IPTPB3/423-165/12-4/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy udzielone przez gminy poręczenia i zastawy udziałów stanowią dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
2. Jeśli tak, to czy przychód taki mógłby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2012 r. (data wpływu 30 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2012 r. (data wpływu 18 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz zwolnienia przedmiotowego.

Z uwagi na braki wniosku, pismem z dnia 6 czerwca 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), wystąpił do Wnioskodawcy o jego uzupełnienie.

W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 18 czerwca 2012 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku (nadane w polskiej placówce pocztowej 15 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Kapitał zakładowy Spółki w 100% należy do jednostek samorządu terytorialnego - pięciu gmin powiatu namysłowskiego. Spółka realizuje zadania głównie w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie powiatu X.

W 2008 r. Spółka rozpoczęła realizację zadania „....”, którego efektem było wybudowanie stacji uzdatniania wody na terenie gminy X oraz gminy X. Na ten cel Spółka zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.342.200 zł, z czego kwota 714 100 zł dotyczyła inwestycji na terenie gminy X, a 628.100 zł na terenie gminy X. Każda z gmin dokładnie w takich właśnie wysokościach udzieliła poręczenia. Znaczną część nakładów finansowych, jakie Spółka poniosła na realizację inwestycji, obie gminy refinansują poprzez sukcesywne, coroczne wpłaty gotówkowe na podwyższanie kapitału zakładowego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale.

W sierpniu 2008 r. 4 gminy powiatu X, będące wspólnikami Spółki, zawarły porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności pod nazwą „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie X”, mającego na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w powiecie X. Gminy uzgodniły, że „finansowanie przedmiotu porozumienia odbywać się będzie m.in. ze środków Stron Porozumienia, dotacji z Funduszu Spójności, dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X”. W innym paragrafie Porozumienia zapisano: „Kwoty przypadające na strony Porozumienia oraz terminy i formy partycypacji w finansowaniu przedmiotu Porozumienia ustalone zostaną w drodze aneksu do Porozumienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek wraz z ich obsługą ...

W kolejnym paragrafie porozumienia zapisano, że „Własność majątku powstałego w wyniku realizacji Porozumienia zostanie przeniesiona na Spółkę. Zapisy zawartego Porozumienia dały podstawę opracowania studium wykonalności i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Spójności.

Na podstawie oceny sytuacji ekonomicznej Spółki przyjęto model finansowania zakładający, że:

 1. beneficjentem środków będzie Spółka,
 2. Spółka na realizację zadań zaciąga pożyczkę,
 3. gminy sfinansują zadanie poprzez podwyższanie kapitału zakładowego Spółki w zamian za udziały sukcesywnie w terminach pozwalających terminowo spłacać raty pożyczek,
 4. odsetki od pożyczek będą w całości obciążały Spółkę.

Zadania są w trakcie realizacji, ujęte są w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych zatwierdzanych przez rady poszczególnych gmin. W celu sfinansowania inwestycji Spółka zaciąga pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X. Jedną z form zabezpieczenia spłaty jest zastaw rejestrowy udziałów gmin – poszczególne gminy udzielają zastawu udziałów na zabezpieczenie spłaty pożyczki na zadanie realizowane na swoim terenie. Nie występuje sytuacja, że wspólnik (dana gmina) udziela zabezpieczenia spłaty pożyczki dotyczącej finasowania zadania na terenie innej gminy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 • na realizację zadania „....” Spółka zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X,
 • za udzielone zastawy udziałów i poręczenia gminy nie otrzymały od Spółki wynagrodzenia,
 • w obu przedstawionych zdarzeniach udzielone Spółce poręczenia i zastawy udziałów związane są z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych, które zostały lub zostaną przyjęte do ewidencji środków trwałych i będą od nich dokonywane odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16a - 16m.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy udzielone przez gminy poręczenia i zastawy udziałów stanowią dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń...
 2. Jeśli tak, to czy przychód taki mógłby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji nie występuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Podstawową cechą nieodpłatnego świadczenia jest brak zobowiązania podmiotu, który je otrzymuje do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Tymczasem w przedstawionej sytuacji Spółka jest zobowiązana do wykonania ściśle określonych przez wspólników zadań i tylko na realizację tych konkretnych zadań Spółka zaciąga pożyczki, które de facto zostaną w znacznym stopniu sfinansowane przez gminy poprzez wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego. W opisanych sytuacjach Spółka nie uzyskuje przysporzenia majątkowego. Udzielane przez wspólników zabezpieczenia spłaty pożyczek mają charakter ekwiwalentny, ponieważ z pożyczek budowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej służące mieszkańcom poszczególnych gmin. Spółka realizuje inwestycje, eksploatuje je, ale robi to na rzecz mieszkańców w imieniu poszczególnych gmin. W tym celu gminy powołały Spółkę. Spółka nie uzyskuje żadnych korzyści z tytułu otrzymanego zabezpieczenia pożyczek od gmin w postaci poręczenia i zastawu udziałów. Wręcz przeciwnie, realizując inwestycje zlecone przez gminy (wspólników) Spółka ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych i ich finansowaniem. Zabezpieczenia spłaty pożyczek udzielane przez gminy w żaden sposób nie powodują przysporzenia majątkowego Spółki. Zdaniem Spółki brak jest podstaw, by uznać je za otrzymane nieodpłatne świadczenia.

