IPTPB1/4511-172/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania finansowego wsparcia indywidualnego
IPTPB1/4511-172/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. stypendia
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania finansowego wsparcia indywidualnego (stypendium oraz ryczałtów) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 29 maja 2015 r., Nr IPTPB1/4511-172/15-2/MR, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 29 maja 2015 r. (data doręczenia 2 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.), nadanym dnia 9 czerwca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której na podstawie stałej umowy współpracy świadczy usługi edukacyjne na rzecz podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną realizującą m.in. program międzynarodowy.

Na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej, szkoła otrzymała dofinansowanie dla Projektu pt. „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. ... w X”. Projekt jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Zgodnie z umową szkoła jako beneficjent zobowiązana jest do realizacji projektu, w którym uczestnikami są nauczyciele szkoły, niezależnie od formy zatrudnienia. Umowa z Fundacją przewiduje:

„Zgodnie z dokumentami określonymi w Załączniku IV, Beneficjent przekaże uczestnikom mobilności:

 • pełne wsparcie finansowe w kategoriach budżetowych Podróż, Wsparcie Indywidualne i Oplata za Kurs/Szkolenie, w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych, jak określono w Załączniku III;
 • wsparcie finansowe w kategoriach budżetowych Podróż, Wsparcie Indywidualne i Opłata za Kurs/Szkolenie, w formie udziału własnego lub refundacji kosztów uczestnika poniesionych z własnych założonych przez niego środków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wewnętrznymi przepisami organizacji Beneficjenta. W takim przypadku Beneficjent zapewni, że warunki podróży, utrzymania i kurs/szkolenia spełnią standardy należytego poziomu jakości i bezpieczeństwa.

Beneficjent może łączyć obie formy określone w powyższych akapitach, o ile zapewni sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich uczestników”.

W ramach realizacji projektu szkoła ma zamiar skierować Wnioskodawcę na dwutygodniowe zagraniczne szkolenie językowe. Wnioskodawca otrzyma bezpłatnie szkolenie oraz wsparcie organizacyjne i indywidualne w formie sfinansowania kosztów podróży, noclegów (lub zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów podróży i noclegów).

Wnioskodawca ma otrzymać również ryczałtowy zwrot kosztów wyżywienia w wysokości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraj. Wszystkie świadczenia, które otrzyma Wnioskodawca są przewidziane w projekcie, a wartość otrzymanego świadczenia nie przekroczy łącznie kwot otrzymanych przez szkołę na szkolenie i wsparcie indywidualne przypadające na uczestnika projektu.

W piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Przychody osiągane z działalności gospodarczej Wnioskodawcy opodatkowane są na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Wnioskodawca prowadzi książkę przychodów i rozchodów.
 3. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy to działalność edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktycznych z uczniami liceum ogólnokształcącego. Zleceniodawcą usług dla Wnioskodawcy jest szkoła niepubliczna prowadzona przez inny podmiot gospodarczy i podlegająca ustawie o systemie oświaty. Ponadto Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela korepetycji dla dzieci i młodzieży.
 4. Wnioskodawca będzie otrzymywał świadczenia, o których mowa we wniosku, na podstawie umowy zawartej z beneficjentem.
 5. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawcę łączy z beneficjentem umowa, na mocy której Wnioskodawca świadczy usługi edukacyjne na rzecz beneficjenta i otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury. Z powyższego wynika, że wspomniane we wniosku świadczenia Wnioskodawca otrzyma jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 6. Usługi edukacyjne wykonywane w ramach działalności gospodarczej, świadczone na rzecz szkoły, to prowadzenie zajęć dydaktycznych (w terminach uzgodnionych przez strony), opracowywanie planu nauczania i zasad oceniania uczniów, opracowywanie scenariuszy lekcji oraz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, tworzeniu prezentacji na potrzeby zajęć dydaktycznych, opracowanie autorskiego programu nauczania i autorskich materiałów dydaktycznych, opracowywanie treści, sprawdzianów, ocenianie uczniów, w tym prac pisemnych i sprawdzianów.

Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów podróży, noclegów i wyżywienia, które to następnie zwracane będą przez szkołę ze środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Edukacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy otrzymana przez Wnioskodawcę wartość szkolenia unijnego (które to szkolenie organizuje szkoła ze środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Edukacji) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy związane ze szkoleniem i zwrócone Wnioskodawcy koszty podróży, noclegów i ryczałtowy zwrot kosztów wyżywienia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 oraz pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia, które ma otrzymać z tytułu uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie, czy będą to otrzymane nieodpłatne świadczenia (zapłata za szkolenie i koszty podróży oraz koszty noclegów nastąpi z rachunku bankowego szkoły), czy też nastąpi zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków oraz ryczałtowy zwrot kosztów wyżywienia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy, zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlega wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Natomiast zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 137, zwolnieniu podlegają środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Wnioskodawca będzie uczestnikiem projektu finansowanego ze środków unijnych realizowanego w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w ww. art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc w ramach projektu. Wnioskodawca jako uczestnik projektu unijnego otrzyma nieodpłatne świadczenia oraz pomoc finansową w ramach tego projektu.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić można, że otrzymane środki w ramach projektu finansowanego z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+, jako pomoc udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania wartości świadczeń otrzymanych w ramach projektu w rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że wartość otrzymanego od beneficjenta nieodpłatnego szkolenia unijnego korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast zwrócone przez szkołę, związane ze szkoleniem koszty podróży, noclegów, ryczałtowe koszty wyżywienia podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tejże ustawy. Ponadto, Wnioskodawca wyjaśnił, że w kwestii zeznania podatkowego Wnioskodawca nie oczekiwał wydania interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której na podstawie stałej umowy współpracy, świadczy usługi edukacyjne na rzecz podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną, realizującą m.in. program międzynarodowy. Na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej, szkoła otrzymała dofinansowanie dla Projektu, który jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna. Zgodnie z umową szkoła jako beneficjent zobowiązana jest do realizacji projektu, w którym uczestnikami są nauczyciele szkoły, niezależnie od formy zatrudnienia. W ramach realizacji projektu szkoła ma zamiar skierować Wnioskodawcę na dwutygodniowe zagraniczne szkolenie językowe. Wnioskodawca otrzyma bezpłatnie szkolenie oraz wsparcie organizacyjne i indywidualne w formie sfinansowania kosztów podróży, noclegów (lub zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów podróży i noclegów). Wnioskodawca ma otrzymać również ryczałtowy zwrot kosztów wyżywienia w wysokości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraj. Wszystkie świadczenia, które otrzyma Wnioskodawca, są przewidziane w projekcie, a wartość otrzymanego świadczenia nie przekroczy łącznie kwot otrzymanych przez szkołę na szkolenie i wsparcie indywidualne przypadające na uczestnika projektu. Wnioskodawca uważa, że wartość otrzymanego od beneficjenta nieodpłatnego szkolenia unijnego korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast zwrócone przez szkołę związane ze szkoleniem koszty podróży, noclegów, ryczałtowe koszty wyżywienia podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tejże ustawy.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy oraz art. 84 ustawy Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 • nieodpłatne świadczenie, bądź
 • świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 • świadczenie rzeczowe (w naturze),
 • świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 • otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

Zauważyć należy, że wartość nieodpłatnego szkolenia unijnego, będącego wsparciem finansowym pochodzącym z Programu ERASMUS+, nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro jej przekazanie nie będzie następowało w ramach rządowego programu. Niezrealizowanie tej przesłanki wyklucza bowiem możliwość zastosowania ww. zwolnienia przedmiotowego.

Dodać ponadto należy, że z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
  1. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  2. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  3. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  4. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  5. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  6. z innych operacji finansowych;
 4. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b);
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c) i d):
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 1. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 2. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w:
   • art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1),
   • art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 3. środki przeznaczone na realizację:
  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;

5a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

5c) środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);

 1. inne środki.

Uwzględniając powyższe, środki pochodzące z Programu ERASMUS+, co prawda zalicza się do środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, to zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, określającym szczegółowo katalog tych środków, mieszczą się one w kategorii inne środki, o których mowa w pkt 6.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Tym samym, z powyższego zwolnienia nie będzie korzystała wartość nieodpłatnego szkolenia, będąca wsparciem finansowym pochodzącym z Programu ERASMUS+, gdyż program ten nie jest finansowany ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Założenia programu ERASMUS+, budżet oraz zasady funkcjonowania i zarządzania Programem zostały przewidziane i zatwierdzone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., ustanawiającym „ERASMUS+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym Decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. Urz. UE. L 2013, Nr 347, str. 50).

W niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie jednak art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 1. stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem, powyższym zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia oraz ryczałty (na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania) i to tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W związku z tym, należy odwołać się do znaczenia słownikowego tego terminu.

I tak, Nowy Słownik Języka Polskiego pod red. B. Dunaja stanowi, że stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas.

Z kolei Słownik Wyrazów Obcych PWN definiuje stypendium jako stałą pomoc, wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczoną dla uczącej się młodzieży lub na prace socjalne.

Natomiast Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z almanachem wskazuje, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego wskazano zaś, że stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć jako pomoc finansową w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych. Zatem, w pojęciu tym mieścić się będzie także wartość szkolenia unijnego wypłacana Wnioskodawcy w ramach programu ERASMUS+.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, jego uzupełnienie oraz przywołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że wartość otrzymanego od beneficjenta nieodpłatnego szkolenia unijnego, która stanowi dla Wnioskodawcy stypendium z programu ERASMUS+ będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Natomiast zwrócone Wnioskodawcy koszty podróży, noclegów i ryczałtowy zwrot kosztów wyżywienia będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako ryczałty na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.