IPTPB3/4510-175/15-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu zakupu punktów na stronie internetowej.
IPTPB3/4510-175/15-4/KJinterpretacja indywidualna
 1. kontrahenci
 2. należność
 3. przychód
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 31 lipca 2015 r., nr IPTPP3/4512-179/15-2/JM, IPTPB3/4510-175/15-2/KJ (doręczonym w dniu 4 sierpnia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 13 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 11 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku):

.... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) zamierza prowadzić program polegający na pośredniczeniu w sprzedaży usług restauracji, siłowni, klubów i innych placówek gastronomiczno-rekreacyjnych (dalej: Placówki). Program będzie dostępny jedynie dla studentów. Proces ten polegać będzie na wykupieniu przez studentów abonamentu umożliwiającego korzystanie z usług dostępnych w ramach programu. Nadto studenci, po wykupieniu dostępu do programu, będą mieli możliwość zakupu punktów na stronie internetowej Spółki, które to będą podlegać wymianie na usługi Placówek objętych programem Spółki. Wymiana punktów na usługi następować będzie według rozliczenia umieszczonego na stronie internetowej Spółki. Do czasu realizacji punktów (wymiany na usługi), środki finansowe wpłacone przez studentów będą przechowywane na koncie Spółki prowadzonym przez agenta rozliczeniowego.

Wymiana pieniędzy na punkty, jak i uiszczenie opłaty abonamentowej następować będzie wyłącznie bezgotówkowo. Wpłaty będą dokonywane na rzecz Spółki za pomocą agenta rozliczeniowego. Kwota abonamentu będzie wpływać na rachunek Spółki. Pozostałe środki będą przechowywane przez agenta rozliczeniowego do momentu wykorzystania punktów przez studenta i zakupu przez niego usługi. Studenci uczestniczący w programie Spółki – zgodnie z postanowieniami regulaminu – będą mogli żądać przeliczenia punków na środki pieniężne oraz dokonać wypłaty niewykorzystanej części punktów. Dopiero skorzystanie z usługi i opłacenie jej punktami będzie wyłączało możliwość powrotnego przeliczenia punktów na środki finansowe oraz ich zwrot.

Punkty będą realizowane, jako bezgotówkowa forma płatności za usługi w Placówkach. W momencie skorzystania przez studenta z usługi Placówki, ilość punktów odpowiadająca danej usłudze (wg informacji zamieszczonej na stronie internetowej Spółki) będzie odpisywana z konta studenta utworzonego w serwisie internetowym Spółki. Wyłączać będzie to uprawnienie studenta do zwrotu środków finansowych w tym zakresie, uprzednio zamienionych na punkty.

Spółka w okresie miesięcznym, ustalonym w regulaminie korzystania z serwisu przez studentów, przesyłać będzie studentom zestawienie zawierające potwierdzenie uiszczenia opłaty abonamentowej, wykaz wykorzystanych usług Placówek i punktów pobranych z tego tytułu, stan środków na koncie studenta w serwisie. Wraz z rozliczeniem dokonywany będzie przelew na rachunek bankowy Spółki z konta technicznego znajdującego się u agenta transferowego.

Spółka będzie kupować w imieniu własnym usługi od Placówek objętych programem pośrednictwa, ale na rzecz studentów. Z tego tytułu Placówki będą obciążać Spółkę fakturami VAT. Następnie Spółka będzie przenosić te koszty na studentów uczestniczących w programie stosownie do rozliczeń punktów opisanych powyżej. Z tytułu tego rozliczenia Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat, co nie obejmuje opłaty abonamentowej za dostęp do serwisu Spółki.

W piśmie z dnia 11 sierpnia 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokona rejestracji wraz z rozpoczęciem świadczenia usług.

