IPTPB3/423-427/14-4/PM | Interpretacja indywidualna

1.Czy podniesienie kapitału zakładowego z niepodzielonych zysków zgromadzonych na kapitale rezerwowym stanowić będzie dla udziałowca obejmującego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przychód podlegający opodatkowaniu (co wiąże się z uzyskaniem przez Spółkę statusu płatnika)?
2.W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy przychód taki będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego, wskutek czego Spółka, jako płatnik, dysponując wymienionymi dokumentami, nie będzie zobowiązana do potrącenia podatku u źródła i zapłaty go do właściwego urzędu skarbowego?
IPTPB3/423-427/14-4/PMinterpretacja indywidualna
 1. podatek
 2. przychód
 3. udziałowiec
 4. zwolnienie
 5. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu dla udziałowca w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z zysków zgromadzonych na kapitale rezerwowym – jest prawidłowe,
 • braku obowiązku poboru przez Spółkę jako płatnika podatku u źródła z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 21 stycznia 2015 r., nr IPTPB3/423-427/14-2/PM (doręczonym w dniu 26 stycznia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 2 lutego 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 30 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka) jest spółką kapitałową, posiadającą siedzibę na terytorium RP. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka kapitałowa z siedzibą w Szwajcarii, która posiada bezpośrednio w kapitale Spółki 100% udziałów.

Spółka posiada kapitał zakładowy całkowicie opłacony. Jednocześnie w latach poprzednich Spółka utworzyła kapitał rezerwowy z niewypłaconych udziałowcom części zysków z lat poprzednich. W obecnej chwili Spółka zamierza podnieść kapitał zakładowy w ten sposób, że część niepodzielnego zysku z kapitału rezerwowego przeniesione zostanie na kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez utworzenie nowych udziałów.

Udziały w podwyższonym w ten sposób kapitale zakładowym obejmie jedyny udziałowiec – spółka kapitałowa, posiadająca siedzibę w X, która nabyła wszystkie udziały w Spółce (100% kapitału) w dniu 31 sierpnia 2011 r. i zamierza posiadać je (zarówno dotychczasowe, jak i objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego) przez okres co najmniej kolejnych 2 lat. Wnioskodawca zaznacza, że po podwyższeniu kapitału zakładowego, dotychczasowy wspólnik będzie nadal posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zaznacza również, że udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, lecz podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w kraju siedziby. Spółka na dzień podwyższenia kapitału zakładowego będzie dysponować certyfikatem rezydencji podatkowej udziałowca, jak również jego oświadczeniem, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • forma prawna Spółki kapitałowej z siedzibą w X to Spółka Akcyjna (X),
 • Udziałowiec Wnioskodawcy nie prowadzi na terytorium Polski działalności za pomocą zakładu.

Ponadto Wnioskodawca doprecyzował przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz uiścił brakującą opłatę od wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy podniesienie kapitału zakładowego z niepodzielonych zysków zgromadzonych na kapitale rezerwowym stanowić będzie dla udziałowca obejmującego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym przychód podlegający opodatkowaniu (co wiąże się z uzyskaniem przez Spółkę statusu płatnika)...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy przychód taki będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego, wskutek czego Spółka, jako płatnik, dysponując wymienionymi dokumentami, nie będzie zobowiązana do potrącenia podatku u źródła i zapłaty go do właściwego urzędu skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nowych udziałów pokryte środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym powstałym z niepodzielonych zysków, stanowić będzie dla Udziałowca dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm.; dalej updop).

Zgodnie z art. 257 KSH, kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki jeżeli przewidziano w niej taką możliwość, albo poprzez zmianę umowy spółki, jeżeli nie zawiera ona postanowień umożliwiających podwyższenie bez zmiany umowy spółki. Natomiast zgodnie z § 2, podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub ustanowienie nowych.

Art. 260 § 1 KSH stanowi z kolei, że środki na podwyższenie kapitału zakładowego mogą pochodzić z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki.

Zgodnie z art. 7 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 updop dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (...) jest dochód przychód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). W dalszej części przytoczonego przepisu ustawodawca wymienia kategorie przysporzeń stanowiących dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy przychodem (dochodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest każde przysporzenie, które zostało faktycznie uzyskane z tytułu posiadania udziałów (akcji), chyba że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują jego odmienną kwalifikację prawnopodatkową.

W ustawowym katalogu dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych znalazł się m.in. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego (...) oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (...) z innych kapitałów (...) osoby prawnej (art. 10 ust. 1 pkt 4 updop).

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowało się stanowisko, zgodnie z którym również środki pochodzące z kapitału zapasowego lub rezerwowego przekazywane na kapitał zakładowy spółki stanowią dla wspólników dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 listopada 2011 r., (sygn. III SA/Wa 447/11) uznał, że ustawodawca nie wprowadził (...) żadnych ograniczeń opodatkowania dochodu wspólników uzyskanego w związku z zasileniem kapitału zakładowego środkami pochodzącymi z kapitałów rezerwowego i zapasowego z uwagi na źródło środków, z jakich kapitały te zostały utworzone. Podobnej oceny dokonał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 13 września 2007 r. o sygn. akt I SA/Sz 29/07, czy Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2005 r. o sygn. akt II FSK 1065/04 (Każde podwyższenie kapitału akcyjnego ze środków własnych spółki powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie akcjonariuszy. Nie jest przy tym istotne, w jaki sposób został utworzony kapitał zapasowy, tj. czy pochodzi on z agio emisyjnego, czy z wypracowanego przez spółkę zysku). NSA w przytoczonym orzeczeniu ocenił również w odniesieniu do dochodu (przychodu) z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, że nie można (...) uznać, że dochód ten ma swe źródło w uzyskanym przez akcjonariusza zysku lecz wynika z samego faktu posiadania przez niego akcji/udziałów danej spółki.

