IPPB5/4510-334/15-4/RS | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskany przez Izbę przychód z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych (informatyczne, zużycie materiałów biurowych, śr. czystości i sprzątania, personalne, pocztowo-kurierskie i inne związane z infrastrukturą biurową) zwane dalej „zobowiązaniami do zapłaty czynszu najmu i outsourcingu”, w przypadku gdy zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, jest (będzie po umorzeniu) zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?
IPPB5/4510-334/15-4/RSinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. najem
 3. przychód
 4. umorzenie
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia z dnia 1 czerwca 2015 r. (data nadania 2 czerwca 2015 r., data wpływu 8 czerwca 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/4510-334/15-2/RS z dnia 29 maja 2015 r. (data nadania 29 maja 2015 r., data doręczenia 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskany przez Izbę przychód (dochód) z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych przeznaczony na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskany przez Izbę przychód (dochód) z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych przeznaczony na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Izba (dalej „Izba”) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów i ich związków, prowadzących działalność wytwórczą, produkcyjną, usługową, budowlaną i handlową na rzecz energetyki ze źródeł odnawialnych, w szczególności wobec organów państwowych.

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

 1. Działalność w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw.
 2. Działalność oświatowa polegająca m.in. na prowadzeniu seminariów, szkoleń, warsztatów, udzielaniu pomocy organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych oraz współpracy z placówkami naukowymi i szkołami.
 3. Działalność naukowa i naukowo-techniczna polegająca m.in. na organizowaniu konferencji i sympozjów naukowych, rozwijaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi oraz placówkami naukowymi w kraju i za granicą, ustanawianiu ekspertów Izby, przedstawicielstwie i ochronie interesów zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji zawodowych i zagranicznych.
 4. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych oraz prezentowanie opinii w dziedzinie przepisów prawnych i polityki gospodarczej dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych oraz poszczególnych członków Izby oraz ich prezentowanie.
 5. Wyrażanie opinii o stanie rozwoju energetyki, w tym źródeł odnawialnych, o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania energetyki ze źródeł odnawialnych, występowanie z inicjatywą takich aktów i rozwiązań oraz uczestniczenie w ich przygotowywaniu,
 6. Promowanie energii ze źródeł odnawialnych i osiągnięć gospodarczych członków Izby.
 7. Prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie energetyki ze źródeł odnawialnych, udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej w działalności gospodarczej członków Izby oraz wspieranie ich inicjatyw.
 8. Organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.
 9. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym.
 10. Wykonywanie innych zadań.
 11. Izba prowadzi również działalność gospodarczą, z tym że dochód uzyskany z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację działalności statutowej.

Izba wynajmuje, za ustalonym wynagrodzeniem, pomieszczenia biurowe oraz nabywa usługi outsourcingowe związane z prowadzeniem Biura na cele prowadzenia działalności statutowej, tzn. żadna z osób zatrudnionych w Biurze Izby nie zajmuje się trwale i systematycznie działalnością gospodarczą Izby. Działalność gospodarcza Izby ma postać realizowanych w sposób doraźny projektów - przy czym z reguły do ich wykonania Izba angażuje osoby/podmioty z zewnątrz i wtedy częściowo obsługa administracyjno-księgowa tych osób/podmiotów jest prowadzona przez pracowników Biura.

Obecnie Izba zalega z płatnościami z tytułu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych (informatyczne, zużycie materiałów biurowych, śr. czystości i sprzątania, personalne, pocztowo-kurierskie i inne związane z infrastrukturą biurową). W związku z powyższym Wynajmujący rozważa umorzenie całości lub części tych należności, tj. zwolnienia Izby z obowiązku do ich zapłaty.

Wnioskodawca nie wyklucza możliwości zaistnienia takiej sytuacji również w przyszłości.

W piśmie z dnia 1 czerwca 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawione zdarzenie przyszłe, tj. podał, że Izba z siedzibą w W. została utworzona w dniu 12 października 2004 r. na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. 2009, 84, 710 tj. z późn. zm). Izba działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz na podstawie Statutu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu ... 2004 r. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00 i z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskała z mocy art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych osobowość prawną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany przez Izbę przychód z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych (informatyczne, zużycie materiałów biurowych, śr. czystości i sprzątania, personalne, pocztowo-kurierskie i inne związane z infrastrukturą biurową) zwane dalej „zobowiązaniami do zapłaty czynszu najmu i outsourcingu”, w przypadku gdy zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, jest (będzie po umorzeniu) zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez Izbę przychód z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu i oustourcingu, w przypadku gdy zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, jest (będzie po umorzeniu) zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Na wstępie podniesiono, że nie budzi wątpliwości, że w związku z umorzeniem zobowiązania do zapłaty należności z tytułu najmu pomieszczenia, Izba uzyskuje przychód, w wysokości odpowiadającej kwocie umorzonego zobowiązania, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 updop.

Wskazano, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, wolne od podatku dochodowego są przychody „dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej”.

