IPTPB3/423-356/14-2/PM | Interpretacja indywidualna

Czy transakcja wniesienia Oddziału, stanowiącego ZPC, aportem w zamian za udziały/akcje w Spółce X będzie neutralna na gruncie ustawy o CIT, tj. nie spowoduje wygenerowania przychodu oraz kosztów podatkowych?
IPTPB3/423-356/14-2/PMinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. przychód
 3. transakcja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest osobą prawną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja i dystrybucja płytek ceramicznych.

Wnioskodawca wspólnie ze spółkami z grupy (dalej: Grupa) jest właścicielem lub/oraz współwłaścicielem praw ochronnych do znaków towarowych (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), które są wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki oraz innych spółek z Grupy (tj. spółek produkujących i dystrybucyjnych). Wnioskodawca wspólnie ze spółkami z Grupy zawiera umowy licencyjne z kontrahentami spoza Grupy, na mocy których kontrahenci uzyskują prawo do korzystania ze znaków towarowych. Jednocześnie zarówno Spółka jak i pozostałe spółki z Grupy uzyskują przychody z tego tytułu.

Obecnie, współwłaścicielami znaków towarowych (jako przykład można podać znak XX) są poszczególne spółki z Grupy, co utrudnia efektywne zarządzanie znakami towarowymi (rozproszenie kompetencji zarządczych).

W konsekwencji, z uwagi na: (i) zauważalną tendencję wzrostową znaczenia gospodarczego znaków towarowych oraz ich wysoką rozpoznawalność na rynkach krajowych i zagranicznych, a także (ii) duże różnice między specyfiką działalności zarządczej, produkcyjnej i dystrybucyjnej prowadzonej przez Spółkę i inne spółki z Grupy, a zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych, planowane jest wyodrębnienie ośrodka zarządzania znakami towarowymi będącymi w posiadaniu Spółki oraz pozostałych spółek z Grupy. Wyodrębnienie nastąpi poprzez wniesienie aportem zespołu składników majątkowych (w tym znaków towarowych) do nowej spółki, w której udziałowcami/wspólnikami/akcjonariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Obecnie, jednym z rozważanych wariantów jest wniesienie aportem do spółki z siedzibą w X (dalej: Spółka X) zespołu składników majątkowych (w tym znaków towarowych) stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). Na moment aportu, Spółka Szwajcarska będzie zidentyfikowana dla celów podatku od wartości dodanej w Szwajcarii oraz będzie prowadziła tam działalność gospodarczą. Czynnikiem przemawiającym za wyborem Szwajcarii jako miejsca lokalizacji ośrodka zarządzania znakami towarowymi jest m.in. korzystny reżim prawny dotyczący praw własności intelektualnej. Dodatkowo, wybór tej lokalizacji jest istotny z perspektywy biznesowej i wizerunkowej Grupy – skoncentrowanie znaków towarowych w Spółce X wzmocni jej pozycję negocjacyjną z kontrahentami, co może przyczynić się do większego powodzenia w ekspansji międzynarodowej.

Celem takiego przeniesienia będzie uporządkowanie sposobu zarządzania znakami towarowymi w ramach Grupy, poprzez przeniesienie znaków do Spółki X, które to znaki w chwili obecnej są rozproszone w spółkach należących do Grupy. Skoncentrowanie funkcji dotyczących zarządzania znakami towarowymi w Spółce X wpłynie korzystnie na efektywność zarządzania znakami, a tym samym na wysokość przychodów uzyskiwanych przez Grupę. Oczekiwanym rezultatem reorganizacji jest usprawnienie i usystematyzowanie procesu zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności w ramach Grupy.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników majątkowych w postaci oddziału (dalej: Oddział), który będzie zajmował się zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych będących w posiadaniu Spółki. Spółka podjęła już działania zmierzające do definitywnego wyodrębnienia organizacyjnego Oddziału. W efekcie podjętych działań, zostanie wyodrębniony zespół składników majątkowych, w postaci Oddziału, który będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). W przyszłości Oddział może zostać wniesiony aportem do Spółki X.

Utworzony Oddział zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyodrębnienie organizacyjne Oddziału zostanie również uwidocznione w strukturze Spółki m.in. poprzez uchwalenie regulaminu Oddziału, umieszczenie nazwy Oddziału w korespondencji firmowej oraz informacji o Oddziale na stronie internetowej Spółki.

Wnioskodawca postanowił tak wyodrębnić Oddział, aby wyszczególnić część przedsiębiorstwa dedykowaną i ukierunkowaną na prowadzenie określonego rodzaju działalności. W rezultacie, skoncentrowanie zarządzania znakami towarowymi w Oddziale powinno umożliwić dalszy dynamiczny rozwój Spółki.

Proces wyodrębnienia Oddziału zostanie tak przeprowadzony, aby Oddział uzyskał możliwość samodzielnego funkcjonowania i realizacji zadań i przypisanych mu celów gospodarczych (w szczególności do zadań Oddziału należeć będzie: zarządzanie prawami do znaków towarowych, zawieranie umów z licencjobiorcami, utrzymywanie kontaktu z doradcami prawnymi w zakresie umów licencyjnych.).

