IPTPB1/415-539/14-6/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać rozliczenia przychodów najmu na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
IPTPB1/415-539/14-6/SJinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. opodatkowanie
 3. przychód
 4. wynajem
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Przepisy ogólne -> Zakres regulacji
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 listopada 2014 r., Nr IPTPP2/443-727/14-2/DS i Nr IPTPB1/415-539/14-2/SJ, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 28 listopada 2014 r. (doręczono w dniu 1 grudnia 2014 r.). Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniu 11 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych zwolnionych przedmiotowo z podatku od towarów i usług. W sierpniu 2012 r. na mocy umowy darowizny z matką Wnioskodawczyni stała się właścicielem nieruchomości położonej w X przy ul. Y.

Następnie w dniu 8 kwietnia 2014 r. na mocy umowy dożywocia zawartej z matką i ojcem, Wnioskodawczyni stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w ... przy ul. Z. Nieruchomość ta obecnie, jak i uprzednio, była wykorzystywana przez ojca Wnioskodawczyni dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Na nieruchomości tej pierwotnie ojciec Wnioskodawczyni prowadził działalność produkcyjną w ramach własnej działalności gospodarczej (do grudnia 2009 r.), a następnie od stycznia 2010 r. nieruchomość ta wraz z wyposażeniem (meble) została wynajęta przez ojca Wnioskodawczyni podmiotom trzecim - działającym na podstawie umowy spółki cywilnej (Spółka).

Nieruchomość położona przy ul. Y udostępniana była ojcu Wnioskodawczyni przez matkę Wnioskodawczyni na zasadzie użyczenia, a od sierpnia 2012 r. przez Wnioskodawczynię – również na zasadzie użyczenia.

Nieruchomość położona przy ul. Z była wykorzystywana przez ojca Wnioskodawczyni, jako współwłaściciela tej nieruchomości na zasadzie współwłasności małżeńskiej. Od kwietnia 2014 r. – tj. od przekazania nieruchomości Wnioskodawczyni - nieruchomość jest przez Nią udostępniana ojcu na zasadzie użyczenia. Z końcem 2014 r. ojciec Wnioskodawczyni zamierza zakończyć swoją działalność gospodarczą i skorzystać w pełni z uprawnień emerytalnych. Z uwagi na powyższe umowy z najemcą – Spółką oraz umowy użyczenia z Wnioskodawczynią dot. nieruchomości położonych przy ul. Y i Z zostaną rozwiązane. Ze względu na zainteresowanie dalszym najmem wyrażone przez Spółkę Wnioskodawczyni zamierza od stycznia 2015 r. wynająć ww. nieruchomość Spółce.

Z uwagi na fakt, że prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza nie dotyczy najmu nieruchomości, a najmowana nieruchomość jest Jej majątkiem prywatnym, a nie składnikiem majątku związanym z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą, chciałaby Ona dokonać rozliczenia przychodów uzyskiwanych z opisanego wyżej najmu na zasadzie tzw. „ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z najmu”. Roczne obroty z tytułu najmu nie przekroczą kwoty 150 000 PLN.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że:

