IPTPB3/4510-101/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

Kwalifikacja przychodów jako przychodów, których osiągnięcie przez spółkę cypryjską może spowodować nadanie jej statusu zagranicznej spółki kontrolowanej.
IPTPB3/4510-101/15-2/IRinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. dochód
 3. fundusz
 4. instrumenty finansowe
 5. lokaty
 6. przychód
 7. spółka zagraniczna
 8. warunek
 9. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji przychodów jako przychodów, których osiągnięcie przez Spółkę cypryjską może spowodować nadanie jej statusu zagranicznej spółki kontrolowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji przychodów jako przychodów, których osiągnięcie przez Spółkę cypryjską może spowodować nadanie jej statusu zagranicznej spółki kontrolowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

E.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) zwraca się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w Jej indywidualnej sprawie, dotyczącej ustalenia czy przychody uzyskane przez Spółkę cypryjską, w której Wnioskodawca posiada udziały, z tytułu wypłaty przez Fundusze na jej rzecz Przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłat Dochodów Funduszy stanowią przychody, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa CIT).

Wnioskodawca jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym i podlegającą na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca posiada udziały w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego (spółka typu Private company limited by shares będąca odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) mającej siedzibę i zarząd na terytorium Republiki Cypru (dalej: „Spółka cypryjska”). Wnioskodawca zaznacza, że w świetle przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 lit a) Ustawy CIT posiadać będzie bezpośrednio ponad 25% udziałów w kapitale Spółki cypryjskiej nieprzerwalnie przez okres przekraczający 30 dni.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki cypryjskiej jest działalność inwestycyjna. Spółka cypryjska posiada certyfikaty inwestycyjne stanowiące tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych (dalej: „Fundusze”) z siedzibą w Polsce.

W przyszłości, niewykluczone jest, że zgodnie ze statutem Funduszy, na rzecz Spółki cypryjskiej zostaną dokonane wypłaty z tytułu przychodów ze zbycia lokat Funduszy (dalej: „Przychody ze zbycia lokat Funduszy”), tj. zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm., dalej: „UFI”).

Możliwe również, że na podstawie statutu Funduszy, na rzecz Spółki cypryjskiej zostaną wypłacone dochody tych Funduszy, tj. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (dalej: „Dochody Funduszy”). Wypłaty Przychodów ze zbycia lokat Funduszy, jak i Dochodów Funduszy nie będą wymagać wykupywania przez Spółkę cypryjską certyfikatów inwestycyjnych w Funduszach.

Jeżeli dojdzie do wypłaty przez Fundusze Przychodów ze zbycia lokat Funduszy, jak również wypłat Dochodów Funduszy na rzecz Spółki cypryjskiej, możliwe, że na moment dokonania wypłat, przychody (dochody) z ich tytułu będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na Cyprze.

Niewykluczone, że przychody będące przedmiotem niniejszego wniosku mogą stanowić ponad 50% przychodów Spółki cypryjskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, przychody, które uzyska Spółka cypryjska z tytułu wypłaty przez Fundusze na jej rzecz Przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłat Dochodów Funduszy, stanowią przychód, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT, a w szczególności czy osiągnięcie przez Spółkę cypryjską przedmiotowych przychodów powinno być traktowane jako dochód którego osiągnięcie przez Spółkę cypryjską może spowodować nadanie jej statutu zagranicznej spółki kontrolowanej Wnioskodawcy (przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody które uzyska Spółka cypryjska z tytułu wypłaty przez Fundusze na jej rzecz Przychodów ze zbycia lokat Funduszy, jak również wypłat Dochodów nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT a tym samym, ich osiągnięcie nie powinno spowodować nadania Spółce cypryjskiej statusu zagranicznej spółki kontrolowanej (przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT).

Zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy CIT, podatek od uzyskanych przez podatnika dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W celu ustalenia czy powyższa regulacja ma zastosowanie w określonych sytuacjach, w pierwszej kolejności polscy podatnicy zobowiązani są zbadać czy podmiot zagraniczny powiązany z nimi stanowi: (i) zagraniczną spółkę i następnie (ii) zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustawy CIT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 24a ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, zagraniczną spółką jest m.in. osoba prawna nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium Polski, w której podatnik będący polskim rezydentem podatkowym posiada udział w kapitale, prawo głosów w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Jednocześnie zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest taka zagraniczna spółka, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

 1. w spółce tej polski podatnik, posiada nieprzerwalnie przez okres krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio m.in. co najmniej 25% udziałów w kapitale,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b), uzyskanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu m.in. zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie.

