IPTPB1/4511-307/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Hodowla ryb i ich sprzedaż oraz pobieranie opłat za wędkowanie – źródło przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej:

 • przychodów uzyskiwanych z hodowli ryb oraz ich sprzedaży w stanie nieprzetworzonym - jest prawidłowe,
 • przychodów z tytułu opłat za wędkowanie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 28 lipca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-307/15-2/ASZ na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 28 lipca 2015 r. (data doręczenia 30 lipca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ...dnia 3 sierpnia 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada niewielkie gospodarstwo rolne o powierzchni 1,7281 ha. Płaci podatek rolny. Jest to gospodarstwo agroturystyczne. Na działce tej znajduje się staw o powierzchni 2 400 m2. Hodowane są w nim różnego rodzaju ryby słodkowodne. Zarybienia prowadzone są we własnym zakresie. Ryby nie są zabierane ze stawu. Dokarmiane są naturalnym pożywieniem, osiągając znaczne rozmiary. Okres przetrzymywania ryb, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, jest dłuższy niż 2 miesiące. Wnioskodawca chciałby w okresie od kwietnia do października otworzyć na stawie tzw. łowisko komercyjne. Za wędkowanie i ewentualne kupno ryb (bez przetworzenia) pobierane byłyby drobne opłaty, które w pewnym stopniu rekompensowałyby koszty utrzymania łowiska (koszenie skarp, utrzymanie czystości, zarybianie we własnym zakresie itp.).

Ponadto, Wnioskodawca dodał, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy przychody uzyskane z prowadzenia łowiska komercyjnego na własnym stawie i ewentualnej sprzedaży ryb będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wywarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa, produkcja i hodowla materiału zarodowego zwierząt ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
  - licząc od dnia ich nabycia.

A zatem, ustawodawca wyraźnie precyzuje co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z własnego gospodarstwa. Według Wnioskodawcy, ma to miejsce w Jego przypadku. Ponadto okres przetrzymywania ryb przekracza 2 miesiące. Wobec powyższego przychody uzyskiwane w przyszłości ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych pochodzących z własnej hodowli oraz z tytułu opłat za wędkowanie nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność związana z hodowlą ryb i prowadzeniem łowiska komercyjnego na własnym stawie oraz ewentualna sprzedaż ryb powinna być uznana za działalność rolniczą, niepodlegającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej:
 • przychodów uzyskiwanych z hodowli ryb oraz ich sprzedaży w stanie nieprzetworzonym - jest prawidłowe,
 • przychodów z tytułu opłat za wędkowanie - jest nieprawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym, przepisów ww. ustawy nie stosuje się (co do zasady) do przychodów uzyskiwanych z tej działalności. Zauważyć przy tym należy, że wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ww. ustawy, ma charakter wyczerpujący.

Jednakże w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:

 • musi być działalnością zarobkową,
 • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
 • działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
 • przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Z przestawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada niewielkie gospodarstwo rolne o powierzchni 1,7281 ha. Płaci podatek rolny. Jest to gospodarstwo agroturystyczne. Na działce tej znajduje się staw o powierzchni 2 400 m2. Hodowane są w nim różnego rodzaju ryby słodkowodne. Zarybienia prowadzone są we własnym zakresie. Ryby nie są zabierane ze stawu. Dokarmiane są naturalnym pożywieniem, osiągając znaczne rozmiary. Okres przetrzymywania ryb, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, jest dłuższy niż 2 miesiące. Wnioskodawca chciałby w okresie od kwietnia do października otworzyć na stawie tzw. łowisko komercyjne. Za wędkowanie i ewentualne kupno ryb (bez przetworzenia) pobierane byłyby drobne opłaty. Ponadto, Wnioskodawca dodał, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, hodowla ryb stanowi działalność rolniczą. Zatem przychody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych, pochodzących z własnej hodowli (w tym ze sprzedaży ryb złowionych przez wędkarzy), w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przychody z tytułu opłat za wędkowanie (za udostępnianie zbiornika wodnego wędkarzom, tj. za wstęp na jego teren i możliwość łowienia ryb) nie stanowią przychodów z działalności rolniczej. Wobec tego przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć także należy, że jeżeli w związku z udostępnianiem łowiska Wnioskodawca będzie świadczył odpłatnie inne usługi, to uzyskane z tego tytułu dochody nie będą dochodem z działalności rolniczej i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych z hodowli ryb oraz ich sprzedaży w stanie nieprzetworzonym jest prawidłowe, natomiast stanowisko w zakresie przychodów z tytułu opłat za wędkowanie jest nieprawidłowe, ponieważ przychód uzyskany z tytułu pobieranych opłat związanych z prowadzeniem łowiska komercyjnego nie stanowi, jak twierdzi Wnioskodawca przychodu z działalności rolniczej, lecz przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.