IPTPB1/4511-394/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, jako płatnik, powinien odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osiągniętych przez artystów będących rezydentami Izraela z tytułu występów artystycznych na Festiwalu, czy też przychód ten jest zwolniony od opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o art. 17 pkt 3 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r., oczywiście przy założeniu udokumentowania przez artystę miejsca zamieszkania dla celów podatkowych wydanym certyfikatem rezydencji podatkowej?
IPTPB1/4511-394/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. nierezydent
 2. ograniczony obowiązek podatkowy
 3. przychód
 4. umowa o dzieło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty artystom izraelskim na podstawie umowy o dzieło, należności za udział w festiwalu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty artystom izraelskim, na podstawie umowy o dzieło, należności za udział w festiwalu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

.... (zwane dalej: CKK) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta .... pod nr ...... CKK działa na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), Statucie oraz innych przepisach prawa normujących działalność instytucji kultury.

Zgodnie z brzmieniem Statutu, do podstawowych zadań .... należy:

 1. organizacja, współorganizacja, produkcja oraz realizacja imprez kulturalnych (w tym festiwali, kongresów, koncertów, spektakli, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych);
 2. prowadzenie działalności wydawniczej;
 3. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 4. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej;
 5. prowadzenie działalności w obszarze impresariatu;
 6. prowadzenie działalności w obszarze informacji i promocji.

.... organizuje ... Festiwal ..... w październiku 2015 r. W tym celu zawierać będzie umowy o dzieło m.in. z artystami mającymi obywatelstwo izraelskie i stałe miejsce zamieszkania oraz centrum interesów osobistych i gospodarczych w Izraelu. Artyści zobowiązali się wystąpić do swoich urzędów skarbowych o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej poświadczającego, że są rezydentami Izraela. Wynagrodzenie wypłacane artystom stanowić będzie należność za wykonanie występu artystycznego (koncert) w Polsce podczas Festiwalu ......

W przypadku osiągania przez osoby określone w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przez nierezydentów Polski, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. artystycznej), płatnik jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (art. 41 ust. 4 ww. ustawy) w wysokości 20% przychodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 ww. ustawy).

Izrael łączy z Polską Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, że dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z działalności o samodzielnym charakterze, np. artystycznej, podlega opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania, tj. w tym przypadku tylko w Izraelu (art. 14 Umowy). Wyjątek od zasady opodatkowania dochodu w państwie miejsca zamieszkania przewiduje art. 17 ust. 1 ww. Umowy, który stanowi, że dochód z tytułu działalności artystycznej, np. artysty scenicznego, wykonywanej w drugim umawiającym się państwie (tj. w państwie niebędącym państwem miejsca zamieszkania artysty) może być opodatkowany w tym drugim państwie. Jednak nie dotyczy to dochodów z działalności wykonywanej w ramach uzgodnionego między umawiającymi się państwami programu wymiany kulturalnej (art. 17 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Dochody takie są bowiem zwolnione od opodatkowania w państwie, w którym działalność jest wykonywana.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie zawierał umowy o dzieło z artystami, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Izraelu, tj. przebywają w Izraelu przez przeważającą część roku oraz posiadają tam centrum interesów osobistych i gospodarczych (są rezydentami Izraela). Artyści ci w ramach zawartych umów o dzieło zobowiązani będą do wykonania koncertu ..... na Festiwalu organizowanym przez Wnioskodawcę w październiku 2015 r. Ponadto, Wnioskodawca pokrywać będzie koszty przelotów artystów i ich instrumentów na trasie Izrael - Polska - Izrael, koszty zakwaterowania w Polsce oraz koszty wyżywienia artystów podczas pobytu na Festiwalu. Artyści zaproszeni zostali do udziału w Festiwalu przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

Wnioskodawca wskazał, że działalność polegająca na występowaniu podczas Festiwalu spełnia przesłanki uznania jej za działalność artystyczną. Działalność ta jest wykonywana w Polsce, tj. w państwie innym niż państwo miejsca zamieszkania artysty. Zgodnie zatem z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania przychody osiągane w Polsce z takiej działalności są w Polsce zwolnione od opodatkowania, o ile przedmiotowa działalność jest wykonywana w ramach, uzgodnionej między umawiającymi się państwami, wymiany kulturalnej.

