IPTPB3/423-270/14-8/KJ | Interpretacja indywidualna

1.Czy odpisy amortyzacyjne od nieodpłatnie udostępnionej aparatury i urządzeń medycznych Podmiotom Leczniczym przez Spółkę będą kosztem uzyskania przychodu dla Spółki?
2.Czy uzyskana rekompensata od Województwa będzie stanowiła po stronie Spółki przychód podatkowy?
IPTPB3/423-270/14-8/KJinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. rekompensaty pieniężne
 4. świadczenie usług
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) i z dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczonych od nieodpłatnie udostępnionych środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) – jest prawidłowe;
 • powstania przychodu w związku z rekompensatą za świadczone usługi publiczne (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismami z dnia 3 października 2014 r., nr IPTPB3/423-270/14-3/KJ (doręczonym w dniu 6 października 2014 r.) i z dnia 30 października 2014 r., nr IPTPB3/423-270/14-6/KJ (doręczonym w dniu 3 listopada 2014 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania w dniu 14 października 2014 r. i 12 listopada 2014 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane w dniu 13 października 2014 r. i 10 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu):

Kapitał zakładowy Spółki X (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) wynosi 100 000 zł i dzieli się na 100 udziałów po 1 000 zł każdy. Województwo posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z aktem notarialnym przedmiotem działalności Spółki jest m.in. – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • PKD 41 – roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków;
 • PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne;
 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa.

Spółka zawrze z Województwem (...) umowę, na mocy której Województwo powierzy Spółce realizację zadania własnego Samorządu Województwa (...), tj. świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa (...) w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu sprzętu medycznego (oraz wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z korzystaniem ze sprzętu medycznego), a następnie jego bieżące, nieodpłatne udostępnianie Podmiotom Leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa (...).

Udostępnienie Podmiotom Leczniczym sprzętu medycznego oraz części zamiennych do sprzętu medycznego i wyposażenia będzie następować na podstawie umów użyczenia jakie będą zawierane pomiędzy Spółką a danym Podmiotem Leczniczym. Spółka, realizując zadania własne Województwa (...), będzie użyczać Podmiotom Leczniczym nieodpłatnie sprzęt medyczny oraz części zamienne do sprzętu medycznego i wyposażenia. Wydanie sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Podmiotu Leczniczego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie posiadania protokołu zdawczo-odbiorczego wydania sprzętu medycznego stanowi datę przejęcia posiadania sprzętu medycznego na Podmiot Leczniczy.

Podmiot Leczniczy w okresie obowiązywania umowy użyczenia zobowiązuje się m.in. do:

 • wykupienia na własny koszt ubezpieczenia sprzętu medycznego;
 • zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem serwisu konserwacji i przeglądów wyłącznie przez autoryzowaną sieć serwisową;
 • zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem odczynników albo innych materiałów eksploatacyjnych.

Z tytułu świadczenia usług publicznych Spółce przysługiwać będzie prawo uzyskania rekompensaty od Województwa.

Intencją Spółki i Województwa jest, aby umowa powierzenia regulowała zasady świadczenia przez Spółkę usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w związku z inwestycjami, o których mowa powyżej i zapłaty przez Województwo rekompensaty za świadczenie tych usług.

Rekompensata składać się będzie z Rekompensaty Eksploatacyjnej i Rekompensaty Inwestycyjnej. Wysokość rekompensaty w okresie świadczenia usług nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w tym okresie, przypadających na wykonywanie zadania publicznego, przy uwzględnieniu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu działalności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego i rozsądnego zysku.

Rekompensata Inwestycyjna – wypłacana będzie dwukrotnie w ciągu każdego roku jako wniesienie wkładu pieniężnego z tytułu objęcia po cenie nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Rekompensata Eksploatacyjna – wypłacana będzie w formie transz zaliczek kwartalnych, na podstawie prognozy rekompensaty rocznej. Rozliczenie Rekompensaty Eksploatacyjnej nastąpi do ustalonego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wypłacono Rekompensatę zaliczkowo – na podstawie rozliczenia Rekompensaty Eksploatacyjnej przygotowanego przez Spółkę. W rozliczeniu Spółka ma prawo ująć kwotę stanowiącą równowartość kosztów i przychodów z faktur i rachunków, które do dnia rozliczenia trafiły do Spółki i dotyczą rozliczanego kwartału.

Rekompensata Eksploatacyjna będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że nie będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych pozyskanych na pokrycie nakładów inwestycyjnych.

Rekompensata Inwestycyjna będzie wypłacona jako wniesienie wkładu pieniężnego zaś Rekompensata Eksploatacyjna w formie transz zaliczek kwartalnych.

