IPPB6/4510-215/15-2/TO | Interpretacja indywidualna

1. Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przejęcie części lub całości zobowiązań (Wnioskodawcy) przez W M (organ dokonujący przekształcenia) skutkuje powstaniem po stronie (Wnioskodawcy) przychodów podatkowych, tj. czy wskutek tej czynności Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.)?2. Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przejęcie zobowiązań skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?3. Czy wartość przejętych zobowiązań generuje dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.)?
IPPB6/4510-215/15-2/TOinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. przychód
 3. umorzenie
 4. zakład opieki zdrowotnej
 5. zobowiązanie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy przejęcie części lub całości zobowiązań Wnioskodawcy przez organ dokonujący przekształcenia, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodów podatkowych, tj. czy wskutek tej czynności Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 1) – jest prawidłowe;
 • czy przejęcie zobowiązań skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 2) – jest prawidłowe;
 • czy wartość przejętych zobowiązań generuje dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przejęcie części lub całości zobowiązań Wnioskodawcy przez organ dokonujący przekształcenia, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodów podatkowych, tj. czy wskutek tej czynności Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustalenia czy przejęcie zobowiązań skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także ustalenia czy wartość przejętych zobowiązań generuje dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca W. jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 t.j.), działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Szpital posiada osobowość prawną, zaś jego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa.

Podstawowym celem S jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

W wpisany jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod numerem KRS , zaś do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem .

Podmiot tworzący - Samorząd Województwa - rozważa przeprowadzenie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 t.j.), na zasadach określonych w art. 70 - 82 ww. ustawy.

Przepisy art. 70 - 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 t.j.) przewidują, że podmiot tworzący dokonując przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, przejmuje zobowiązania przekształcanego podmiotu.

Minimalna wysokość kwoty przejmowanych zobowiązań ustalana jest w oparciu o tzw. wskaźnik zadłużenia, rozumiany jako relacja sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, do sumy jego przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Przejęcie następuje w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia.

Planowane zobowiązania do przejęcia to zobowiązania: wynikające z umów pożyczek udzielonych przez podmiot tworzący - Samorząd Województwa (kapitał i odsetki) oraz wynikające z umów kredytowych udzielanych przez banki, a poręczanych przez podmiot tworzący - Samorząd Województwa.

W przypadku przejęcia przez Województwo zobowiązań przed przekształceniem w spółkę, stan zadłużenia ulegnie zmniejszeniu. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 70 - 82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 t.j.)

Stosownie do regulacji art. 70 i 71 ww. ustawy, przed sporządzeniem aktu przekształcenia podmiot tworzący (tj. podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej), ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia ustalona w sposób określony w ww. przepisach wynosi:

 • powyżej 0,5 - podmiot tworzący, przed dniem przekształcenia, przejmuje zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia wyniósł nie więcej niż 0,5;
 • 0,5 lub mniej - podmiot tworzący może, przed dniem przekształcenia, przejąć zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

przy czym przejęciu w pierwszej kolejności podlegają zobowiązania wymagalne najdawniej obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami (art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej).

Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, zwanym „organem dokonującym przekształcenia” - w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (art. 75 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 80 ust. 1 ww. ustawy, dniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, o której mowa w art. 69, jest dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców. Z tym dniem następuje również wykreślenie z urzędu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 80 ust.12 tej ustawy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przejęcie części lub całości zobowiązań (Wnioskodawcy) przez W M (organ dokonujący przekształcenia) skutkuje powstaniem po stronie (Wnioskodawcy) przychodów podatkowych, tj. czy wskutek tej czynności Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.)...
 2. Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przejęcie zobowiązań skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy wartość przejętych zobowiązań generuje dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową na zasadach określonych w art. 70 - 82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 t.j.).

Stosownie do regulacji art. 70 i 71 ww. ustawy, przed sporządzeniem aktu przekształcenia podmiot tworzący (tj. podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej), ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia ustalona w sposób określony w ww. przepisach wynosi:

 • powyżej 0,5 - podmiot tworzący, przed dniem przekształcenia, przejmuje zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia wyniósł nie więcej niż 0,5;
 • 0,5 lub mniej - podmiot tworzący może, przed dniem przekształcenia, przejąć zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

przy czym przejęciu w pierwszej kolejności podlegają zobowiązania wymagalne najdawniej obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami (art. 72 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej).

Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, zwanym „organem dokonującym przekształcenia” - w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (art. 75 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 80 ust 1 ww. ustawy, dniem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, o której mowa w art. 69, jest dzień wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców. Z tym dniem następuje również wykreślenie z urzędu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 80 ust. 2 tej ustawy).