Zakresem pytania oznaczonego we wniosku ORD-IN z dnia 21 maja 2015 r. jako pytanie nr 2 objęte są usługi świadczone na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia (...) 2015 r., do dnia dzisiejszego nie świadczyła usług. W związku z tym nie wykazała żadnych obrotów w 2014 r. i nie była obowiązana do ewidencjonowania obrotu z wykorzystaniem kasy rejestrującej w 2014 r. Spółka nie korzystała również ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot należnego podatku przy użyciu kasy rejestrującej w 2014 r. bo nie realizowała wówczas obrotów.

Spółka nie będzie świadczyła, żadnej z usług wymienionych w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących wpłatę środków pieniężnych przez agenta rozliczeniowego na rzecz Spółki, a także transakcji zapisanych w systemie informatycznym, który będzie ewidencjonował wymianę punktów zakupionych przez studenta na usługi placówek, będzie możliwym powiązanie wpłat na rzecz Wnioskodawcy z konkretnymi usługami wykupionymi przez studentów w Placówkach. Należy jednak podkreślić, że rozliczenie pomiędzy agentem transferowym a Wnioskodawcą będzie następowało raz w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym) celem rozliczenia wszystkich transakcji, tj. usług z jakich skorzystali w tym okresie rozliczeniowym studenci.

Zgodnie z regulaminem korzystania z usługi (...) jaką będzie świadczyć Wnioskodawca, abonent (tj. student) wykupuje pewną pule punktów, które mogą zostać wymienione na dowolną usługę. Zatem student będzie miał możliwość zdecydowania na jaką usługę będą wymieniane punkty.

Zapłata za punkty nie stanowi uiszczenia należności za świadczenie konkretnych usług, nabycie punktów powoduje możliwość ich późniejszej wymiany na dowolnie wybraną usługę świadczoną przez Placówkę objętą niniejszym programem.

Zapłata za punkty nie stanowi dla Wnioskodawcy przedpłaty/zaliczki na poczet świadczenia usług. Usługi będą bowiem świadczone przez Placówki. Jedyną formę wynagrodzenia dla Wnioskodawcy stanowi opłata abonamentowa, która jest pobierana za korzystanie z serwisu, nie zaś za usługi świadczone przez Placówki. Wpłata na poczet punktów, powoduje powstanie możliwości po stronie abonenta (studenta) ich wymiany na usługę świadczoną przez Placówkę.

Jak wskazano powyżej, jedyną formą wynagrodzenia dla Wnioskodawcy będzie opłata abonamentowa. Opłata abonamentowa będzie płacona w momencie rejestracji w serwisie prowadzonym przez Wnioskodawcę.

Wymiana środków pieniężnych na punkty nie stanowi świadczenia usług ze strony Wnioskodawcy, usługi za punkty świadczone będą przez Placówki współpracujące z Wnioskodawcą. Wpłaty będą następować na rzecz agenta rozliczeniowego (...) na jego rachunek bankowy przypisany Wnioskodawcy w systemie rozliczeniowym. Zatem, wpłata będzie następować na rachunki bankowe. Jak wskazano powyżej, zapłata za punkty powoduje jedynie możliwość ich wymiany na szereg usług świadczonych przez placówkę, nie są one powiązane z konkretną usługą. Dopiero ewidencja wykorzystanych przez studentów punktów oraz informacja od Placówek da informację o możliwości ich rozliczenia i wysokości zapłaty za poszczególne usługi świadczone przez Placówki na rzecz studentów.

Wnioskodawca wskazuje, zatem jedynie z ostrożności, że:

 • Wnioskodawca nie świadczy usług wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 • Zapłata za punkty nie będzie dotyczyła świadczenia usług wymienionych w art. 19a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Studenci będą nabywać punkty na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w regulaminie, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej (...). Będzie to umowa o świadczenie usług polegających na dostępie do portalu internetowego pod adresem (...). Regulamin określał będzie zasady korzystania z serwisu, zasady nabywania punktów, zwrotu wpłaconych kwot studentowi, a także zasady wymiany punktów na usługi partnerów współpracujących z Wnioskodawcą.