Zgodnie z przepisami UE Rekompensata może być wypłacana w dowolnej formie, w tym w formie dotacji, zwolnień podatkowych, podwyższenia kapitału lub innych przysporzeń ze środków publicznych w związku ze świadczeniem usług publicznych. Intencją Województwa (...) jest przekazywanie Rekompensaty Eksploatacyjnej w formie w zaliczek kwartalnych (ujmowanych jako przychody), nie można jednak wykluczyć przekazania Rekompensaty Eksploatacyjnej w formie podwyższenia kapitału (wówczas podwyższany będzie kapitał zakładowy Spółki).

Zgodnie z umową powierzenia warunki Rekompensaty będą następujące:

 • wysokość Rekompensaty w okresie świadczenia usług nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w tym okresie, przypadających na wykonywanie zadania publicznego, którego dotyczy Umowa, przy uwzględnieniu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu działalności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego (powiększonych o inne przysporzenia ze środków publicznych, w tym dopłaty lub podwyższenia kapitału zakładowego) i rozsądnego zysku w rozumieniu Decyzji UE;
 • Rekompensata nie może przekroczyć 15 000 000 euro (słownie: piętnaście milionów euro) średniorocznie w okresie świadczenia usług;
 • strony Umowy postanawiają, że Województwo przekaże w danym roku obrachunkowym Spółce kwotę Rekompensaty rocznej, w podziale na Rekompensatę Eksploatacyjną i Rekompensatę Inwestycyjną;
 • algorytm wyliczenia Rekompensaty będzie uwzględniać sumę wszystkich kosztów i wydatków jakie będą ponoszone przez Spółkę w danym okresie w związku z Projektem;
 • koszty, które należy uwzględnić przy wyliczeniu Rekompensaty, obejmują całość kosztów i wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym przez Spółkę. Koszty są obliczane na podstawie ogólnie przyjętych zasad księgowości gdzie uwzględnia się wszystkie koszty i wydatki;
 • dla celów wyliczenia Rekompensaty „rozsądny zysk” oznacza zysk zdefiniowany w Decyzji UE;
 • wysokość Rekompensaty będzie pomniejszana o otrzymane dotacje ze środków publicznych, dopłaty lub wkłady pieniężne i inne przysporzenia ze środków publicznych.

Przepisy prawa unijnego dotyczące rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, dopuszczają wypłacanie rekompensaty także w formie dotacji. Zgodnie zaś z pkt 4.5 umowy powierzenia wysokość rekompensaty Wnioskodawca oblicza na podstawie przepisów wspólnotowych, w tym Decyzji KE C(2011)9380 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom obowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/21/UE). Na jej podstawie rekompensata nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto wyliczonemu następująco:

Rekompensata Eksploatacyjna: Jeżeli w danym roku obrachunkowym wynik działania:

 • koszty działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji
  • pozostałe przychody operacyjne
 • pozostałe koszty operacyjne
  • przychody finansowe
 • strata ze zdarzeń nadzwyczajnych
  • zysk ze zdarzeń nadzwyczajnych
 • podatek dochodowy
 • rozsądny zysk
   przychody netto ze sprzedaży oraz dotacje lub inne przysporzenia ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że rekompensata eksploatacyjna nie będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych pozyskanych na pokrycie nakładów inwestycyjnych

- ustalony na podstawie rachunku zysków i strat jest większy od zera to należna Rekompensata Eksploatacyjna w danym roku obrachunkowym jest równa temu dodatniemu wynikowi.

W przeciwnym wypadku Rekompensata Eksploatacyjna w danym roku obrachunkowym jest nienależna.

Rekompensata Inwestycyjna

Jeżeli w danym roku obrachunkowym wynik działania:

 • nadwyżka kwoty amortyzacji nad kwotą obsługi dłużnych instrumentów finansowych, w szczególnym przypadku jeśli kwota obsługi dłużnych instrumentów finansowych wynosi zero to uwzględniana jest cała kwota amortyzacji
 • obsługa dłużnych instrumentów finansowych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.)
 • koszty finansowe (odsetki, płatności kuponowe itp.)
 • wydatki z tytułu nakładów odtworzeniowych)

jest większy od zera to należna Rekompensata Inwestycyjna w danym roku obrachunkowym jest równa temu dodatniemu wynikowi. W przeciwnym wypadku Rekompensata Inwestycyjna w danym roku obrachunkowym jest nienależna.

Następnie pomiędzy Wnioskodawcą a Bankiem (...) zostanie zawarta umowa finansowania wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji polegającej na zakupie wyposażenia (sprzętu medycznego) oraz udostępnienia go Podmiotom Leczniczym podlegającym Samorządowi Województwa (...).

Finansowanie Banku polegać będzie na:

 • finansowaniu wydatków inwestycyjnych;
 • finansowaniu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych;

poprzez niepubliczną emisję obligacji zwykłych.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że udziałowiec podjął uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo (...) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (uchwała nr ... z dnia .... 2014), zaś ZW podjęło uchwałę w sprawie zobowiązania wspólnika do wsparcia finansowego Spółki w drodze dopłat względnie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (uchwała nr ... Zarządu Województwa ... działającego jako NZW Spółki).