 1. Nieruchomości przy ul. Y i Z stanowią wyłączną własność Wnioskodawczyni.
 2. Wynajmując nieruchomości Wnioskodawczyni działać będzie jako ich właściciel we własnym imieniu i na swoją rzecz.
 3. Planowany najem nieruchomości (na czas nieokreślony) przy ul. Y i Z na rzecz opisywanej Spółki cywilnej będzie jedyną tego typu (w zakresie najmu) aktywnością Wnioskodawczyni, a tym samym aktywność tą Wnioskodawczyni uznaje za okazjonalną.
 4. Nieruchomości przeznaczone, zgodnie z planem, pod najem dla Spółki obejmują:
  1. budynek gospodarczy (magazynowy) o powierzchni ok. ... m2 znajdujący się na działce przy ul. Y,
  2. budynek gospodarczy (biurowy i warsztatowy) o powierzchni ok. .... M2 znajdujący się na działce przy ul. Z.
 5. Na działce przy ul. Y znajduje się budynek mieszkalny (nienajmowany) zajmowany przez rodziców Wnioskodawczyni na podstawie umowy dożywocia, zawartej z Wnioskodawczynią.
 6. Działki na których znajdują się opisane budynki obejmują: ... m2 – ul. Y, ... m2 – ul. Z.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać rozliczenia przychodów z najmu na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...
 2. Czy opisany najem będzie podlegał opodatkowaniu VAT...
 3. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT w zakresie analizowanego najmu...
 4. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni korzystać będzie ze zwolnienia podmiotowego w VAT, a jednocześnie prowadzić będzie wyłącznie działalność gospodarczą zwolnioną przedmiotowo z VAT - usługi medyczne, konieczne jest składanie przez Wnioskodawczynię deklaracji VAT-7 z wykazaną sprzedażą zwolnioną podmiotowo i przedmiotowo...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług (pyt. Nr 2, 3, 4) zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie Ona uprawniona do opodatkowania przychodów z najmu opisanej nieruchomości na rzecz Spółki na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych najem jest zdefiniowany jako odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten stanowi, że źródłem przychodu jest „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie działalności gospodarczej oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu dzierżawy poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Uwzględniając powyższe zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że przychody z najmu rozliczane w ramach działalności gospodarczej od przychodów z najmu rozliczanych poza taką działalnością rozgranicza charakter majątku, który objęty jest najmem. W przypadku najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą przychody z takiej działalności powinny być zakwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej. W sytuacji natomiast, gdy najmowany majątek nie jest związany z działalnością gospodarczą, to przychody z takiego najmu powinny być zakwalifikowane do odrębnego źródła przychodów, jakim jest najem wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni planuje udostępnić podmiotom trzecim na zasadzie najmu składniki Jej majątku prywatnego (nieruchomość w X przy ul. Y i Z), które nie są związane z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą. W konsekwencji przychody z takiego źródła powinny zostać zakwalifikowane do przychodów wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. najmu odrębnego od działalności gospodarczej.

Podobne wyróżnienie najmu składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą zostało przyjęte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, gdzie w art. 1 wskazuje się, że „ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

 1. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 2. osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 3. będące osobami duchownymi.”

Stosowanie do postanowień ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawartych w art. 2 ust. la, „osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawczyni udostępniać będzie składniki majątku niezwiązane z działalnością gospodarczą na zasadzie umowy najmu, która nie będzie zawierana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, Jej zdaniem, będzie Ona w pełni uprawniona do rozliczania przychodów uzyskiwanych z tej działalności na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a – tj. otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się m.in. na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Ponadto konieczne jest również, by był to jeden z rodzajów działalności wymienionych w lit. a-c) ww. przepisu.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Co do zasady, wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 6 tejże ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej, zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy osiągający przychody z ww. źródła mają również możliwość złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, w tym: osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Z treści art. 6 ust. 1b ww. ustawy wynika, że przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) tej ustawy, dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Jednakże warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. W sierpniu 2012 r. na mocy umowy darowizny Wnioskodawczyni stała się właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Y. Następnie w kwietniu 2014 r. na mocy umowy dożywocia zawartej z matką i ojcem, Wnioskodawczyni stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym położonej w X przy ul. Z.

Nieruchomość położona przy ul. Y udostępniana jest ojcu Wnioskodawczyni od sierpnia 2012 r., na zasadzie użyczenia. Nieruchomość położona przy ul. Z była wykorzystywana przez ojca Wnioskodawczyni, jako współwłaściciela tej nieruchomości na zasadzie współwłasności małżeńskiej. Od kwietnia 2014 r. – tj. od przekazania nieruchomości Wnioskodawczyni – nieruchomość jest przez Nią udostępniana ojcu na zasadzie użyczenia. Od stycznia 2010 r. nieruchomość ta wraz z wyposażeniem (meble) jest wynajmowana przez ojca Wnioskodawczyni Spółce cywilnej.

Z końcem 2014 r. ojciec Wnioskodawczyni zamierza zakończyć swoją działalność gospodarczą i skorzystać w pełni z uprawnień emerytalnych. Z uwagi na powyższe umowy z najemcą – Spółką oraz umowy użyczenia z Wnioskodawczynią dot. nieruchomości położonych przy ul. Y i Z zostaną rozwiązane. Ze względu na zainteresowanie dalszym najmem wyrażone przez Spółkę Wnioskodawczyni zamierza od stycznia 2015 r. wynająć ww. nieruchomości Spółce.

Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, a lokale, które będą przedmiotem najmu, nie są składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą i stanowią odrębną własność Wnioskodawczyni, to przychody uzyskane z tytułu najmu wskazanych we wniosku nieruchomości, stanowić będą przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, zgodnie z wolą Wnioskodawczyni, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.