Sformułowanie, że punkty będą podlegać wymianie na usługi Placówek objętych programem Spółki, oznacza, że na podstawie zawartych przez Wnioskodawcę umów współpracy z Placówkami, abonent (student, uczestnik serwisu prowadzonego przez Wnioskodawcę) będzie uprawniony do wymiany posiadanych punktów na usługi świadczone poprzez Placówki, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej (...). Innymi słowy student będzie „płacił” za korzystanie z usług partnerów Wnioskodawcy punktami posiadanymi i ewidencjonowanymi w serwisie, rozliczenie pieniężne następować zaś będzie za pośrednictwem Wnioskodawcy, który będzie przekazywał środki pieniężne partnerom w ramach ustalonych okresów rozliczeniowych.

Potwierdzeniem zapłaty za zakupione przez studentów punkty będzie zapis w serwisie prowadzonym przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie przewiduje wystawiania dokumentu potwierdzającego ich nabycie, z uwagi na prowadzoną ewidencję elektroniczną. Wnioskodawca dopuszcza możliwość przesyłania potwierdzeń nabywcom punktów w formie email na wniosek zgłoszony Wnioskodawcy przez studenta.

Sformułowanie, że środki finansowe wpłacane przez studentów będą przechowywane na rachunku prowadzonym przez agenta rozliczeniowego oznacza, że wpłaty dokonywane przez studentów z tytułu zakupu punktów będą znajdowały się na rachunku agenta rozliczeniowego, założonym na podstawie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a agentem rozliczeniowym (...). Innymi słowy, środki te pozostawać będą w depozycie, zaś student zgodnie z regulaminem wiążącym Wnioskodawcę będzie uprawniony do wycofania tych środków. Rozliczenie transakcji, tj. przekazanie środków z rachunku technicznego na rachunek bankowy Spółki, celem zapłaty za usługi zakupione na rzecz studentów, następować będzie na koniec miesiąca kalendarzowego i wówczas dochodzić będzie do przesunięcia środków zgromadzonych na rachunku technicznym u agenta rozliczeniowego na rachunek bankowy Spółki. Wtedy wyłączona zostanie możliwość zwrotu danej ilości środków finansowych studentowi, jeśli skorzystał z usług Placówki. Jednocześnie jednak Wnioskodawca obowiązany będzie do wykorzystania otrzymanych środków na zapłatę Placówkom za usługi świadczone na rzecz studentów.

Środki finansowe wpłacone przez studentów za zakupione punkty będą należały do studentów do czasu ich wymiany na usługi Placówek. Raz w miesiącu te środki finansowe będą przekazywane na rachunek Wnioskodawcy, celem zapłaty za usługi świadczone przez partnerów Wnioskodawcy. Zatem, te środki finansowe do czasu rozliczenia transakcji z danego miesiąca nie stanowią trwałych, definitywnych przysporzeń majątkowych po stronie Wnioskodawcy, ponieważ zgodnie z regulaminem może on domagać się przeliczenia niewykorzystanych punktów na środki pieniężne i ich zwrotu.

Agent rozliczeniowy będzie dokonywał przelewów na rachunek bankowy Spółki na podstawie zawartej umowy pomiędzy tymi podmiotami, tj. Wnioskodawcą a (...). Jak wskazano powyżej, transakcja będzie miała miejsce na koniec miesiąca kalendarzowego. Pod pojęciem agent transferowy należy rozumieć instytucję pośredniczącą i rozliczającą transakcję dokonaną pomiędzy studentami oraz Spółką, tj. podmiot uprawniony do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Kwota przelewana przez agenta rozliczeniowego na konto Spółki będzie tożsama z kwotą należności za zakupione przez studentów punkty.

Wnioskodawca wskazał, że sformułowania: „Spółka będzie kupować w imieniu własnym usługi od Placówek (...), ale na rzecz studentów” oraz „Spółka będzie przenosić te koszty na studentów uczestniczących w programie (...)” należy rozumieć w sposób następujący: Spółka na mocy zawartej umowy z Placówką zobowiąże się do zapłaty kwoty należnej, obliczonej na podstawie świadczonych usług dla uczestników programu przez Placówkę. Jednocześnie koszt ten zostanie pokryty ze środków wpłaconych przez studentów na poczet zakupu punktów.

