IPTPB1/4511-511/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy od należności wypłacanych zawodnikom na mocy Umów z tytułu usług sportowych i reklamowych świadczonych przez te osoby na rzecz Klubu, Klub zobowiązany jest pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-511/15-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. kontrakt
 2. przychód
 3. płatnik
 4. sport
 5. zawody
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z należnościami wypłaconymi zawodnikom (stan faktyczny) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Klub prowadzi profesjonalną drużynę (dalej: Drużyna), która w kolejnych sezonach uczestniczy w rozgrywkach, rozgrywkach o Puchar Polski oraz rozgrywkach klubowych organizowanych przez Europejską Federację. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Klub zawarł następujące rodzaje umów z osobami fizycznymi (dalej łącznie jako Umowy):

 1. umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych, zawierane pomiędzy Klubem a zawodnikami świadczącymi profesjonalne usługi sportowe,
 2. umowy o świadczenie usług trenerskich i reklamowych, zawierane pomiędzy Klubem a trenerami świadczącymi profesjonalne usługi trenerskie w zakresie prowadzenia drużyn.

Ww. osoby fizyczne w treści Umów zawieranych z Klubem oświadczają, że występują jako przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której ponoszą ryzyko gospodarcze podejmowanych przez siebie działań.

Zgodnie z postanowieniami Umów, zarówno zawodnicy, jak i trenerzy, odpowiadają wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z wykonywaniem Umowy zawartej z Klubem. Jeżeli szkoda wynikła wyłącznie z zastosowania się zawodnika lub trenera do obowiązków przewidzianych w Umowie, zawodnikowi i trenerowi przysługuje prawo regresu do Klubu na zasadach ogólnych. Wynagrodzenie za każdy sezon jest wypłacane zawodnikom i trenerom przez Klub w 12 lub 10 równych ratach, na podstawie faktur VAT wystawianych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną odpowiednio przez zawodników i trenerów. Dodatkowo Umowy mogą przewidywać premie finansowe dla zawodników i trenerów, przyznawane za osiągnięcie rezultatów określonych w Umowach, np.:

 • awans do półfinałów rozgrywek,
 • zajęcie 3 miejsca w rozgrywkach,
 • zajęcie 2 miejsca w rozgrywkach,
 • zajęcie 1 miejsca w rozgrywkach,
 • zdobycie Pucharu Polski,
 • awans do finału Europejskich Pucharów,
 • zwycięstwo w rozgrywkach Europejskich Pucharów.

Ewentualna premia finansowa jest wypłacana przez Klub na podstawie wystawionych przez zawodników i trenerów faktur VAT, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia rozgrywek w danym sezonie.

Klub jest zainteresowany takim prowadzeniem Drużyny, które zapewni jej walkę o tytuł mistrzowski w rozgrywkach oraz walkę o zwycięstwa w innych rozgrywkach, w tym międzynarodowych. W tym celu Klub podejmuje współpracę z zawodnikami i trenerami, którzy świadczą profesjonalne usługi w oparciu o własne umiejętności i starania.

W ramach zawieranych umów o świadczenie usług sportowych i reklamowych, Klub powierza zawodnikom świadczenie usług sportowych, polegających na grze w Drużynie oraz usług reklamowo - promocyjnych na rzecz Klubu i jego sponsorów (w tym również udostępnienie swojego wizerunku), natomiast zawodnicy zobowiązują się do świadczenia przedmiotowych usług za wynagrodzeniem.

W ramach świadczenia usług sportowych zawodnicy są zobowiązani m.in. do udziału we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczy Drużyna, aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w procesie treningowym według założeń Klubu, ścisłej współpracy z trenerami, godnego reprezentowania Drużyny, Klubu, sponsora strategicznego i innych sponsorów oraz pomocy w szkoleniu i wychowaniu młodych zawodników reprezentujących barwy Klubu lub w stosunku do których Klub taki zamiar przejawia. W ramach Umów zawodnicy świadczą na rzecz Klubu również usługi reklamowe, polegające na wykonywaniu na rzecz Klubu obowiązków wynikających z zawieranych przez Klub z osobami trzecimi umów reklamowych, sponsorskich oraz innych umów o podobnym charakterze oraz w szczególności na aktywnym uczestniczeniu we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach służących kształtowaniu korzystnego wizerunku Klubu oraz jego sponsorów w opinii publicznej. W zakresie wynagrodzenia określonego w Umowach zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku, zarówno indywidualnego, jak również na tle zespołu, z ograniczeniem tego prawa do sytuacji, w których zawodnicy wykonują obowiązki wynikające z Umów.

Klub na gruncie zawieranych Umów zobowiązuje się do stworzenia zawodnikom optymalnych warunków do podnoszenia poziomu sportowego i realizacji celów sportowych określonych przez Zarząd Klubu, poprzez zapewnienie m.in. kadry szkoleniowej, odpowiednich warunków treningowych, odpowiedniej opieki lekarskiej w trakcie treningów i zawodów sportowych, wyposażenia w sprzęt do ćwiczeń i odzież treningową, meczową i reprezentacyjną.