Podniesiono, że przepis ten zwalnia od podatku dochodowego m.in. dochody izb gospodarczych w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest wyłącznie przeznaczenie i wydatkowanie dochodu uzyskanego przez izbę gospodarczą na jej cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej - bez względu na termin, w którym to nastąpi (art . 17 ust. lf updop). Natomiast art . 17 ust. 1 pkt 39 updop, ani żaden inny zapis art . 17 updop, nie wprowadzają innych ograniczeń co do możliwości zastosowania tego zwolnienia. W szczególności nie zawiera on ograniczeń w zakresie źródła przychodu, z którego osiągane są dochody, które mogą być objęte powyższym zwolnieniem od podatku, ani co do postaci tego przychodu. Kwestia ta, zdaniem Wnioskodawcy, nie budzi również wątpliwości w interpretacjach organów podatkowych - przykładowo wskazano na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/2/423-639/14/CZ z dnia 29 sierpnia 2014 r., w której uznano za zwolniony od podatku na podstawie art . 17 ust. 1 pkt 4 updop dochód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci prawa bezpłatnego użytkowania nieruchomości wykorzystywanej na cele statutowe. Stanowisko to można odnieść w opinii Wnioskodawcy w równym stopniu do zwolnienia od podatku, o którym mowa w art . 17 ust. 1 pkt 39 updop, które analogicznie jak zwolnienie przewidziane w art . 17 ust. 1 pkt 4 updop jest uzależnione od przeznaczenia uzyskanego dochodu na cele statutowe. Oznacza to, że przepisy updop nie stoją na przeszkodzie do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art . 17 ust. 1 pkt 39 updop w stosunku do przychodów z tytułu umorzonych zobowiązań - o ile przychody te są przeznaczone na cele statutowe izby gospodarczej.

Dodano, że organy podatkowe również uznają za dopuszczalne zastosowanie zwolnienia od podatku, uzależnionego od przeznaczenia dochodu na określone cele statutowe, wobec przychodu z tytułu umorzenia zobowiązań. Przykładowo wskazano na interpretacje indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-434/11-2/KS z dnia 9 grudnia 2011 r., w której zaakceptował on zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w stosunku do przychodu z tytułu umorzenia odsetek od pożyczki: „(...) przychód z tyt. umorzonych odsetek od pożyczek będzie zwolniony przedmiotowo z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia pokrywające się z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Interpretacja ta dotyczy wprawdzie zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, ale z uwagi na to, że przewidziana w nim konstrukcja zwolnienia dochodu od podatku, uzależniająca jego zastosowanie od przeznaczenia dochodu na określony cel, jest identyczna jak w przypadku art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, stanowisko zawarte w przywołanej interpretacji można odnieść również do zwolnienia przewidzianego w tym przepisie.

Przy czym zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że rzeczywista korzyść Izby wiążąca się z uzyskaniem przychodu z tytułu umorzenia należności z tytułu czynszu najmu i outsourcingu, polega na zaoszczędzeniu wydatku, który Izba musiałaby ponieść, gdyby należności tej nie umorzono, przeznaczenie dochodu uzyskanego z tego tytułu na cele statutowe Izby polegałoby przede wszystkim na wydatkowaniu na te cele kwot zaoszczędzonych przez Izby w wyniku umorzenia odsetek.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wnioskiem, że przychód Izby z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu i outsourcingu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop, jest okoliczność, że jak wspomniano, pomieszczenia te są wynajmowane na cele statutowe.

W związku z powyższym podniesiono, że ekonomiczny efekt umorzenia zobowiązania do zapłaty czynszu z tytułu najmu i outsourcingu jest analogiczny jak w przypadku nieodpłatnego korzystania z tych pomieszczeń.

W tym miejscu Wnioskodawca ponownie przywołał interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/2/423-639/14/Cz z dnia 29 sierpnia 2014 r., w której uznano za zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci prawa bezpłatnego użytkowania nieruchomości wykorzystywanej na cele statutowe: „Wobec powyższego należy stwierdzić, że dochód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, polegającego na bezpłatnym użytkowaniu nieruchomości przeznaczonej na cele statutowe (wykorzystywanej w toku działań zmierzających do realizacji tych celów), może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Zdaniem Wnioskodawcy mając na względzie, że w przypadku nieodpłatnego korzystania z nieruchomości (pomieszczeń) wykorzystywanych na cele statutowe wskazane w art. 17 ust. 1 updop, przychód z tego tytułu może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, brak jest podstaw, by inaczej traktować przychód z tytułu umorzenia należności z tytułu czynszu najmu za korzystanie z tej nieruchomości - w przypadku obu tych świadczeń efekt ekonomiczny jest bowiem taki sam.

Także i z tego względu przychód w postaci umorzenia należności z tytułu outsourcingu i czynszu najmu pomieszczeń wykorzystywanych przez Izbę na cele statutowe powinien, zdaniem Wnioskodawcy, korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art . 17 ust. 1 pkt 39 updop.

Zdaniem Izby całokształt przedstawionych okoliczności przemawia więc za uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, iż uzyskiwany przez Izbę przychód z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pomieszczeń biurowych i outsourcingu, w przypadku gdy zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, jest (będzie po umorzeniu) zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy uzyskany przez Izbę przychód (dochód) z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych przeznaczony na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 710).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 8 ust. 2).

