IPPB6/4510-308/15-3/AM | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z wiadomości tekstowych (SMS) jest podwójnie opodatkowany podatkiem od gier (POG) i podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT?
IPPB6/4510-308/15-3/AMinterpretacja indywidualna
 1. loterie
 2. podatek od gier
 3. podstawa opodatkowania
 4. promocja
 5. przychód
 6. zlecenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodu z otrzymanych wiadomości tekstowych (SMS) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodu z otrzymanych wiadomości tekstowych (SMS).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest agencją świadcząca usługi w branży reklamowej w zakresie usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych, itp. W przedstawianym stanie Agencja planuje zorganizować loterię audioteksową na zlecenie swojego klienta. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach hazardowych, jednym z rodzajów gier losowych są loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterie oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Agencja, jako organizator loterii, planuje wystąpić do Izby Celnej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii.

W ramach tego projektu Agencja będzie miała dwa źródła przychodu. Pierwszym będzie przychód z otrzymanych wiadomości tekstowych (SMS PREMIUM o podwyższonej opłacie) od uczestników loterii, drugim zaś wynagrodzenie za kompleksową organizację loterii. Koszt wysłania wiadomości tekstowych (SMS PREMIUM) poniesie uczestnik loterii.

W ramach kompleksowej organizacji loterii Agencja odpowiadać będzie za opracowanie całej koncepcji promocji czyli m.in. stworzenie regulaminu, obsługę prawną loterii, zatrudnienie pracowników infolinii i jej obsługę, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń uczestników, zaprojektowanie internetowych materiałów reklamowych, stworzenie materiałów POS i ich wydruk, organizację oraz nadzór nad losowaniami zwycięzców, oraz wydanie nagród, w tym ich zakup.

Mechanizm loterii przewiduje, iż aby wziąć w niej udział, należy spełnić następujące przesłanki: we wskazanym terminie jednorazowo zakupić na określoną kwotę pieniężną zdefiniowane w regulaminie produkty promocyjne, gdzie zakup będzie musiał być udokumentowany dowodem zakupu i następnie, za pośrednictwem wiadomości tekstowej o określonej treści albo poprzez rejestrację na stronie internetowej, zgłosić numer z paragonu, potwierdzającego zakup produktów promocyjnych na wymaganą kwotę. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do organizatora Agencja wyłoni zwycięzców. Następnie wylosowani zwycięzcy będą weryfikowani telefonicznie przez organizatora oraz proszeni o dopełnienie wymogów formalnych, których spełnienie jest niezbędne celem przyznania i wydania nagrody.

Zamknięcie loterii będzie wiązać się z wystawieniem faktur za usługę organizacji loterii. Faktury VAT Agencja wystawi do dwóch odbiorców. Pierwszym odbiorcą będzie Klient, który zleci Agencji całościowe przeprowadzenie loterii audioteksowej i tu Agencja rozliczy koszty przeprowadzenia całej organizacji loterii.

Drugim odbiorcą będzie Agregator, który będzie odpowiedzialny za obsługę części projektu związaną z przyjmowaniem wiadomości tekstowych (SMS) ze zgłoszeniami uczestników. Agencja rozliczy się na podstawie faktury VAT z Agregatorem.

Zadaniem Agregatora będzie rozliczenie się z operatorami komórkowymi i rozliczenie się z Agencją. Stosowny procent od zapłaconych wiadomości tekstowych (SMS Premium) trafi przez Agregatora do Agencji na podstawie wystawionej faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zgodnie z artykułem 73 ust. 1 pkt A ustawy o grach hazardowych Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2015 poz. 1201 podstawą opodatkowania podatkiem od gier w loterii audioteksowej jest wyłącznie przychód uzyskany z wiadomości tekstowych (SMS)...
 2. Czy przychód z wiadomości tekstowych (SMS) jest podwójnie opodatkowany podatkiem od gier (POG) i podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. ustawy o grach hazardowych zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy;

Ad 2. Zdaniem Agencji przychód z wiadomości tekstowych (SMS) nie powinien być podwójnie opodatkowany. Agencja powinna zapłacić wyłącznie podatek od gier (POG) a kwota netto z faktury w wysokości stanowiącej przychód z wiadomości tekstowych (SMS) będzie kosztem bilansowym, nie zaś podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 1 ust. 1-3 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 updop ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”.

