IPPB5/4510-694/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Rozpoznanie przychodu ze sprzedaży towarów pośrednikom w ramach akcji promocyjnej w wysokości ceny promocyjnej (za symboliczną złotówkę)2. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą pośrednikom towarów w ramach akcji promocyjnej po cenie promocyjnej (za symboliczną złotówkę).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • rozpoznania przychodu ze sprzedaży towarów pośrednikom w ramach akcji promocyjnej w wysokości ceny promocyjnej (za symboliczną złotówkę) - jest prawidłowe;
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą pośrednikom towarów w ramach akcji promocyjnej po cenie promocyjnej (za symboliczną złotówkę) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • rozpoznania przychodu ze sprzedaży towarów pośrednikom w ramach akcji promocyjnej w wysokości ceny promocyjnej (za symboliczną złotówkę);
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą pośrednikom towarów w ramach akcji promocyjnej po cenie promocyjnej (za symboliczną złotówkę).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („ VAT’) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; „ustawa o VAT”). Spółka jest objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.; „ustawa o CIT”).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie sprzedaży systemów kuchennych, w tym sprzętu AGD, blatów, zlewozmywaków i innych. Co do zasady, Spółka sprzedaje swoje produkty przez pośredników, przede wszystkim hurtownie i studia kuchenne („Pośrednicy”). Standardowy kanał dystrybucji produktów Spółki wygląda następująco: Spółka sprzedaje produkt Pośrednikowi, który następnie sprzedaje ten produkt klientowi indywidualnemu (konsumentowi).

Spółka planuje wprowadzić nową akcję promocyjną. Zgodnie z założeniami tej akcji promocyjnej, Konsument, po spełnieniu odpowiednich warunków, np. nabyciu konkretnego produktu Spółki, będzie uprawniony do nabycia innego produktu Spółki po cenie promocyjnej, odbiegającej od wartości rynkowej tego produktu, której wartość może być symboliczna, np. 1 zł netto (plus VAT). Zgodnie z założeniami Spółki, przeprowadzenie opisanej akcji promocyjnej ma za zadanie budowanie pozytywnego odbioru przez klientów, zwiększenie rozpoznawalności marki, a przez to intensyfikację obrotu. Oczekiwanym efektem promocji będzie więc zwiększenie sprzedaży produktów Spółki w przyszłości.

W celu realizacji akcji promocyjnej, Spółka przygotuje regulamin promocji (określający m.in. czas trwania promocji, listę produktów promocyjnych oraz warunki uprawniające ostatecznego klienta/konsumenta do skorzystania z zakupu produktu Spółki za symboliczną cenę) oraz zawrze umowy z Pośrednikami. Na podstawie przedmiotowych umów, jeśli Konsument spełni opisane regulaminem warunki do nabycia produktu promocyjnego po symbolicznej cenie i będzie chciał taki zakup zrealizować, Spółka sprzeda ten produkt w tak określonej cenie promocyjnej (symbolicznej) Pośrednikowi. Pośrednik będzie zobowiązany do odsprzedaży tego produktu Konsumentowi na warunkach określonych regulaminem promocji.

Spółka wskazuje, że pomiędzy nią a Pośrednikami nie istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, majątkowe, kapitałowe, ze stosunku pracy lub inne, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT. Podobnie, Spółka i Pośrednicy nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podstawą opodatkowania VAT od towarów sprzedawanych Pośrednikom w ramach akcji promocyjnej będzie ich cena promocyjna (symboliczna)...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług dokonanych w celu sprzedaży towarów Pośrednikom w ramach akcji promocyjnej po cenie promocyjnej (symbolicznej)...
 3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do rozpoznania przychodu ze sprzedaży towarów Pośrednikom w ramach akcji promocyjnej w wysokości ceny promocyjnej (symbolicznej)...
 4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka uprawniona będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą Pośrednikom towarów w ramach akcji promocyjnej po cenie promocyjnej (symbolicznej)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytań oznaczonych nr 3 i 4. W zakresie pytań oznaczonych numerami 1 i 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, na wstępie należy podkreślić, że zastosowanie w organizowanej akcji promocyjnej ceny promocyjnej (lub symbolicznej) jest elementem strategii marketingowej Spółki, która w zamierzeniu ma prowadzić do wzrostu sprzedaży produktów Spółki. Jest to powszechnie stosowana na rynku strategia marketingowa. Zaproponowanie konsumentom możliwości nabycia produktu po cenie promocyjnej lub symbolicznej zachęca do wyboru produktów Spółki, przyzwyczaja do marki, wyrabia pozytywne skojarzenia z marką.

Spółka oczekuje, że w przyszłości konsumenci, którzy skorzystali z promocji, z chęcią zakupią kolejny produkt Spółki, jak również będą przekazywali innym konsumentom pozytywne opinie o produktach Spółki, nakłaniając ich w ten sposób do zakupów. Spółka w efekcie organizowanych akcji promocyjnych liczy końcowo na zwiększenie sprzedaży.

Pomimo, że w okresie trwania promocji niektóre produkty sprzedawane będą za cenę niższą, niż cena rynkowa (a nawet koszty produkcji), to działanie takie jest w pełni racjonalne i uzasadnione ekonomicznie. Spółka stosując przy sprzedaży niektórych towarów cenę promocyjną (w tym cenę symboliczną) działa więc w celu uzyskania bezpośredniej korzyści ekonomicznej, w tym również korzyści o charakterze długofalowym.

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do rozpoznania przychodu ze sprzedaży towarów Pośrednikom w ramach akcji promocyjnej w wysokości ceny promocyjnej (symbolicznej), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Na wstępie Spółka wskazuje, że ustawa o CIT nie definiuje pojęcia przychodu. W art. 12 przedmiotowej ustawy ustawodawca wymienił jedynie przykładowe kategorie przysporzeń stanowiących przychody. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodami są w szczególności Otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT).