Jak już zostało powyżej wskazane, zagraniczna spółka – celem uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną musi zatem m.in. uzyskiwać co najmniej 50% przychodów z określonego w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT katalogu źródła przychodów (tj. z tzw. pasywnych źródeł przychodów).

Przy czym według Wnioskodawcy należy wspomnieć, że dla potrzeb definicji instrumentów finansowych, ustawodawca odwołuje się (zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT) do art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Powołany przez Ustawodawcę w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT katalog źródła przychodów ma zatem charakter zamknięty, tj. jedynie wymienione w nim rodzaje przychodów warunkują – przy łącznym spełnieniu pozostałych kryteriów opisanych w punktach a) i c) art. 24a ust. 3 pkt 3 - potraktowanie spółki zagranicznej za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Co do zasady, funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych reguluje UFI. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut Funduszu może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów. Co więcej, zgodnie z art. 198 ust. 1 UFI statut Funduszu, może przewidywać również wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego Funduszu.

W ocenie Wnioskodawcy, należy zatem ocenić, czy wypłaty przez Fundusze na rzecz Spółki cypryjskiej Przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłat Dochodów Funduszy stanowi jeden z rodzajów przychodów, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT. Należy przy tym podkreślić, że w ocenie Wnioskodawcy przychody opisane we wniosku w sposób oczywisty nie stanowią przychodów ze zbycia wierzytelności, odsetek pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw.

Jak wskazał Wnioskodawca, w przypadku otrzymywania przedmiotowych przychodów nie będzie dochodziło również do zbywania certyfikatów inwestycyjnych. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy przedmiotowe przychody nie będą się również mieścić w kategorii przychodów ze zbycia instrumentów finansowych.

W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowe przychody nie będą się również mieścić w kategorii przychodów z realizacji instrumentów finansowych. Jak już Spółka wskazała na wstępie, dla potrzeb definicji instrumentów finansowych, Ustawodawca odwołuje się do art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są zarówno papiery wartościowe, jak i niebędące papierami wartościowymi m.in. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Papierami wartościowymi natomiast, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są m.in. certyfikaty inwestycyjne.

Pomimo, że certyfikaty inwestycyjne jako papiery wartościowe stanowią de facto instrumenty finansowe, zdaniem Spółki nie można utożsamiać przychodu z realizacji praw z instrumentów finansowych z uzyskiwaniem przez Spółkę cypryjską Przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłat Dochodów Funduszy, powyższe bowiem stanowią dochody z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W opinii Wnioskodawcy pod pojęciem realizacji prawa z instrumentów finansowych należy rozumieć czynność w ramach której strona określonego kontraktu, (tj. instrumentu pochodnego, np. opcji, SWAP itp.) realizuje swoje prawa z niego wynikające w odniesieniu do instrumentu bazowego poprzez np. dostawę papieru wartościowego po określonej cenie. W wyniku powyższych czynności sam instrument finansowy wygasa. Czynności te należy zatem przeciwstawić sprzedaży danego instrumentu kiedy to prawa z niego wynikające przechodzą na nabywcę (np. sprzedaż opcji). Uzyskiwanie przedmiotowych przychodów z Funduszy nie stanowi zatem realizacji praw z instrumentów finansowych (realizacji praw wynikających z certyfikatów inwestycyjnych) bowiem nie dochodzi do jakiejkolwiek operacji w odniesieniu do jakiegokolwiek instrumentu bazowego, a byt prawny certyfikatów inwestycyjnych nie wygasa (co by miało miejsce w przypadku np. realizacji prawa wynikającego z opcji). Za takim podejściem wskazuje wykładnia systemowa, gdzie wyraźnie rozróżniony jest przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających (art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT) od przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 17 ust. 1 pkt 5 Ustawy PIT). Należy zauważyć, że również Ustawa CIT w art. 12 ust. 3f, przewiduje moment powstania przychodów wyłącznie z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, a nie z wypłat dokonanych przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w art. 16 ust. 1 pkt 8b Ustawa CIT odracza również prawo do zaliczenia wydatków na nabycie pochodnych instrumentów finansowych do momentu realizacji praw z tych instrumentów). W ocenie Wnioskodawcy, realizacja instrumentów finansowych odnosi się zatem wyłącznie do realizacji instrumentów pochodnych i nie dotyczy realizacji certyfikatów inwestycyjnych - uzyskiwania Przychodów ze zbycia lokat Funduszy, jak również wypłat Dochodów Funduszy.

