IPPB6/4510-182/15-3/AM | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż atencoin za pośrednictwem platformy internetowej www.atenpay.com spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPPB6/4510-182/15-3/AMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. kontrahenci
 3. podstawa opodatkowania
 4. przychód
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu z tytułu sprzedaży atencoin za pośrednictwem platformy internetowej - jest prawidłowe;
 • kwalifikacji prawnopodatkowej osiągniętego przychodu - jest nieprawidłowe;
 • ustalenia momentu powstania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu sprzedaży atencoin za pośrednictwem platformy internetowej, kwalifikacji prawnopodatkowej osiągniętego przychodu, ustalenia momentu powstania przychodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży instrumentu o charakterze wirtualnej waluty (dalej: „a”). Działalność ta polegać ma na sprzedaży a za pośrednictwem strony internetowej, której jest właścicielem.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że nabywcą atencoin może być:

 • podmiot niemający siedziby w Polsce, tj.:
  1. podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę w Unii Europejskiej, niemający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę poza Unią Europejską, niemający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, mający siedzibę poza Unią Europejską, niemającego stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu w Polsce;
  4. podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, mający siedzibę w Unii Europejskiej, niemający w Polsce miejsca zamieszkania lub stałego pobytu;
 • podmiot mający siedzibę w Polsce, tj.:
  1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę w Unii Europejskiej, mający w Polsce miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. nieprowadzący działalności gospodarczej, mający siedzibę w Unii Europejskiej, mający stałe miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w Polsce.

Ze względu na specyfikę atencoin, ich sprzedaż zasadniczo będzie odbywała się na rzecz zindywidualizowanych nabywców. Wobec czego Wnioskodawca może wiedzieć, kto i na czyją rzecz będzie kupował atencoiny. Do zawarcia transakcji nabycia atencoin będzie dochodziło w momencie dokonania płatności. Tym samym Wnioskodawca w momencie ich zbycia otrzyma od razu płatność. Powoduje to, że nie pojawia się „przychód należny” (nie ma oczekiwania na zapłatę).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż a za pośrednictwem platformy internetowej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż a za pośrednictwem platformy internetowej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, który powinien być rozliczany w formie ryczałtowej - 19% podatku dochodowego od osób prawnych.

Pismem z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT), który powinien zostać opodatkowany w stawce 19 % podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy CIT. Przedstawione we wniosku zapytanie nie odnosi się zatem do ryczałtowych form opodatkowania uregulowanych w Ustawie CIT, o których mowa np. w art. 21 Ustawy CIT.

W świetle powyższego Wnioskodawca wskazał, że przedstawione we wniosku zapytanie odnosi się wyłącznie do zastosowania przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 Ustawy CIT w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „Ustawa CIT”) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 7 ust. 1 Ustawy CIT. Zgodnie z jego treścią, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w 7 ust. 3 Ustawy CIT.

W myśl art. 7 ust. 2 Ustawy CIT dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Wskazać należy, iż Ustawa CIT nie zawiera definicji przychodu, precyzując, poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w art. 12 ust. 1 - 3 i ust. 4b, rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów (ust. 4).

Z istoty podatku dochodowego od osób prawnych wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem - jako źródłem dochodu - jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przychody zawsze wiążą się z pewnym przysporzeniem majątkowym, tj. korzyścią znajdującą, chociażby pośrednio, odzwierciedlenie w majątku podatnika.

Zgodnie z art. 19 Ustawy CIT podatek z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24 a, wynosi 19 % podstawy opodatkowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem platformy internetowej, za pomocą której w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie zawierał z kontrahentami umowy sprzedaży atencoin. Ze względu na specyfikę atencoin, ich sprzedaż zasadniczo będzie odbywała się na rzecz zindywidualizowanych nabywców. Wobec czego Wnioskodawca może wiedzieć, kto i na czyją rzecz będzie kupował atencoiny.

Nabywcą a. mogą być:

 • podmiot niemający siedziby w Polsce, tj.:
  1. podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę w Unii Europejskiej, niemający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę poza Unią Europejską, niemający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, mający siedzibę poza Unią Europejską, niemającego stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu w Polsce;
  4. podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, mający siedzibę w Unii Europejskiej, niemający w Polsce miejsca zamieszkania lub stałego pobytu;
 • podmiot mający siedzibę w Polsce, tj.:
  1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mający siedzibę w Unii Europejskiej, mający w Polsce miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. nieprowadzący działalności gospodarczej, mający siedzibę w Unii Europejskiej, mający stałe miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w Polsce.

Wskazać należy, że każdorazowo płatność za usługi nastąpi w formie pieniężnej (gotówka, przelew). Do zawarcia transakcji nabycia atencoin będzie dochodziło w momencie dokonania płatności. Tym samym Wnioskodawca w momencie ich zbycia otrzyma od razu płatność. Powoduje to, że nie pojawia się „przychód należny” (nie ma oczekiwania na zapłatę).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy w momencie otrzymania płatności od kontrahentów, z tytułu zawarcia umowy sprzedaży a za pośrednictwem platformy internetowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT w stawce 19 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:
 • powstania przychodu z tytułu sprzedaży atencoin za pośrednictwem platformy internetowej za prawidłowe;
 • kwalifikacji prawnopodatkowej osiągniętego przychodu za nieprawidłowe;
 • ustalenia momentu powstania przychodu za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Przepis ten stanowi o tzw. nieograniczonym obowiązku podatkowym, co oznacza, że podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (osiąganych zarówno w kraju, jak i za granicą).