Podstawą działania programu będą umowy zawarte przez Wnioskodawcę i studenta, Wnioskodawcę i Placówkę oraz Wnioskodawcę i agenta rozliczeniowego (...).

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a studentem, student poprzez wpłatę opłaty abonamentowej uzyska czasowe uprawnienie do korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Wnioskodawcę i usługi (...) w portalu internetowym. Aby skorzystać z usług partnerów portalu student obowiązany będzie dokonać wpłaty i nabyć punkty służące do nabywania usług od partnerów portalu. Poprzez dokonanie doładowania swojego konta na portalu, w postaci zapłaty za punkty, uzyska możliwość korzystania z usług oferowanych przez Placówki objęte programem (np. siłowni, basenu, pizzerii). Odbywać się to będzie poprzez wymianę punktów na usługi (tj. zapłaty punktami za usługi świadczone przez Placówki).

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i Placówką, korzystający z programu studenci będą mogli korzystać z oferowanych przez Placówkę usług, natomiast Wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia wynagrodzenia Placówce, ustalonego na podstawie ilości wejść korzystających z jej usług studentów. Będzie to ustalane za pomocą punktów ewidencjonowanych w systemie i portalu internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę. Rozliczenie następować będzie po upływie każdego zakończonego miesiąca kalendarzowego.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a agentem rozliczeniowym (...), wpłaty dokonywane przez studentów będących uczestnikami programu, w celu zakupu punktów, będą rozliczane przez agenta rozliczeniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w momencie wymiany środków finansowych na punkty dostępne w programie Wnioskodawcy, które dają prawo uczestnikom programu do korzystania z usług Placówek, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług...
 2. Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z ewidencjonowania na kasie rejestrującej (fiskalnej) obrotu i kwot podatku należnego z tytułu opłaty abonamentowej oraz refakturowanych opłat za skorzystanie przez studentów z usług Placówki...
 3. Czy wpłacane przez studentów środki pieniężne wymienne na punkty (z wyłączeniem opłaty abonamentowej) na rachunek Wnioskodawcy stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3, natomiast w pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłata środków finansowych przez studenta wymiennych na punkty w serwisie nie stanowi przychodu dla Wnioskodawcy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają bezpośredniej definicji przychodu. Art. 12 ust. 1-9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera jedynie przykładowy – otwarty katalog przychodów. W orzecznictwie zauważa się, że „Ustawodawca nie przypadkiem zaniechał zdefiniowania przychodu, gdyż wielość stanów faktycznych i stosunków umownych skutkujących zbyciem nie pozwalała na wypracowanie takiej uniwersalnej, niezawodnej w każdych okolicznościach definicji. Przysporzenie majątkowe jest kwestią faktu, a nie wypadkową jakiegoś rozstrzygnięcia normatywnego. Art. 14 ust. 1 ustawy wskazuje jedynie sposób ustalania tego przychodu, ale przepis ten znajduje zastosowanie dopiero wtedy, gdy przychód, jako trwałe, nieodwołalne przysporzenie majątkowe, rzeczywiście nastąpi jako okoliczność faktyczna”. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 290/10).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Treść tego przepisu wskazuje, że przychód powstaje po stronie podatnika dopiero gdy przysporzenie ma charakter trwały i nieodwołalny, co znajduje odzwierciedlenie w sformułowaniu „otrzymane”. Jeżeli przekazanie środków pieniężnych nie ma charakteru trwałego to podatnik ich nie otrzymuje, a tym samym nie powstaje przychód. Podobne stanowisko jest prezentowane w doktrynie. W komentarzu autorstwa W. Dmocha wskazuje się, że: Otrzymane pieniądze i wartości pieniężne są pierwszą kategorią wymienioną w katalogu przychodów. Istotne jest to, że aby pieniądze czy też wartości pieniężne zostały uznane za przychód dla potrzeb PDOPrU, muszą spełniać jedną podstawową przesłankę, mianowicie muszą być otrzymane, co oznacza, że stają się definitywnie własnością podatnika, który je otrzymał. (Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2015, komentarz do art. 12 u.p.d.o.p.).