Potencjalnie, w ocenie Wnioskodawcy, przychody będące przedmiotem niniejszego wniosku mogłyby zostać uznane jedynie za dochody z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy CIT, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a Ustawy CIT, przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Na kanwie przepisów UFI, certyfikaty inwestycyjne stanowią papiery wartościowe, imienne lub na okaziciela, emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Należy wskazać, iż charakter certyfikatów inwestycyjnych czyni je również kategorią odmienną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030, z późn. zm. dalej: „Ksh”) od udziałów i akcji, zaś charakter funduszy inwestycyjnych czyni je kategorią prawną odrębną choćby nawet od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Podsumowując powyższe, zastosowanie przez ustawodawcę wyłączenia spoza zakresu art. 10 ust. 1 Ustawy CIT kategorii przychodów wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 4a Ustawy CIT, jak również odmienny charakter certyfikatów inwestycyjnych od udziałów (akcji) oznacza, że dochody uzyskiwane przez uczestników funduszy inwestycyjnych, bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, a określone statutem funduszy nie stanowią przychodów z dywidend (które stanowią zysk spółki kapitałowej przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników/akcjonariuszy) oraz z udziałów w zyskach osób prawnych.

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, nie ma podstaw do zakwalifikowania przychodów z tytułu wypłaty przez Fundusze na rzecz Spółki cypryjskiej Przychodów ze zbycia lokat Funduszy oraz wypłat Dochodów Funduszy, do kategorii przychodów z tytułu dywidend oraz udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT.

Wnioskodawca zauważa, że również na gruncie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 r. (dalej: „UPO”), określenie dywidenda oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nieodnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji zgodnie z ustawodawstwem podatkowym, Państwa, w którym spółka dokonująca podziału ma siedzibę (art. 10 ust. 3 UPO).

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty dokonywane przez Fundusz na rzecz Spółki cypryjskiej Przychodów ze zbycia lokat Funduszy oraz wypłat Dochodów Funduszy bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie mieszczą się w zakresie żadnej z wymienionych w powyższym przepisie kategorii dochodów traktowanych jako dywidendy. Pod tym względem również nie powinny być traktowane jako dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, przychody które uzyska Spółka cypryjska z tytułu wypłaty przez Fundusze na jej rzecz Przychodów ze zbycia lokat Funduszy, jak również wypłat Dochodów nie stanowią źródła przychodów, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym oraz powyższym uzasadnieniem, Spółka zwraca się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Nią stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328, z późn. zm.) znowelizowano ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) m.in. poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 24a ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada udziały w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego (spółka typu Private company limited by shares będąca odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) mającej siedzibę i zarząd na terytorium Republiki Cypru (dalej: „Spółka cypryjska”). Wnioskodawca posiadać będzie bezpośrednio ponad 25% udziałów w kapitale Spółki cypryjskiej nieprzerwalnie przez okres przekraczający 30 dni. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki cypryjskiej jest działalność inwestycyjna. Spółka cypryjska posiada certyfikaty inwestycyjne stanowiące tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych (dalej: „Fundusze”) z siedzibą w Polsce. W przyszłości, niewykluczone jest, że zgodnie ze statutem Funduszy, na rzecz Spółki cypryjskiej zostaną dokonane wypłaty z tytułu przychodów ze zbycia lokat Funduszy (dalej: „Przychody ze zbycia lokat Funduszy”), tj. zgodnie z art. 198 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm., dalej: „UFI”). Możliwe również, że na podstawie statutu Funduszy, na rzecz Spółki cypryjskiej zostaną wypłacone dochody tych Funduszy, tj. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (dalej: „Dochody Funduszy”). Wypłaty Przychodów ze zbycia lokat Funduszy, jak i Dochodów Funduszy nie będą wymagać wykupywania przez Spółkę cypryjską certyfikatów inwestycyjnych w Funduszach.

Jeżeli dojdzie do wypłaty przez Fundusze Przychodów ze zbycia lokat Funduszy, jak również wypłat Dochodów Funduszy na rzecz Spółki cypryjskiej, możliwe, że na moment dokonania wypłat, przychody (dochody) z ich tytułu będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na Cyprze. Niewykluczone, że przychody będące przedmiotem niniejszego wniosku mogą stanowić ponad 50% przychodów Spółki cypryjskiej.

W myśl art. 24a ust. 1 Ustawy CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 24a ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 24a ust. 3 pkt 3 ww. ustawy zagraniczną spółką kontrolowaną (dalej: CFC) jest zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie CFC. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej.

