IPTPB1/4511-47/15-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy od uzyskanego przychodu ze sprzedaży krewetek, raków oraz roślin akwariowych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-47/15-4/SJinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. hodowla
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży krewetek, raków oraz roślin akwariowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-47/15-2/SJ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 7 kwietnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 8 kwietnia 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od kilku lat Wnioskodawca prowadzi hobbystyczną hodowlę krewetek, raków oraz roślin akwariowych. Planuje powiększenie ilości zbiorników do ponad 800 litrów. Do tej pory nadmiar urodzonych u Wnioskodawcy zwierząt i roślin wymieniał na inne interesujące Go gatunki roślin i zwierząt. Planuje jednak rozpocząć sprzedaż nadmiarów za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Wnioskodawca zaznacza, że hodowla nie jest i nie będzie nastawiona na uzyskanie zysku. Chciałby za uzyskane środki nabyć nowe gatunki, akcesoria do pielęgnacji posiadanych zwierząt i roślin oraz pokryć wydatki związane z bieżącą eksploatacją (to jest koszty prądu oraz wody).

Dodano, że w miejscu, gdzie znajdują się zbiorniki, są jeszcze akwaria małoletniego syna Wnioskodawcy, który ma w nich różne rybki oraz roślinki. Pojemność tych zbiorników to około 250 litrów.

Źródłem dochodu Wnioskodawcy jest działalność gospodarcza, prowadzona od 2001 r., opodatkowana w formie ryczałtu. Wnioskodawca jest również czynnym płatnikiem podatku VAT. Posiada także ziemię o powierzchni przekraczającej 1 ha, czyli zgodnie z ustawą o podatku rolnym posiada gospodarstwo rolne.

Wszystkie sprzedawane zwierzęta będą urodzone w akwariach Wnioskodawcy, a zakupionych zwierząt nie zamierza odsprzedawać dalej. Taka sama sytuacja dotyczy roślin. Sprzedaży podlegać będą jedynie te, które urosły u Wnioskodawcy. Wszystkie zakupione krewetki, raki oraz rośliny będą stanowić stado zarodowe, nie będą zbywane.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie PKD 2007 (33.13.Z) - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), Wnioskodawca jest w posiadaniu gospodarstwa rolnego, to jest gruntu o powierzchni 1,93 ha, położonego w miejscowości X w gminie Y. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy można Jego hobby uznać za produkcję rolniczą, ponieważ jego efektem jest „produkcja” roślin i zwierząt.
 3. Rośliny, krewetki i raki będą pochodziły wyłącznie z uprawy/hodowli Wnioskodawcy. Wszystkie zakupione rośliny, krewetki i raki od innych podmiotów stanowić będą materiał zarodowy, który nigdy nie będzie zbywany.
 4. Raki wielkość pozwalającą na ich zbycie osiągają po około 2 miesiącach od „narodzin”, krewetki wielkość 1 cm, czyli taką, która jest uznawana za najlepszą do przenoszenia do innego zbiornika - osiągają po miesiącu, zaś rośliny w zależności od odmiany od kilku tygodni do kilku miesięcy od wypuszczenia sadzonki. Wnioskodawca zaznacza, że w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) mowa jest o zakupionych i przetrzymywanych zwierzętach i roślinach, a w tym przypadku nic takiego nie będzie miało miejsca. Wszystkie zwierzęta i rośliny będą rozmnożone u Niego.
 5. Wnioskodawca będzie prowadził hodowlę/uprawę oraz dokonywał sprzedaży.
 6. W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał jedynie, że w Jego mieszkaniu jednocześnie rozwija swoje hobby Jego dziecko, które również posiada akwaria. Wszystko co w nich jest dobiera osobiście, a Wnioskodawca jedynie pomaga mu przy obsłudze tych zbiorników.
 7. Pojemność, jaką mają obecnie akwaria, w których Wnioskodawca prowadzi uprawę/hodowlę roślin, raków i krewetek to 615 litrów.
 8. Wnioskodawca planuje zwiększyć stopniowo pojemność akwariów do 800-850 litrów.
 9. Wnioskodawca zamierza sprzedawać nadmiar urodzonych u Niego zwierząt i uprawianych roślin. Tak więc całość sprzedaży będzie pochodziła wyłącznie z Jego uprawy/hodowli.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od uzyskanego przychodu ze sprzedaży krewetek, raków oraz roślin akwariowych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż jaką zamierza prowadzić nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ można ją zaliczyć do działalności rolniczej. W związku z tym stwierdzić należy, że przychody ze sprzedaży roślin akwariowych, raków i krewetek pochodzących z własnej hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, nieprzerobionych sposobem przemysłowym - są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jako przychody z działalności rolniczej, a co za tym idzie nie będą opodatkowane tym podatkiem.

Krewetki, raki oraz rośliny akwariowe nie są wymienione jako zwierzęta i rośliny, których hodowla podlega pod działy specjalne produkcji rolnej. Nie ma więc znaczenia wielkość produkcji, pojemność akwariów oraz ilość zwierząt stada zarodowego. Ponieważ nie będzie następowała odsprzedaż zakupionych roślin i zwierząt, nie będzie to działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Czyli nie będzie miało znaczenia, ile wynosi czas przetrzymania urodzonych u Wnioskodawcy zwierząt i roślin.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży krewetek, raków oraz roślin akwariowych- jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Rozmiary norm szacunkowych obowiązujące w 2015 r. określone zostały w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1558), stanowiącym Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

Hodowla krewetek i raków oraz uprawa roślin akwariowych nie zostały wymienione w ww. Tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi hobbystyczną hodowlę/uprawę krewetek, raków oraz roślin akwariowych. Nadmiar urodzonych zwierząt i roślin wymieniał na inne interesujące Go gatunki roślin i zwierząt. Planuje jednak rozpocząć sprzedaż nadmiarów zwierząt/roślin za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Rośliny, krewetki i raki będą pochodziły wyłącznie z uprawy/hodowli Wnioskodawcy. Wszystkie zakupione rośliny, krewetki i raki od innych podmiotów stanowić będą materiał zarodowy, który nigdy nie będzie zbywany, natomiast sprzedawane zwierzęta i rośliny będą rozmnożone u Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przychody ze sprzedaży krewetek, raków oraz roślin akwariowych pochodzących z własnej hodowli/uprawy, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, nieprzerobionych sposobem przemysłowym - są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jako przychody z działalności rolniczej, a co za tym idzie nie będą opodatkowane tym podatkiem. W związku z tym żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania do tychże przychodów.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności zawartych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalenie, czy przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.