Należy zaznaczyć, że 22 maja 1991 r. (a zatem tego samego dnia, co umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania) została podpisana w Jerozolimie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem państwa Izrael umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej (Dz. U. Nr 16, poz. 60), zwana dalej umową o współpracy. Umawiające się strony zobowiązały się w tej umowie m.in. do zachęcania swoich właściwych władz i instytucji do podejmowania przedsięwzięć, które będą obejmować prezentację utworów artystycznych twórców drugiego kraju przez telewizję, radio, sale koncertowe (Festiwal odbywać się będzie na Sali Koncertowej w ...... liczącej 1 000 miejsc) oraz uczestnictwo swych przedstawiciel w festiwalach organizowanych przez drugą Umawiającą się stronę (tu: polską samorządową instytucję kultury) - art. II ust. 2 pkt c) i pkt j) umowy o współpracy.

Organizacja w Polsce międzynarodowego Festiwalu, do uczestnictwa w którym zaproszono artystów izraelskich, spełnia ten warunek.

Dla realizacji umowy o współpracy powołana została komisja mieszana, która ma za zadanie opracowywanie okresowych programów wykonawczych, określających między innymi warunki finansowe wymiany (art. XI ust. 2 umowy o współpracy). Współpraca kulturalna pomiędzy Polską a Izraelem została zatem uzgodniona poprzez zawarcie umowy o współpracy oraz poprzez zawieranie okresowych programów wykonawczych do tej umowy. Ostatni program wykonawczy do umowy sporządzono na lata 2011-2014, z zastrzeżeniem, że po jego wygaśnięciu, tj. po dniu 31 grudnia 2014 r. - program zachowa moc tymczasową do czasu podpisania kolejnego programu, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wnioskodawca podkreślił, że w pkt 6 - KULTURA I SZTUKA ww. programu wskazano, że obie strony będą zachęcały do wymiany ekspertów i artystów oraz ich udziału w festiwalach muzycznych, tanecznych i teatralnych. Niewątpliwie ..... Festiwal - organizowany przez CKK - jest takim wydarzeniem i ma na celu zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Izraela. Ponadto, postanowienia programu stanowią, że strona polska zaprasza stronę izraelską do udziału w festiwalach organizowanych w Polsce (tu: stroną zapraszającą jest polska samorządowa instytucja kultury), obejmujących, lecz nie ograniczających się do festiwali wymienionych w załączniku nr 2 do programu (..... Festiwal - nie został wymieniony w załączniku). A zatem organizowany przez Wnioskodawcę Festiwal niewątpliwie jest imprezą artystyczną w rozumieniu umowy o współpracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, jako płatnik, powinien odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osiągniętych przez artystów będących rezydentami Izraela z tytułu występów artystycznych na Festiwalu, czy też przychód ten jest zwolniony od opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o art. 17 pkt 3 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r., oczywiście przy założeniu udokumentowania przez artystę miejsca zamieszkania dla celów podatkowych wydanym certyfikatem rezydencji podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągane w Polsce przez artystów mających miejsce zamieszkania w Izraelu z tytułu działalności artystycznej w formie występów muzycznych na Festiwalu organizowanym przez Wnioskodawcę nie mogą być zwolnione z opodatkowania w Polsce, pomimo że przedmiotowa działalność spełnia przesłanki wynikające z umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. W ocenie Wnioskodawcy organizowany Festiwal niewątpliwie jest imprezą artystyczną w rozumieniu umowy o współpracy i ma na celu zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Izraela.

Według Wnioskodawcy, strony umowy nie są w pełni objęte uzgodnionym między umawiającymi się państwami programem wymiany kulturalnej, pomimo że spełniają niektóre założenia tego programu wykonawczego (omówione w opisie zdarzenia przyszłego). Odmiennego zdania są artyści (wykonawcy), którzy powołują się m.in. na uczestnictwo w Festiwalu ....., gdzie otrzymane honoraria autorskie zwolnione były z opodatkowania, po udokumentowaniu przez artystów miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Izraelu certyfikatem rezydencji podatkowej, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym, a w szczególności regulacje Umowy polsko-izraelskiej, należy stwierdzić, że do wynagrodzeń uzyskiwanych przez izraelskich artystów, nie będą miały zastosowania regulacje zawarte w treści art. 17 ust. 3 Konwencji, pomimo że poszczególne artykuły programu wykonawczego wskazywałyby na fakt, że mamy tu do czynienia z wymianą kulturalną pomiędzy krajami.

Reasumując, płatnik (....) ma obowiązek pobrać od wynagrodzeń z tytułu działalności artystycznej osób będących rezydentami Izraela zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%, stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że artyści przedłożą certyfikaty rezydencji dokumentujące dla celów podatkowych ich miejsca zamieszkania w Izraelu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Według art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kryterium decydującym o podleganiu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (od dochodu osiągniętego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim) jest posiadanie w tym kraju miejsca zamieszkania.