W ocenie Spółki, stosowanie przez nią w określonych przypadkach sprzedaży produktu po cenie promocyjnej lub symbolicznej stanowi właśnie zastosowanie uzasadnionej ekonomicznie bonifikaty. Nie jest przy tym istotne, że stosowana cena jest niższa niż cena rynkowa produktu, a nawet niższa od ceny wytworzenia. Pogląd ten jest powszechny w praktyce organów podatkowych, jak i orzeczniczej. Potwierdza to przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2007 r. (sygn. Akt I SA/Gd 580/06), który stwierdził: „Należy zauważyć, że w obrocie gospodarczym funkcjonują różnego rodzaje formy motywujące klientów do zakupu towarów i usług, m.in są nimi udzielane bonifikaty (rabaty) oraz przyznawane premie pieniężne (bonusy). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych używając określenia bonifikata nie zawiera definicji tego pojęcia. Stąd wobec braku definicji legalnej „bonifikaty” należy posłużyć się znaczeniem językowym tego pojęcia. Na gruncie języka polskiego określenie bonifikata oznacza zniżkę od ustalonej ceny towaru (Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1978 r., tom I) (...) W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym nie mamy do czynienia z kosztem (wydatkiem), a z sytuacją, w której wstępuje obniżenie ceny (bonifikata) w konkretnej transakcji sprzedaży leków. Jest to typowy przykład udzielenia bonifikaty zmniejszającej cenę towaru. Jak zasadnie zauważyły organy podatkowe takiej sytuacji bonifikaty pomniejszają obrót uzyskany ze sprzedaży. W myśl art. 12 ust. 3 zd. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stąd prawidłowe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z którym, udzielane przez Spółkę bonifikaty (nazwane bonusem), pomniejszają należne przychody ze sprzedaży.”

Podobnie wskazał Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 21 maja 2013 r. (IPPB5/423-140/13-4/MW):„Jeżeli rabat jest udzielony w momencie sprzedaży towarów wówczas na fakturze podatnik powinien zmniejszyć cenę sprzedaży i od razu w księgach podatkowych ująć przychód pomniejszony o kwotę udzielonego rabatu”.

W związku z powyższym Spółka uznaje za prawidłowe postępowanie, zgodnie z którym jako przychód z promocyjnej sprzedaży rozpozna jedynie cenę promocyjną lub symboliczną produktu, pomijając kwotę udzielonej bonifikaty. Ponadto, stosowanie upustów cenowych, szczególnie w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, należy uznać za niewątpliwie uzasadnione ekonomicznie działanie podatnika. Celem każdej akcji promocyjnej jest bowiem zwiększenie sprzedaży w przyszłości, poprzez przyzwyczajenie klienta do marki, wywołanie pozytywnych skojarzeń, itp.

Podsumowując, zdaniem Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny promocyjnej lub symbolicznej towaru wykazanej na fakturze dla pośrednika, gdyż udzielony upust transakcyjny wpłynie na obniżenie przychodu. Takie stanowisko w zakresie określania przychodu przy tzw. sprzedaży za 1 zł zostało utrwalone w praktyce organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 września 2014 r., IPPB5/423-661/14-4/KS, oraz z dnia 30 grudnia 2014 r., IPPB5/423-1008/14-2/AS („Przychód podatkowy z tytułu akcji promocyjnej polegającej na oferowaniu korzystającym/pożyczkobiorcom możliwości przystąpienia jako ubezpieczony do zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia grupowego na życie, np. za 1 zł, powinien zostać rozpoznany w wysokości ceny promocyjnej określonej na podstawie odrębnej faktury VAT”).

Ad. 4. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka uprawniona będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą Pośrednikom towarów w ramach akcji promocyjnej po cenie promocyjnej (symbolicznej), zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Na podstawie cytowanego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu albo jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność, lecz nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od postawy opodatkowania. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle powyższego, zgodnie ze zgodną wykładnią doktryny i orzecznictwa, należy wskazać, że aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, kosztami uzyskania przychodu będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów (zachowania albo zabezpieczenia). Kosztem uzyskania przychodów będą zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

W ocenie Spółki, działania przez nią podejmowane w ramach akcji promocyjnej nakierowane są na osiągnięcie przychodu w przyszłości. Jak zostało zauważone, proponowanie konsumentom produktów do cenie promocyjnej lub symbolicznej, jest powszechnie stosowaną strategią marketingową. Biorąc pod uwagę, że celem prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę jest uzyskanie korzyści ekonomicznej, a więc również i przychodu, należy uznać, że opisana akcja promocyjna, dąży do zwiększenia tego przychodu.

W związku z powyższym, pomimo, że w okresie trwania promocji niektóre produkty sprzedawane będą za cenę niższą, niż cena rynkowa (a nawet koszty produkcji), to w ogólnym rozrachunku, takie działanie jest dla Spółki uzasadnione ekonomicznie i ma niewątpliwy związek z przychodem.

Powyższy związek przyczynowo-skutkowy między kosztami a zwiększeniem sprzedaży w dłuższej perspektywie jest zdaniem Spółki oczywisty i nie budzi wątpliwości. Takie stanowisko wskazywały również wielokrotnie organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 września 2014 r., IPPB5/423-661/14-4/KS („Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z organizacją promocji takie jak opracowanie regulaminu promocji sprzedaży; a także wydatki poniesione na nabycie urządzeń „B”, które będą sprzedawane w cenie promocyjnej tj. poniżej cen zakupu”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.