IPPB5/4510-78/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p. Oddział ma prawo nie zaliczyć do przychodów podatkowych część należnego od X oraz X. wynagrodzenia stanowiąca zwrot wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych Oddziału zgodnie z u.p.d.o.p.?
IPPB5/4510-78/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. przychód podlegający opodatkowaniu
 4. wydatek
 5. wynagrodzenia
 6. zwrot
 7. zwrot wydatków
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji otrzymanego wynagrodzenia stanowiącego zwrot wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji otrzymanego wynagrodzenia stanowiącego zwrot wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Oddział prowadzi działalność na polskim rynku głównie jako dostawca szerokiej gamy informacji skierowanych do sektora finansowego i mediów, w tym informacji giełdowych przekazywanych w czasie rzeczywistym, systemów transakcyjnych, cyfrowych i tekstowych baz danych, wiadomości video.

Działalność Oddziału można pogrupować w następujący sposób:

 1. Sprzedaż produktów i oprogramowania;
 2. Świadczenie usług związanych z rozwojem ww. produktów i oprogramowania.

Sprzedaż produktów i oprogramowania

Produkty oferowane przez Oddział na polskim rynku obejmują w szczególności:

 • Produkty informacyjne zawierające dane finansowe i narzędzia analityczne przeznaczone dla sektora finansowego (np. maklerów ekonomistów, doradców inwestycyjnych itp.);
 • Produkty transakcyjne, w tym systemy do przeprowadzania transakcji finansowych;
 • Oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie danymi oraz ryzykiem;
 • Produkty X, w tym wiadomości video, znane jako X. i inne produkty dystrybuowane głównie do stacji telewizyjnych.

Zgodnie z modelem rozliczeń w ramach grupy X, 98% przychodów Oddziału ze świadczenia usług i sprzedaży produktów i oprogramowania pomniejszonych o koszty sprzedaży, koszty ogólne oraz administracyjne ponoszone przez Oddział w celu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów i oprogramowania (z wyłączeniem kosztów fakturowanych na inne spółki z Grupy X., które są refakturowane po kosztach lub w oparciu o koszt plus, kosztów z tytułu odsetek, negatywnych różnic kursowych oraz kosztów nieściągalnych długów) oraz pomniejszonych o koszty zakupu licencji na przedmiotowe produkty i oprogramowanie jest przekazywana do spółek z grupy będących właścicielami tych produktów i oprogramowania (X) w formie opłat dystrybucyjnych. Innymi słowy, Oddział realizuje na powyższej działalności dystrybucyjnej marżę operacyjną w wysokości 2% zrealizowanych przychodów na wszystkich kosztach ponoszonych przez Oddział, poza kosztami świadczonych usług opisanych poniżej.

Świadczenie usług związanych z rozwojem produktów i oprogramowania

Oddział świadczy również na rzecz spółek z grupy będących właścicielami produktów i oprogramowania (X) usługi pozyskiwania wiadomości i usługi redakcyjne oraz inne usługi związane z rozwojem oraz utrzymaniem ww. produktów i oprogramowania.

Do podstawowych zadań Oddziału, jako usługodawcy, należą w szczególności:

 • Usługi informacyjne i redakcyjne, tj. gromadzenie opisów wydarzeń (news reports) i zdjęć w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich przez media oraz w produktach informacyjnych;
 • Usługi związane z tzw. treścią (produkty informacyjne zawierające zestawy danych finansowych, biznesowych i innych stanowiące własność X ), oraz tzw. usługi hostingowe (przechowywanie oprogramowania w ramach rozwoju i kopiowania baz danych klientów, jak również utrzymanie sieci komunikacyjnej, która pozwala klientowi na dostęp do produktów informacyjnych).

Wynagrodzenie Oddziału za świadczone usługi jest obliczane na podstawie wszystkich kosztów faktycznie poniesionych w związku ze świadczeniem ww. usług, które są powiększane o stały narzut zysku (tzw. koszt plus). Baza kosztowa dla każdego z typów usług zawiera następujące kategorie kosztów:

 • koszty alokowane bezpośrednio do poszczególnych typów usług, w tym koszty wynagrodzenia pracowników, których całkowity czas pracy jest przeznaczony na świadczenie danego typu usługi,
 • pozostałe koszty, które można alokować bezpośrednio do danego typu usługi (np. koszty podróży służbowych, amortyzacja, itd.),
 • koszty zakupu usług od podmiotów zewnętrznych ponoszone przez Oddział w związku ze świadczeniem usług.

oraz część kosztów ogólnego zarządu i administracji. Poziom narzutu stosowany przez Oddział zależy od typu świadczonych usług i wynosi 6-10%, przy czym koszty podmiotów zewnętrznych są refakturowane przez Oddział na rzecz spółek z grupy bez narzutu zysku.

