IPTPB3/423-84/12-4/MF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w przedstawionych powyżej okolicznościach Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie w sposób nieprzerwany posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres co najmniej dwóch lat od dnia podziału, a tym samym spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 9 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego w związku z podziałem spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego w związku z podziałem spółki przez wydzielenie oraz obowiązku składania deklaracji rocznych, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł., jest jedynym akcjonariuszem spółki „S” S.A. (zwanej dalej „spółką dzieloną”) z siedzibą w G..

W grudniu 2011 r. dokonano podziału spółki dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych - podział przez wydzielenie. Podział nastąpił bez obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej. W wyniku przeprowadzenia podziału część majątku spółki dzielonej została przeniesiona na dwie nowo zawiązane spółki: S. E. Sp. z o.o. i S. Sp. z o.o. Kapitał zakładowy każdej z nowo zawiązanych spółek wynosi 50 000,00 zł.

Z dniem zarejestrowania nowo zawiązanych spółek, jedyny akcjonariusz spółki dzielonej stał się jedynym wspólnikiem każdej ze spółek powstałych w wyniku podziału.

Składniki majątkowe dzielonej spółki, przeniesione w wyniku podziału na nowo zawiązane spółki, nie stanowiły zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Składniki pozostałe w spółce dzielonej po podziale stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca jest Spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Wnioskodawca posiada bezpośrednio więcej niż 10% udziałów w każdej z nowo zawiązanych spółek.

W chwili składania niniejszego wniosku, Wnioskodawca posiada udziały w nowo zawiązanych spółkach przez okres krótszy niż dwa lata. Wnioskodawca zamierza utrzymać nieprzerwane posiadanie nie mniej niż 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres dwóch lat od momentu podziału.

Wnioskodawca przekazał nowo zawiązanym spółkom oświadczenie, że w okolicznościach niniejszej sprawy, w stosunku do zobowiązań, jakie powinny być wpłacone tytułem podatku dochodowego od osób prawnych przez nowo zawiązane spółki jako płatników tego podatku, zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności zaś warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy.

Siedziby i zarządy nowo zawiązanych spółek znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionych powyżej okolicznościach Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie w sposób nieprzerwany posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres co najmniej dwóch lat od dnia podziału, a tym samym spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w związku z zastosowaniem do dochodów uzyskanych w wyniku podziału przez Wnioskodawcę zwolnienia wskazanego w art. 22 ustawy, po stronie Wnioskodawcy lub którejkolwiek z nowo zawiązanych spółek powstał obowiązek złożenia do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rocznej deklaracji sporządzonej według ustalonego wzoru, o którym mowa w art. 26a ustawy...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie nr 1.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach niniejszej sprawy, może On skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „ustawą”) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadkach, o których mowa w art. 22 ustawy jest przychód.

Dalsze uszczegółowienie przedmiotu opodatkowania zostało zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przychodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest przychód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1 k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Zgodnie z art. 22 ustawy, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Z powyższego wynika, że w okolicznościach niniejszej sprawy, po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19% przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w wyniku podziału spółki dzielonej.

W ocenie Wnioskodawcy, w okolicznościach niniejszej sprawy zachodzą przesłanki skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanego w art. 22 ustawy zwolnienia przedmiotowego. Art. 22 ust. 4 ustawy, który stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 22 ust. 4 pkt 1 ustawy,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania - art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 - art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy,
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania - art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy.

Wnioskodawca zauważa, iż kolejne ustępy art. 22 ustawy zawierają dodatkowe przesłanki warunkujące skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w ust. 4 art. 22 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 4a ustawy, przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 22 ust. 4b ustawy przedmiotowe zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Odnosząc treść powyższych regulacji do przedstawionego powyżej stanu faktycznego, Wnioskodawca stwierdza, że w okolicznościach niniejszej sprawy zachodzą przesłanki dla skorzystania przez Niego ze zwolnienia przedmiotowego, wskazanego w art. 22 ustawy. Tym samym przychody uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z podziałem są zwolnione z podatku dochodowego.

