IPTPB1/4511-410/15-5/AP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową
IPTPB1/4511-410/15-5/APinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. przychód
 3. spółka osobowa
 4. ustalanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r. – identyfikator ePUAP – ....), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) oraz pismem z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r. – identyfikator ePUAP – .....), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynął za pośrednictwem platformy ePUAP ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynęło za pośrednictwem Poczty Polskiej pismo z dnia 24 lipca 2015 r., stanowiące uzupełnienie ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 23 września 2015 r., Nr IPTPB1/4511-410/15-3/AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 23 września 2015 r. (data doręczenia 24 września 2015 r. – identyfikator ePUAP – ....). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP pismem z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r. – identyfikator ePUAP – .....).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako „SKA”), która według (uzyskanej przez SKA) interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2014 r., Nr IPPB3/423-32/14-5/DP nie powinna od dnia 1 stycznia 2014 r. rozliczać się jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym, SKA do końca jej obecnie trwającego roku obrotowego, tj. do dnia 31 października 2015 r., nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z interpretacją ogólną z dnia 25 listopada 2013 r., Nr ....., wydaną przez Ministra Finansów, przychody osiągnięte w ramach SKA (niebędącej podatnikiem podatku dochodowego), przypisane jej akcjonariuszom są opodatkowane, gdy zostanie na rzecz tych akcjonariuszy wypłacona dywidenda (Zysk). SKA jest wspólnikiem w jednej lub kilku spółkach osobowych, niebędących podatnikami podatku dochodowego (dalej jako „Spółki”). Z uwagi na planowane zmiany restrukturyzacyjne wspólnicy SKA, w tym Wnioskodawca, mogą w przyszłości podjąć decyzję o przekształceniu SKA w inną spółkę osobową, tj. spółkę jawną lub spółkę komandytową. Z dniem poprzedzającym dzień przekształcenia (tj. wpisania do KRS spółki przekształconej – dalej jako „Spółka osobowa”) SKA zamknie swoje księgi rachunkowe. Całość działań wskazanych powyżej będzie dalej określana również jako „Zdarzenie”. W przypadku zaistnienia Zdarzenia, tj. po przekształceniu SKA, Wnioskodawca zostanie wspólnikiem w Spółce osobowej, niebędącym akcjonariuszem Spółki komandytowo-akcyjnej.

W piśmie z dnia 29 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiot działalności Wnioskodawcy ujawniony we wpisie w rejestrze CEIDG jest następujący (kody PKD): 70.22.Z, 64.19.Z, 64.92.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.32.Z, 77.11.Z, 82.11.Z, 82.30.Z, 82.99.Z. Wnioskodawca rozlicza się z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym w stawce liniowej 19%.
 2. Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu: 1) wynagrodzenia prokurenta - opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych; 2) działalności gospodarczej - wykonywanej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jako wspólnik spółek osobowych - opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (jw.). Wnioskodawca nie może wykluczyć, że uzyska w przyszłości dochody z innych źródeł.
 3. Wnioskodawca został akcjonariuszem Spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) z dniem 29 kwietnia 2015 r. (data nabycia akcji).
 4. Siedzibą SKA jest W.
 5. Przedmiot działalności SKA, ujawniony w jej wpisie w rejestrze przedsiębiorców KRS, jest następujący: 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania, 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 58.11.Z - wydawanie książek, 58.13.Z - wydawanie gazet, 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 73.11.Z - działalność agencji reklamowych, 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 6. SKA jest wspólnikiem „L... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością E... Spółka komandytowa.
 7. Wnioskodawca ma 75 tysięcy akcji w SKA. Posiadane akcje uprawniają Go do udziału w zysku Spółce komandytowo-akcyjnej (SKA) w wysokości 74,925%.
 8. Przekształcenie SKA nastąpi w Spółkę komandytową (dalej: SPK) na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Udział Wnioskodawcy w zysku SPK ma być równy udziałowi Wnioskodawcy w SKA.
 9. Majątek SKA będzie składał się głównie z papierów wartościowych oraz środków pieniężnych. Wnioskodawca nie może jednakże wykluczyć, że w majątku SKA znajdą się również inne aktywa.
 10. Nie jest planowane wypłacenie dywidendy przez SKA.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zaistnienia Zdarzenia Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego udziału w Spółce osobowej) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Spółki osobowej w Spółkach na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, proporcjonalnie do okresu, w którym wspólnikiem Spółek będzie Spółka osobowa, tj. za okres od dnia przekształcenia SKA...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), w przypadku zaistnienia Zdarzenia będzie On obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego udziału w Spółce osobowej) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Spółki osobowej w Spółkach na zasadach właściwych dla wspólnika Spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, proporcjonalnie do okresu, w którym wspólnikiem Spółek będzie Spółka osobowa, tj. za okres od dnia przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjne (SKA).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: „Ustawa PIT” (i odpowiednio art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy PIT (odpowiednio art. 5 ust. 2 Ustawy CIT), powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z art. 5b ust. 2 Ustawy PIT, należy przyporządkować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 14 ust. 3 zd. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont - zgodnie z tzw. zasadą memoriałowego rozpoznawania przychodów. W przypadku przychodów z działalności gospodarczej nie jest zatem istotny moment otrzymania pieniędzy (wartości pieniężnych). Zasadniczo za moment uzyskania przychodu uważa się moment, kiedy przychód staje się należny, czyli w momencie wymagalności wykonania świadczenia pieniężnego. Regulacje art. 14 ust. 1 zd. 1 Ustawy PIT, stanowią odstępstwo od zasady, że za przychody należy uważać wartości rzeczywiście przez podatnika osiągnięte, czyli otrzymane lub postawione do jego dyspozycji. W przypadku działalności gospodarczej nawet brak zapłaty w przewidzianym przez strony terminie rodzi obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w zakresie sumy należnej za wykonane świadczenie (zob. też M. Pawlik, Związek kosztu z przychodem, MoPod 2001, Nr 4, s. 6).

