IPPB5/4510-393/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przychód (dochód) z tytułu nieodpłatnego świadczenia polegającego na nieodpłatnym dokonaniu oceny i sporządzeniu opinii przez eksperta oraz przeniesieniu na Wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do niej bez wynagrodzenia jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 05 kwietnia 2016 r. (data wpływu 08 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. - dalej: „u.f.p.”), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1788 ze zm., dalej: „ustawa o NCBR”). Do głównych zadań NCBR należą:

 1. zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowanie lub współfinansowanie tych programów. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków finansowych na naukę zgodnie z rocznym planem finansowym NCBR. Wnioskodawca może realizować programy badań naukowych lub prac rozwojowych, które nie zostały ustanowione w Krajowym Programie Badań, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm., dalej: „ustawa o zasadach finansowania nauki”), oraz inne zadania NCBR finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa;
 2. zarządzanie realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz finansowanie ich lub współfinansowanie. Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa są realizowane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innych zadań NCBR;
 3. pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo - rozwojową, w szczególności poprzez:
  • współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce,
  • wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo - rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.

Do zadań NCBR należy także:

 • wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,
 • inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy o zasadach finansowania nauki,
 • udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych,
 • finansowanie badań stosowanych realizowanych w formie niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu - lub wielostronnej oraz projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
 • upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez NCBR,
 • popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań,
 • realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra właściwego do spraw nauki, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele,
 • wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególności poprzez finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o NCBR.

Jednocześnie, Wnioskodawca może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.) oraz wykonywać również inne zadania niż wskazane powyżej. NCBR prowadzi systematyczną ewaluację realizowanych strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań NCBR, w tym ocenę ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki.

W ramach realizowanych zadań NCBR m. in. ogłasza konkursy na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów. Wnioski złożone w tych konkursach podlegają ocenie ekspertów lub zespołów ekspertów, powoływanych spośród wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, gospodarczych i finansowych, w tym ekspertów zagranicznych. Oceny przeprowadzane są w oparciu o zawierane z ekspertami umowy cywilnoprawne. Przedmiotem tych umów jest sporządzenie przez eksperta pisemnej oceny konkretnego wniosku, która to ocena stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „ustawa o prawie autorskim”). Dodatkowo, ww. umowa zawiera postanowienia dotyczące przeniesienia na NCBR autorskich praw majątkowych do oceny.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o NCBR, eksperci oraz członkowie zespołów ekspertów otrzymują wynagrodzenie za dokonanie ocen i sporządzenie opinii. Wysokość wynagrodzenia ustala Dyrektor NCBR. Zdarza się jednak, że eksperci rezygnują z wynagrodzenia przysługującego im z tytułu wykonania umowy, sporządzając ocenę i przenosząc nieodpłatnie na NCBR autorskie prawa majątkowe do niej. W odniesieniu do ekspertów zagranicznych zjawisko rezygnacji z wynagrodzenia ma dużo częstszy charakter z uwagi na przyjętą praktykę w środowisku różnych państw.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej dnia 8 września 2015 r., nr IPPB6/4510-110/15-2/AZ, uznał, że NCBR w związku z faktem niewypłacania wynagrodzenia na rzecz niektórych ekspertów, powinien rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. W ocenie Organu podatkowego wynika to w szczególności z faktu, że tak zdefiniowane świadczenie ma dla Wnioskodawcy konkretny wymiar finansowy i stanowi dla niego przysporzenie majątkowe w postaci korzyści znajdującej chociażby pośrednio odzwierciedlenie w majątku NCBR.