W opisanym stanie faktycznym nie można uznać wpłaty studenta za trwałe, nieodwołalne przysporzenie majątkowe, gdyż środki znajdujące się na rachunku agenta rozliczeniowego pozostają w dyspozycji studenta. Student może w każdej chwili wykorzystać punkty na zakup usług dostępnych w Placówkach, jak również może dokonać ponownej zamiany punktów na środki finansowe oraz ich wypłaty na swój rachunek (zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Spółki).

Dopiero z chwilą skorzystania przez studenta z usługi Placówki dochodzi do odnotowania tego faktu w systemie. Wyłącza to możliwość wymiany punktów przez studenta na środki finansowe w tym zakresie oraz ich zwrot. Rozliczenie transakcji następuje na koniec miesiąca kalendarzowego i wówczas dochodzi do przesunięcia środków zgromadzonych na rachunku technicznym u agenta rozliczeniowego na rachunek bankowy Spółki. Dopiero zatem w dacie przesunięcia środków na rachunek Wnioskodawcy z rachunku technicznego dochodzi do otrzymania pieniędzy i powstania przychodu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał ponadto, że Jego zdaniem wpłata środków finansowych przez studentów wymiennych na punkty w serwisie nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku odchodowym od osób prawnych.

Oprócz argumentów wskazanych w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy wskazać, że środki, jakie Wnioskodawca będzie otrzymywał od studentów, za pośrednictwem agenta rozliczeniowego w okresach rozliczeniowych, nie będą pozostawały w swobodnej dyspozycji Wnioskodawcy. Wszelkie środki otrzymane przez Wnioskodawcę z tego tytułu będą przekazywane na rzecz Placówek, jako zapłata za usługi świadczone na rzecz studentów. Wnioskodawca będzie jedynie pośrednikiem w przekazaniu tych środków finansowych. Stąd pomimo tego, że faktycznie zostaną wpłacone (otrzymane) przez Wnioskodawcę, nie będzie On mógł nimi swobodnie rozporządzać. Zasady te opisane będą w regulaminie korzystania z portalu internetowego wiążącego Wnioskodawcę oraz studentów. Tym samym środki te nie spełniają definicji przychodu zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie będą bowiem stanowić definitywnego przysporzenia po stronie Wnioskodawcy, a jedynie czasowo będą przekazywane Wnioskodawcy celem przekazania ich Placówkom, za usługi świadczone na rzecz studentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania przychodu – jest prawidłowe

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 tej ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje więc jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów. Przychodami są więc w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy).

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Ustawodawca nie zastrzega, że przychodem są tylko wymienione w art. 12 ustawy pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby prawnej. Wszelkie wpłaty pieniężne, o ile spełniają inne wymagania podane w rozdziale 2 ustawy, mogą być uznane za przychód osoby prawnej zwłaszcza, że listę pożytków – stanowiącą katalog zamknięty, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zawężeniu – które nie mogą być zaliczone do przychodów, zawarto w ust. 4 cytowanego przepisu.

Zatem, bez znaczenia przy rozpoznawaniu przychodu pozostaje źródło pochodzenia tych środków. Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na rachunek Spółki stanowią, w rozumieniu ustawy podatkowej, przychód. Dotyczy to zarówno należności będących wprost wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej, jak również innych definitywnych przysporzeń finansowych.