Jednakże, gdyby nawet uznać, że udzielone przez gminy zabezpieczenia spłat pożyczek stanowią nieodpłatne świadczenia, to i tak korzystałyby ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a - 16m ww. ustawy. Bezsporne jest, że udzielone przez gminy poręczenia i zastawy udziałów związane są z wytworzeniem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami. Służą one prowadzonej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że gminy nie otrzymują od Spółki wynagrodzenia za udzielone poręczenia i zastawy, co nie oznacza, że Spółka z tego tytułu odnosi korzyści. Bez wsparcia ze strony gmin w postaci dokapitalizowania Spółki, jak również udzielenia zabezpieczeń spłaty pożyczki, Spółka nie byłaby w stanie podjąć się realizacji inwestycji niezbędnych dla mieszkańców gmin. Według Spółki ekwiwalentność świadczeń jest zatem bezsporna. Zauważyć również trzeba, że wskutek niepobrania wynagrodzenia za przedmiotowe poręczenia i zastawy w chwili zawierania umów nie rodzą one po stronie gmin żadnych negatywnych skutków materialnych. Gminy jako poręczyciele będą zobowiązane do wykonania umów dopiero, gdy dłużnik (Spółka) ich nie wykona. Zatem, w momencie dokonywania poręczeń Spółka nie uzyskała żadnych korzyści majątkowych kosztem gmin i nie można skutków tych poręczeń rozpatrywać na gruncie art. 12 ust. l pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że podkreślenia wymaga również fakt, że przedmiotowe pożyczki na inwestycje z zakresu gospodarki wodno - ściekowej zaciągane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X. Instytucja ta, jak wynika z załącznika do uchwały rady nadzorczej WFOŚiGW z dnia 29 listopada 2010 r. udziela pożyczki i dotacje na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X określanymi w oparciu o aktualną politykę ekologiczną Państwa, regionalne programy ochrony środowiska i inne uchwalone przez Sejmik Województwa X oraz zgodnie ze strategią działania, planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowania jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz wspomaganie pozostałych przedsięwzięć zapewniających osiąganie standardów emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego. Spółka wykonując inwestycje służące zaopatrywaniu mieszkańców gmin w wodę i odprowadzanie ścieków działa na rzecz gmin - wspólników, które z kolei zobligowane są do realizacji działań wynikających ze strategii państwa i wspólnoty europejskiej. W tej sytuacji nie może być mowy o osiąganiu przez Spółkę korzyści z powodu udzielenia przez gminy zabezpieczeń spłat pożyczek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu, wskazując, poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w art. 12 ust. 1 – 3 kategorie przychodów podlegających opodatkowaniu, oraz przysporzenia majątkowe wyłączone z opodatkowania, których zamknięty katalog zawiera art. 12 ust. 4.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...).