Spółka, aby uzyskać zakładane rezultaty, rozpoczęła działania zmierzające do wyodrębnienia zespołu składników majątkowych w postaci Oddziału, poprzez:

 • przypisanie zespołu pracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Oddziału;
 • uchwalenie regulaminu wewnętrznego funkcjonowania Oddziału określającego zasady pracy, wynagradzania, systemu premii oraz obowiązków pracowników;
 • przekazanie lub przypisanie odpowiednich składników majątkowych służących realizacji zadań gospodarczych powierzonych Oddziałowi, w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również składników majątku ruchomego, w szczególności (przykładowo) takich składników jak: prawa ochronne do znaków towarowych, umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z drukarką oraz meble biurowe;
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający przypisanie do Oddziału generowanych przez niego przychodów i kosztów. W szczególności, do Oddziału zostaną przypisane przychody z tytułu opłat licencyjnych za używanie znaków towarowych oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony prawnej znaków towarowych, koszty usług doradczych, koszty obsługi prawnej, koszty materiałów biurowych, itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Oddziału;
 • przypisanie do Oddziału należności i zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez Oddział działalnością gospodarczą za pomocą subkont księgowych, w szczególności: należności z tytułu opłat licencyjnych oraz zobowiązań z tym związanych, np. z tytułu obsługi prawnej praw ochronnych na znak towarowy;
 • wydzielenie kont bankowych, służących do obsługi Oddziału, a także alokowanie do Oddziału części środków pieniężnych znajdujących na rachunku bankowym (oraz ewentualnie w kasie Spółki).

W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o wniesieniu Oddziału aportem do Spółki X, dotychczasowa działalność Oddziału będzie kontynuowana przez Spółkę X.

Działalność Oddziału będzie polegać głównie na obsłudze związanej z posiadanymi przez Wnioskodawcę znakami towarowymi. Do zadań Oddziału należeć będzie przede wszystkim utrzymywanie stałych relacji z licencjobiorcami, kontakt z doradcami prawnymi w zakresie analizy umów licencyjnych, wystawianie faktur na podstawie zawartych umów licencyjnych oraz ochrona posiadanych znaków towarowych.

Do Oddziału zostaną przydzielone składniki majątkowe wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W szczególności będą to: prawa ochronne do posiadanych przez Wnioskodawcę znaków towarowych, wyposażenie biurowe w postaci mebli, sprzętu komputerowego, drukarki, należności z tytułu otrzymywanych opłat licencyjnych oraz zobowiązania związane z działalnością Oddziału.

W przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu ośrodka zarządzania znakami towarowymi do Spółki X, w celu umożliwienia kontynuowania działań gospodarczych Oddziału, w momencie aportu, na Spółkę X zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów oraz pasywa, które będą wykorzystywane w działalności Oddziału. Będą to m.in.:

 • urządzenia biurowe, które będą wykorzystywane przez pracowników w działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych;
 • prawa ochronne do znaków towarowych wraz z zawartymi umowami licencyjnymi oraz wynikającymi z nich wierzytelnościami, które umożliwią w przyszłości Spółce X pobranie należności związanych z korzystaniem ze znaków przez licencjobiorców;
 • należności i zobowiązania, związane z działalnością Oddziału;
 • zespół stanowisk pracowniczych przypisany do obsługi Oddziału.

Biorąc pod uwagę, że Oddział będzie prowadził bieżącą działalność gospodarczą, Wnioskodawca wskazuje, że nie można wykluczyć, iż w momencie wniesienia Oddziału aportem do Spółki X lista składników majątkowych tworzących Oddział może się nieznacznie różnić od tej wskazanej we wniosku – np. Oddział może nabyć nowe składniki, a nieistotne lub niepotrzebne z perspektywy funkcjonowania Oddziału składniki mogą zostać zbyte przed momentem wniesienia (np. sprzęt biurowy, komputerowy, drobne wyposażenie).

