IPTPB2/415-491/14-2/JR | Interpretacja indywidualna

 • Czy dla potrzeb obliczenia podatku dochodowego, wartość nieruchomości to wartość rynkowa podana przez rzeczoznawcę (w tym przypadku 150 000 zł)? Czy podatek dochodowy będzie obliczany od kwoty stanowiącej różnicę wartości nieruchomości podanej przez rzeczoznawcę i kwoty podlegającej fakturowaniu (kwota faktycznie wpłacona przez Wnioskodawcę za nieruchomość, tj. 150 000 zł - 100 000 zł = 50 000 zł)?
 • Czy od powyższego przychodu (50 000 zł) odejmuje się 2 280 zł jako kwotę wolną od podatku w przypadku świadczenia częściowo odpłatnego od pracodawcy? Czy podatek dochodowy wynosić będzie 10%?
 • Jak zaklasyfikować ten przychód? Na jakim formularzu i w jakim terminie się z niego rozliczyć?
 • IPTPB2/415-491/14-2/JRinterpretacja indywidualna
  1. cena
  2. cena rynkowa
  3. emeryci
  4. lokale
  5. nabycie
  6. nadleśnictwo
  7. przychód
  8. rzeczoznawca
  9. zwolnienia przedmiotowe
  10. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia nieruchomości na preferencyjnych zasadach:

  • w części zakwalifikowania przychodu oraz sposobu rozliczenia - jest nieprawidłowe,
  • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

  Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomość (pustostan) w drodze przetargu ograniczonego lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59, z późn. zm.), dla pracowników lub byłych pracowników Lasów Państwowych.

  Wnioskodawca wskazał, że cena wywoławcza nieruchomości, określona jako jej wartość przez rzeczoznawcę (przykładowo 150 000 zł), stanowi cenę rynkową jaka kształtuje się w tej miejscowości. Wnioskodawca zamierza nabyć powyższą nieruchomość z przysługującą Mu bonifikatą wynoszącą 95% (emerytowany prawnik jednostki podległej Lasom Państwowym). Przykładowo, oferując w przetargu 2 mln zł kwota jaką faktycznie zapłaci Wnioskodawca to 100 000 zł. Należność ta ma być przedmiotem fakturowania. Wnioskodawca nie był i nie jest najemcą powyższej nieruchomości (pustostanu).

  Wnioskodawca wskazał, że przetarg ograniczony przeprowadzony zostanie najprawdopodobniej na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami w budowie oraz kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. z 1998 r., Nr 52, poz. 327, z późn. zm.), gdzie stwierdza się, że podstawę wyboru oferty stanowi najwyższa cena sprzedaży, z uwzględnieniem ustawowych uprawnień do obniżenia ceny, a nie sama wartość oferty – jak to ma miejsce w przetargu otwartym.

  W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, osoby uprawnione do bonifikaty aby wygrać przetarg są niejako zmuszone do podania zawyżonej oferty, wielokrotnie wykraczającej poza realną wartość nieruchomości kształtującą się w danej okolicy, określoną przez rzeczoznawcę. Zdaniem Wnioskodawcy, tylko w ten sposób ma On możliwość wygrania przetargu, gdyż kwota do zapłaty po odliczeniu 95% bonifikaty, która będzie przedmiotem fakturowania, będzie mogła być najwyższa w porównaniu do innych ofert z mniejszą wartością bonifikaty.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. W jaki sposób ustalić wartość nieruchomości dla celów podatkowych dla 2% podatku od czynności cywilnoprawnych... Czy będzie to wartość nieruchomości podana przez rzeczoznawcę (w tym przypadku 150 000 zł), czy cena ofertowa przez Wnioskodawcę, od której odliczana jest bonifikata (2 000 000 zł)...
  2. Czy dla potrzeb obliczenia podatku dochodowego, wartość nieruchomości to wartość rynkowa podana przez rzeczoznawcę (w tym przypadku 150 000 zł)... Czy podatek dochodowy będzie obliczany od kwoty stanowiącej różnicę wartości nieruchomości podanej przez rzeczoznawcę i kwoty podlegającej fakturowaniu (kwota faktycznie wpłacona przez Wnioskodawcę za nieruchomość, tj. 150 000 zł - 100 000 zł = 50 000 zł)...
  3. Czy od powyższego przychodu (50 000 zł) odejmuje się 2 280 zł jako kwotę wolną od podatku w przypadku świadczenia częściowo odpłatnego od pracodawcy... Czy podatek dochodowy wynosić będzie 10%...
  4. Jak zaklasyfikować ten przychód... Na jakim formularzu i w jakim terminie się z niego rozliczyć...

  Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone nr 2, nr 3 i nr 4. W zakresie pytania oznaczonego nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

  Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2, powyższa transakcja będzie wymagała odprowadzenia podatku dochodowego, w związku z tym, że będzie to świadczenie częściowo odpłatne od pracodawcy. W celu ustalenia wartości otrzymanego świadczenia w naturze należy odwołać się do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), który stanowi, że wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Z kolei na podstawie art. 11 ust. 2b ww. ustawy jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

  Podstawę do obliczenia podatku dochodowego zatem według Wnioskodawcy stanowić będzie różnica pomiędzy wartością rynkową nieruchomości określoną na podstawie wyceny rzeczoznawcy 150 000 zł, a kwotą faktycznie zapłaconą przez Niego, po udzieleniu bonifikaty tj. 100 000 zł. Reasumując Wnioskodawca wylicz, że 150 000 zł - 100 000 zł = 50 000 zł.

  W zakresie pytania oznaczonego nr 3, Wnioskodawca uważa, że uzyskany przez byłych pracowników (emerytów) dochód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia rzeczowego w postaci różnicy między ceną rynkową nieruchomości, a ceną faktycznie zapłaconą korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy do wysokości 2 280 zł, a nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy, pobieranym przez płatnika bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.

  W odniesieniu do pytania oznaczonego nr 4, Wnioskodawca wskazał, że przychód ten powinien On zaklasyfikować jako z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (uszczegółowieniem tego przepisu jest art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy).

  W związku z tym, że Wnioskodawca był pracownikiem w Zespole Składnic Lasów Państwach w K., pracując na składnicy w Z. (obecna nazwa „Zespole Składnic Lasów Państwach w R.”) podlegającym pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w R., podobnie jak Nadleśnictwo Z., z którego to nadleśnictwa Wnioskodawca zamierza kupić opisaną wcześniej nieruchomość, będzie to otrzymanie świadczenia częściowo odpłatnego z tej samej jednostki organizacyjnej. W ocenie Wnioskodawcy powinien On zatem otrzymać do stycznia roku następnego po realizacji transakcji PIT-8AR, w której winien być zadeklarowany pobrany zryczałtowany podatek dochodowy.

  Wnioskodawca wskazał, że przy określeniu swojego stanowiska w zakresie podatku dochodowego, posiłkował się podobnymi interpretacjami indywidualnymi: ILPB2/415-493/09-5/MK; IPPB2/415-462/11-4/MS1.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia nieruchomości na preferencyjnych zasadach:
  • w części zakwalifikowania przychodu oraz sposobu rozliczenia - jest nieprawidłowe,
  • w pozostałym zakresie - jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153), Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej „lokalami”, oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym.

  W myśl art. 40a ust. 2 ww. ustawy, ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

  Zgodnie z art. 40a ust. 9 ustawy o lasach, pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych niebędący najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, mają pierwszeństwo nabycia lokali wolnych (pustostanów) lub gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie na warunkach określonych w ust. 4.

  Jak stanowi art. 40a ust. 11 cytowanej powyżej ustawy, jeżeli ofertę kupna lokalu wolnego (pustostanu) lub gruntu z budynkiem mieszkalnym w budowie zgłosi więcej niż jedna osoba, sprzedaż następuje w drodze przetargu ograniczonego, w którym uczestniczyć mogą jedynie osoby uprawnione na podstawie ust. 9. Przy zapłacie ceny ustalonej w przetargu ograniczonym ust. 4 stosuje się odpowiednio.