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zasadę memoriałowego rozpoznawania przychodów stosuje się co do zasady do całości dochodów podatników tego podatku, zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, w tym również do przychodów z udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi.

Przenosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że fakt uznania, że przychód z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Spółkach) winien być rozliczany zasadą memoriałową stanowi podstawę uznania, że omawiany rodzaj przychodu winien być przypisany jej wspólnikowi w momencie dokonania przez spółkę niebędącą osobą prawną (tj. efektywnie Spółki) czynności rodzącej obowiązek podatkowy u wspólnika (Wnioskodawcy). W tym też momencie powstaje u wspólnika zobowiązanie podatkowe, które wspólnik winien rozliczyć według zasad opodatkowania go obowiązujących (przychód należny z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną).

Należy podkreślić, że ustawodawca nie wprowadził żadnych regulacji, które zmieniałyby wskazane zasady powstania i przypisania przychodów w sytuacji, w której dochodzi do przekształcenia jednego ze wspólników.

W ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, że decydujące znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma wskazywany w Ustawie PIT (tak jak w Ustawie CIT) parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na moment rozpoznania przychodów i kosztów.

W związku z powyższym, w przypadku zaistnienia Zdarzenia, Wnioskodawca rozpozna przychody z udziału w Spółce osobowej w zakresie przychodów z udziału w Spółkach, które powstaną od daty Zdarzenia. Tym samym, w przypadku zaistnienia Zdarzenia, należy przy obliczeniu podatku za cały rok podatkowy uwzględnić stosowną proporcję uwzględniającą moment zaistnienia Zdarzenia, tj. Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć (w proporcji do posiadanego udziału w Spółce osobowej) przychody oraz koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Spółki osobowej w Spółkach na zasadach właściwych dla wspólnika spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego za okres od dnia przekształcenia SKA.

