IPTPB1/4511-533/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika, w sytuacji poniesienia przez małż. G nakładów remontowych na remont muru granicznego w całości posadowionego na terenie należącym do Zarządu Zieleni i stanowiącego Jego własność, a następnie refakturowania części poniesionych z tego tytułu kosztów na rzecz właściciela tego urządzenia.
IPTPB1/4511-533/15-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. refakturowanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 9 listopada 2015 r., Nr ...., na podstawie art. 169 § 1 i 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 listopada 2015 r. (data doręczenia 12 listopada 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 19 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

G... i W...małż. G.... są właścicielami nieruchomości przy ulicy R....w ..... Ich nieruchomość przylega do parku im. ....., który znajduję się w trwałym zarządzie Wnioskodawcy - Zarządu Zieleni ... Obie sąsiadujące nieruchomości oddziela mur graniczny (mur graniczny w całości posadowiony na terenie należącym do Zarządu Zieleni .... i stanowi Jego własność). Małżonkowie G.... w 2014 r. w związku ze swoimi zamierzeniami inwestycyjnymi zlokalizowania garażu przylegającego do muru granicznego oraz różnicą poziomów gruntu w Parku i na swojej nieruchomości, zwrócili się z prośbą o przeprowadzenie prac remontowych muru granicznego. Z uwagi na brak środków finansowych w 2014 r. w planie finansowym Zarządu Zieleni .... inwestycja nie mogła zostać zrealizowana.

Dnia 15 września 2014 r. doszło do podpisania porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów remontu ogrodzenia - muru granicznego.

Z treści porozumienia wynika, że:

 1. Zarząd Zieleni ...zaakceptował kosztorys sporządzony przez Zakład Budowlany na wykonanie robót. Wartość kosztorysowa robót remontowych wynosi 65 732,54 zł w tym podatek Vat (53 441,09 zł netto). Porozumienie wiąże strony od 15 września 2014 r. do 15 października 2015 r.
 2. Zarząd Zieleni .... zobowiązuję się ponieść 50% kosztów remontu wspólnego muru granicznego po jego zrealizowaniu na zlecenie G. i W. ......, to jest do wysokości 32 866,27 zł.
 3. Zapłata nastąpi na podstawie pisemnego rachunku w oparciu o fakturę wykonawcy robót do 50% jej wartości, ale nie więcej niż kwota 32 866,27 zł, w terminie 21 dni od złożenia rachunku w Zarządzie Zieleni .... wraz z kopią faktury wykonawcy robót.

Dnia 7 sierpnia 2015 r. małż. W... i G... G....., jako sprzedawca, złożyli w Zarządzie Zieleni ..., jako nabywcy, rachunek nr 1/08/2015 na refakturę 50% kosztów remontu ogrodzenia (muru granicznego) na kwotę 32 866,27 zł. Zapłata z tytułu złożonego rachunku na rachunek bankowy małż. G.... nastąpi w dniu 26 sierpnia 2015 r.

W piśmie z dnia 19 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 • remont muru granicznego wykonany został wyłącznie na zlecenie małż. G....,
 • wykonawca robót wystawił fakturę VAT za wykonanie ogrodzenia na małż. G....,
 • obowiązek zapłaty całej należności z tytułu faktury na łączną kwotę 65 732,43 zł ciążył na małż. G...., następnie część kosztów wykonania tej usługi została przez Nich refakturowana na Wnioskodawcę, tj. Zarząd Zieleni ... (rachunek nr 1/08/2015 na refakturę 50% kosztów remontu ogrodzenia - muru granicznego na kwotę 32 866,27 zł).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla W... i G... małż. G... Zarząd Zieleni Miejskiej zobowiązany jest wystawić informację PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodów z innych źródeł zalicza się wszelkie przysporzenia i korzyści majątkowe, jakie osiągnął podatnik, które nie są związane ze stosunkiem pracy, działalnością gospodarczą, czy działalnością wykonywaną przez niego osobiście.