W ocenie Wnioskodawcy należy zwrócić uwagę na to, iż ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) nie zawiera legalnej definicji pojęcia przychodu. Ustawodawca ograniczy) się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń), zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. regulacją przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

 1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1);
 2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie (art. 12 ust. 1 pkt 2);
 3. wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a).

W oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każde przysporzenie majątkowe podatnika, mające definitywny charakter.

Rozważając kwestie powstania przychodu w opisanym w zdarzeniu przyszłym przejęciu części zobowiązań Wnioskodawcy przez Województwo, Wnioskodawca dokonał analizy istoty przejęcia zobowiązań w związku z procesem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca podkreśla, że:

 • w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia przekracza 0,5 - przejęcie zobowiązań odbywa się z mocy prawa i ma charakter obowiązkowy;
 • w przypadku, gdy wskaźnik jest równy bądź niższy 0,5 - przejęcie zobowiązań odbywa się z mocy prawa, jeśli taką wolę wyrazi organ tworzący;
 • przejęcie to nie jest dokonywane za odpłatnością dla podmiotu przejmującego zobowiązania;
 • czynność ta prowadzi do uwolnienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej od przejmowanych zobowiązań przed dniem przekształcenia (zadłużenie podmiotu ulega zmniejszeniu).

W opisanym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca zastaje nieodpłatnie „uwolniony” od ciążących na nim zobowiązań przez Województwo. Dlatego też należy rozważyć; czy wskutek tej czynności. Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do tego przepisu, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ww. ustawa nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, pojęcie to ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (taką definicję zawierają m. in. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2002 r. sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt II FPS 1/06). Nieodpłatnym świadczeniem jest zatem uzyskana przez podatnika wymierna korzyść majątkowa niezwiązana z poniesieniem wydatków, powstaniem kosztów, z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia lub inną formą ekwiwalentu.

Należy jednak podkreślić, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia następuje w stosunku dwustronnym - świadczeniodawca ma wolę przekazania czegoś nieodpłatnie, a świadczeniobiorca godzi się na przyjęcie takiego świadczenia. Uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia nie może być zatem sytuacja niezależna od woli świadczeniobiorcy.

Wobec czego, ustalenie, czy określone świadczenie uzyskane przez podatnika nieodpłatnie stanowi dla niego przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy, wymaga oceny charakteru dokonanego rodzaju czynności, w szczególności zbadania, czy należy ona do czynności przysparzających, w przypadku których strona dokonująca przysporzenia otrzymuje w zamian korzyść majątkową (świadczenie wzajemne). Podkreślić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca uzyskuje świadczenie niezależnie od swojej woli. Przejęcie zobowiązań następuje w związku z procesem przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową, realizowanym przez organ dokonujący przekształcenia, obligatoryjnie albo - w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia jest równy lub niższy od 0,5 - w wyniku wyrażenia przez Województwo woli ich przejęcia.

W ocenie Wnioskodawcy czynność ta, jako niebędąca świadczeniem wzajemnym, nie powoduje powstania po jego stronie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo tego, że w jej wyniku Województwo nieodpłatnie przejmuje długi ciążące dotychczas na Wnioskodawcy.

Mając na względzie charakter prawny omawianego przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przez podmiot tworzący (Województwo), przejęcie zobowiązań (Wnioskodawcy) przez W M (organ dokonujący przekształcenia) na podstawie art. 70 – 72 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 851 t.j.), nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy opisane w zdarzeniu przyszłym przejęcie zobowiązań nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Stanowisko Wnioskodawcy wynika z analizy i wykładni definicji pojęcia „Umorzyć”. Zgodnie ze znaczeniem funkcjonującym w języku powszechnym - „umorzyć” to zrezygnować całkowicie lub częściowo ze ściągania jakichś należności pieniężnych. Umorzeniem zobowiązania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku - dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) jest zwolnienie dłużnika z obowiązku wykonania zobowiązania, tj. zwolnienie go z długu. Instytucję zwolnienia z długu reguluje art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), stosownie do tej regulacji zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. W analizowanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zostaje uwolniony od ciążących na nim zobowiązań, jednak nie odbywa się to z woli wierzyciela i nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, ale zmiany osoby dłużnika z W na W M.

Mając na względzie charakter prawny omawianego przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przez podmiot tworzący (Województwo), oraz fakt, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do wygaśnięcia zobowiązania, a jedynie zmiany osoby dłużnika, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że nie prowadzi ono do uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę.

Przejęcie zobowiązań (Wnioskodawcy) przez W M (organ dokonujący przekształcenia) na podstawie art. 70 – art. 72 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 t.j.), nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu umorzenia zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 3.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 ww. ustawy, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Tak więc podstawowymi kategoriami podatkowymi, tworzącymi dochód są przychody i koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc się do problemu rozpoznawania pierwszego z ww. elementów dochodu, należy przy tym podkreślić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji pojęcia przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

 1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1);
 2. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2);
 3. wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a).