W przyszłości Klub planuje zawierać kolejne umowy z profesjonalnymi sportowcami na zasadach opisanych powyżej.

Natomiast w ramach umów o świadczenie usług trenerskich i reklamowych, Klub podejmuje współpracę z profesjonalnymi trenerami, których zadaniem jest przygotowanie i prowadzenie Drużyny w krajowych rozgrywkach ligowych i innych zawodach sportowych, w tym międzynarodowych.

W ramach zawieranych umów o świadczenie usług trenerskich i reklamowych, Klub powierza trenerom świadczenie usług trenerskich polegających na prowadzeniu Drużyny oraz usług reklamowo - promocyjnych na rzecz Klubu i jego sponsorów (w tym również udostępnienie swojego wizerunku), natomiast trenerzy zobowiązują się do świadczenia przedmiotowych usług za wynagrodzeniem.

W ramach świadczenia usług trenerskich, trenerzy są zobowiązani m.in. do prowadzenia Drużyny podczas wszystkich rozgrywanych meczy, w których uczestniczy Drużyna, opracowywania procesu treningowego Drużyny według założeń Klubu, ścisłej współpracy z zawodnikami w celu skutecznego przygotowania ich do gry, wdrożenia i nadzoru nad realizacją koncepcji gry i rozwoju Drużyny, godnego reprezentowania Drużyny, Klubu, sponsora strategicznego i innych sponsorów oraz pomocy w szkoleniu i wychowaniu młodych zawodników reprezentujących barwy Klubu lub w stosunku do których Klub taki zamiar przejawia.

W ramach Umów trenerzy świadczą na rzecz Klubu również usługi reklamowe, polegające na wykonywaniu na rzecz Klubu obowiązków wynikających z zawieranych przez Klub z osobami trzecimi umów reklamowych, sponsorskich oraz innych umów o podobnym charakterze oraz w szczególności na aktywnym uczestniczeniu we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach służących kształtowaniu korzystnego wizerunku Klubu oraz jego sponsorów w opinii publicznej.

W zakresie wynagrodzenia określonego w Umowach trenerzy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku, zarówno indywidualnego jak również na tle zespołu, z ograniczeniem tego prawa do sytuacji, w których trenerzy wykonują obowiązki wynikające z Umów.

Klub na gruncie zawieranych umów zobowiązuje się do stworzenia trenerom optymalnych warunków do prowadzenia działalności trenerskiej i realizacji celów sportowych określonych przez Zarząd Klubu, poprzez zapewnienie m.in. odpowiednich warunków i materiałów treningowych, wyposażenia w sprzęt do ćwiczeń i odzież treningową, meczową i reprezentacyjną oraz warunków do przeprowadzania zajęć teoretycznych.

W przyszłości Klub planuje zawierać kolejne umowy z profesjonalnymi trenerami na zasadach opisanych powyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy od należności wypłacanych zawodnikom na mocy Umów z tytułu usług sportowych i reklamowych świadczonych przez te osoby na rzecz Klubu, Klub zobowiązany jest pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy od należności wypłacanych trenerom na mocy Umów z tytułu usług trenerskich i reklamowych świadczonych przez te osoby na rzecz Klubu, Klub zobowiązany jest pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 w zakresie przedstawionego stanu faktycznego. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Klub nie jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od należności wypłacanych zawodnikom na mocy Umów z tytułu usług sportowych i reklamowych świadczonych przez te osoby na rzecz Klubu.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, został zawarty w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: podatek PIT), zgodnie z którym cyt.: „Źródłami przychodów są: (...)

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (...).”

Ustawa o PIT nie precyzuje pojęcia działalności wykonywanej osobiście poprzez wskazanie charakterystycznych dla niej cech. Źródło przychodów w postaci działalności wykonywanej osobiście zostało zdefiniowane poprzez enumeratywne wyliczenie, jakiego rodzaju przychody kwalifikują się do tej działalności. Stosownie do art. 13 pkt 2 ustawy o PIT, cyt.: „Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: (...) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (...).

Z kolei definicja działalności gospodarczej została zawarta w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, cyt.: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.”

Powyższą definicję działalności gospodarczej uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którą, cyt.: „Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.”

Zdaniem Klubu okoliczność, że przychody z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT, nie wyklucza uznania ich za przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższą interpretację potwierdza w pierwszej kolejności wykładnia przepisów art. 13 pkt 8 i pkt 9 ustawy o PIT, zgodnie z którymi, cyt.: „Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (...)
 • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (...);
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (...)”.