Udział w spółce zagranicznej ustalany jest poprzez odwołanie do udziału w kapitale spółki zagranicznej, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących spółki zagranicznej, jak również praw do uczestnictwa w zyskach tej spółki.

Kolejny warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za CFC, jeżeli co najmniej 50% jej przychodów pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym).

Następnym warunkiem zastosowania przepisów o CFC jest zlokalizowanie zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe o co najmniej 25% od nominalnej stawki określonej w art. 19 ust. 1 Ustawy CIT, tj. według stawki podatku wynoszącej 14, 25 % lub niższej bądź w państwie tym przychody, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b), są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania.

Warunek ten nie dotyczy jednakże zwolnień, których źródłem są przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.), przewidujące wyłączenie z opodatkowania określonych dochodów z uwagi na fakt, że uzyskującym przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie należącym do UE i EOG.

Jak wynika z cytowanego powyżej art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT, spółka zagraniczna zostanie uznana za CFC m.in., jeżeli co najmniej 50% jej przychodów pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym).

Przychody, które uzyska Spółka cypryjska z tytułu wypłaty przez Fundusze na jej rzecz Przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłat Dochodów Funduszy, będą stanowić przychód, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT, tj. przychód z realizacji praw z instrumentów finansowych.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że przychody z realizacji praw z instrumentów finansowych nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisów Ustawy CIT.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy uregulowana została kategoria dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przepis ten przewiduje, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym m. in. dochód z umorzenia udziałów (akcji), dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Jednocześnie art. 12 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy przewiduje, że dla uczestników funduszy inwestycyjnych przychodami są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Uregulowanie zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy oraz brzmienie art. 10 ust. 1 tej ustawy (tj. fragment „z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a”) wskazuje, że ustawodawca wyłączył z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych uzyskane przez uczestnika funduszu inwestycyjnego dochody tego funduszu bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

W tym miejscu zwrócić należy też uwagę, że określenie „przychód z realizacji praw z instrumentów finansowych”, nie zostało zdefiniowane w umowie z dnia 4 czerwca 1992 r. zawartej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, z późn. zm.).

Stosownie do postanowień punktu 2 art. 3 Umowy w trakcie stosowania niniejszej Umowy przez Umawiające się Państwo każde określenie niezdefiniowane w inny sposób będzie miało, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa w odniesieniu do podatków, które są przedmiotem niniejszej umowy.

Określenie „przychód z realizacji praw z instrumentów finansowych”, nie zostało zdefiniowane we wskazanej Umowie, dlatego stosownie do art. 3 ust. 2 Umowy, temu określeniu należy nadać takie znaczenie jakie posiada ono zgodnie z prawem państwa – strony Umowy, w którym podatek jest ustalany – w rozpatrywanej sprawie jest to prawo polskie.

Podkreślić należy, że przepis art. 24a ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT wskazuje, iż określenie instrumenty finansowe oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi wymienione w tym m.in. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron.

W myśl art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Jak wskazuje treść art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi certyfikaty inwestycyjne są instrumentami finansowymi stanowiącymi papiery wartościowe.

W myśl art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – przez instrumenty pochodne należy bowiem rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm) statut funduszu określa zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu – w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów. W tym zakresie należy wskazać, że statut Funduszu przewiduje wypłacanie na rzecz uczestników dochodów ze zbycia lokat funduszu (przychodów ze zbycia lokat pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio lub pośrednio ze zbytymi lokatami zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w statucie Funduszu). Uczestnicy mają możliwość uzyskiwania dochodów samego funduszu bez wykupywania certyfikatów, jeżeli przewiduje to statut funduszu.

W myśl art. 21 ww. ustawy dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

Stosownie do treści art. 198 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

Charakterystykę certyfikatów inwestycyjnych i związanych z nimi uprawnień określa również publikacja „Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji”, która została wydana nakładem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Warszawa 2004, wydanie II zaktualizowane. Według tej publikacji certyfikaty inwestycyjne są tytułami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Certyfikaty są papierami wartościowymi, jednakże zarówno ich cechy, jak i zakres związanych z nimi uprawnień może być różny w zależności od postanowień statutu danego funduszu, który je wyemitował.

Certyfikaty inwestycyjne są niepodzielne. Wyklucza to możliwość kreowania i obracania ułamkowymi częściami certyfikatu (inaczej niż rzecz się ma w przypadku jednostek uczestnictwa). W konsekwencji prowadzi to do nie rozdrabniania praw wyrażonych w certyfikacie inwestycyjnym. Oczywiście certyfikaty mogą być przedmiotem współwłasności, do wykonywania której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jednakże i wówczas sposób wykonywania lub zniesienia współwłasności nie może prowadzić do podziału certyfikatu na części.