W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo 7a ust. 1.

Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Sposób ujęcia przedmiotu opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest przypadkowy i pozwala na wyprowadzenie wniosku o objęciu zakresem ustawy wszystkich zdarzeń, z którymi wiąże się dla podatnika konkretna korzyść o wymiarze finansowym powodująca zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów. Wystąpienie każdego zdarzenia powodującego wymierną korzyść po stronie podatnika skutkuje obowiązkiem opodatkowania osiągniętej nadwyżki przez podatnika. Nie jest przy tym istotne źródło korzyści, ponieważ chodzi o każdy przypadek powodujący wzrost wartości majątku lub zmniejszenie zobowiązań ciążących na podatniku. Bez znaczenia jest również to, czy przysporzenie jest wynikiem działania innej osoby, czy też samego podatnika, jak również to, czy korzyść wiąże się z konkretnymi przepływami finansowymi. Przyjęte rozwiązanie legislacyjne pozwala na stosowanie przepisów ustawy niezależnie od specyfiki podmiotów podlegających opodatkowaniu, zmieniających się okoliczności i rzeczywistości gospodarczej, jak również ewolucji różnego rodzaju instrumentów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym.

W orzecznictwie podkreśla się, że przychodem jest takie przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, które definitywnie powiększa aktywa osoby prawnej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera jednak legalnej definicji przychodu podatkowego. Jednakże dokonano w niej określenia zakresu przychodów opodatkowanych tym podatkiem. W komentowanym przepisie wymienia się bowiem rodzaje przychodów, moment ich powstania, a także wyłączenia z katalogu przychodów.

I tak - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można stwierdzić, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny jego charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi. Jednocześnie nie powinno budzić wątpliwości, że o przysporzeniu można mówić nie tylko wówczas gdy nastąpi u podatnika przyrost po stronie aktywów, ale również wówczas gdy nastąpi trwałe zmniejszenie jego zobowiązań (pasywów).

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ustawa przewiduje przy tym wyjątki od powyższej reguły. Dotyczą one m.in.:

 • przychodów z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 12 ust. 3);
 • przypadków, w których przysporzenia otrzymywane przez podatnika nie stanowią jego przychodów podatkowych (art. 12 ust. 4).

Na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży instrumentu o charakterze wirtualnej waluty (atencoin). Działalność ta polegać ma na sprzedaży atencoin za pośrednictwem strony internetowej, której Wnioskodawca jest właścicielem. Sprzedaż atencoin zasadniczo będzie odbywała się na rzecz zindywidualizowanych nabywców. Wnioskodawca będzie posiadał wiedzę, kto i na czyją rzecz będzie kupował atencoiny. Do zawarcia transakcji nabycia atencoin będzie dochodziło w momencie dokonania płatności.

Przysporzenie z tytułu sprzedaży atencoin niewątpliwie powstaje w ramach obrotu gospodarczego. Nie ma zatem wątpliwości, że ww. przychód jest przychodem z działalności gospodarczej Spółki. Odnosząc się natomiast do definicji terminu „przychody należne” wskazać należy, że przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

W myśl natomiast art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

Stosownie do ww. regulacji stwierdzić zatem należy, że przy określaniu daty powstania przychodu należnego decydujące znaczenie ma wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi, które to okoliczności decydują w pierwszej kolejności o dacie powstania przychodu należnego. Przy czym ustawodawca zastrzega, że powstanie przychodu należnego zgodnie ze wskazanymi zasadami nie może nastąpić później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.

A zatem stwierdzić należy, że sprzedaż a za pośrednictwem platformy internetowej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu zbycia prawa majątkowego, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazać należy, że przychody ze sprzedaży atencoin stają się należne w dniu zbycia prawa majątkowego, tj. w dniu zawarcia transakcji sprzedaży atencoin, w tym też momencie, jak wynika z okoliczności sprawy następuje uregulowanie należności.

W związku z powyższym przychód ze sprzedaży a za pośrednictwem platformy internetowej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu ich sprzedaży.

W tym miejscu wskazać należy, że należny podatek za dany rok podatkowy obliczany jest przez podatnika poprzez zastosowanie do podstawy obliczenia podatku stawki podatku w wysokości 19%.

Powyższe stosuje się z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, które nie znajdą zastosowania w niniejszej sprawie.

Podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty. Definicja legalna dochodu została sprecyzowana przez ustawodawcę w art. 7 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i 24a, które nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

A zatem dochód (nie przychód jak wskazuje Wnioskodawca) ze sprzedaży atencoin stanowi podstawę obliczenia podatku według stawki w wysokości 19%.

Konkludując, przychód ze sprzedaży atencoin za pośrednictwem platformy internetowej spowoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu ich sprzedaży. Jednocześnie dochód ze sprzedaży atencoin będzie opodatkowany stawką 19%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.