IPTPB2/4511-780/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości
IPTPB2/4511-780/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. cele mieszkaniowe
 3. odpłatne zbycie
 4. przychód
 5. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) i pismem złożonym w dniu 29 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 11 lutego 2016 r., Nr IPTPB2/4511-780/15-2/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 lutego 2016 r., natomiast w dniu 22 lutego 2016 r. uzupełniono ww. wniosek pismem z dnia 18 lutego 2016 r. (data nadania 18 lutego 2016 r.).

W związku z tym, że pismo z dnia 18 lutego 2016 r. nie zostało podpisane przez Wnioskodawcę, pismem z dnia 24 lutego 2016 r. Nr IPTPB2/4511-780/15-3/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 24 lutego 2016 r., natomiast w dniu 2 marca 2016 r. do tut. Organu wpłynęło podpisane uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 29 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 17 stycznia 2003 r. została zawarta umowa darowizny w formie aktu notarialnego Rep. A nr ...., na mocy której ojciec Wnioskodawcy, jako właściciel nieruchomości składającej się z działki nr 262/73, opisanej w księdze wieczystej KW ..., o powierzchni 1900 m2, darował Wnioskodawcy i Jego żonie udział wynoszący 1/100 (jedną setną) ww. nieruchomości położonej ...., zabudowanej jednopiętrowym domem mieszkalnym, oddanym do użytku w 1965 r., rozbudowanym o piętro w 1978 r., o powierzchni użytkowej 140 m2, mieszczącym sześć pokoi, kuchnię, dwa przedpokoje i łazienkę, otynkowanym, podpiwniczonym w połowie, krytym drewnianym dachem i eternitem oraz murowanym budynkiem gospodarczym z garażem, o powierzchni użytkowej 40 m2, wybudowanym w 1978 r.

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został sporządzony w formie aktu notarialnego protokół dziedziczenia, potwierdzający nabycie przez Wnioskodawcę w całości, na podstawie testamentu po zmarłym wujku spadku w skład, którego wchodzi prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej ...., składającej się z działek gruntu oznaczonych nr 207/40 i nr 151/6 o łącznej powierzchni 0,7489 ha, dla której Sąd Rejonowy .... prowadzi księgę wieczystą o numerze ..... Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 151/6 w 1970 r. została podzielona na dwie działki oznaczone nr 222/6 oraz nr 223/6. Działka nr 222/6 jest niezalesiona i niezabudowana, przy czym obecnie znajduje się tam wiata przystanku autobusowego, natomiast działka gruntu oznaczona nr 223/6 jest zabudowana jednorodzinnym, parterowym z nieużytkowym poddaszem, murowanym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym na początku dwudziestego wieku, składającym się z dwóch pokoi, jednej kuchni i jednej łazienki, krytym dachem betonowym i dachówką, o powierzchni użytkowej około 50 m2, wyposażonym w instalacje: elektryczną i wodną oraz murowaną dobudowaną do budynku mieszkalnego stodołą, które położone są .....

W dniu 18 marca 2015 r. na podstawie umowy sprzedaży (akt notarialny Rep. A nr ....) Wnioskodawca dokonał sprzedaży otrzymanej w testamencie nieruchomości położonej ...., składającej się z działek gruntu oznaczonych nr 222/6 oraz nr 223/6.

Przychód uzyskany ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegać wykazaniu w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu PIT-39.

Po dacie sprzedaży ww. nieruchomości Wnioskodawca ponosi wydatki na remont domu ...., w którym Jego udział wraz z żoną we własności wynosi 1/100 (jedna setna), zgodnie z umową darowizny z dnia 17 stycznia 2003 r., otrzymaną od ojca. Zakres remontu obejmuje między innymi wydatki na wymianę okien, instalacji elektrycznej, instalacji CO, wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 lutego 2016 r. dodano, że w dniu 17 stycznia 2003 r. pomiędzy Wnioskodawcą i Jego żoną istniał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, a otrzymany w darowiźnie udział wynoszący 1/100 nieruchomości tj. zabudowanej działki o numerze 262/73, położonej .... został nabyty do majątku wspólnego małżonków.

