IPTPB3/423-303/11-3/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Spółka może zaliczyć przychód dotyczący wypłaty odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy do przychodów strefowych zwolnionych od opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis stanu faktycznego:

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jest firmą produkującą etykiety termokurczliwe (etykieta termokurczliwa - zadrukowana folia, która pod wpływem ciepłego powietrza obkurcza się i pokrywa opakowanie).

W Spółce, w dniu 1 grudnia 2010 r. doszło do awarii central wentylacyjnych umieszczonych na dachu budynku produkcyjnego nad halą drukarni. Awaria spowodowała zalanie od góry pomieszczenia drukarni i jego wyposażenia oraz konieczność wstrzymania, a później ograniczenia wydajności druku.

W związku z tym faktem firma zgłosiła do ubezpieczyciela roszczenie z tytułu utraty zysku w związku z zakłóceniem produkcji na wydziale drukarni w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2010 r., jak również spowolnieniem wydajności prac w pierwszej dekadzie stycznia 2011 roku.

Złożony został również wniosek o wypłatę odszkodowania dotyczącego zwrotu kosztów za naprawę central wentylacyjnych.

Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie trzyetapowo: w marcu i w maju 2011 r. - za koszty naprawy oraz w październiku 2011 r. - za utratę zysku.

Wnioskodawca jest firmą działającą w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz decyzji Ministra Gospodarki.

Zezwolenie obejmuje wg klasyfikacji PKWiU:

 1. 25.22 - opakowania z tworzyw sztucznych,
 2. 22.24 - usługi składu drukarskiego,
 3. 24.66 - produkty chemiczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 4. 22.22 - wyroby i usługi poligraficzne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 5. 22.25 - usługi pozostałe, związane z poligrafią,
 6. 29.24 - maszyny ogólnego przeznaczenia pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 7. 29.56 - maszyny specjalnego przeznaczenia pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Na mocy decyzji Ministra Gospodarki rozszerzono zakres przedmiotowy:

 1. 22.21 - płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych,
 2. 49.41 - transport drogowy towarów wyłącznie w zakresie transportu wyrobów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę na terenie strefy.

W związku z powyższym, Spółka zakwalifikowała odszkodowanie zarówno dotyczące naprawy jak i utraty zysku jako przychód zwolniony z opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć przychód dotyczący wypłaty odszkodowania za utratę zysku i odszkodowania za zwrot kosztów naprawy jako przychody strefowe zwolnione spod opodatkowania...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie odszkodowania dot. zwrotu kosztów naprawy.

Wniosek Spółki dotyczący odszkodowania za utratę zysku zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane odszkodowanie dotyczące zwrotu kosztów naprawy bezpośrednio wiąże się z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Wnioskodawcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia specjalnej strefy ekonomicznej oraz decyzji Ministra Gospodarki.

Wszystkie etapy produkcji dotyczące wytworzenia etykiet termokurczliwych, poczynając od produkcji folii przez jej zadrukowanie na dziale drukarni i odpowiednim podzieleniu na użytki na dziale konwersji, obejmują zezwolenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz decyzję ministra gospodarki:

 • opakowania z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.22),
 • usługi składu drukarskiego (PKWiU 22.24) oraz
 • płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych (PKWiU 22.21).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odszkodowania związane ze składnikami majątku, uzyskanymi przez Spółkę z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej objęte są zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 74, poz.397).

W związku z powyższym przychody dotyczące odszkodowań Spółka zaliczyła jako przychody strefowe zwolnione spod opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w wyniku awarii central wentylacyjnych, umieszczonych na dachu budynku produkcyjnego, zalane zostało pomieszczenie drukarni i znajdujące się tam wyposażenie oraz zaistniała konieczność wstrzymania, a później ograniczenia wydajności druku. W związku z tym faktem Spółka uzyskała od ubezpieczyciela odszkodowanie dotyczące zwrotu kosztów naprawy. Wnioskodawca osiąga dochody zwolnione z opodatkowania, gdyż prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, w ramach stosownego zezwolenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Kwota zwrotu kosztów nie stanowi więc przychodu podatkowego, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, o ile obejmuje wydatki, które uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Prawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, że odszkodowanie obejmujące zwrot przez ubezpieczyciela wydatków związanych z naprawą central wentylacyjnych podlega opodatkowaniu. W sytuacji bowiem, gdy poniesione wydatki, których dotyczy zwrot, zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, kwota ta stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, stosownie do postanowień powołanego powyżej art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

W tym przypadku, Spółka powinna odpowiednio uwzględnić przedmiotowe przychody ustalając wysokość zaliczek na podatek dochodowy oraz podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dla celów zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2).

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku (art.7 ust. 3 pkt 1).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Stosownie do postanowień ww. przepisu, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

W związku z powyższym, odszkodowanie w postaci zwrotu kosztów naprawy otrzymane w 2011 r. przez Wnioskodawcę od firmy ubezpieczeniowej stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczącej zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego we wniosku z dnia 30 listopada 2011 r., należy uwzględnić, iż wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód (a nie przychód) uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie określonym w zezwoleniu.

Warto podkreślić również, iż zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpieczeniową Wnioskodawca uzyskał przychód z tytułu odszkodowania, tj. z działalności niewymienionej w zezwoleniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.