IPTPB1/415-503/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych
IPTPB1/415-503/14-4/APinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. usługi
 3. usługi agroturystyczne
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 17 października 2014 r., Nr IPTPB1/415-503/14-2/AP na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 17 października 2014 r. (data doręczenia 21 października 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 24 października 2014 r., nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 27 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem i prowadzi od 34 lat gospodarstwo rolne położone na terenie wiejskim, w miejscowości X (gm. ...) o powierzchni 14 ha. Wnioskodawca nie prowadzi tym samym działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza na tym terenie rozpocząć prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. W ww. gospodarstwie zamierza uruchomić mini zoo, w którym będą różne zwierzęta (tj. zwierzęta domowe, hodowlane, ptaki i wielbłąd o imieniu ...). Wnioskodawca chciałby ułatwić dzieciom kontakt ze zwierzętami, które przebywają w Jego gospodarstwie poprzez zapewnienie im bezpośredniego kontaktu z nimi. Przejawiać się to będzie również poprzez przejażdżki na wielbłądzie, z których korzystać będą mogły osoby odwiedzające gospodarstwo.

Z tytułu wejścia do mini zoo oraz przejażdżek na wielbłądzie Wnioskodawca zamierza pobierać opłaty w stałej kwocie, którą określi po dokonaniu otwarcia obiektu. Wnioskodawca zamierza dokumentować datki z tego tytułu poprzez stworzenie stosownej listy, na którą będą wpisywały się osoby ofiarujące ww. kwotę. Na tej podstawie będzie tworzył zestawienia tygodniowe i miesięczne.

Wnioskodawca zamierza ponadto wynajmować pokoje w liczbie trzech. Budynek, w którym wynajmowane będą pokoje należy do gospodarstwa rolnego, które usytuowane jest na terenie wiejskim w miejscowości X. Wynajmowane pokoje stanowią lokal mieszkalny w świetle przepisów prawa budowlanego. Nie posiadają one charakteru użytkowego. Wynajem pokoi będzie miał charakter ciągły i będzie dostępny wyłącznie dla osób przebywających na wypoczynku, czyli turystów. Pokoje będą wynajmowane zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom zorganizowanym, ale z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wielkości budynku.

W piśmie z dnia 24 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że z tytułu wejścia do mini zoo oraz przejażdżek na wielbłądzie klienci mieliby możliwość ofiarowania datków, które przeznaczane byłyby m.in. na karmę dla zwierząt. Taki datek miałby charakter dobrowolny. Jego wysokość Wnioskodawca ustaliłby jednak w stałej kwoce kilku złotych, którą to stawkę określi po dokonaniu otwarcia obiektu. Wnioskodawca zamierza dokumentować datki z tego tytułu poprzez stworzenie stosownej listy, na którą będą się wpisywały osoby ofiarujące ww. kwotę. Na tej podstawie Wnioskodawca będzie tworzył zestawienia tygodniowe i miesięczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy Wnioskodawca z tytułu wynajmu trzech pokoi turystom będzie musiał opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy datki pobierane na karmę dla zwierząt, z tytułu przejażdżki na wielbłądzie „...” oraz za wejście do mini zoo winny być rozliczane w podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy rodzi się obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytania Nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 43) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. W tym miejscu konieczne jest zdefiniowanie czym jest gospodarstwo rolne. Sama ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera takiej definicji. Zawiera ją dopiero ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z artykułem 2 tej ustawy, „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”. Wielkość gospodarstwa Wnioskodawcy to 14 hektarów, spełnia ono ww. warunki, jest w posiadaniu Wnioskodawcy jako osoby fizycznej. Ponadto jest ono położone na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, liczba pokoi będzie mniejsza niż 5, pokoje mają charakter mieszkalny (a nie użytkowy) i będą dostępne dla osób przebywających na wypoczynku. Tym samym Wnioskodawca jako podatnik uznaje, że wynajem trzech pokoi dla gości w Jego gospodarstwie będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług agroturystycznych – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Natomiast agroturystyka w znaczeniu językowym oznacza prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne zapewniające noclegi, często wraz z usługami gastronomicznymi.

Mając na uwadze powyższe, działalności w zakresie agroturystyki nie można zakwalifikować jako działalności rolniczej, a zatem do dochodów z tej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, wynikająca z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy wskazuje, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych skorzysta z przedmiotowego zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

 1. najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
 2. budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone powinny być na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
 3. przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,
 4. liczba wynajmowanych pokoi nie może przekroczyć 5.

Ponadto ww. przepis stanowi, że jeżeli spełnione są powyższe warunki, również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, którym wynajęto pokoje, nie podlegają opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne położone na terenie wiejskim, gdzie zamierza rozpocząć prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Wnioskodawca zamierza wynajmować trzy pokoje. Budynek, w którym wynajmowane będą pokoje należy do gospodarstwa rolnego, które usytuowane jest na terenie wiejskim. Wynajmowane pokoje stanowią lokal mieszkalny w świetle przepisów prawa budowlanego. Nie posiadają one charakteru użytkowego. Wynajem pokoi będzie miał charakter ciągły i będzie dostępny wyłącznie dla osób przebywających na wypoczynku, czyli turystów.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że przychody Wnioskodawcy uzyskiwane z wynajmu osobom przebywającym na wypoczynku trzech pokoi znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.