Wujek Wnioskodawcy (spadkodawca) zmarł w dniu 22 lipca 2014 r. Wnioskodawca był jedynym spadkobiercą po zmarłym wujku. W dacie sprzedaży nieruchomości położonej .... składającej się z działek gruntu oznaczonych nr 207/40 i nr 151/6 o łącznej powierzchni 0,7489 ha, Wnioskodawca był jedynym jej właścicielem. Odpłatne zbycie ww. nieruchomości położonej ..... nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), gdyż Wnioskodawca nigdy nie prowadził i nadal nie prowadzi działalności gospodarczej.

Cel mieszkaniowy w budynku mieszkalnym położonym .... Wnioskodawca zaczął realizować od grudnia 2015 r., poprzez zakup materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia remontu. Po wyremontowaniu domu i przejściu na emeryturę w 2018 r., Wnioskodawca z całą rodziną zamierza przeprowadzić się do ...., gdyż obecnie mieszka na osiedlu.

Cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości położonej ...., Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na remont domu ..... Pierwszy wydatek na zakup materiałów przeznaczonych na remont Wnioskodawca poniósł w dniu 14 grudnia 2015 r. i przewiduje, że zakupów będzie dokonywał do końca 2017 r. Wydatki ponoszone na remont będą dokumentowane fakturami.

Pozostali współwłaściciele nieruchomości tj. działki o numerze 262/73, zabudowanej domem mieszkalnym, położonej ...., nie będą partycypowali w kosztach tego remontu stosownie do wielkości ich udziału we współwłasności nieruchomości, gdyż remont ma na celu dostosowanie domu do potrzeb rodziny Wnioskodawcy. Wnioskodawca zaznacza, że docelowo przejmie całą nieruchomość, gdyż nie posiada rodzeństwa i kiedyś ją odziedziczy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota wydatkowana przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości tj. na remont domu, w którym Jego udział wraz z żoną we własności wynosi 1/100, będzie w całości stanowić dochód zwolniony wyliczony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota wydatkowana przez Niego na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości przeznaczona na remont domu, w którym udział Wnioskodawcy i Jego żony we własności wynosi 1/100, będzie w całości stanowić dochód zwolniony, wyliczony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie ww. przepisu zwalnia się od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Za wydatki, o których mowa w powyższym przepisie cyt. „zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt d ustawy” uważa się między innymi wydatki poniesione na remont własnego budynku mieszkalnego, przy czym ust. 26 ww. ustawy, definiuje własny budynek jako budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika.

W związku ze spełnieniem ustawowych warunków, kwota wydatków na remont budynku, w którym udział Wnioskodawcy wraz z żoną we własności wynosi 1/100, będzie stanowiła w całości kwotę dochodu zwolnionego wyliczonego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi przychód, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, oraz udziału w nieruchomości i praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) nabycia.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 17 stycznia 2003 r. została zawarta w formie aktu notarialnego umowa darowizny, na mocy której ojciec Wnioskodawcy, jako właściciel nieruchomości składającej się z działki nr 262/73, darował Wnioskodawcy i Jego żonie udział wynoszący 1/100 (jedną setną) nieruchomości zabudowanej jednopiętrowym domem mieszkalnym oraz murowanym budynkiem gospodarczym z garażem. Darowany udział we współwłasności tej nieruchomości wynoszący 1/100 części został nabyty do majątku wspólnego małżonków.

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został sporządzony w formie aktu notarialnego protokół dziedziczenia potwierdzający nabycie w całości przez Wnioskodawcę jako jedynego spadkobiercę, na podstawie testamentu po zmarłym w 2014 r. wujku, spadku w skład, którego wchodziło prawo własności zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek gruntu oznaczonych nr 207/40 i nr 151/6. Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 151/6, została w 1970 r. podzielona na dwie działki, oznaczone nr 222/6 oraz nr 223/6.

W dniu 18 marca 2015 r. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawca dokonał sprzedaży otrzymanej w testamencie nieruchomości, składającej się z działek nr 222/6 oraz nr 223/6. Odpłatne zbycie tej nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na remont domu, w którym udział Wnioskodawcy i Jego żony we współwłasności nieruchomości wynosi 1/100. Zakres remontu obejmuje między innymi wydatki na wymianę okien, instalacji elektrycznej, instalacji CO, wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachu. Wydatki na remont i na zakup materiałów przeznaczonych na remont Wnioskodawca, będzie ponosił w okresie od dnia 14 grudnia 2015 r. do końca 2017 r. Wydatki poniesione na remont będą dokumentowane fakturami. Wnioskodawca po wyremontowaniu domu oraz przejściu na emeryturę w 2018 r., zamierza z całą rodziną się do niego przeprowadzić.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Powyższe oznacza, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę jest data śmierci spadkodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, sprzedaż nieruchomości w 2015 r., w nabytej w 2014 r. w spadku, stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ww. ustawy, jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje dla biura nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, o ile były ponoszone przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo- skutkowy.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie bowiem do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

P – przychód ze sprzedaży.