Z kolei w art. 12 ust. 3a-3e cytowanej ustawy ustawodawca określił datę powstania obowiązku podatkowego poprzez szczegółowe określenie daty powstania przychodu. W unormowaniach tych wskazano, jakie zdarzenia umiejscowione w czasie należy uznać za datę powstania przychodu.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

A zatem, zasadą jest, że opodatkowany jest przychód należny, co oznacza, że należy zadeklarować przychód dla celów podatkowych niezależnie od faktycznego otrzymania środków pieniężnych.

W przypadku, gdy usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, momentem powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na fakturze lub umowie nie rzadziej jednak niż raz w roku ( art. 12 ust. 3c i 3d ww. ustawy).

Istnieją również sytuacje szczególne, w których dopiero otrzymanie środków pieniężnych rodzi obowiązek zadeklarowania przychodu podatkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Reguluje tę kwestię art. 12 ust. 3e omawianej ustawy, zgodnie z którym w przypadku przychodu, który powstaje nie wskutek takich zdarzeń jak określone w art. 12 ust. 3a, 3c, 3d ustawy, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z opisu sprawy wynika, że wymiana środków pieniężnych na punkty nie stanowi świadczenia usług ze strony Wnioskodawcy, usługi za punkty świadczone będą przez Placówki współpracujące z Wnioskodawcą. Wpłaty będą następować na rzez agenta rozliczeniowego (...) na jego rachunek bankowy przypisany Wnioskodawcy w systemie rozliczeniowym. Zatem, wpłata będzie następować na rachunki bankowe. Wnioskodawca wskazał, że na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących wpłatę środków pieniężnych przez agenta rozliczeniowego na rzecz Spółki, a także transakcji zapisanych w systemie informatycznym, który będzie ewidencjonował wymianę punktów zakupionych przez studenta na usługi Placówek, będzie możliwym powiązanie wpłat na rzecz Wnioskodawcy z konkretnymi usługami wykupionymi przez studentów w Placówkach. Jedyną formą wynagrodzenia dla Wnioskodawcy będzie opłata abonamentowa, płacona w momencie rejestracji w serwisie prowadzonym przez Wnioskodawcę.

Dokonując analizy treści złożonego wniosku w kontekście obowiązujących i wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że w opisanej we wniosku transakcji Spółka występuje jedynie jako pośrednik, który pobiera stosowne kwoty od abonentów, a następnie przekazuje je usługodawcom, tj. Placówkom świadczącym usługi na ich rzecz. W związku z powyższym, w wyniku przedmiotowej transakcji nie następuje trwałe ostateczne zwiększenie majątku Spółki – nie otrzymuje Ona stosownych kwot od studentów na własność, a jedynie w celu dalszego przekazania faktycznym usługodawcom.

W ocenie tutejszego Organu, jedynym trwałym przysporzeniem majątkowym Spółki, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, będzie przysługująca Jej opłata abonamentowa płacona w momencie rejestracji w serwisie prowadzonym przez Wnioskodawcę i tylko ona powinna stanowić przychód podatkowy Spółki z ww. tytułu.

Mając na uwadze powyższe, Spółka nie będzie zobowiązana w momencie otrzymania zapłaty za zakupione przez studentów punkty w serwisie internetowym do rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Konieczne jest przy tym dodanie, że przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) jest – co do zasady – sam przepis prawa podatkowego. Tym samym, niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ocenia natomiast charakteru umów zawieranych na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) Kodeks cywilny. Tym samym nie rozstrzyga o cywilnoprawnych skutkach tych umów (skutkach tych czynności prawnych).

Podkreślić także trzeba, że tutejszy Organ interpretacyjny wydając przedmiotową interpretację indywidualną wskazał zakres i sposób zastosowania norm prawa podatkowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz postawionego pytania. Jednocześnie ocenił stanowisko Wnioskodawcy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej jest bowiem – jak wskazano powyżej – przepis prawa podatkowego. Przepisy te nie uprawniają do zajęcia (rozstrzygania) co do ekonomicznych aspektów działania Jednostki w planowanych zdarzeniach przyszłych bądź stanach faktycznych. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.