelu biznesowego a wynikiem Spółki na sprzedaży tychże wyrobów strefowych, który należy uznać za rynkowy. Wyrównanie wyniku będzie obliczane poprzez porównanie: (i) zysku Spółki ze sprzedaży wyrobów strefowych, zgodnie z zasadami współpracy w ramach nowego modelu biznesowego z (ii) zyskiem, jaki można uznać za zysk rynkowy ze sprzedaży wyrobów strefowych. Spółka podkreśla, że na ten moment nie może jeszcze wskazać, czy dojdzie do konieczności wyrównania rynkowego wyniku, a jeśli tak to w jakiej kwocie i kto komu powinien takie wyrównanie wypłacić – tj. X Spółce czy Spółka X. Spółka będzie mogła stwierdzić to dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i kalkulacji, które z uwagi na powiązania pomiędzy Wnioskodawcą i X, będą przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych. Udokumentowanie ewentualnego wyrównania rynkowego wyniku nastąpi zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o rachunkowości oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

  Czy otrzymana albo zapłacona przez Spółkę kwota Wyrównania będzie stanowić odpowiednio przychód albo koszt uzyskania przychodów Spółki, który należy przypisać w całości do Jej działalności strefowej i uwzględnić przy kalkulacji dochodu z tego źródła...

  Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana lub zapłacona przez Spółkę kwota Wyrównania będzie stanowić odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów Spółki, który należy przypisać w całości do Jej działalności strefowej i uwzględnić przy kalkulacji dochodu z tego źródła.

  Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) stanowi, że wolne od podatku dochodowego są co do zasady dochody podatnika uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Jednocześnie z art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

  Dochodem jest zasadniczo różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. Równocześnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności zaś art. 7 ust. 3 oraz art. 9 ust. 1, nakładają na podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych obowiązek odrębnego ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania tym podatkiem.

  Dlatego też przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach Zezwoleń, który podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka musi dokonywać weryfikacji, które z osiąganych przez Nią przychodów i ponoszonych kosztów należy przypisać (i w jakiej wysokości) do tego rodzaju działalności.

  W ocenie Wnioskodawcy, otrzymana przez Spółkę kwota Wyrównania będzie bez wątpienia stanowiła dla Niej przychód. Za przychód uznaje się bowiem każdą wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa lub zmniejszającą zobowiązania, mającą definitywny charakter, którą może On rozporządzać jak własną. W szczególności zaś przychód stanowią otrzymane pieniądze i wartości pieniężne.

  Jednocześnie, zdaniem Spółki, otrzymana kwota Wyrównania powinna zostać zaliczona do przychodów związanych z działalnością prowadzoną na terenie SSE w ramach Zezwoleń i być w całości uwzględniona przy kalkulacji dochodu strefowego Spółki, gdyż:

  • pozostaje w ścisłym związku z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Wnioskodawcę na terenie SSE, tj. produkcją i sprzedażą wyrobów objętych Zezwoleniami;
  • gdyby nie sprzedaż Wyrobów strefowych do Eksportera nie byłoby podstaw do otrzymania Wyrównania (tj. do uzyskania przez Spółkę przychodu z tego tytułu).

  Na marginesie należy zaznaczyć, że również przychód z tytułu sprzedaży Wyrobów strefowych stanowi dla Spółki przychód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, który jest uwzględniony przy kalkulacji dochodu strefowego Wnioskodawcy.

  Takie stanowisko Spółki znajduje również oparcie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, np.:

  • w interpretacji z dnia 3 lipca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/423-397/14/CzP) stwierdzono, że: „(...) z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tak jak z każdą działalnością gospodarczą wiąże się szereg różnorodnych zdarzeń gospodarczych, które mogą generować po stronie przedsiębiorcy przychód. Ujęcie tych zdarzeń w enumeratywnym katalogu, który wynikałby z treści zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest w praktyce niemożliwe dlatego też w odniesieniu do tych zdarzeń, w celu ustalenia czy wygenerowany przez nie dochód jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy badać, czy mieszczą się one w kategorii dochodu z działalności prowadzonej na terenie strefy”.;
  • w interpretacji z dnia 15 października 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-617/10-5/MM) stwierdzono podobnie, że: „(...) z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tak jak z każdą działalnością gospodarczą wiąże się szereg różnorodnych zdarzeń gospodarczych, które mogą generować po stronie przedsiębiorcy przychód. Ujęcie tych zdarzeń w enumeratywnym katalogu, który wynikałby z treści zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest w praktyce niemożliwe, dlatego też w odniesieniu do tych zdarzeń, w celu ustalenia czy wygenerowany przez nie dochód jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy badać czy mieszczą się one w kategorii dochodu z działalności prowadzonej na terenie strefy”.

  Zatem, przychody uzyskane w ścisłym powiązaniu z działalnością strefową Spółki, takie jak np. otrzymanie kwoty Wyrównania od Eksportera, powinny być zaliczane do przychodów strefowych i uwzględniane w kalkulacji dochodu strefowego Spółki, mimo że same zdarzenia wywołujące uzyskanie takiego przychodu mogą nie być enumeratywnie wymienione w Zezwoleniach.

  Z kolei w przypadku, gdy to Spółka wypłaci Wyrównanie na rzecz Eksportera, wówczas, zdaniem Wnioskodawcy, zapłacona kwota będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, gdyż:

  1. wypłata Wyrównania zostanie dokonana kosztem majątku Spółki;
  2. wypłacona kwota nie zostanie Spółce w jakikolwiek sposób zwrócona;
  3. wypłata Wyrównania nastąpi w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą;
  4. będzie dokonana w celu kontynuowania współpracy i utrzymania dobrych relacji z Eksporterem, tj. w celu osiągania przychodów oraz zachowania ich źródła;
  5. będzie właściwie udokumentowana;
  6. wypłata Wyrównania nie została wymieniona w katalogu kosztów niemogących stanowić kosztów uzyskania przychodów.

  Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, wydatek ten powinien zostać zakwalifikowany do kosztów związanych z działalnością Spółki prowadzoną na terenie SSE w ramach Zezwoleń i w całości uwzględniony przy kalkulacji dochodu strefowego Spółki, gdyż:

  • jest on uzasadniony ekonomicznie;
  • pozostaje w ścisłym związku z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Wnioskodawcę na terenie SSE, tj. produkcją i sprzedażą wyrobów objętych Zezwoleniami;
  • koszt ten by nie wystąpił, gdyby Spółka nie prowadziła takiej działalności i nie sprzedawała Wyrobów strefowych do Eksportera.

  Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana albo zapłacona przez Spółkę kwota Wyrównania będzie stanowić odpowiednio przychód albo koszt uzyskania przychodów Spółki, który należy w całości przypisać do działalności prowadzonej na terenie SSE i uwzględnić przy kalkulacji dochodu strefowego Spółki podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego jest prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.