Izby gospodarcze są więc podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 tej ustawy, jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji podlegają one ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przedmiotem opodatkowania jest – co do zasady – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy). Dochód ten stanowi natomiast osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2).

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli cele wyraźnie określone w statucie,
 2. nie przeznaczenia ww. środków na działalność gospodarczą,
 3. podatnik musi należeć do jednej z kategorii podmiotów wskazanych w omawianym przepisie.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 2. a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Art. 17 ust. 1b ustawy podatkowej stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Jak wskazano powyżej dla zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy konieczne jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodów na niegospodarcze cele statutowe. Wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest zatem dochód uzyskiwany przez podmioty, o których mowa w cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 39 tej ustawy, niezależnie od źródeł pochodzenia (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1a), w tym z działalności gospodarczej, który zostanie przeznaczony i wydatkowany wyłącznie na działalność statutową.

Przez działalność statutową podatnika należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jego statucie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne i ścisłe. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Należy bowiem mieć na uwadze, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Izba wynajmuje, za ustalonym wynagrodzeniem, pomieszczenia biurowe oraz nabywa usługi outsourcingowe (informatyczne, zużycie materiałów biurowych, śr. czystości i sprzątania, personalne, pocztowo-kurierskie i inne związane z infrastrukturą biurową) związane z prowadzeniem Biura na cele prowadzenia działalności statutowej. Obecnie Izba zalega z płatnościami z tytułu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych . W związku z powyższym Wynajmujący rozważa umorzenie całości lub części tych należności, tj. zwolnienia Izby z obowiązku do ich zapłaty.

Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy uzyskany przez Izbę przychód z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu powierzchni biurowej i ww. usług outsourcingowych, przeznaczony na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należy zaliczyć każdą wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została ujęta w katalogu zawartym w art . 12 ust. 4 tej ustawy. Dla uznania danego przysporzenia za przychód podatkowy nie ma znaczenia jego źródło. Przykładowe przysporzenia majątkowe zaliczane do tej kategorii zostały wymienione w art . 12 ust. 1 omawianej ustawy. Na jego mocy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art . 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art . 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

 1. zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
 2. środków na rachunkach bankowych – w bankach.

Natomiast, jak wynika z zastrzeżenia zawartego w art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:

 1. bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub
 2. postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub
 3. realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw.

W tym miejscu należy wskazać, że chociaż w powyższych przepisach ustawodawca używa w odniesieniu do wymienionych w nich kategorii przychodów m.in. terminu umorzone zobowiązania, to pojęcie to w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostało zdefiniowane. Posługując się zatem wykładnią językową – „umorzenie” według Słownika Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, t. III, str. 557), oznacza „zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego poprzez uzyskanie zrzeczenia się należności przez wierzyciela lub spłatę stopniową długu. Umorzyć dług. Umorzyć podatek, należność”.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), wierzytelność jest prawem i nie ma przeszkód, aby zrzec się tego prawa w każdej chwili. Zrzeczenie się, polega na umorzeniu zobowiązania bez uzyskania świadczenia ze strony dłużnika. W oparciu o art. 508 ustawy Kodeks cywilny, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik przyjmuje zwolnienie. Zatem skutkiem umorzenia jest zmniejszenie lub zlikwidowanie w całości lub części zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzyciela, za jego zgodą, co prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania.

Zatem w świetle powyższego Wnioskodawca prawidłowo wskazał, że wartość umorzonych zobowiązań (w przedmiotowym przypadku będą to zobowiązania z tytułu czynszu najmu powierzchni biurowej i ww. usług outsourcingowych) stanowi – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy – przychód z działalności gospodarczej. Wyjątek uczyniono tylko dla zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, umorzonych w związku z bankowym postępowaniem ugodowym, z postępowaniem upadłościowym albo z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw (z czym w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia).

Dokonując natomiast oceny skutków podatkowych umorzenia ww. zobowiązań na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy jeszcze raz podkreślić, że dla zastosowania ww. zwolnienia przedmiotowego konieczne jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodów na niegospodarcze cele statutowe. W przedmiotowym przypadku, w związku z możliwością skorzystania z ww. zwolnienia, bez znaczenia pozostaje fakt, że umorzeniu będzie podlegał czynsz najmu i opłaty outsourcingowe od pomieszczeń w których Izba prowadzi działalność statutową.

Tym samym przychód (dochód) uzyskany przez Wnioskodawcę - Izbę – z tytułu umorzenia jej zobowiązania do zapłaty czynszu najmu powierzchni biurowej i usług outsourcingowych (informatyczne, zużycie materiałów biurowych, środki czystości i sprzątania, personalne, pocztowo-kurierskie i inne związane z infrastrukturą biurową) przeznaczony i wydatkowany - bez względu na termin - na działalność statutową Wnioskodawcy, z wyłączeniem działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Izby należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja dotyczy tylko spraw będących przedmiotem zapytania Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku Wnioskodawcy (odnośnie zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do umorzonych odsetek), które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnych indywidualnych sprawach, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie. Ponadto przedmiotowe interpretacje odnoszą się do zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.