W związku z powyższym NCBR powziął wątpliwość czy przychód (dochód) z ww. nieodpłatnych świadczeń jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód (dochód) z tytułu nieodpłatnego świadczenia polegającego na nieodpłatnym dokonaniu oceny i sporządzeniu opinii przez eksperta oraz przeniesieniu na Wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do niej bez wynagrodzenia jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (dochód) z nieodpłatnego świadczenia polegającego na nieodpłatnym dokonaniu oceny i sporządzeniu opinii przez eksperta oraz przeniesieniu na Wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do niej bez wynagrodzenia korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie własnego Stanowiska w sprawie

Zgodnie z art. 7 ustawy o PDOP (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: PDOP), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o PDOP, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...). Dochód ustalony w ww. sposób może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. lc, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zgodnie z art. 17 ust. la ustawy o PDOP zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
  1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a - 17k;
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jednocześnie, z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. lc ustawy o PDOP, tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. la ustawy o PDOP. Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę na treść art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOP, zgodnie z którym, wolne od podatku są dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Na mocy ustawy o PDOP, otrzymane przez NCBR dotacje, o których mowa w art. 46 ust. l ustawy o NCBR, będą mogły skorzystać z ww. zwolnienia.

Zdaniem NCBR przychód (dochód) z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z nieodpłatnym dokonaniem oceny i sporządzeniem opinii przez eksperta oraz przeniesieniem na NCBR majątkowych praw autorskich do niej bez wynagrodzenia podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, bowiem działalność NCBR należy traktować jako działalność naukową. Należy bowiem podkreślić, że ww. „przychody” z tytułu nieodpłatnych świadczeń Wnioskodawca w pełni przeznacza na swoje podstawowe cele statutowe, wynikające z ustawy o NCBR. Rolą ekspertów jest bowiem opiniowanie projektów naukowych w ramach realizowanych programów. Wnioskodawca podkreśla również, że NCBR ma na celu realizację powierzonych mu przez ustawodawcę zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa, do których należy w szczególności zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowanie lub współfinansowanie tych programów. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków finansowych na naukę zgodnie z rocznym planem finansowym NCBR.

Właściwa realizacja tych zadań wymaga pozyskania recenzji złożonych w konkursach wniosków o wykonanie i finansowanie projektów badawczych od specjalistów krajowych i zagranicznych będących wybitnej klasy naukowcami.

Jednocześnie, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, nie zachodzą przesłanki negatywne wskazane w art. 17 ust. la i lc ustawy o PDOP warunkujące prawo do zastosowania ww. zwolnienia.

Analogiczne podejście przedstawiono w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2002 r., sygn. akt III ZP 21/01, która rozstrzygnęła czy dochód Fundacji, której cel statutowy stanowi wspieranie działalności naukowej, jest w części wykorzystanej na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych, wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1 a pkt 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP. Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce, zaś realizacja tych celów następuje przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w przedsięwzięciach zgodnych ze statutowymi celami Fundacji. Sąd podkreślił w uzasadnieniu uchwały, iż „analizowane przepisy należą do kategorii norm celu społecznego, nakierowanych na realizacją określonej polityki wspierania nauki. Założeniem tej regulacji jest odstępstwo od celu fiskalnego, jak też zasad powszechności oraz równości podatkowej i finansowanie świadczeń na rzecz nauki poprzez publicznoprawny mechanizm zwolnienia podatkowego”. Sąd zauważył, iż „sposoby wspierania działalności naukowej określone w art. 17 ust. 1b ustawy mają jedynie przykładowy charakter, co wynika wprost ze zwrotu „w tym także”. Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośredniemu wspieraniu działalności naukowej jest więc tylko jednym ze sposobów prowadzenia tej działalności. Mówiąc inaczej, powołany przepis nie wykluczył wspierania działalności naukowej w inny sposób, choćby „ tylko ” pośredni. Z punktu widzenia celu analizowanych tu przepisów istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego wsparcia działalności naukowej, a nie to, aby wsparcie miało bezpośredni charakter. Dysponowanie dochodem ma też być racjonalne (...). Niedopuszczalne jest więc prowadzenie wykładni przepisów prawa o fundacjach i przepisów prawa o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób zawężający przedmiotowy zakres przysługującego fundacjom zwolnienia od tego podatku. Tym sposobem organy skarbowe starają się odebrać fundacjom prawo do nieograniczonego w czasie dystansu między przeznaczeniem i wydatkowaniem dochodu, względnie tolerują czekanie z wydatkami”.