Powyższe twierdzenia są zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów, zajmowanym dla przykładu w następujących interpretacjach:

 • interpretacja indywidualna, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr IPPB1/415-651/13-2/MT, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Oznacza to, że zmiana proporcji podziału zysku z Sp.k. w trakcie roku wpływa na zmianę sposobu rozliczenia ww. przychodów i kosztów z tytułu udziału wspólników, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W związku z powyższym przychody i koszty uzyskania przychodów (jak również wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty) do dnia przystąpienia do Sp.k. nowego wspólnika winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu - proporcjonalnie do udziału w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powyższe wpłynie również na sposób obliczania przez Wnioskodawcę należnych zaliczek na PIT. Od dnia wstąpienia nowego wspólnika do Sp.k., Wnioskodawca będzie kalkulował zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) według nowego, przysługującego mu prawa do udziału w zysku”;
 • interpretacja indywidualna, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 11 grudnia 2014 r., Nr ITPB1/415-995/14/WM, w której organ podatkowy stwierdził, że: „W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową określić należy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spółki przekształconej. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat przypadających na wspólnika”;
 • interpretacja indywidualna, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 26 listopada 2014 r., Nr IPPB1/415-1054/14-3/EC, w której organ podatkowy w całości uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i odstąpił od wydawania uzasadnienia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Natomiast w myśl pkt 28 lit. c) tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to m.in. będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, o której mowa w art. 5a pkt 26 ustawy, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W art. 10 ust. 1 cyt. ustawy, ustawodawca wymienia źródła przychodów. Jednym z nich jest – stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy – pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie przeważa pogląd, że „kwoty należne”, to takie kwoty, które są wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego. Wskazuje się w związku z tym, że „kwoty należne” są to te przychody, które są efektem prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym stają się wymagalne, chociażby faktycznie środków z tego tytułu jeszcze nie uzyskano (por. wyrok NSA z dnia 16 listopada 2005 r., sygn. akt II FSK 1375/05, wyrok NSA z dnia 16 listopada 2006 r., sygn. akt II FSK 1393/05, wyrok WSA z dnia 18 lipca 2005 r., sygn. akt I SA/Łd 372/05, wyrok NSA z dnia 3 października 1997 r., sygn. akt I SA/Łd 901/97, wyrok NSA z dnia 16 października 2003 r., sygn. akt I SA/Łd 180/03, wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2003 r., sygn. akt III SA 2791/01, D. Niestrzębski, R. Tarnacki, „Moment uznania przychodu za należny”, P.P. 2001/5/22).

Przychodami należnymi w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z działalności gospodarczej) są zatem kwoty należne, a nie kwoty otrzymane. Dla celów podatkowych istotne jest wykonanie świadczenia przez podmiot gospodarczy, a co za tym idzie powstanie po jednej stronie transakcji pewnej należności, a po drugiej zobowiązania. Innymi słowy, takim przychodem są środki, których podatnik może skutecznie się domagać od swego kontrahenta.

Podatnikiem podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną, o której mowa w art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wspólnik tej spółki. Zyski osiągane przez tę spółkę, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w tej spółce.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Z uwagi na planowane zmiany restrukturyzacyjne wspólnicy SKA, w tym Wnioskodawca, podejmą w przyszłości uchwałę dotyczącą przekształcenia SKA w inną Spółkę osobową (Spółkę komandytową). Z dniem poprzedzającym dzień przekształcenia (tj. wpisania do KRS spółki przekształconej - dalej jako „Spółka osobowa”) SKA zamknie swoje księgi rachunkowe. Po przekształceniu SKA w inną Spółkę osobową, Wnioskodawca zostanie wspólnikiem w Spółce osobowej, niebędącym akcjonariuszem Spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekształceniu Spółki komandytowo-akcyjnej w inną Spółkę osobową (Spółkę komandytową) określić należy proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku tej Spółki przekształconej. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodu, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat przypadających na wspólnika.

Podkreślenia wymaga też, że przepisy rozdziału 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) stanowią, że interpretacja indywidualna wydana w tym trybie, może dotyczyć tylko przepisów prawa podatkowego, przy czym wnioskodawca jest zobowiązany wskazać je w złożonym wniosku.

Zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza natomiast w szczególności: stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego, stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy.

Ze względu zatem na zakres żądania Wnioskodawcy ocenie interpretacyjnej Organu została poddana więc kwestia obowiązku rozliczenia (w proporcji do posiadanego udziału w Spółce osobowej powstałej z przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej) przychodów i kosztów uzyskania przychodu z tytułu udziału w tej Spółce, za okres od dnia przekształcenia.

Organ podatkowy nie odniósł się natomiast do ewentualnego ustalenia przychodu z tytułu zysku wypracowanego przez Spółkę komandytowo-akcyjną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.