Dlatego W... i G... małż. G..... powinni otrzymać od Zarządu Zieleni ... informację podatkową PIT-8C z tytułu uzyskania należności z innych źródeł, które nie dają się zakwalifikować do jednego ze źródeł przychodów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowią one przychód i powinny podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według 18% lub 32% stawki).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest do wystawienia małż. G... informacji PIT-8C od uzyskanego przez nich przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i są to:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony);
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 1. inne źródła.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są inne źródła.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrotu „w szczególności” wskazuje, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, a wymienione w nim są jedynie najbardziej typowe przychody z tego źródła. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie również każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne. Do przychodów tych należy zaliczyć otrzymane należności, których zakwalifikowanie do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach nie jest możliwe.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że do parku, który znajduje się trwałym zarządzie Zarządu Zieleni ..., przylega nieruchomość stanowiąca własność G... i W... małż. G..... Między ww. nieruchomościami istnieje różnica poziomów gruntu. Nieruchomości te oddziela mur graniczny, w całości posadowiony na terenie należącym do Zarządu Zieleni ... i stanowiący Jego własność. W 2014 r. małż. G... w związku ze swoimi zamierzeniami inwestycyjnymi (budowa garażu przylegającego do muru granicznego) zwrócili się z prośbą o przeprowadzenie prac remontowych muru granicznego.

Dnia 15 września 2014 r. doszło do podpisania między stronami porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów remontu ogrodzenia - muru granicznego, które wiązało od 15 września 2014 r. do 15 października 2015 r. Jego treść wskazuje, że Zarząd Zieleni ... zaakceptował kosztorys określający wartość robót remontowych dotyczących ww. ogrodzenia na kwotę 65 732,54 zł oraz zobowiązał się ponieść 50% kosztów tego remontu, tj. do wysokości 32 866,27 zł, w terminie 21 dni od złożenia przez małż. G.... rachunku wraz z kopią faktury wykonawcy robót. Remont muru granicznego miał zostać wykonany na zlecenie małżonków G.... Na imię i nazwisko ww. miała być również wystawiona przez wykonawcę robót faktura VAT. Obowiązek zapłaty całej należności na rzecz wykonawcy ww. prac ciążył na małż. G.... Następnie część kosztów wykonania tej usługi została przez małż. G... refakturowana na Wnioskodawcę. Dnia 7 sierpnia 2015 r. małż. G... złożyli w Zarządzie Zieleni ..., rachunek nr 1/08/2015 na refakturę 50% kosztów remontu ogrodzenia (muru granicznego) na kwotę 32 866,27 zł. Zapłata z tytułu złożonego rachunku na rachunek bankowy małż. G.... nastąpi w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

W myśl art. 154 § 2 ww. ustawy, korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Powyższy artykuł odnosi się wyłącznie do murów, płotów, miedz, rowów, innych urządzeń oraz drzew i krzewów, które położone są na samej linii granicznej, jeżeli są one trwale związane z gruntem i stanowią części składowe obu graniczących ze sobą nieruchomości w takich proporcjach, jakie wynikają z przecinającej te urządzenia linii granicznej. Przepisu tego nie można interpretować jako rozstrzygającego kwestie własnościowe dotyczące tych urządzeń. Kwestie te bowiem rozwiązuje się na podstawie ogólnych reguł dotyczących własności rzeczy oraz części składowych. Według nich przedmioty stanowiące części składowe gruntu objęte są własnością tego właściciela, na którego gruncie się znajdują, a samo ich położenie w bezpośredniej bliskości granicy niczego w tej materii nie zmienia.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji poniesienia nakładów remontowych na remont muru granicznego w całości posadowionego na terenie należącym do Zarządu Zieleni ... i stanowiącego Jego własność, a następnie refakturowania części poniesionych z tego tytułu kosztów na rzecz właściciela tego urządzenia, małż. G..... nie uzyskają przysporzenia majątkowego. W tym przypadku można mówić jedynie o zwrocie części nakładów poniesionych na cudzą rzecz. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, w związku z czym nie będzie zobowiązany do wystawienia małż. G.... informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ....., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód
ITPB1/4511-987/15/AK | Interpretacja indywidualna

refakturowanie
IPPB5/423-172/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.