Przepis art. 4a powyższej ustawy stanowi przy tym, że przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wymienił działalność wykonywaną osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Stosownie do art. 13 pkt 8 powyższej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 29 ust. 2 powołanej ustawy, przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Według art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 tej ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4. W myśl ust. 4 tego przepisu, na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Informacje (IFT-1/IFT-1R) sporządzają i przekazują podmioty, o których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w październiku 2015 r. organizuje ...... Festiwal. W tym celu zawierał będzie umowy o dzieło z artystami mającymi obywatelstwo izraelskie, stałe miejsce zamieszkania w Izraelu, tj. przebywającymi w Izraelu przez przeważającą część roku oraz posiadającymi tam centrum interesów osobistych i gospodarczych. Artyści przedłożą certyfikat rezydencji poświadczający, że są rezydentami Izraela. Artyści ci w ramach zawartych umów o dzieło zobowiązani będą do wykonania koncertu na Festiwalu. Wypłacane im wynagrodzenie stanowić będzie należność za wykonanie utworu artystycznego (koncert) w Polsce podczas Festiwalu.

Festiwal, do uczestnictwa w którym zaproszono artystów izraelskich spełnia warunki określone w art. II ust. 2 pkt c) i pkt j) zawartej w 1991 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem państwa Izrael umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, tj. Festiwal organizowany jest przez Instytucję Kultury, odbywał będzie się w sali koncertowej, a artyści na Festiwalu prezentować będą utwory artystyczne twórców swojego kraju.

Dla realizacji umowy o współpracy opracowywane są okresowe programy wykonawczych do umowy. Ostatni program wykonawczy do umowy sporządzono na lata 2011-2014, z zastrzeżeniem, że po jego wygaśnięciu, tj. po dniu 31 grudnia 2014 r. - program zachowa moc tymczasową do czasu podpisania kolejnego programu, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w pkt 6 - KULTURA I SZTUKA ww. programu wskazano, że obie strony będą zachęcały do wymiany ekspertów i artystów oraz ich udziału w festiwalach muzycznych, tanecznych i teatralnych. Ponadto stanowi on, że strona polska zaprasza stronę izraelską do udziału w festiwalach organizowanych w Polsce, obejmujących, lecz nie ograniczających się do festiwali wymienionych w załączniku Nr 2 do programu.

Festiwal organizowany przez Wnioskodawcę jest wydarzeniem/imprezą artystyczną i ma na celu zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Izraela, nie został jednak wymieniony we wskazanym wyżej załączniku Nr 2.

Uwzględniając powyższe okoliczności stwierdzić należy, że dochody uzyskane przez artystów na podstawie umów zlecenia podlegać będą opodatkowaniu, z uwzględnieniem postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. (Dz. U. z 1992 r., Nr 28, poz. 124).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. Konwencji, dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce.

W myśl art. 15 ust. 2 tej Konwencji, określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, dentystów, prawników, inżynierów, architektów oraz księgowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15 dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Według art. 17 ust. 2 tej Konwencji, jeżeli dochód mający związek z osobistą działalnością artysty lub sportowca nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, dochód taki - bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 - może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. Konwencji, bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2 tego artykułu dochód z tytułu działalności, o której mowa w ustępie 1, wykonywanej w ramach uzgodnionego między Umawiającymi się Państwami programu wymiany kulturalnej lub sportowej będzie zwolniony od opodatkowania w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność jest wykonywana.

W dniu 22 maja 1991 r. została podpisana w Jerozolimie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej (Dz. U. Nr 16 poz. 60).

Zgodnie z art. II ust. 1 umowy, Umawiające się strony będą popierać wzajemne zainteresowanie dziedzictwem kulturalnym i współczesnymi osiągnięciami kulturalnymi drugiej Umawiającej się strony. W tym celu Umawiające się strony będą popierać na zasadzie obopólnego zainteresowania i wzajemnych korzyści wymianę i współpracę we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki oraz stwarzać możliwości kontaktów i wspólnych przedsięwzięć pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami działającymi w tych sferach.