W opinii Klubu ustawodawca wyraźnie wskazuje, że przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wykonywane w ramach działalności gospodarczej stanowią przychód z działalności gospodarczej i nie mogą być uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Jednocześnie ustawodawca zastrzega, że przychody osiągane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli będą one zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Brak analogicznych zastrzeżeń w odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT, zdaniem Klubu oznacza, że ustawodawca co do zasady dopuszcza kwalifikowanie osiągniętych z nich przychodów jako pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy, Klub zaznacza, że możliwość kwalifikowania przychodów sportowców, jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, została potwierdzona wprost m.in. w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA) w składzie siedmiu sędziów z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1/15, cyt.: „Do źródła z art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. zaliczać należy te przychody, które sportowiec uzyska z uprawiania sportu, rozumianego jako zajmowanie się, oddawanie się ćwiczeniom i grom mającym na celu poprawę jego kondycji psychofizycznej, bez zamiaru uczynienia z tego zajęcia źródła zarobkowania (nagrody, premie, koszty wyżywienia i zakwaterowania w czasie zawodów i szkoleń), stypendia sportowe. Jeżeli sportowiec świadczy na rzecz klubu usługi sportowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f.), to przychody z tego tytułu nie stanowią przychodów z uprawiania sportu i powinny być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.)”, interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, cyt.: „(...) nie znajdując uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych przepisów wobec różnych grup zawodowych, stwierdzam, że podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT”.

W ocenie Klubu usługi świadczone przez zawodników spełniają warunki przewidziane dla działalności gospodarczej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT i jednocześnie nie spełniają łącznie negatywnych przesłanek wymienionych w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT.

Usługi świadczone przez zawodników bez wątpienia cechują się fachowością (stały i profesjonalny charakter świadczonych usług), działaniem we własnym imieniu, powtarzalnością działań (ciągłość współpracy z Klubem) oraz podporządkowaniem się regułom opłacalności. Jednocześnie Klub zaznacza, że zgodnie z przywołaną powyżej uchwałą NSA, już sam cel zarobkowy działań zawodnika wyklucza uznanie przychodów z takiej działalności za przychody z uprawiania sportu w rozumieniu art. 13 pkt 2 ustawy o PIT.

Usługi wykonywane przez zawodników w ramach umów z Klubem spełniają zatem przesłanki działalności gospodarczej wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

Klub podkreśla, że przedmiotem usług świadczonych przez zawodników będą również usługi reklamowo - promocyjne świadczone na rzecz Klubu i jego sponsorów, w tym udostępnienie wizerunku.

W konsekwencji przychód uzyskiwany przez zawodników z tytułu świadczenia usług reklamowych nie będzie ograniczał się tylko do wynagrodzenia za udzielenie prawa do wykorzystania wizerunku, ale będzie związany z podejmowaną przez nich aktywnością w zakresie szeroko rozumianych działań marketingowych. Wizerunek stanowi tylko jeden z elementów tej działalności i w rezultacie przychody ze świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem wizerunku mogą zostać opodatkowane w ramach prowadzonej przez zawodników działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko Klubu potwierdza aktualna linia orzecznicza oraz interpretacyjna dotycząca stricte opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia przez sportowców usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku, przykładowo:

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Lu 27/14,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 887/13,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2014 r., Nr IBPB1/1/415-623/14/KB.

Dodatkowo, w przypadku usług świadczonych przez zawodników nie są łącznie spełnione negatywne przesłanki z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT.

Klub podkreśla, że zgodnie z Umowami zawodnicy odpowiadają wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem w związku z wykonywaniem Umów, a w przypadku, gdy szkoda wynikła z zastosowania się zawodników do postanowień Umów, zawodnicy mają jedynie prawo regresu do Klubu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że nie została spełniona przesłanka z art. 5b ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Ponadto, zawodnicy ponoszą ryzyko gospodarcze działań podejmowanych przez siebie w ramach Umów zawieranych z Klubem. W rezultacie, nie została spełniona również przesłanka z art. 5b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Kolejnym argumentem przemawiającym za możliwością uznania przychodów uzyskiwanych przez zawodników za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jest treść art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, cyt.: „Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zdaniem Klubu z powyższego przepisu wynika wprost, że podatnicy mogą uzyskiwać przychody z uprawiania sportu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie już samo złożenie przez zawodników oświadczenia, że świadczone przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, zwalnia Klub z obowiązku poboru zaliczek na podatek PIT.

Powyższe stanowisko Klubu potwierdzają indywidualne interpretacje prawa podatkowego, przykładowo: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2014 r., Nr ITPB1/415-774/14/MR.

W rezultacie, zdaniem Klubu, całość przychodów uzyskiwanych przez zawodników z tytułu Umów stanowi przychody ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Klub nie jest zatem zobowiązany do pobrania zaliczek na podatek PIT od wynagrodzenia wypłacanego zawodnikom z tytułu zawartych Umów.

Wnioski:

 • Przychody z uprawiania sportu wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT mogą zostać uznane za przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), pod warunkiem że działalność sportowców spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT i jednocześnie nie spełnia łącznie kryteriów z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT.
 • Działalność podejmowana przez zawodników na mocy Umów spełnia warunki z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT i jednocześnie nie spełnia łącznie negatywnych przesłanek wymienionych w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT.
 • Przychody uzyskiwane przez zawodników w ramach Umów zawartych z Klubem stanowią przychody ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Klub nie jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od należności wypłacanych zawodnikom na mocy Umów z tytułu usług sportowych i reklamowych świadczonych przez te osoby na rzecz Klubu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.