Analogiczne tezy można znaleźć także w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 20 listopada 2000 r., sygn. akt EPS 9/00, gdzie NSA stwierdził wprost „Dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm.)”. NSA wskazał, iż: „Użyto w powyższym przepisie dwóch sposobów definiowania działalności, a mianowicie określenia przymiotnikowe: „naukowa”, „naukowo - techniczna”, „oświatowa” czy „kulturalna” oraz określenia bardziej opisowe: „w zakresie kultury fizycznej i sportu”, „w zakresie wspierania inicjatyw społecznych (...)”, „w zakresie dobroczynności” itd. Jest oczywistym, że każdy z tych sposobów określenia celów działalności podatnika wynika z wymogów stylistycznych języka polskiego. Zróżnicowanie jest zatem pozorne, a wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 rodzaje działalności - równorzędne. Wniosek ten wynika też ze znaczenia słowa „działalność”. „(...) Jest to bowiem „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś, działanie, praca; działalność artystyczna, literacka, polityczna, działalność w dziedzinie albo w zakresie (...)” - (Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1978, 1.1, str. 486). W tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie jak i pośrednie działania, podejmowanie w określonym celu lub zakresie (...) dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ”.

Z cytowanych powyżej uchwał, za działalność naukową, uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia, należy również uznać działalność polegającą na wspieraniu (finansowaniu lub współfinansowaniu) nauki. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, do podstawowych zadań NCBR należy zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowanie lub współfinansowanie tych programów. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 2 ustawy o NCBR, Wnioskodawca jest agencją wykonawczą (...) powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo - technicznej i innowacyjnej państwa. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno być wątpliwości, że również wspieranie działalności naukowej, co jest zadaniem NCBR, stanowi podstawę do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca, podobnie do podmiotu, którego sytuacja była przedmiotem cytowanego orzeczenia, zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowaniem lub współfinansowaniem tych programów.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w:

 • wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1369/10, w którym Sąd stwierdził, że: „Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, iż wolne od podatku są dochody przeznaczone przez podatników na realizacje preferowanych przez ustawodawcę celów. Spełnienie tego kryterium jest zatem niezbędnym i jednocześnie wystarczającym warunkiem zastosowania zwolnienia. Jeżeli zatem podatnik otrzymane w drodze darowizny środki trwałe i nieruchomości wykorzysta dla realizacji celów wskazanych w ustawie, a następnie środki te przeniesie na inny podmiot, nie utraci zwolnienia, o którym mowa. Do zastosowania tego zwolnienia wystarcza bowiem przeznaczenie uzyskanego dochodu na wskazane cele. Nie ma natomiast znaczenia to, co następnie stanie się z użytymi przez podatnika środkami, w szczególności w sytuacji, gdy cel statutowy zostanie już zrealizowany, czy też podatnik przestanie go już realizować”,
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2014 r., nr ITPB3/423-274/14/KK, w której Wnioskodawca, Fundacja (posiadająca osobowość prawną), zajmująca się m. in.: działalnością charytatywną poprzez organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, odczytów; współpracą i wymianą doświadczeń z instytucjami publicznymi, niepublicznymi, organizacjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, organizacjami o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym działającymi w zakresie objętym celem Fundacji; fundowaniem stypendiów i nagród oraz odznaczaniem i nagradzaniem osób, które szczególnie pozytywnie wykazały się w działalności o podobnym lub tożsamym charakterze z celami Fundacji, zapytał czy dochód uzyskany przez Fundację i przeznaczony na realizację celów oświatowych Fundacji w sposób opisany we wniosku, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ podatkowy stwierdził, że „warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie” oraz „Odnosząc się zatem do celów statutowych wskazanych w treści przedmiotowego wniosku stwierdzić należy, że cele te mogą nosić znamiona celów wskazanych przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej, w szczególności w zakresie działalności oświatowej. Reasumując, dochody Fundacji przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na cele statutowe w zakresie realizacji celów oświatowych mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”,
 • wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. akt FSK 188/04, gdzie Sąd uznał, że „dochodem wolnym od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) może być także dochód z nieodpłatnego świadczenia, polegającego na bezpłatnym użytkowaniu nieruchomości, jeżeli została ona przeznaczona np. na cele dobroczynne”,
 • wyroku NSA z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 1728/07, w którym Sąd stwierdził: „Analizując przytoczone unormowania należy mieć na uwadze, że ustawodawca posługuje się w nim pojęciem „celu statutowego”, nie zaś terminem tego rodzaju jak (na przykład) „cel zapisany w statucie”. Przywołane sformułowanie ustawy ma niewątpliwie istotne znaczenie, w szczególności w sytuacji, gdy cele statutowe danego podatnika powołującego się na możliwość zastosowania do jego dochodów art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., zostały unormowane w prawie określającym jego byt i działanie. W tym stanie rzeczy prawo to określa cele - zadania danego podmiotu”,
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 9 lipca 2014 r., nr ITPB3/423-221/14/AW, zgodnie z którą organ uznał, że w przypadku Fundacji, której celem jest m. in. rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o komórkach macierzystych i możliwościach ich stosowania w leczeniu chorób układu nerwowego i kręgosłupa; wspieranie prac badawczych związanych z wiedzą o terapeutycznym zastosowaniu komórek macierzystych w leczeniu chorób układu nerwowego i kręgosłupa, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP wolne od podatku dochodowego są dochody Fundacji (rozumiane jako przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) z tytułu: (1) otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci użyczenia jej przez Fundatora pomieszczenia na cele prowadzenia działalności statutowej (w tym na siedzibę); (2) otrzymanej w drodze darowizny strony internetowej, która wykorzystywana jest na realizację celów statutowych Fundacji,
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2007 r., nr ITPB3/423-105/07/AM, gdzie organ uznał, iż „wartość otrzymanego nieodpłatnie świadczenia stanowi dla Stowarzyszenia przychód podatkowy, jednakże Wnioskodawca, jako podmiot, którego celem statutowym jest działalność w zakresie pomocy społecznej, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania osiągniętych dochodów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, w takiej części, w jakiej sfinansowano nimi cele statutowe”,
 • wyroku NSA w Lublinie z dnia 4 października 2002 r., sygn. Akt I SA/Lu 16/02,
 • wyroku NSA w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2001 r., sygn. akt I SA/Łd 1154/99, w którym Sąd zauważył: „W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność m.in. oświatowa, w części przeznaczonej na te cele. Oznacza to, ze zwolnienie podatkowe dotyczy tylko tych podatników, których cele statutowe w całości lub w części pokrywają się z celami wskazanymi w ustawie oraz którzy osiągnięte dochody wydatkują na cele przewidziane w tym przepisie”,
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2008 r., nr ILPB3/423-391/08-4/KS, zgodnie z którą „Jeżeli celem statutowym szpitala jest działalność naukowa i uzyskane z tego tytułu dochody zostaną przeznaczone na organizację konferencji naukowych i szkoleń, których tematyka jest ściśle związana z działalnością statutową, to dochody te będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych ”,
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r., nr IPPB5/423-144/08-4/AS, gdzie organ stwierdził „Dochody podatnika z nieodpłatnie otrzymanych świadczeń, którego celem statutowym jest działalność kulturalna, w części przeznaczonej na te cele, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ”,
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-791/15/AP, w której organ przedstawił stanowisko zgodnie z którym „(...) skoro Wnioskodawca dochód z tytułu otrzymania bezpłatnych ekspertyz, ocen i opinii od ekspertów w pełni przeznaczy na swoje podstawowe cele statutowe, wynikające z ustawy, to dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Nadmienić przy tym należy, że powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącymi, w związku z tym, nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej. Orzeczenia sądowe są dla organu nieocenionym źródłem wiedzy i materiałem poznawczym, bieżąco wykorzystywanym w toku załatwiania spraw. Z tego względu należy pamiętać, że orzeczenia NSA mają charakter indywidualny, nie wiążą organów podatkowych i są formalnie wiążące dla organu podatkowego tylko w konkretnej sprawie. Orzeczenia NSA nie mają mocy prawnej precedensów i charakteru wykładni powszechnie obowiązującej. Co więcej nie są one sprzeczne z rozstrzygnięciem w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.