Stosownie do treści art. 1 ust. 2 powołanej ustawy przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

W myśl ust. 3 powyższego artykułu przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

W myśl. art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów ustawy nie stosuje się do:

 • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e;
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
 • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 • przychodów (dochodów) armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 511), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.

Stosownie zaś do art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Należy przy tym wyjaśnić, że omawiana ustawa nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 tej ustawy przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 - 2 cytowanej ustawy).

Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychodami są także inne świadczenia wskazane w ust. 1 art. 12 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej w zakresie usług marketingowych. Agencja planuje zorganizować loterię audioteksową na zlecenie swojego klienta. Agencja, jako organizator loterii, planuje wystąpić do Izby Celnej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii.

W ramach tego projektu Agencja będzie miała dwa źródła przychodu. Pierwszym będzie przychód z otrzymanych wiadomości tekstowych (SMS PREMIUM o podwyższonej opłacie) od uczestników loterii, drugim zaś wynagrodzenie za kompleksową organizację loterii. Koszt wysłania wiadomości tekstowych (SMS PREMIUM) poniesie uczestnik loterii.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi konieczność rozpoznawania przychodu uzyskiwanego z wiadomości tekstowych (SMS) na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z przedmiotowej działalności nie będą podlegały wyłączeniu spod przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż przedmiotowe przychody nie zostały wymienione w zbiorze wyłączeń zawartym w cyt. wyżej ust. 1 art. 2.

W ww. art. 2 jednoznacznie są wskazane źródła przychodów, czy też rodzaje działalności, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy. Przy czym należy zauważyć, iż katalog ten jest zamknięty i brak jest w nim przychodów z działalności w zakresie gier losowych (w tym loterii audioteksowych), zakładów wzajemnych i gier na automatach. Dokonywanie rozszerzanie ww. wyłączeń na przychody uzyskiwane z innych źródeł, w tym np. na przychody uzyskiwane z loterii audioteksowych, jest niedopuszczalne.

Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612). W myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to loterie audiotekstowe, w których uczestniczy się przez:

 1. odpłatne połączenie telefoniczne lub
 2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej

- a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe (art. 2 ust. 1 pkt 11).

Jednocześnie w ustawie o grach hazardowych brak jest jakiegokolwiek postanowienia, że działalność w powyższym zakresie nie podlega opodatkowaniu innymi podatkami. A zatem należy uznać, iż w oparciu o postanowienia art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym.

Ponadto należy podkreślić, że o zasadności takiego rozwiązania wskazuje także art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wprowadza zwolnienie przedmiotowe dla dochodów podatników z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów (ustawy o grach i zakładach wzajemnych). W przypadku, gdyby dany rodzaj działalności i uzyskiwany z tego tytułu przychód nie podlegał regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to zapis taki nie byłby konieczny. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych obciążone są podatkiem od gier niezależnie od ciążących na nich obowiązkach podatkowych w innych podatkach, zwłaszcza w podatku dochodowym.

Ponadto należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera także żadnych odesłań do ustawy o grach hazardowych, na podstawie których z wnioskowania a contario można by takie wyłączenia zastosować. Zatem, Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadający osobowość prawną, w związku z uzyskiwaniem przychodów z organizacji loterii audioteksowych, będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i będzie podlegał przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym Spółka zobowiązana będzie rozpoznać przychody z wiadomości tekstowych (SMS) na gruncie przepisów powołanej ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z wiadomości tekstowych należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.