Powyższe zwolnienie może obejmować taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zaznaczyć należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jest fakt wydatkowania środków z odpłatnego zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, począwszy od dnia sprzedaży i nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, wyłącznie na enumeratywnie (wyczerpująco) wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Zawarty w art. 21 ust. 25 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy katalog wydatków uprawniających do zwolnienia ma charakter zamknięty i w związku z tym, tylko wydatkowanie środków na realizację celów w nim wskazanych, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania. Inne wydatki – które nie zostały wymienione w tym katalogu, nie będą uprawniały do skorzystania z powyższego zwolnienia.

Podkreślić należy, że w myśl art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Użycie w tym przepisie słowa „własny” oznacza, że chodzi o budynek, którego Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem. To zaś oznacza, że w momencie wydatkowania środków ze sprzedaży (względnie w okresie, jaki został przewidziany przez ustawodawcę na wydatkowanie środków ze sprzedaży), musi być spełniony warunek określony tym przepisem, czyli budynek mieszkalny musi stanowić własność lub współwłasność podatnika (Wnioskodawcy).

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

– przeznaczonych na cele rekreacyjne.

W sytuacji niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podkreśla się, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym poglądem przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Zatem, jak wynika z powyższych przepisów, zwolnienie podatkowe uzależnione jest od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia m.in. udziału w nieruchomości na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 18 marca 2015 r., przeznacza na remont domu (nieruchomości), który stanowi współwłasność Wnioskodawcy i Jego żony w udziale 1/100 (udział nabyty w drodze darowizny od ojca Wnioskodawcy). Wydatki na remont będą udokumentowane fakturami VAT. Po wyremontowaniu domu Wnioskodawca zamierza w nim zamieszkać razem z rodziną.

Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, że w remontowanej nieruchomości Wnioskodawca wraz z żoną posiada udział wynoszący 1/100 części we współwłasności. W związku z tym, na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeznaczony zostanie dochód z odpłatnego zbycia, czyli środki pieniężne jedynie w części, która odpowiada udziałowi Wnioskodawcy we współwłasności tej nieruchomości, tj. w udziale 1/100.

Wnioskodawca może przeznaczyć na remont nieruchomości (budynku mieszkalnego) kwotę przekraczającą wielkość Jego udziału w nieruchomości, jednakże wielkość udziału Wnioskodawcy we współwłasności przedmiotowej nieruchomości będzie determinowała wysokość wydatków, które mogą zostać odliczone jako poniesione na własne cele mieszkaniowe. Sprzeczne z celem zwolnienia jest bowiem odliczanie wydatków bez względu na posiadany udział we współwłasności nieruchomości. Oznaczałoby to bowiem, że odliczone będą wydatki, które finansowałyby realizację cudzych potrzeb mieszkaniowych, a nie celów mieszkaniowych Wnioskodawcy.

Reasumując, wydatki jakie Wnioskodawca poniesie na remont nieruchomości (budynku mieszkalnego) proporcjonalnie do Jego udziału we współwłasności tej nieruchomości tj. udział 1/100, jeżeli zostaną wydatkowane w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie i zostaną prawidłowo udokumentowane, będą uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy i mogą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 lit. d) i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, z uwagi na błędną ocenę, że kwota wydatkowana przez Niego na własne cele mieszkaniowe przeznaczona na remont nieruchomości (domu), w której udział Wnioskodawcy i Jego żony w prawie własności tej nieruchomości wynosi 1/100, będzie w całości (a nie w części odpowiadającej udziałowi we współwłasności) stanowić dochód zwolniony, wyliczony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Organ zaznacza również, że prawo do zwolnienia podlega szczegółowej i ostatecznej weryfikacji przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Mając bowiem na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy Wnioskodawca zrealizował swój cel mieszkaniowy, czy nie. Wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, organy podatkowe podejmują w toku postępowania podatkowego. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest postępowanie dowodowe, które nie jest prowadzone w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnić się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.