Dla prawidłowości interpretacji powyższego przepisu istotne znaczenie ma wykładnia pojęcia „nieodpłatnych świadczeń”. Z uwagi na to, że przepisy ustawy nie zawierają legalnej definicji pojęcia „nieodpłatne świadczenia”, należy przyjąć takie rozumienie tego przepisu, jakie ukształtowało się w orzecznictwie sądowo – administracyjnym. W orzecznictwie tym prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym, pojęcie to na gruncie podatkowym, posiada szerszy zakres niż w prawie cywilnym i obejmuje „wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Taką definicję nieodpłatnego świadczenia przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 18 listopada 2002 r., i podtrzymał ją w następnej uchwale z dnia 16 października 2006 r.

W świetle powyższego, o uznaniu nieodpłatnego poręczenia za nieodpłatne świadczenie, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można mówić, jeżeli:

 • jedna ze stron otrzymuje materialną korzyść w związku z poręczeniem, której wartość można wycenić,
 • udzielenie poręczenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów bądź świadczenia wzajemnego ze strony podmiotu je otrzymującego,
 • udzielenie poręczenia jest związane z wolą poręczyciela, co oznacza, że jest on gotowy udzielić poręczenia bez wynagrodzenia.

Poręczenie niesie zatem dla poręczającego ryzyko gospodarcze, które na rynku finansowym ma konkretną wartość. Wartość ta wyraża się w cenie poręczenia za podjęte ryzyko ewentualnej konieczności spłaty zadłużenia i jest ponoszone już w momencie udzielenia poręczenia, a nie z chwilą faktycznej spłaty zadłużenia. Uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, nie jest konieczną przesłanką wystąpienia nieodpłatnego świadczenia, o ile tylko po stronie podatnika wystąpi konkretna korzyść majątkowa, niezwiązana z kosztami lub inną formą ekwiwalentu z jego strony.

Należy zwrócić również uwagę na istotę zastawu rejestrowego. Zastaw rejestrowy jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności, przy czym zabezpieczenie to odnosi się do rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych. Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Przy zastawie wyróżniamy dwie strony – zastawnika czyli wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona oraz zastawcę osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu i obciążającą ten przedmiot. Zastaw powszechnie stosowany jest w sektorze bankowym i służy zabezpieczeniu udzielonego kredytu. Zastaw tym samym należy do zabezpieczeń rzeczowych w odróżnieniu do zabezpieczeń osobistych, których przykładem są np. poręczenia i gwarancje.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka w 2008 r. rozpoczęła realizację zadania „...”, którego efektem było wybudowanie stacji uzdatniania wody. Na ten cel Spółka zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X w kwocie 1.342.200 zł, z czego kwota 714.100 zł dotyczyła inwestycji na terenie gminy X, a 628.100 zł na terenie gminy X. Każda z gmin dokładnie w takich właśnie wysokościach udzieliła poręczenia. W sierpniu 2008 r. 4 gminy powiatu X będące wspólnikami Spółki zawarły porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności pod nazwą „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie X”, mającego na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w powiecie X. Jedną z form zabezpieczenia spłaty jest zastaw rejestrowy udziałów gmin – poszczególne gminy udzielają zastawu udziałów na zabezpieczenie spłaty pożyczki na zadanie realizowane na swoim terenie.

Ponadto za udzielone poręczenia i zastawy udziałów gminy nie otrzymały od Spółki wynagrodzenia.

W świetle powyższego uznać należy, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała sytuacja, w której Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie w postaci poręczenia i zastawów udziałów gmin na zabezpieczenie spłaty udzielonej Jej pożyczki. W opisanym przypadku, Wspólnik zaniechał pobrania wynagrodzenia za udzielone zabezpieczenie, co stanowi konkretną korzyść finansową dla Spółki. W tym miejscu należy zauważyć, iż nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż udzielone przez Gminę poręczenie miało charakter świadczenia ekwiwalentnego, na potwierdzenie czego Wnioskodawca wskazuje, m.in., iż udzielenie tego poręczenia powodowane jest nie korzyścią finansową, ale koniecznością zapewnienia realizacji inwestycji.

