IPPB6/4510-174/16-4/SO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie momentu korekty przychodów w związku z udzielanymi rabatami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym dnia 19 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty przychodów w związku z udzielanymi rabatami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu korekty przychodów w związku z udzielanymi rabatami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

H. sp. z o.o. (H.) oraz inne spółki z grupy kapitałowej H., tj.: Grupa P. S.A., l. sp. z o.o. oraz F. sp. z o.o. utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową H. (Wnioskodawca, PGK) w rozumieniu art. 1a UPDOP. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2016 r.H. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – której przedmiotem jest m.in. sprzedaż betonu komórkowego – udziela odbiorcom sprzedawanych przez siebie produktów określonych rabatów (Rabaty). Rabaty udzielane są po zakończeniu roku i ustalane są co do zasady w oparciu o kwotę obrotu netto.

Ponadto, Rabaty udzielane obecnie, tj. od 1 stycznia 2016 r. (na podstawie faktur korygujących wystawianych przez H.) mogą dotyczyć faktur wystawionych przez H./sprzedaży dokonanej przez H. przed 1 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 12 ust. 3j UPDOP (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r.), możliwe będzie uwzględnienie Rabatów – jako zmniejszających przychody podatkowe – w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawcy za okres rozliczeniowy, w którym faktury korygujące dokumentujące udzielone Rabaty zostały wystawione przez H....

Niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. W zakresie dotyczącym stanu faktycznego wydano odrębną interpretację.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 12 ust. 3j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: UPDOP), możliwe będzie uwzględnienie Rabatów – jako zmniejszających przychody podatkowe – w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawcy za okres rozliczeniowy, w którym faktury korygujące dokumentujące udzielone Rabaty zostały wystawione przez H..

Zgodnie z treścią art. 1a ust. 1 UPDOP, podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

W podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat (art. 7a ust. 1 UPDOP).

Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595; dalej: „ustawa nowelizująca”).

Ustawa ta dokonała zmiany UPDOP m.in. poprzez dodanie do art. 12 UPDOP ustępu 3j. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Ponadto, art. 11 ustawy nowelizującej stanowi, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wynika, że moment ujęcia faktury korygującej, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura:

  • jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu (zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego (odpowiednio daty poniesienia kosztu), wynikającego z faktury pierwotnej;
  • natomiast w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrot towaru, fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

Dodatkowo, mając na uwadze treść powyżej przytoczonego przepisu przejściowego, należy zaznaczyć, że nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r. – o ile zdarzenie powodujące korektę wystąpi po 31 grudnia 2015 r.

Odnosząc powyższe do sytuacji Wnioskodawcy, należy zauważyć, że:

  • skoro faktury korygujące wystawiane przez H. dotyczą udzielenia Rabatów, to w kontekście powyższego należy uznać, że wystawione faktury korygujące nie są wynikiem błędu w fakturze pierwotnej, a wynikają z późniejszych zdarzeń; oraz
  • faktury korygujące dotyczące Rabatów są wystawiane przez H. po dniu wejścia w życie art. 12 ust. 3j UPDOP (tj. od 1 stycznia 2016 r.) oraz dotyczą przychodów osiągniętych przez H. przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2016 r.),

to:

  • zgodnie z art. 12 ust. 3j UPDOP możliwe będzie zmniejszenie przychodów podatkowych H. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca dokumentująca Rabaty;
  • jednocześnie, zgodnie z dyspozycją art. 7a ust. 1 UPDOP, bieżący wynik podatkowy H. – na który będą wpływać skorygowane przychody – będzie uwzględniony w rozliczeniu podatkowym PGK.

W konsekwencji, w świetle art. 12 ust. 3j UPDOP (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r.), możliwe będzie uwzględnienie Rabatów – jako zmniejszających przychody podatkowe – w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawcy za okres rozliczeniowy, w którym faktury korygujące dokumentujące udzielone Rabaty zostały wystawione przez H..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.