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każde przysporzenie majątkowe podatnika, mające definitywny charakter.

Analizując przejęcie zobowiązań w związku z procesem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, Wnioskodawca zauważa, że:

 • w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia przekracza 0,5 - przejęcie zobowiązań odbywa się z mocy prawa i ma charakter obowiązkowy;
 • w przypadku, gdy wskaźnik jest równy bądź niższy 0,5 - przejęcie zobowiązań odbywa się z mocy prawa, jeśli taką wolę wyrazi organ tworzący;
 • przejęcie to nie jest dokonywane za odpłatnością dla podmiotu przejmującego zobowiązania;
 • czynność ta prowadzi do uwolnienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej od przejmowanych zobowiązań przed dniem przekształcenia (zadłużenie podmiotu ulega zmniejszeniu).

W opisanym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca zostaje nieodpłatnie „uwolniony” od ciążących na nim zobowiązań przez Województwo. Wobec powyższego, należy rozważyć, czy wskutek tej czynności, Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do tego przepisu, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

 1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1);
 2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie (art. 12 ust. 1 pkt 2);
 3. wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a).

Ww. ustawa nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, pojęcie to ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (taką definicję zawierają m. in. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r. sygn. akt II FPS 1/06). Nieodpłatnym świadczeniem jest zatem uzyskana przez podatnika wymierna korzyść majątkowa niezwiązana z poniesieniem wydatków, powstaniem kosztów, z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia lub inną formą ekwiwalentu.

Należy jednak podkreślić, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia następuje w stosunku dwustronnym - świadczeniodawca ma wolę przekazania czegoś nieodpłatnie, a świadczeniobiorca godzi się na przyjęcie takiego świadczenia. Uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia nie może być zatem sytuacja niezależna od woli świadczeniobiorcy.

Wobec czego, ustalenie, czy określone świadczenie uzyskane przez podatnika nieodpłatnie stanowi dla niego przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy, wymaga oceny charakteru dokonanego rodzaju czynności, w szczególności zbadania, czy należy ona do czynności przysparzających, w przypadku których strona dokonująca przysporzenia otrzymuje w zamian korzyść majątkową (świadczenie wzajemne).

Podkreślić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca uzyskuje świadczenie niezależnie od swojej woli. Przejęcie zobowiązań następuje w związku z procesem przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową realizowanym przez organ dokonujący przekształcenia, obligatoryjnie albo - w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia jest równy lub niższy od 0,5 - w wyniku wyrażenia przez Województwo woli ich przejęcia.

W ocenie Wnioskodawcy czynność ta, jako niebędąca świadczeniem wzajemnym, nie powoduje powstania po jego stronie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo tego, że w jej wyniku Województwo nieodpłatnie przejmuje długi ciążące dotychczas na Wnioskodawcy.

Opisane w zdarzeniu przyszłym przejęcie zobowiązań nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu również z tytułu umorzenia zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Stanowisko Wnioskodawcy wynika z analizy i wykładni definicji pojęcia „Umorzyć”. Zgodnie ze znaczeniem funkcjonującym w języku powszechnym - „umorzyć” to zrezygnować całkowicie lub częściowo ze ściągania jakichś należności pieniężnych. Umorzeniem zobowiązania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 851 z późn. zm.) jest zwolnienie dłużnika z obowiązku wykonania zobowiązania, tj. zwolnienie go z długu. Instytucję zwolnienia z długu reguluje art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), stosownie do tej regulacji zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. W analizowanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zostaje uwolniony od ciążących na nim zobowiązań, jednak nie odbywa się to z woli wierzyciela i nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, ale zmiany osoby dłużnika z W na Województwo.

W ocenie Wnioskodawcy z uwagi na to, że w opisanym zdarzeniu przyszłym przejęcie części lub całości jego zobowiązań przez Województwo nie skutkuje powstaniem po jego stronie przychodów podatkowych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym ani też w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym, tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstaje dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

Stanowiska Wnioskodawcy przedstawione do pytań nr 1, 2 i 3 - znajdują również oparcie w treści interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 listopada 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB3/423-448a/12/MT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie ustalenia:
 • czy przejęcie części lub całości zobowiązań Wnioskodawcy przez organ dokonujący przekształcenia, skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodów podatkowych, tj. czy wskutek tej czynności Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 1) – jest prawidłowe;
 • czy przejęcie zobowiązań skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 2) – jest prawidłowe;
 • czy wartość przejętych zobowiązań generuje dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 3) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.