Otrzymana Rekompensata nie będzie dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Uzyskana Rekompensata będzie stanowiła po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy.

Zakup sprzętu medycznego będzie finansowany z wyemitowanych obligacji. Spółka zawarła z Bankiem umowę o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.

Podstawą do ujęcia w ewidencji księgowej Spółki otrzymanej Rekompensaty Eksploatacyjnej i Inwestycyjnej powinna być faktura wystawiona dla Województwa.

Zakupiony przez Spółkę sprzęt medyczny (narzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęty, materiały lub inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone do stosowania u ludzi w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz wyposażenie dla prawidłowego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego w związku z korzystaniem wszystkich powyższych urządzeń) będzie spełniał warunki, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Użyczany Podmiotom Leczniczym sprzęt będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowany przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (po przeformułowaniu):
 1. Czy odpisy amortyzacyjne od nieodpłatnie udostępnionej aparatury i urządzeń medycznych Podmiotom Leczniczym przez Spółkę będą kosztem uzyskania przychodu dla Spółki...
 2. Czy uzyskana rekompensata od Województwa (...) będzie stanowiła po stronie Spółki przychód podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W przekonaniu Spółki nieodpłatne udostępnienie aparatury i urządzeń medycznych Podmiotom Leczniczym przez Wnioskodawcę spowoduje to, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów dla Spółki.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) amortyzacji podlegają budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzania i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, nabyte lub wytworzone przez podatnika, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, stanowiące jego własność lub współwłasność. Ponadto rzeczy, które spełniają powyższą definicję muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Wśród kosztów, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ww. ustawy). Zatem w przypadku przekazania środków trwałych w bezpłatne używanie, przekazujący, a w tym przypadku Spółka, nie może zaliczyć odpisów amortyzacyjnych w poczet kosztów uzyskania przychodów.

Ad. 2

W przekonaniu Spółki Rekompensata Eksploatacyjna otrzymana od Województwa (...) –Udziałowca będzie stanowić przychód podatkowy, gdyż zgodnie z art. 12 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednakże, co do zasady, za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika mające definitywny charakter. Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne jakie otrzyma Spółka, stanowią co do zasady przychód w rozumieniu ww. ustawy, bez względu na źródło ich pochodzenia. Jednocześnie ustawa enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych które nie stanowią przychodów podatkowych.

Otrzymana przez Spółkę od Województwa (...) rekompensata stanowić będzie zapłatę za świadczone usługi publiczne, stanowiące dla Spółki przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu.

Otrzymana rekompensata – stanowiąca zapłatę za świadczone usługi publiczne – nie jest bowiem wyłączona z przychodów ani też nie korzysta ze zwolnienia z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy) wobec czego będzie stanowić przychód Spółki podlegający opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • pytania nr 1 – jest prawidłowe
 • pytania nr 2 – jest nieprawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Przesłankę celowości kosztu uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł – obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu.

Zatem, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Z kolei art. 15 ust. 6 ustawy stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Prawidłowe jest zatem stanowisko Spółki, wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego odnośnie pytania nr 1, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Ad. 2

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (art. 12 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy). Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Skutek w postaci powstania przychodów w rozumieniu ww. ustawy może być również następstwem zdarzeń prawnych, których skutkiem jest zmniejszenie pasywów podatnika, czyli jego zobowiązań.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem należnym jest zatem przychód, który w następstwie działalności gospodarczej stał się należnością (wierzytelnością) ustaloną pomiędzy stronami.

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, lub pomniejsza jego pasywa.

Od zasady tej, w ściśle określonych przypadkach, wprowadzone zostały przez ustawodawcę wyjątki. Katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych jest zamknięty i zawarto go w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Skoro zatem przepis ten w sposób kategoryczny i wyczerpujący określa, co nie jest przychodem w rozumieniu ustawy, to a contrario należy przyjąć, że wszelkie inne przychody, przepisem tym nieobjęte, generują dochód podlegający opodatkowaniu.

W świetle powyższego, otrzymywana przez Wnioskodawcę rekompensata stanowiąca zapłatę za świadczone usługi publiczne będzie stanowić przychód Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy.

Jednocześnie informuje się, że z uwagi na powołanie w stanowisku Wnioskodawcy błędnej podstawy prawnej, tj. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem i stanowiskiem Wnioskodawcy wyznaczającym jej zakres, dotyczy wyłącznie kwestii powstania przychodu w związku z Rekompensatą Eksploatacyjną za świadczone usługi publiczne wypłacaną w formie transz zaliczek kwartalnych. Tutejszy Organ nie odniósł się natomiast do kwestii powstania przychodu z tytułu otrzymania rekompensaty w postaci podwyższenia kapitału.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.