IPTPB2/415-360/13-4/JR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawca w ramach przedstawionego stanu faktycznego może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z pkt 25 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przy ustalaniu wartości dochodu zwolnionego z opodatkowania z tyt. sprzedaży nieruchomości w sierpniu 2012 r., uwzględnić 50% wartości wydatków poczynionych na nabycie nieruchomości w październiku 2012 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2013 r. (data wpływu 23 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2013 r. (data wpływu 31 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 17 lipca 2013 r., nr IPTPB2/415-360/13-2/JR, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 17 lipca 2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 22 lipca 2013 r.). W dniu 31 lipca 2013 r. (data nadania 28 lipca 2013 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu ...listopada 2011 r. Wnioskodawcy nabyli aktem notarialnym na zasadzie współwłasności małżeńskiej działkę o pow. 0,0688 ha z przeznaczeniem na cele zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Kwota wydatkowana na zakup działki to suma 38.245,00 zł. oraz koszty aktu notarialnego 1.112,82 zł.

W dniu ...sierpnia 2012 r. aktem notarialnym opisaną powyżej nieruchomość sprzedali za cenę 62.000,00 zł.

W dniu ...października 2012 r. aktem notarialnym nabyli nieruchomość gruntową za cenę 80.000,00 zł. dodatkowo ponieśli koszty sporządzenia aktu notarialnego w wys. 3.467,40 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zakupiona nieruchomość w całości położona jest na terenach zabudowy pensjonatowej. W odniesieniu do terenów zabudowy pensjonatowej plan zagospodarowania, wśród jednej z ewentualności przewiduje możliwość zabudowy do II kondygnacji (z możliwością wykorzystania poddasza na cele mieszkalne).

W ramach realizacji własnych celów mieszkaniowych dla przedmiotowej działki uzyskali decyzję o pozwoleniu na budowę, w którym stosunek powierzchni użytkowej części mieszkalnej do powierzchni użytkowej przeznaczonej na pensjonat wynosi 50%.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zakupiona w dniu 31 października 2012 r. nieruchomość jest położona w terenach zabudowy pensjonatowej, a nie czysto mieszkalnej i postawiony tam budynek będzie mieszkalno-usługowy tj. po 50% na każdą z funkcji. Zgodnie z pozwoleniem na budowę 50% nieruchomości będzie stanowić część mieszkalną. Nieruchomość ta nie zostanie przekształcona na grunt wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową. Sprzedaż nieruchomości w dniu ...sierpnia 2012 r. nie została dokonana w ramach działalności gospodarczej i nie podlega księgowaniu w ramach takiej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w ramach przedstawionego stanu faktycznego może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z pkt 25 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przy ustalaniu wartości dochodu zwolnionego z opodatkowania z tyt. sprzedaży nieruchomości w dniu ...sierpnia 2012 r., uwzględnić 50% wartości wydatków poczynionych na nabycie nieruchomości w dniu ...października 2012 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje Mu prawo uwzględnienia co najmniej 50% kwoty wydatkowanej na nabycie w dniu ...października 2012 r.

Pomimo, że wskazana nieruchomość wedle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położona jest w całości na terenach przeznaczonych pod zabudowę pensjonatową, to tenże plan przewiduje (wśród kilku możliwości) zabudowę dwukondygnacyjną z przeznaczeniem poddasza na cele mieszkalne.

Wnioskodawca wskazuje, że dokonując zakupu przedmiotowej nieruchomości działał z zamiarem realizacji takiej opcji i w ramach tych działań uzyskał wraz z żoną pozwolenie na budowę budynku pensjonatowo-mieszkalnego. Z projektu tego budynku wynika, że stosunek powierzchni użytkowych: mieszkalnej do pensjonatowej wynosi 50%.

