IPPB5/4510-861/15-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości stosowania (w związku z przynależnością do francuskiej grupy kapitałowej) kursów walutowych Europejskiego Banku Centralnego do przeliczania faktur sprzedażowych (przychody) i zakupowych (koszty podatkowe)
IPPB5/4510-861/15-2/IŚinterpretacja indywidualna
 1. dodatnie różnice kursowe
 2. grupa kapitałowa
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. kurs walut
 5. przychód
 6. różnice kursowe
 7. ujemne różnice kursowe
 8. waluta obca
 9. wycena
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasady ustalania różnic kursowych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości stosowania (w związku z przynależnością do francuskiej grupy kapitałowej) kursów walutowych Europejskiego Banku Centralnego do przeliczania faktur sprzedażowych (przychody) i zakupowych (koszty podatkowe) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie oceny co do możliwości stosowania (w związku z przynależnością do francuskiej grupy kapitałowej) kursów walutowych Europejskiego Banku Centralnego do przeliczania faktur sprzedażowych (przychody) i zakupowych (koszty podatkowe).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. Sp. z o.o. jest spółką o kapitale 126 mln zł, w 100% należącą do francuskiej grupy G., producenta serów. W związku z przynależnością do międzynarodowego koncernu część zadań operacyjnych jest wykonywana przez wyspecjalizowane komórki we F., spółce-matce grupy.

Za zarządzanie płynnością finansową, tj. dokonywanie płatności oraz zarządzanie ryzykiem kursowym odpowiedzialny jest dział T.. Do zadań tego działu należy m.in. codzienne aktualizowanie kursów średnich NBP dla B. Sp. z o.o. w zintegrowanym systemie informatycznym SAP, które następnie są automatycznie stosowane przy księgowaniu faktur zakupowych i sprzedażowych wyrażonych w walutach obcych.

Codzienne aktualizowanie kursów NBP dla B. Sp. z o.o. stanowi dla działu T. utrudnienie, gdyż niemal wszystkie jednostki, których płynnością finansową zarządza dział T. stosują aktualizowany raz w miesiącu kurs Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Stosowany kurs EBC jest kursem z ostatniego dnia roboczego danego miesiąca i obowiązuje w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca oraz przez cały następny miesiąc, z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego następnego miesiąca, gdy zaczyna obowiązywać nowy kurs z tego dnia. Jeżeli kurs dzienny EBC różni się przez trzy kolejne dni o więcej niż 5% od stosowanego kursu w danym miesiącu, dokonuje się pozaplanowej aktualizacji kursu na dany miesiąc i kursem obowiązującym do przedostatniego dnia roboczego miesiąca staje się kurs z ostatniego dnia tego trzydniowego okresu.

Dział T. chciałby ujednolicić zarządzanie kursami walutowymi i również w B. Sp. z o.o. stosować kurs EBC wg ww. zasad, z wyjątkiem dnia 31 grudnia (ostatni dzień roku podatkowego), gdy do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, stosowany byłby obowiązujący na ten dzień kurs średni NBP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może stosować aktualizowany raz w miesiącu kurs Europejskiego Banku Centralnego do księgowania faktur zakupowych (koszty podatkowe) i sprzedażowych (przychody podatkowe) wyrażonych w walutach obcych, przy spełnieniu następujących warunków:

 1. zastosowaniu tzw. bilansowej metody do wyliczeń różnic kursowych, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. wpłacaniu zaliczek na podatek od osób prawnych w uproszczonej formie, zgodnie z art. 25 ust. 6-10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. wycenie na ostatni dzień roku podatkowego (31 grudnia) należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przy użyciu obowiązującego na ten dzień kursu średniego NBP...

Stanowisko Spółki:

B. Sp. z o.o. stosując aktualizowane raz na miesiąc kursy walutowe Europejskiego Banku Centralnego przy jednoczesnym stosowaniu tzw. metody bilansowej, która pozwala na uznanie za koszty i przychody podatkowe niezrealizowanych różnic kursowych (art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz uproszczonego systemu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (art. 25 ust. 6-10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przy założeniu że na ostatni dzień roku podatkowego należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych będą wycenione przy użyciu obowiązującego na ten dzień kursu średniego NBP, w żaden sposób nie uszczupli dochodów skarbu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku stosowania dziennych kursów NBP, koszty i przychody podatkowe wynikające z księgowanych faktur są korygowane poprzez różnice kursowe do rzeczywiście zastosowanego kursu zapłaty. Zmiana kursu używanego do księgowania kosztów i przychodów na kurs inny niż NBP (w tym przypadku kurs EBC) spowoduje przesunięcie części kosztu lub przychodu z pierwotnie księgowanego kosztu lub przychodu na rzecz różnicy kursowej lub odwrotnie, jednakże ostateczny koszt lub przychód wynikający z faktury wyrażonej w walucie obcej (po korekcie o różnice kursowe) zostanie wykazany w tej samej wartości jak przy stosowaniu kursów NBP. Natomiast wycena wartości zobowiązań i należności wyrażonych w walutach obcych po kursie NBP obowiązującym na ostatni dzień roku podatkowego i uznanie wynikłych z tego różnic kursowych za koszty lub przychody podatkowe (zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zniweluje ewentualne różnice w kosztach lub przychodach podatkowych jakie powstałyby przy zaksięgowanych a niezapłaconych fakturach wyrażonych w walutach obcych na koniec roku podatkowego.

Ponadto przy zastosowaniu uproszczonej metody płacenia zaliczek miesięcznych (zgodnie z art. 25 ust. 6-10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych będzie taka sama przez cały rok podatkowy niezależnie od zastosowanego kursu. Nie wystąpią zatem różnice w wysokości zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które mogłyby wystąpić przy zmianie stosowanego kursu z NBP na EBC ze względu na przesunięcie w czasie części kosztu lub przychodu podatkowego i związanej z tym różnicy w wartości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za poszczególne miesiące.

Podsumowując, po wprowadzeniu kursów EBC i spełnieniu ww. warunków podstawa opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok podatkowy i wysokość zaliczek wpłacanych na konto właściwego urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych będą takie same jak przy stosowaniu kursów NBP a zatem B. Sp. z o.o. może stosować kursy EBC zgodnie z wytycznymi działu T. zamiast dziennych kursów NBP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: updop) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 2 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie art. 15 ust. 1 updop (zdanie 2) koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

W myśl art. 9b ust. 1 updop, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:

 1. art. 15a, albo
 2. przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

Konsekwencją wprowadzonych od 1 stycznia 2007 r. zmian w sposobie rozpoznawania różnic kursowych (w tym art. 9b updop) jest ich wyodrębnienie w przychodach i kosztach podatkowych.

Wobec należy zwrócić uwagę na konieczność odróżnienia kwestii przeliczenia na złote osiągniętego przychodu/poniesionego kosztu w walucie obcej od kwestii liczenia różnic kursowych. Z uwagi na autonomiczność tych kategorii podatkowych istotne jest to, że regulacje prawne wynikające z art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 updop mają zastosowanie do wszystkich podatników bez względu na stosowaną przez nich metodę ustalania różnic kursowych, jak również bez względu na to, że wpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych następuje w uproszczonej formie, tj. zgodnie z art. 25 ust. 6-10 updop.

Od wskazanych wyżej zasad przelicznia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w walucie obcej ustawodowaca nie przewidział żadnych wyjątków w kwesti ich przeliczania na złote polskie. Zmiana tych zasad poprzez interpretację indywidualną jest prawnie niedopuszczalna.

We wniosku Spółka oczekuje potwierdzenia, że w sytuacji, gdy jest członkiem fracuskiej grupy G., w której do przeliczania faktur sprzedażowych i zakupowych stosowany jest kurs Europejskiego Banku Centralnego będzie mogła taki kurs zastosować. Spółka uważa przy tym, że stosując aktualizowane raz na miesiąc kursy walutowe Europejskiego Banku Centralnego przy jednoczesnym stosowaniu tzw. metody bilansowej, która pozwala na uznanie za koszty i przychody podatkowe niezrealizowanych różnic kursowych (art. 9b ust. 1 pkt 2 updop) oraz uproszczonego systemu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (art. 25 ust. 6-10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a także gdy na ostatni dzień roku podatkowego należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych będą wycenione przy użyciu obowiązującego na ten dzień kursu średniego NBP - Spółka w żaden sposób nie uszczupli dochodów skarbu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Mając zatem na uwadze wyżej przedstawione rowiązania prawne i sytuację opisaną we wniosku należy w podsumowaniu stwierdzić, że do przeliczania na złote przychodów (faktury sprzedażowe) i kosztów uzyskania przychodów (faktury zakupowe) Spółka winna stosować – jak wskazano powyżej – odpowiednio kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 12 ust. 2 updop) i kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 15 ust. 1 zdanie drugie updop).

W tym stanie rzeczy, konsekwetnie, stanowisko Spółki co do zgłoszonego we wniosku pytania uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.