Prawa związane z certyfikatami inwestycyjnymi to:

 1. prawo do udziału w wartości aktywów netto pozostałych do podziału po przeprowadzeniu likwidacji funduszu,
 2. prawo do części dochodów funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłatę tych dochodów,
 3. prawo do przychodów funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje ich wypłacanie,
 4. prawo do udziału i głosowania na radzie inwestorów lub zgromadzeniu inwestorów,
 5. prawo pierwszeństwa do objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji. Uprawnienie takie może przyznawać statut określając jednocześnie sposób, tryb i zasady wykonania prawa pierwszeństwa,
 6. niekiedy statut może także przyznawać uczestnikom dodatkowe możliwości i uprawnienia, jak choćby związane z umową gwarancji odkupienia certyfikatów od uczestników przez podmiot wskazany przez funduszu w czasie i po cenie określonej w statucie.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczą wydane certyfikaty, nabywca certyfikatów jest uprawniony do zwrócenia się do funduszu o realizację wynikających z nich praw. Warunkiem powstania roszczeń o realizację praw wynikających z certyfikatów jest osiągnięcie przez fundusz w danym okresie rozliczeniowym określonego liczbowo poziomu przychodów, dochodów.

Zatem, podstawowym uprawnieniem związanym z posiadaniem certyfikatów inwestycyjnych. jest prawo do udziału w aktywach netto lub dochodzie funduszu proporcjonalnie do wartości wkładów poszczególnych uczestników.

Nie można więc zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że pomimo, iż certyfikaty inwestycyjne jako papiery wartościowe stanowią de facto instrumenty finansowe nie można utożsamiać przychodu z realizacji praw z instrumentów finansowych z uzyskiwaniem przez Spółkę cypryjską Przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłat Dochodów Funduszy, powyższe bowiem stanowią dochody z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Niesłuszne jest też twierdzenie Wnioskodawcy, że pod pojęciem realizacji prawa z instrumentów finansowych należy rozumieć czynność w ramach której strona określonego kontraktu, tj. instrumentu pochodnego, np. opcji, SWAP itp. realizuje swoje prawa z niego wynikające w odniesieniu do instrumentu bazowego poprzez, np. dostawę papieru wartościowego po określonej cenie, ponieważ strona w przedmiotowej sprawie uzyskując Przychody ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłaty Dochodów Funduszy nie będzie realizowała praw z instrumentu pochodnego.

Stanowiska Wnioskodawcy nie potwierdzają, jak uważa Wnioskodawca, wskazane przez Niego we wniosku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ponieważ przepisy te nie są przedmiotem niniejszej interpretacji. Ponadto w przedmiotowej sprawie nie występuje przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych. Natomiast wskazany przez Wnioskodawcę przepis w art. 12 ust. 3f Ustawy CIT dotyczy momentu powstania przychodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, natomiast w przedmiotowej sprawie chodzi o przychód z realizacji praw z certyfikatów inwestycyjnych jako instrumentów finansowych.

W konsekwencji należy stwierdzić, że certyfikaty inwestycyjne są instrumentami finansowymi stanowiącymi papiery wartościowe. Zatem, nie stanowią pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stoi na stanowisku, że przychody, które uzyska Spółka cypryjska z tytułu wypłaty przez Fundusze na jej rzecz Przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłat Dochodów Funduszy, stanowią przychód, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT, którego osiągnięcie przez Spółkę cypryjską powinno być traktowane jako dochód którego osiągnięcie przez Spółkę cypryjską może spowodować nadanie jej statusu CFC Wnioskodawcy (przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ww. ustawy).

Wymienione dochody, które uzyska Spółka cypryjska z Funduszy będą, zdaniem Organu, dochodami z tytułu realizacji praw z certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT.

Uzyskiwanie Przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak również wypłat Dochodów Funduszy stanowi bowiem jak wynika z analizy treści cytowanych wyżej przepisów – realizację podstawowego uprawnienia związanego z posiadaniem certyfikatów inwestycyjnych, a nie realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych.

Końcowo należy zaznaczyć, że w opisie zdarzenia przyszłego na stronie 3 wniosku wiersz 6 Wnioskodawca błędnie powołał „ art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a)” ustawy CIT zamiast art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy CIT. Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.