IPPB6/4510-180/16-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy kwota otrzymanego od Naczelnika UC zwrotu akcyzy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (Wyrobu) stanowi przychód Spółki, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 4 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu z tytułu zwrotu podatku akcyzowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest działającą na terytorium Polski spółką należącą do międzynarodowego koncernu produkującego między innymi paliwa i środki smarne, jak oleje i smary dla motoryzacji i przemysłu. Wnioskodawca jest dystrybutorem ww. produktów na rynku polskim.

W ramach prowadzonej działalności Spółka zakupuje wyroby energetyczne (dalej: „Wyrób”) od podmiotów krajowych (dalej: „Kontrahenci”). W cenie płaconej za Wyrób zawarty jest podatek akcyzowy (dalej: „akcyza”) zapłacony przez Kontrahentów. Kontrahenci wykazują kwotę akcyzy zawartą w cenie Wyrobu na fakturze VAT lub w inny sposób przewidziany przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm., dalej: „upa”). Zakupiony od Kontrahentów na terytorium Polski Wyrób jest przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: „WDT”) dokonywanej przez Spółkę do jednego z krajów Unii Europejskiej.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka rozlicza transakcje zakupu Wyrobu w opisany poniżej sposób.

W momencie sprzedaży Wyrobu w ramach WDT, Spółka zalicza w koszty uzyskania przychodów kwotę jaką zapłaciła za Wyrób bez kwoty akcyzy zawartej w cenie zakupionego Wyrobu. Tym samym, akcyza zawarta w cenie zakupionego Wyrobu nie jest zaliczana w koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych jako koszt własny sprzedaży. Zamiast tego, akcyza, zawarta w cenie Wyrobu, przy sprzedaży w ramach WDT tego Wyrobu przez Spółkę, ujmowana jest jako należność od Naczelnika Urzędu Celnego.

Następnie na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 upa, Spółka występuje do Naczelnika Urzędu Celnego (dalej: „Naczelnik UC”) o zwrot akcyzy z tytułu dokonania sprzedaży w ramach WDT. Zwróconą przez Naczelnika UC kwotę akcyzy Spółka rozlicza jako spłatę należności i nie rozpoznaje tej kwoty jako przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka jest w stanie dokładnie określić kwotę akcyzy jaka została opłacona przez Kontrahenta i jaką Spółka zapłaciła Kontrahentowi w cenie Wyrobu. Oznacza to że, Spółka jest w stanie dokładnie określić jaka jest kwota akcyzy niezaliczona w koszty uzyskania przychodów, a następnie po jej zwrocie przez Naczelnika UC, nierozpoznana jako przychód podatkowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwota otrzymanego od Naczelnika UC zwrotu akcyzy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (Wyrobu) stanowi przychód Spółki, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota otrzymanego od Naczelnika UC zwrotu akcyzy z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (Wyrobu) nie stanowi przychodu Spółki, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami – naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 updop, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm., dalej: „upa”), w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

  1. podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo
  2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, rozpoznanie zwróconej podatnikowi kwoty akcyzy jako przychodu podatkowego uwarunkowane jest zaliczeniem tej kwoty akcyzy w koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży towaru, w którego cenie zakupu zawarta była akcyza.

Artykuł 12 ust. 1 pkt 4f updop stanowi jednoznacznie, że przychodem podatkowym jest ta część zwróconej akcyzy, która została uprzednio zaliczona w koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że zwrócona akcyza w części, w której nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, przy sprzedaży towaru, nie stanowi przychodu podatkowego w momencie jej zwrotu.

Należy również wskazać, że zwrot akcyzy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4f – zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 upa – przysługuje również podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej. Tym samym, zgodnie z powyższymi przepisami zwrot akcyzy, przy spełnieniu ustawowych warunków, przysługuje również podmiotowi, który sam bezpośrednio nie zapłacił akcyzy do Urzędu Celnego, lecz poniósł jej ekonomiczny ciężar, nabywając towar w którego cenie zawarta była akcyza.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że choć Spółka nie jest podatnikiem akcyzy, której opodatkowaniu podlega Wyrób, to kwota zwrotu jaką otrzymuje od Naczelnika UC jest zwrotem akcyzy w rozumieniu art. 82 ust. 1 pkt 2 upa i w taki sam sposób powinna być rozpoznana dla celów art. 12 ust. 1 pkt 4f updop.

Mając na względzie opisany stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, zgodnie z którym Spółka nie zalicza uiszczonej w cenie Wyrobu kwoty akcyzy do kosztów uzyskania przychodów, zwrócona Spółce przez Naczelnika UC kwota akcyzy nie stanowi jej przychodu podatkowego.

Niezależnie od powyższego, również brzmienie artykułu 12 ust. 1 pkt 6 updop, potwierdza powyższą argumentację.

Stanowisko Spółki w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2007 r., znak: 1471/DPR1/423-45/07/MK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołana interpretacja nie stanowi źródła prawa, wiąże strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartego w niej stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.