Wnioskodawca na tej podstawie uważa, że już w chwili zakupu grunt przewidywał możliwość budowy budynku mieszkalnego. Jednakże z uwagi na specyfikę terenu, plan zagospodarowania nie przewidywał możliwości budowy wyłącznie budynku mieszkalnego i z tego względu uważa, że przysługuje Mu wraz z żoną prawo uwzględnienia w ustalaniu dochodu zwolnionego, wartości wydatków poczynionych na nabycie tego gruntu odpowiadającej procentowo udziałowi części mieszkalnej w całym budynku.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że Jego zdaniem, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) w związku ze sprzedażą w dniu ...sierpnia 2012 r. nieruchomości nabytej dnia ...listopada 2011 r. może skorzystać z ulgi wynikającej z powołanych przepisów w wysokości 50% poniesionych wydatków na nabycie i przyszłe inwestycje związane z nieruchomością nabytą w dniu ...października 2012 r. Nieruchomość ta jest w 50% przeznaczona na własne cele mieszkaniowe, gdyż pozwolenie na budowę przewiduje taki podział powierzchni przyszłego budynku, mimo że formalnie grunt ten jest przeznaczony pod zabudowę pensjonatową czyli usługową. Zostanie to potwierdzone nie tylko opisanym pozwoleniem, ale też stosownym planem budynku. W związku z powyższym dochód wynikający ze sprzedaży nieruchomości w dniu ...sierpnia 2012 r. może być uznany za zwolniony do wysokości 50% wydatków poniesionych na dokonany w dniu ...października 2012 r. nieruchomości wraz z 50% kosztu aktu notarialnego. Biorąc pod uwagę kwoty opisane w poz. 68 wniosku, podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży opisanej nieruchomości nie wystąpi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie, a w przypadku innych rzeczy pół roku licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) - c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2011 r. Wnioskodawca wraz z żoną na zasadzie współwłasności małżeńskiej nabył działkę z przeznaczeniem na cele zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka ta została sprzedała w dniu ...sierpnia 2012 r.

Z uwagi na fakt, iż nabycie nieruchomości gruntowej nastąpiło w 2011 r. dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak zgodnie z art. 30e ust. 1 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku, np. podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty sporządzenia aktu notarialnego zamiany, o ile będą ponoszone przez zbywcę (wnioskodawcę). Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększały wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów, o których mowa wyżej ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości na wskazane w ustawie własne cele mieszkaniowe. Ustawodawca formułując przedmiotowe zwolnienie w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które w pełni pozwalają na skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu.

Stosownie do art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Stosownie do treści art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości – w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Charakter gruntu musi być oceniony zarówno w kontekście zamiaru nabywcy co do przeznaczenia tego gruntu, jak i rzeczywistej i realnej możliwości jego zabudowy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wyjaśnienia, co stanowi podstawę do określenia przeznaczenia gruntu. W związku z tym konieczne jest odniesienie się, w tym zakresie, do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 12 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o „działce budowlanej” należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Bezspornym jest, iż o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę decydują władze gminne i określają to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie jednak art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zasadę, że w przypadku braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Z treści art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy wynika, że decydujące znaczenie w sprawie przeznaczenia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego będą miały postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalające dopuszczalne sposoby i warunki zagospodarowania nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że nabyta nieruchomość w całości położona jest na terenach zabudowy pensjonatowej, a nie czysto mieszkalnej i postawiony tam budynek będzie mieszkalno-usługowy. Wnioskodawca podał, że w odniesieniu do terenów zabudowy pensjonatowej plan zagospodarowania wśród jednej z ewentualności przewiduje możliwości zabudowy II kondygnacji (z możliwością wykorzystania poddasza na cele mieszkalne). Jednakże, jak wskazuje Wnioskodawca, nieruchomość ta nie zostanie przekształcona na grunt pod zabudowę mieszkaniową.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału w nieruchomości, wydatkowany przez Niego w dniu ...października 2012 r. na nabycie udziału w nieruchomości położonej na terenach zabudowy pensjonatowej, będzie korzystał w 50% ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ust. 1 pkt 1 lit. c) tylko wtedy, jeśli pod określeniem tereny zabudowy pensjonatowej zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu mieszczą się tereny mieszkalne.

W przeciwnym wypadku, Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze wskazanego wyżej zwolnienia przedmiotowego, a przychód uzyskany przez Niego ze sprzedaży udziału w nieruchomości winien opodatkować zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

W niniejszej interpretacji indywidualnej nie odniesiono się do stwierdzenia Wnioskodawcy, że cyt. „biorąc pod uwagę kwoty opisane w poz. 68 wniosku, podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży opisanej nieruchomości nie wystąpi”. Zauważyć bowiem należy, że przepis art. 14b ww. ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na Ministra Finansów obowiązek wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zatem, liczbowe przykłady nie podlegają urzędowej interpretacji. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie mogą być poczynione wyłącznie w ramach prowadzonego przez właściwy organ podatkowy postępowania podatkowego. Ponadto należy dodać, że w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, został złożony przez Wnioskodawcę, jako jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego współwłaściciela (żony).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.