W myśl art. II ust. 2 ww. umowy, Umawiające się Strony będą zachęcać swoje właściwe władze i instytucje do podejmowania przedsięwzięć, które w szczególności będą obejmować:

 1. wymianę wystaw i innych prezentacji o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym,
 2. tłumaczenie i publikację dzieł artystycznych, literackich i naukowych autorów drugiego kraju,
 3. prezentację utworów artystycznych twórców drugiego kraju przez telewizję, radio, teatry, kina, sale koncertowe, studia baletowe i ośrodki wystawowe,
 4. wzajemną wymianę artystów i grup artystycznych,
 5. organizowanie, za pośrednictwem kompetentnych władz, imprez artystycznych i festiwali filmowych,
 6. wymianę książek i innych publikacji z dziedziny kultury, oświaty i nauki,
 7. współpracę szkół artystycznych, muzeów, galerii sztuki, bibliotek, teatrów i innych instytucji kulturalnych,
 8. wymianę doświadczeń i specjalistów z zakresu muzealnictwa i konserwacji dóbr architektury i kultury,
 9. kontakty między stowarzyszeniami pisarzy, kompozytorów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, aktorów, muzyków, choreografów, filmowców i architektów,
 10. uczestnictwo swych przedstawicieli w festiwalach, konkursach, konferencjach i spotkaniach międzynarodowych dotyczących zagadnień kultury, organizowanych przez drugą Umawiającą się Stronę.

Stosownie do art. XI powyższej umowy:

 1. Dla realizacji niniejszej umowy powołuje się Komisję Mieszaną, która zbierać się będzie co najmniej raz na trzy lata, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Państwie Izrael.
 2. Komisja Mieszana będzie opracowywać okresowe programy wykonawcze, określające między innymi warunki finansowania wymiany, oceniać stan realizacji niniejszej umowy oraz proponować odpowiednie zalecenia.
 3. Strony wyrażają gotowość popierania innych przedsięwzięć, które nie będą zawarte w programach wykonawczych, lecz zgodne z duchem niniejszej umowy.

Program wykonawczy na lata 2011-2014 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2011-2014, podpisany w dniu 24 lutego 2011 r., obowiązujący w 2015 r., w pkt 6: KULTURA i SZTUKA stanowi, że Strony będą popierały inicjatywy mające na celu wspieranie organizacji publicznych i prywatnych, jak i osób fizycznych, zajmujących się promowaniem i finansowym wspieraniem działalności na rzecz upowszechniania kultury izraelskiej w Polsce oraz kultury polskiej w Izraelu.

W pkt 6.1 tej umowy wskazano, że Strony będą wspierały wymianę grup artystycznych i artystów indywidualnych w dziedzinie muzyki, tańca, teatru, sztuk wizualnych i plastycznych oraz projektowania, uczestniczących w tournee, festiwalach i innych imprezach kulturalnych, takich jak konferencje, sympozja, wspólne występy, warsztaty, wystawy i spotkania prowadzącą do wymiany informacji i doświadczeń.

Stosownie zaś do pkt 6.3 ww. umowy, Strony będą zachęcały do wymiany ekspertów i artystów oraz ich udziału w festiwalach muzycznych, tanecznych i teatralnych.

Strona polska zaprasza Stronę izraelską do udziału w festiwalach organizowanych w Polsce, obejmujących, lecz nie ograniczających się do festiwali wymienionych w Załączniku nr 2 do Programu.

W załączniku Nr 2 do programu wykonawczego do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2011-2014 nie wymieniono festiwalu organizowanego przez Wnioskodawcę, jako objętego tym programem. W ww. załączniku Nr 2 wskazano, że zwolnione z opodatkowania w Polsce, są tylko przychody artystów będących rezydentami Izraela osiągane z tytułu udziału w imprezach artystycznych wskazanych w tym załączniku.

Tym samym, mimo że Festiwal organizowany przez Wnioskodawcę jest imprezą artystyczną w rozumieniu umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej i ma na celu zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Izraela, to uzyskiwane przez artystów izraelskich z tytułu udziału w tym Festiwalu przychody nie będą zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym, a w szczególności regulacje Umowy polsko-izraelskiej, należy stwierdzić, że do wynagrodzeń uzyskiwanych przez izraelskich artystów z tytułu udziału w Festiwalu organizowanym przez Wnioskodawcę nie będzie miało zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Przychody izraelskich artystów uzyskane na terytorium Polski z ww. tytułu będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, mimo że artyści izraelscy mają stałe miejsce zamieszkania w Izraelu, co potwierdzone zostanie przedłożonym przez nich certyfikatem rezydencji i wykonywali swoją działalność artystyczną w Polsce w ramach wymiany kulturalnej, w ramach umowy zawartej pomiędzy Polską a Izraelem. W konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, powinien odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osiągniętych przez artystów będących rezydentami Izraela z tytułu występów artystycznych na festiwalu, stosownie do art. 41 ust. 4 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonego do wniosku dokumentu, tj. „Odpisu aktualnego z Ksiąg Rejestrowych Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta .....”. Tut. Organ jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.