IPTPB1/415-630/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

Ustalenie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej
IPTPB1/415-630/14-2/MRinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka osobowa
  3. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, objętą zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PDOF) nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Polski. Wnioskodawca rozważa przystąpienie do polskiej spółki osobowej (tj. może to być spółka w formie prawnej spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej lub cywilnej) poprzez wniesienie do niej wkładu niepieniężnego w postaci posiadanych aktywów (przedmiotem wkładu mogą być różnorakie aktywa Wnioskodawcy m.in. wierzytelności, posiadane udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, zarówno mających siedzibę w Polsce, jak i poza Polską, prawa własności intelektualnej i inne). W związku z powyższym Wnioskodawca stanie się wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski.

W zależności od rozwoju i perspektyw działalności gospodarczej spółki Wnioskodawca bierze pod uwagę możliwość wystąpienia w przyszłości z wyżej wskazanej spółki niebędącej osobą prawną i mającej siedzibę na terytorium Polski. Jeśli dojdzie do wystąpienia Wnioskodawcy z wyżej wskazanej spółki, spółka ta, zgodnie z umową spółki, dokona wypłaty środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski, i otrzymania środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r., przychodem Wnioskodawcy będzie kwota pieniężna otrzymana od spółki tytułem wystąpienia z niej, pomniejszona o kwotę środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika tej spółki w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce...
  2. Czy w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski, i otrzymania środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki po dniu 31 grudnia 2014 r., przychodem Wnioskodawcy będzie kwota pieniężna otrzymana od spółki tytułem wystąpienia z niej, pomniejszona o kwotę środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika tej spółki w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów...
  3. Czy w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną mającej siedzibę na terytorium Polski i otrzymania środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki, kosztem uzyskania przychodu będzie suma wydatków na nabycie lub objęcie udziałów w takiej spółce, tj. wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do tej spółki ustalona na dzień wniesienia tego wkładu przez Wnioskodawcę...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 oraz Nr 2, natomiast odpowiedzi na pytanie Nr 3 jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnie regulują opodatkowanie w razie wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej za wynagrodzeniem w postaci środków pieniężnych oraz za wynagrodzeniem w postaci składników majątku.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PDOF, przychodem z działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Stosownie do aktualnego brzmienia art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PDOF, do wyżej wskazanych przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), od 1 stycznia 2015 r. w myśl art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PDOF do wyżej wskazanych przychodów nie będzie zaliczać się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Przychód ustalony zgodnie z powyższymi przepisami może być pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 24 ust. 3c ustawy o PDOF.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 12 kwietnia 2012 r., Nr IPTPB1/415-246/12-3/KSU: „(...) środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki komandytowej stanowią przychód z działalności gospodarczej wyłącznie w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce, inaczej mówiąc, z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej. Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną jest różnica między tak ustalonym przychodem, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawione zdarzenie przyszłe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku gdy wystąpienie Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski i otrzymanie środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2014 r., do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczana kwota odpowiadająca uzyskanej przed wystąpieniem przez Wnioskodawcę nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PDOF.

Tym samym, w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski i otrzymania środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki w ww. terminie przychodem Wnioskodawcy będzie kwota pieniężna otrzymana od spółki tytułem wystąpienia z niej, pomniejszona o kwotę środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika tej spółki w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

Natomiast gdy wystąpienie Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski i otrzymanie środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki nastąpi po dniu 31 grudnia 2014 r., do przychodów Wnioskodawcy nie będzie zaliczana kwota odpowiadająca uzyskanej przed wystąpieniem przez Wnioskodawcę nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PDOF w brzmieniu od 1 stycznia 2015 r. Tym samym w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Polski i otrzymania środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z wyżej wskazanej spółki po dniu 31 grudnia 2014 r. przychodem Wnioskodawcy będzie kwota pieniężna otrzymana od spółki tytułem wystąpienia z niej, pomniejszona o kwotę środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika tej spółki w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o PDOF, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki osobowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.