  Z treści art. 40a ust. 4 ww. ustawy wynika, że pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami, i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%, a spłata należności może zostać rozłożona na 60 rat miesięcznych, przy czym oprocentowanie nie może przekraczać w stosunku rocznym stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2 punkty procentowe. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości.

  Problem zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów, a co za tym idzie opodatkowania przychodów uzyskanych przez osoby wykupujące na zasadach preferencyjnych nieruchomości na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprowadza się do ustalenia zależności między nabywcą nieruchomości a jednostką organizacyjną Lasów Państwowych zbywającą tę nieruchomość, tj. istotnym jest, czy nabywca jest:

  1. pracownikiem tej jednostki organizacyjnej;
  2. byłym pracownikiem (emerytem, rencistą) tej jednostki organizacyjnej, bądź
  3. pracownikiem albo byłym pracownikiem/emerytem/rencistą/ innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

  W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  W art. 10 ust. 1 ww. ustawy, zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi – w pkt 1 – wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

  Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

  Wartość pieniężną świadczeń w naturze, stosownie do art. 11 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

  W myśl art. 11 ust. 2b ww. ustawy, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

  Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca emerytowany pracownik jednostki podległej Lasom Państwowym, zamierza nabyć od Lasów Państwowych nieruchomość (pustostan). Cena tej nieruchomości będzie ustalona przez rzeczoznawcę.

  Zatem, w przypadku, gdy nabywca nieruchomości jest byłym pracownikiem (emerytem) jednostki zbywającej lokal mieszkalny, jak też byłym pracownikiem (emerytem) innej jednostki Lasów, przychód osiągnięty przez nabywcę w związku z preferencyjnym nabyciem lokalu będzie opodatkowany na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności.

  Z analizy treści cytowanego art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów mają szeroki zakres i nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest więc uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych).

  W myśl art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

  Natomiast zgodnie art. 30 ust. 8 cytowanej ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

  Jak stanowi art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

  Stosownie do treści art. 41 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

  Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

  Zatem stwierdzić należy, że uzyskany przez byłych pracowników (emerytów) dochód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia rzeczowego w postaci różnicy między ceną rynkową nieruchomości, a ceną faktycznie zapłaconą – korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy do wysokości 2.280 zł, a nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy pobieranym przez płatnika bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.

  W powyższych sytuacjach, w przypadku wystąpienia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu będzie podlegać różnica między ceną rynkową wyżej wspomnianych pustostanów w dniu zakupu a ceną zapłaconą przez nabywającego (z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli cena rynkowa (cena wywoławcza) będzie zgodna z ceną uzyskaną na przetargu (ceną oferowaną) to za cenę rynkową uzna się cenę uzyskaną na przetargu. W pozostałych przypadkach, tj. gdy cena uzyskana w drodze przetargu będzie wyższa bądź niższa od ceny rynkowej to należy brać pod uwagę cenę rynkową, jaka kształtuje się w danej miejscowości ustaloną na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

  Mając na uwadze powołane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że uzyskany przez Wnioskodawcę (byłego pracownika – emeryta jednostki podległej Lasom Państwowym) dochód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia rzeczowego w postaci różnicy między ceną rynkową nieruchomości (ustaloną w sposób, o którym była mowa powyżej), a ceną faktycznie zapłaconą – będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy do wysokości 2.280 zł, a nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy, pobieranym przez płatnika bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.

  Przychód ten nie będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu podatkowym, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 8 cytowanej ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. Należy wskazać, że Wnioskodawca nie otrzyma deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR, bowiem dotyczy ona obowiązków płatnika, który składa ją we właściwym organie podatkowym.

  W odniesieniu do przedstawionych kwot podanych we wniosku, Organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tutejszego Organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

  W związku z powyższym tutejszy Organ nie może na podstawie podanych przez Wnioskodawcę we wniosku wartości dokonywać wyliczenia podstawy opodatkowania. Organ wskazał natomiast Wnioskodawcy w jaki sposób ma wyliczyć podstawę opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże bez dokonywania wyliczeń kwoty dochodu do opodatkowania i podatku.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.