Dodatkowo, Wnioskodawca zaznacza, że istnieje możliwość, że w związku z wniesieniem aportu Oddziału do Spółki X, pracownicy Spółki pracujący w Oddziale nie staną się automatycznie pracownikami Spółki Szwajcarskiej, natomiast na ich miejsce zostaną zatrudnieni nowi pracownicy. W opinii Wnioskodawcy, nie będzie to miało wpływu na organizacyjne wyodrębnienie ZCP. Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowym jest, by miejsca pracy niezbędne do funkcjonowania Oddziału nie uległy zmianie w zakresie kompetencji pracowników oraz organizacji pracy. Nie ma natomiast znaczenia przyporządkowanie pracowników w zakresie ich tożsamości. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że dotychczasowi pracownicy mogą zostać zatrudnieni w Spółce X.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie dokonać potwierdzenia neutralności wniesienia Oddziału stanowiącego ZPC aportem do Spółki X na gruncie przepisów ustawy o CIT oraz przepisów ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy transakcja wniesienia Oddziału, stanowiącego ZPC, aportem w zamian za udziały/akcje w Spółce X będzie neutralna na gruncie ustawy o CIT, tj. nie spowoduje wygenerowania przychodu oraz kosztów podatkowych...
 2. Czy transakcja wniesienia Oddziału, stanowiącego ZPC, aportem w zamian za udziały/akcje w Spółce X będzie podlegała VAT w Polsce...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Oddziału aportem w zamian za udziały/akcje w Spółce X będzie neutralne na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej ustawa o CIT), tj. nie spowoduje wygenerowania przychodu oraz kosztów podatkowych. Oddział stanowił będzie bowiem ZPC w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, w momencie wniesienia aportem Oddziału do Spółki X, Oddział będzie stanowił ZCP w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, a w konsekwencji aport nie będzie skutkować powstaniem po stronie Spółki przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

Spółka zwraca uwagę, że art. 4a pkt 4 pkt ustawy o CIT formułuje definicję ZCP. W myśl tego przepisu ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na marginesie, Spółka zaznacza, że taka sama definicja ZCP została zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Aby zatem daną część przedsiębiorstwa zakwalifikować jako ZCP na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, konieczne jest istnienie składników majątkowych (materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań), charakteryzujących się:

 • wyodrębnieniem organizacyjnym w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • wyodrębnieniem finansowym w istniejącym przedsiębiorstwie oraz prowadzeniem ewidencji rachunkowej w taki sposób, by możliwe było przypisanie przychodów i kosztów do Oddziału oraz;
 • przeznaczeniem do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz zdolnością do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo (wyodrębnienie funkcjonalne w istniejącym przedsiębiorstwie).

Jak Wnioskodawca wskazał na wstępie, w momencie aportu Oddziału do Spółki X, będzie On spełniał warunki przewidziane w przepisach ustawy o CIT dla zakwalifikowania go jako ZCP.

Wnioskodawca podkreśla, że Oddział będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa – w szczególności zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednocześnie będzie samodzielnie realizował powierzony mu przez Spółkę zakres zadań gospodarczych (uzyskiwanie przychodów i zysków).

Ponadto, będzie także wyodrębniony finansowo. Oznacza to, że Wnioskodawca będzie przypisywał odpowiednio przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Oddziału. Spółka będzie prowadzić rozliczenia księgowe w taki sposób, by możliwe było wyodrębnienie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z funkcjonowaniem Oddziału. Dodatkowo Oddział będzie również wyodrębniony funkcjonalnie, tj. zostanie wyposażony w odpowiedni zasób aktywów, pasywów, a ponadto odpowiedni zespół pracowników przypisany do obsługi Oddziału i będzie zdolny do realizacji zadań.

Wnioskodawca wskazuje również, że po wniesieniu Oddziału aportem do Spółki X, zespół składników wskazany powyżej będzie wykorzystywany do kontynuowania dotychczasowej działalności.

Tym samym, w momencie aportu do Spółki X zespół składników majątku w postaci Oddziału będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę powyższe, aport ZCP będzie transakcją neutralną na gruncie ustawy o CIT, tj. nie spowoduje powstania przychodu ani kosztów podatkowych. Zgodnie bowiem z systematyką przepisów ustawy o CIT, ustawodawca wyraźnie wskazał, że przychodem jest nominalna wartość udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 12 ust. 1 pkt 7). Tym samym, przychód podatkowy odpowiadający nominalnej wartości udziałów/akcji otrzymanych na moment wniesienia wkładu niepieniężnego mógłby powstać gdyby przedmiotem aportu były m.in. poszczególne środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jak wskazuje Wnioskodawca powyżej, na moment dokonania aportu przedmiot wkładu niepieniężnego będzie stanowił ZCP.

Na marginesie Wnioskodawca zauważa, że dopiero w przypadku przyszłego zbycia udziałów/akcji otrzymanych w zamian za ZCP, koszt uzyskania przychodów powinien zostać określony zgodnie z art. 15 ust. lk pkt 2 ustawy o CIT (tj. w oparciu o wartość ZCP z dnia aportu). Tym samym, dopiero w momencie przyszłego zbycia otrzymanych udziałów/akcji w zamian za aport ZCP, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, transakcja wniesienia ZCP w postaci Oddziału aportem do Spółki X będzie neutralna na gruncie ustawy o CIT, tj. nie powstanie przychód ani koszt podatkowy w tym zakresie, ponieważ Oddział będzie stanowił ZCP.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę zostało m.in. potwierdzone w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 listopada 2013 r., nr ILPB3/423-368/13-2/EK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2013 r., nr IBPBI/2/423-557/13/PH,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r., nr IBPBI/2/423-441/13/JS,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2013 r., nr ITPB3/423-44/13/PS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.