W ocenie Wnioskodawcy, zauważyć należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy:

 1. podmiotami wypłacającymi dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będą nowo zawiązane spółki kapitałowe, z których każda posiada zarząd oraz siedzibę na terytorium Polski i każda jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. uzyskującym dochód będzie Wnioskodawca, tj. podmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania,
 3. Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udział w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek,
 4. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 5. Wnioskodawca zobowiązał się, że będzie bezpośrednio posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek nieprzerwanie przez okres dwóch lat następujących po dokonaniu podziału.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez Niego w wyniku podziału dochód jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 1 pkt 4 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru, natomiast przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia) - art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

W myśl art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych, z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału, zawierającym m.in.: zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych, prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej, dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym, podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału (art. 534 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Na sposób opodatkowania podmiotu posiadającego udziały w spółce dzielonej, będącego osobą prawną wskazuje przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), zaliczając tego rodzaju dochód do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Jak wynika z powyższego przepisu, powstanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku podziału przez wydzielenie uzależnione jest od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Ustawodawca przyjął ogólną zasadę, iż w momencie dokonania podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie poddaje się opodatkowaniu dochód uzyskany przez udziałowców. Jednak, co do zasady dochodu tego nie ustala się jeżeli jednocześnie majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie oraz pozostający w spółce po jej podziale stanowi (każdy z nich z osobna) zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zatem, w przypadku podziału przez wydzielenie atrybut zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być spełniony zarówno przez część wydzielaną jak i pozostającą w spółce, w dniu wydzielenia, aby podział taki nie podlegał opodatkowaniu, po stronie wspólnika spółki dzielonej.

Wobec powyższego, w sytuacji gdy majątek wydzielony na skutek podziału przez wydzielenie nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka będzie zobowiązana do ustalenia dochodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podział będzie bowiem skutkował opodatkowaniem wspólników - powstaniem dochodu dla wspólników - Spółki, którzy nabędą udziały w nowej spółce.

Ww. dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych podlegają tzw. opodatkowaniu „u źródła”. Stosownie bowiem do art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Ustawodawca przewidział jednocześnie wyjątki od zasady wskazanej w art. 22 ust. 1 omawianej ustawy. Na mocy art. 22 ust. 4 tejże ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma zastosowanie, w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniejszej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 22 ust. 4b ww. ustawy, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Zatem, w świetle przepisu art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez okres dwóch lat w spółce dokonującej wypłat z tytułów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy nie musi być spełniony w dacie dokonywania tych wypłat. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych korzysta ze zwolnienia również w sytuacji, gdy uzyskujący go podatnik posiada wymagany procent udziałów (akcji) przez okres krótszy niż dwa lata, o ile stan ten nie ulegnie zmianie do momentu upływu wymaganego okresu dwóch lat.

Ponadto, stosownie do art. 22 ust. 4d ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

W świetle art. 26 ust. 1c ww. ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
 2. istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Jednocześnie stosownie do art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku należności, o których mowa w art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od generalnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy oraz pobierania podatku z tego tytułu przez podmiot dokonujący wypłaty zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, w związku z czym wskazane powyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym akcjonariuszem spółki akcyjnej, zwanej „spółką dzieloną”. W grudniu 2011 r. dokonano podziału spółki dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych - podział przez wydzielenie, bez obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej. W wyniku przeprowadzenia podziału część majątku spółki dzielonej została przeniesiona na dwie nowo zawiązane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem zarejestrowania nowo zawiązanych spółek, jedyny akcjonariusz spółki dzielonej stał się jedynym wspólnikiem każdej ze spółek powstałych w wyniku podziału.

Składniki majątkowe spółki dzielonej, przeniesione w wyniku podziału na nowo zawiązane spółki, nie stanowiły zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Składniki pozostałe w spółce dzielonej po podziale stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ponadto we wniosku wskazano, iż:

 • Wnioskodawca jest Spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 • Wnioskodawca posiada bezpośrednio więcej niż 10% udziałów w każdej z nowo zawiązanych spółek,
 • w chwili składania niniejszego wniosku, Wnioskodawca posiada udziały w nowo zawiązanych spółkach przez okres krótszy niż dwa lata,
 • Wnioskodawca zamierza utrzymać nieprzerwane posiadanie nie mniej niż 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres dwóch lat od momentu podziału,
 • Wnioskodawca przekazał nowo zawiązanym spółkom oświadczenie, że w okolicznościach niniejszej sprawy, w stosunku do zobowiązań, jakie powinny być wpłacone tytułem podatku dochodowego od osób prawnych przez nowo zawiązane spółki jako płatników tego podatku, zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności zaś warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy,
 • siedziby i zarządy nowo zawiązanych spółek znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż dochód z udziału w zyskach osób prawnych uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z podziałem spółki przez wydzielenie, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 w związku z ust. 4a, ust. 4b i ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu wskazanym we wniosku, iż Wnioskodawca będzie w sposób nieprzerwany posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres co najmniej dwóch lat od dnia wydzielenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.