W konsekwencji, rozważając łącznie działalność w obszarze sprzedaży produktów i oprogramowania oraz obszarze świadczenia usług, całość kosztów ponoszonych przez Oddział jest mu zwracana bądź w ramach mechanizmu koszt plus 2% przychodów, bądź koszt plus 6-10% narzutu zysku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p. Oddział ma prawo nie zaliczyć do przychodów podatkowych część należnego od X oraz X. wynagrodzenia stanowiąca zwrot wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych Oddziału zgodnie z u.p.d.o.p....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.), część należnego od X oraz X. wynagrodzenia stanowiąca zwrot wydatków, które nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów u.p.d.o.p. nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z normą art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p., do przychodów podatnika nie zalicza się zwróconych innych wydatków, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Analiza literalnego brzmienia ww. regulacji wskazuje, iż wydatki, które zostały poniesione przez dany podmiot (jednocześnie jednak nie zostały zaliczone przez ten podmiot do jego kosztów podatkowych) oraz zostały ww. podmiotowi zwrócone - nie powinny być zaliczone do jego przychodów podatkowych.

Art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p, zawiera otwarty katalog przychodów, które kreują dochód podatnika stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednocześnie w art. 12 ust. 4 znajduje się zamknięty katalog wpływów do podmiotu gospodarczego, które nie stanowią przychodu podatkowego.

Do przychodów tzw. neutralnych podatkowo, a więc niestanowiących podstawy ustalania dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu należą m.in. zwrócone inne wydatki, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p.).

Skutki podatkowe związane ze zwrotem, o którym mowa powyżej, są uzależnione od tego, czy wydatki, które będą zwracane podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, czy też nie. Jeżeli zwracane wydatki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, wówczas kwota zwrotu podlega zaliczeniu do przychodów.

Natomiast, jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczy kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym, niezależnie od statusu jednostki dokonującej zwrotu i jego formy. Takie rozwiązanie wynika z literalnego brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p.

W przedmiotowym stanie faktycznym X oraz X. zwracają Oddziałowi koszty faktycznie poniesione, a więc wszelkie wydatki niezbędne do wykonywania działalności w obszarze sprzedaży produktów i oprogramowania oraz obszarze świadczenia usług, przy czym wynagrodzenie to płatne jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Spółkę na podstawie zestawienia kosztów wynikającego z ewidencji księgowej, powiększonych o marżę/ narzut. Ewidencja zawiera zarówno koszty podatkowe jak i koszty, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami u.p.d.o.p. Niemniej jednak Oddział jest w stanie precyzyjnie wyodrębnić koszty niestanowiące kosztów podatkowych.

Mimo, iż część wydatków Oddziału nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów u.p.d.o.p., to jednak dochodzi do poniesienia wydatku, który w kategoriach ekonomicznych jest kosztom działalności Oddziału. W związku z powyższym wydatki Oddziału dotyczące jego bieżącej działalności podlegają zwrotowi przez X oraz X. w pełnej wysokości, bez względu na fakt czy są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Oddziału art. 12 ust 4 pkt 6a u.p.d.o.p. ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia Oddziału, która jest zwrotem poniesionych przez Oddział wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. W tej części Oddział ma zatem prawo nie zaliczać do przychodów wynagrodzenia otrzymywanego od X oraz X.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2014 r. (IPPB3/423-126/14-4/PK1) oraz z 2 lipca 2013 r. (IPPB3/423-212/13-2/PK1).

Również zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2008 r. (sygn. I SA/Wr 233/08), nie stanowią przychodu zwrócone przez wynajmującego wydatki poniesione przez spółkę na ulepszenie lokalu na podstawie faktury dokumentującej rekompensatę poniesionych nakładów, skoro amortyzacja od tej części nakładów nie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2009 r. o sygn. IPPB3/423-1692/08-2/GJ, w której stwierdzono "...jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą, dla podatnika przychodem podatkowym, niezależnie od statusu jednostki dokonującej zwrotu i jego formy." Również w interpretacjach z dnia 13 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPB5/423-269/09-2/AJ) oraz z 4 czerwca 2009 r. (sygn. IPPB5/423-128/09-2/AJ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że skoro odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej, która została zwrócona nie będą kosztem podatkowym, to sam zwrot nie będzie przychodem podatkowym Spółki. W ocenie organu podatkowego, jeżeli wydatki nie zostały wykazane przez Spółkę jako koszt podatkowy, w konsekwencji otrzymany zwrot tych wydatków nie będzie stanowił jej przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.