To samo tyczy się zastawu rejestrowego, gdyż Zastawca (świadczeniodawca) wyrazi pozytywną wolę świadczenia, tj. w razie zaistnienia konieczności, zastawnik (bank) zaspokoi swoje wierzytelności z przedmiotu zastawu. Poprzez zastaw zastawca wyraża gotowość pokrycia swoim majątkiem zobowiązań Spółki. Taka gotowość posiada swoją wartość. Jednocześnie zastawca zaniecha pobrania wynagrodzenia, co stanowi konkretną korzyść finansową dla Wnioskodawcy. Brak poręczenia umowy przez Gminę własnej spółce uniemożliwiłoby finansowanie inwestycji warunkującej wykonywanie zadań własnych Gminy.

Jednocześnie należy wskazać, iż w zakresie sposobu ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu udzielenia spółce nieodpłatnego poręczenia czy zastawu przez jej udziałowca, zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż w wyniku zawarcia umowy poręczenia i zastawu Spółka uzyskała nieodpłatnie konkretną korzyść, wymierną ekonomicznie. Korzyść tę Spółka uzyskała bezpłatnie, bowiem – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – uzyskanie poręczeń i zastawów udziałów nastąpiło bez wynagrodzenia.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie zaistniała sytuacja, w której Spółka otrzymała świadczenie w postaci zabezpieczenia zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wartością takiego świadczenia będzie korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za udzielone poręczenia i zastawy udziałów. Wartość ta jednocześnie stanowić będzie dla Spółki przychód podatkowy w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej:”WFOŚiGW”) są funduszami celowymi, które działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Zadaniem poszczególnych WFOŚiGW jest finansowe wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na obszarze danego województwa.

WFOŚiGW stosują następujące formy pomocy:

 • preferencyjne pożyczki
 • dotacje,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
 • przekazywanie środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym.

Zgodnie z art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 400a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej odbywa się przez udzielanie dotacji.

Należy mieć przy tym na uwadze, że w myśl art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; (....).

Natomiast, ust. 2 ww. przepisu stanowi, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a - 16m.

Aby miało zastosowanie ww. zwolnienie muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

 1. środki winny stanowić dotację, subwencję, dopłatę lub inne nieodpłatne świadczenie,
 2. zostały otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wobec powyższego, korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie cytowanego przepisu jest możliwe tylko wówczas, gdy otrzymane środki pochodzą ze środków publicznych oraz gdy z dowodów księgowych jednoznacznie wynika, że takie świadczenie zostało udzielone na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem konkretnego środka trwałego, dającego się zidentyfikować w oparciu o dokumenty zakupu, otrzymania lub wytworzenia przy jego pomocy danego środka trwałego.

W przedmiotowej sprawie zaistniała sytuacja, w której Spółka uzyskała od gmin nieodpłatne świadczenie w postaci poręczenia i zastawu rejestrowego udzielonej Jej pożyczki przez WFOŚiGW.

Jak wskazano wyżej, art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych swym zakresem obejmuje tylko subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, pochodzące ze środków publicznych. Zwolnienie, nie obejmuje dochodów podatników, otrzymanych z innych źródeł, w szczególności od wspólników lub osób trzecich, a więc otrzymanych - nie ze środków publicznych. Dodanie do przepisu określenia „inne nieodpłatne świadczenia”, nie zmienia charakteru ani celu tego przepisu. Jest to jedynie dopełnienie kategorii pomocy publicznej, o którą chodzi w tej normie. Nie każda bowiem dotacja, subwencja, bądź też dopłata ze środków publicznych będzie nosiła w ustawie szczególnej taką właśnie nazwę, choć swoim charakterem może być identyczna lub zbliżona do wymienionych rodzajów pomocy. Zatem, ww. zwolnienie może być stosowane tylko w razie zaistnienia przesłanek określonych tym przepisem, a nie w każdym przypadku wystąpienia nieodpłatnego świadczenia.

Reasumując, nieodpłatne świadczenie otrzymane od gmin w postaci poręczenia i zastawu rejestrowego na zabezpieczenie spłat pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, niekorzystający ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.

W opisanym stanie faktycznym należy również mieć na uwadze treść art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem poręczenie jest udzielane pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.