Stanowisko zbieżne z prezentowanym przez sądy administracyjne zajmują organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2013 r., (sygn. IPTPB3/423-376/12-5/MF) uznał, że każde podwyższenie kapitału zakładowego osoby prawnej z jej środków finansowych zgromadzonych na kapitale zapasowym, czy też rezerwowym, bez względu na źródło pochodzenia tych środków (tj. bez względu na to, czy pochodzą one z wypracowanych w latach poprzednich zysków Spółki, agio, czy z innych środków niepochodzących z wypracowanego zysku), rodzi po stronie udziałowców dochód do opodatkowania. Identyczne stanowisko znaleźć można również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2014 r., (sygn. ILPB4/423-509/13-2/MC).

Reasumując, w sytuacji, w której Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego powstałego z niepodzielonych zysków z lat poprzednich, poprzez emisję nowych udziałów, po stronie Udziałowca powstanie dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 updop.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód osiągnięty w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych udziałów pokrytych środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym Spółki powstałym z niepodzielonych zysków z lat poprzednich, będzie podlegał zwolnieniu na mocy art. 22 ust. 4 oraz ust. 6 updop.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednakże stosownie do ust. 4 powołanego artykułu, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do kolejnych ustępów cytowanego artykułu, opisane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w ustalonej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że stosownie do ust. 4c pkt 2 przepisy dotyczące opisanego zwolnienia stosuje się również do dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych przez spółki, posiadające miejsce siedziby na terytorium RP, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki polskiej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%.

Powyżej przywołana regulacja znajduje bezpośrednie zastosowanie do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego. Skoro udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki polskiej obejmie spółka mająca siedzibę w X i podlegająca w tym kraju opodatkowaniu od całości swych dochodów, posiadająca 100% udziałów w polskim podmiocie od powyżej dwóch lat, zastosowanie znajdzie opisane powyżej zwolnienie. W konsekwencji Spółka – działając jako potencjalny płatnik – nie będzie miała obowiązku potrącenia podatku u źródła, dysponując certyfikatem rezydencji podatkowej udziałowca, oraz oświadczeniem, o którym mowa w art. 26 ust. 1f updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie powstania przychodu dla udziałowca w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z zysków zgromadzonych na kapitale rezerwowym,
 • prawidłowe – w zakresie braku obowiązku poboru przez Spółkę jako płatnika podatku u źródła z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje stosownie do regulacji zawartych w przepisach art. 255-262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Stosownie do art. 257 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, jeżeli przewidziano w niej taką możliwość, albo poprzez zmianę umowy spółki, jeżeli nie zawiera ona postanowień umożliwiających podwyższenie bez zmiany umowy spółki.

W myśl natomiast art. 257 § 2 ww. ustawy, podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

Z kolei, na podstawie art. 260 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Ustawa wprowadza jednak możliwość całkowitego zwolnienia z tego podatku, co wynika z treści art. 22 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku spełnienia wymienionych niżej warunków.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4 ww. ustawy zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Na podstawie art. 22 ust. 4b ww. ustawy: zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez okres dwóch lat w spółce dokonującej wypłat z tytułów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy nie musi być spełniony w dacie dokonywania tych wypłat. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych korzysta ze zwolnienia również w sytuacji, gdy uzyskujący go podatnik posiada wymagany procent udziałów (akcji) przez okres krótszy niż dwa lata, o ile stan ten nie ulegnie zmianie do momentu upływu wymaganego okresu dwóch lat.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 4c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%.

Ponadto stosownie do art. 22 ust. 4d powołanej ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Jak stanowi art. 22b ww. ustawy zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92, z późn. zm.) właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień niniejszej Konwencji albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa Umawiających się Państw dotyczącego podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nakładanych przez Umawiające się Państwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne w zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z niniejszą Konwencją. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami art. 1 i 2.

Tym samym, warunek istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych między organami podatkowymi Polski i Szwajcarii jest spełniony.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 26 ust. 1f ww. ustawy w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Stosownie do treści art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową, posiadającą siedzibę na terytorium RP. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka kapitałowa z siedzibą w Szwajcarii, która posiada bezpośrednio w kapitale Spółki 100% udziałów. W obecnej chwili Spółka zamierza podnieść kapitał zakładowy w ten sposób, że część niepodzielonego zysku z kapitału rezerwowego przeniesione zostanie na kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez utworzenie nowych udziałów. Udziały w podwyższonym w ten sposób kapitale zakładowym obejmie jedyny udziałowiec – spółka kapitałowa, posiadająca siedzibę w X, która nabyła wszystkie udziały w Spółce (100% kapitału) w dniu 31 sierpnia 2011 r. i zamierza posiadać je (zarówno dotychczasowe, jak i objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego) przez okres co najmniej kolejnych 2 lat. Wnioskodawca zaznacza, że udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, lecz podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w kraju siedziby. Spółka na dzień podwyższenia kapitału zakładowego będzie dysponować certyfikatem rezydencji podatkowej udziałowca, jak również jego oświadczeniem, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i treść powołanych wyżej przepisów tutejszy Organ stwierdza, że podwyższenie kapitału zakładowego powstałego z niepodzielonych zysków z lat poprzednich poprzez emisję nowych udziałów skutkować będzie:

 • po stronie udziałowca powstaniem przychodu z udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • po stronie Wnioskodawcy jako płatnika brakiem obowiązku do poboru podatku dochodowego w z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej przy spełnieniu warunku udokumentowania certyfikatem rezydencji podatkowej udziałowca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.