IPTPB2/415-650/12-2/KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinna wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2012 r. (data wpływu 10 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wykazania w zeznaniu rocznym dochodu lub straty podatkowej w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów osiągnięte z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wykazania w zeznaniu rocznym dochodu lub straty podatkowej w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów osiągnięte z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawczyni uzyska w roku podatkowym przychody z tytułu:

  • zbycia obligacji w drodze sprzedaży;
  • wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci obligacji do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce.

Ww. przychody stanowią przychody z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu wedługzasad wynikających z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż obligacji przeprowadzona przez Wnioskodawczynię skutkować będzie osiągnięciem przez Wnioskodawczynię dochodu podatkowego obliczonego w oparciu o zasady przewidziane w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Transakcja wniesienia aportu do spółki kapitałowej skutkować będzie natomiast powstaniem straty podatkowej, tzn. przychód podatkowy będzie niższy niż koszt jego uzyskania obliczony w oparciu o zasady przewidziane w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinna wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinna wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych w danym roku podatkowym z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 ustawy o PIT dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:

  1. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
  2. różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
  3. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
  4. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
  5. różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
  6. różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł

-osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Termin składania deklaracji, o której mowa w art. 30b ust. 6 ustawy o PIT określa art. 45 ust. 1-1a ustawy o PIT. Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT w terminie określonym w ust. 1 (a więc do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Biorąc powyższe pod uwagę zarówno dochód z tytułu sprzedaży obligacji (obliczony na zasadach określonych w art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT) oraz strata z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej (obliczona na zasadach przewidzianych w art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT) są wykazywane w jednym zeznaniu podatkowym (obecnie jest to zeznanie PIT-38) jako dochód/strata z jednego źródła przychodów).

Obowiązek łącznego rozliczenia dochodów/straty ze sprzedaży obligacji oraz z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej wynika z treści art. 9 ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o PIT wynika więc wprost konieczność sumowania przychodów i kosztów z danego źródła przychodów. Jednocześnie ustawa o PIT nie zawiera żadnego wyłączenia ze stosowania art. 9 ust. 2 w stosunku do dochodów określonych w art. 30b ustawy o PIT.

Dodatkowo w przypadku gdyby Wnioskodawczyni w wyniku takiego zsumowania osiągnęła stratę podatkową ma Ona prawo na podstawie art. 9 ust. 3 i 6 ustawy o PIT rozliczyć tę stratę w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, nie więcej niż 50% w ciągu jednego roku.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 6 ustawy o PIT przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu podatkowym PIT-38 powinna wykazać dochód lub stratę podatkową w oparciu o sumę przychodów i kosztów osiągniętych w danym roku podatkowym z tytułu sprzedaży obligacji oraz wniesienia aportu do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie zauważyć należy, iż niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.