IPPB5/4510-32/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Ponoszone przez Spółkę wydatki na sfinansowanie nagród, mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, jako ściśle związane z przychodem wykazywanym przez Spółkę z tytułu otrzymanej kaucji pieniężnej.
IPPB5/4510-32/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. kaucje
 2. konkursy
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nagrody
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data nadania 16 marca 2015 r., data wpływu 18 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-42/15-2/AS Nr IPPB5/4510-32/15-2/MW Nr IPPP1/4512-32/15-2/BS z dnia 9 marca 2015 r. (data doręczenia 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy pobierana przez Spółkę od organizatora konkursu kaucja pieniężna na zabezpieczenie sfinansowania nagród stanowi dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wykorzystania kaucji przez Spółkę na sfinansowanie nagród w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji (pytanie nr 4) – jest prawidłowe,
 • czy ponoszone przez Spółkę koszty sfinansowania nagród mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 5) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy pobierana przez Spółkę od organizatora konkursu kaucja pieniężna na zabezpieczenie sfinansowania nagród stanowi dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wykorzystania kaucji przez Spółkę na sfinansowanie nagród w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji oraz czy ponoszone przez Spółkę koszty sfinansowania nagród mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. („Spółka”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza świadczyć usługi polegające na wykonywaniu czynności związanych z obsługą różnego rodzaju konkursów. Usługi te będą świadczone na podstawie umów zawieranych z organizatorami konkursów. Na podstawie zawartej umowy ze Spółką, organizator konkursu będzie powierzać Spółce, w zamian za wynagrodzenie określone w umowie, wykonywanie różnego rodzaju czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu polegających m.in. na: przygotowaniu zasad i regulaminu konkursu, bieżącej obsłudze i zarządzaniu konkursem, w tym utrzymywaniu infrastruktury informatycznej związanej z obsługą konkursu (strona www) oraz wydawaniu nagród uczestnikom konkursu.

Celem konkursów będzie promowanie działalności danego organizatora konkursu oraz jego produktów lub usług. Konkursy nie będą spełniać warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Konkursy będą polegać na zebraniu jak największej liczby punktów przez uczestników konkursu, które to punkty będą przyznawane w zamian za dokonywanie zakupów produktów lub usług organizatora konkursu. W każdej edycji konkursu zostaną wyłonione osoby, które zebrały największą liczbę punktów i w związku z tym otrzymają nagrody główne. Nagrodami głównymi będą vouchery uprawniające do zakupu towarów od innych podmiotów lub skorzystaniu z określonych usług oferowanych przez inne podmioty wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej (kwota pieniężna stanowiąca element nagrody głównej nie będzie wydawana uczestnikowi konkursu, lecz zostanie przeznaczona na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach).

Ponadto, w ramach konkursu, uczestnicy konkursu będą uprawnieni do wymiany uzyskanych punktów na nagrody dodatkowe. Nagrodami dodatkowymi będą nagrody pieniężne wydawane w formie przelewów na karty prepaid (karty przedpłacone), które to karty będą uprawniać do zapłaty nimi za różnego rodzaju towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, a także do wypłaty gotówki w bankomatach. Od wydawanych nagród głównych oraz nagród dodatkowych będzie pobierany od uczestników konkursu zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach.

Tak jak zostało to wskazane powyżej, w ramach umowy zawartej z organizatorem konkursu jednym z obowiązków Spółki będzie wydawanie nagród głównych oraz nagród dodatkowych uczestnikom konkursu. W celu pokrycia kosztów nagród, niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę od organizatora konkursu z tytułu świadczenia usług związanych z obsługą konkursu, Spółka ustanowi odrębny, nieoprocentowany rachunek bankowy, na który organizator konkursu wpłaci kaucję pieniężną przeznaczoną wyłącznie na zabezpieczenie sfinansowania nagród (tj. nagród głównych oraz nagród dodatkowych). Środki pieniężne na poczet kaucji będą wpłacane przez organizatora konkursu w uzgodnionej ze Spółką wysokości, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby Spółka mogła sfinansować i wydać nagrody uczestnikom konkursu. Organizator konkursu będzie dokonywać cyklicznego uzupełniania środków pieniężnych na poczet kaucji tak, aby możliwe było wydawanie kolejnych nagród przez Spółkę. Po zakończeniu konkursu i wydaniu wszystkich nagród Spółka będzie zobowiązana do niezwłocznego zwrotu organizatorowi konkursu kwoty kaucji niewykorzystanej na sfinansowanie nagród.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że Spółka jako podmiot wydający nagrody w konkursie będzie podmiotem odpowiedzialnym za pobór zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach...
 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że wydawanie przez Spółkę uczestnikom konkursu nagród pieniężnych (przelewanych na karty prepaid) oraz nagród głównych w postaci voucherów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 3. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że pobieranie przez Spółkę od organizatora konkursu kaucji pieniężnej na zabezpieczenie sfinansowania nagród nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 4. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że pobierana przez Spółkę od organizatora konkursu kaucja pieniężna na zabezpieczenie sfinansowania nagród stanowi dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wykorzystania kaucji przez Spółkę na sfinansowanie nagród w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji...
 5. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka prawidłowo przyjęła, że ponoszone przez Spółkę koszty sfinansowania nagród mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie czwarte i piąte dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku od towarów i usług, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 4

Pobierana przez Spółkę od organizatora konkursu kaucja pieniężna będzie stanowić dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wykorzystania kaucji przez Spółkę na sfinansowanie nagród w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „updop”), przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych, przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, innymi słowy, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. W związku z powyższym należy uznać, że wpłaty dokonywane na poczet kaucji nie są źródłem przychodu dla podmiotu otrzymującego takie wpłaty ze względu na swój niedefinitywny (zwrotny) charakter. Przedstawiony pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. IPPB5/423-842/13-3/MW). Skutki podatkowe w podatku dochodowym wystąpią natomiast w przypadku zaspokojenia się z kaucji. Wówczas wpłacona tytułem zabezpieczenia kwota kaucji traci swój charakter i staje się definitywnym przysporzeniem dla podmiotu dokonującego zaspokojenia z kaucji.

Zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym wpłacana przez organizatora konkursu kaucja stanowi zabezpieczenie dla Spółki zobowiązania organizatora konkursu do pokrycia kosztów wydawanych przez Spółkę nagród. Spółka może zaspokoić się z kaucji wyłącznie poprzez sfinansowanie nagród oferowanych uczestnikom konkursu, a po zakończeniu konkursu i wydaniu nagród Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia kaucji i do niezwłocznego zwrotu organizatorowi konkursu pozostałej na rachunku kwoty kaucji niewykorzystanej na sfinansowanie nagród. Oznacza to, że w momencie wpłaty kaucji przez organizatora konkursu, ze względu na zwrotny charakter kaucji, wpłata ta jest neutralna podatkowo dla Spółki (jeśli Spółka nie wykorzysta kaucji na sfinansowanie nagród, kaucja będzie podlegać całkowitemu zwrotowi na rzecz organizatora konkursu).

Dopiero w momencie zaspokojenia się Spółki z kaucji, czyli w momencie wykorzystania kaucji przez Spółkę na sfinansowanie nagród, wykorzystana kwota kaucji zmienia swój charakter, staje się definitywnym przysporzeniem dla Spółki i stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu przepisów updop. W odniesieniu do poszczególnych nagród moment wykorzystania kaucji na sfinansowanie poszczególnych nagród następuje: (a) w przypadku nagród pieniężnych przelewanych na karty prepaid – w chwili dokonania przelewu na karty prepaid, (b) w przypadku nagród w postaci voucherów – w chwili nabycia voucherów przez Spółkę.

Ad. 5

W ocenie Spółki ponoszone przez Spółkę koszty sfinansowania nagród mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Przyjmuje się, że aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. wydatek musi być poniesiony przez podatnika,
 2. wydatek jest definitywny (rzeczywisty),
 3. wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 5. wydatek został właściwie udokumentowany,
 6. wydatek nie mieści się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W omawianym stanie faktycznym Spółka, dokonując zaspokojenia z wpłaconej przez organizatora konkursu kaucji pieniężnej, będzie dokonywać zakupu voucherów i ich wydawania jako nagród głównych uczestnikom konkursu oraz przelewów nagród pieniężnych na karty prepaid. Zgodnie z powołanym w Ad. 1 art. 264 Kodeksu cywilnego, Spółka, w momencie wpłaty przez organizatora konkursu kaucji pieniężnej, staje się właścicielem wpłaconych pieniędzy. To zatem Spółka finansuje nagrody z własnych środków pieniężnych. Wydatki ponoszone na sfinansowanie nagród będą miały definitywny charakter. Obowiązek Spółki do sfinansowania nagród i wydania nagród uczestnikom konkursu będzie wprost wynikać z warunków umowy zawartej z organizatorem konkursu, co będzie przekładać się na należne Spółce wynagrodzenie od organizatora konkursu z tytułu świadczonych dla organizatora konkursu czynności związanych z obsługą konkursu. W związku z tym wydatki ponoszone przez Spółkę na sfinansowanie nagród będą ponoszone w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w celu uzyskania przychodów przez Spółkę (tj. otrzymania wynagrodzenia od organizatora konkursu). Ponadto, zakup voucherów przez Spółkę oraz przelew nagród pieniężnych na kartę prepaid będzie odpowiednio dokumentowane przez Spółkę. Wreszcie, wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup nagród nie mieszczą się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia:
 • czy pobierana przez Spółkę od organizatora konkursu kaucja pieniężna na zabezpieczenie sfinansowania nagród stanowi dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wykorzystania kaucji przez Spółkę na sfinansowanie nagród w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji (pytanie nr 4) – jest prawidłowe,
 • czy ponoszone przez Spółkę koszty sfinansowania nagród mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 5) – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851; z późn. zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 powołanej ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera również legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza świadczyć usługi polegające na wykonywaniu czynności związanych z obsługą różnego rodzaju konkursów.

Usługi te będą świadczone na podstawie umów zawieranych z organizatorami konkursów. Na podstawie zawartej umowy ze Spółką, organizator konkursu będzie powierzać Spółce, w zamian za wynagrodzenie określone w umowie, wykonywanie różnego rodzaju czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu polegających m.in. na: przygotowaniu zasad i regulaminu konkursu, bieżącej obsłudze i zarządzaniu konkursem, w tym utrzymywaniu infrastruktury informatycznej związanej z obsługą konkursu (strona www) oraz wydawaniu nagród uczestnikom konkursu.

Celem konkursów będzie promowanie działalności danego organizatora konkursu oraz jego produktów lub usług.

Uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Konkursy będą polegać na zebraniu jak największej liczby punktów przez uczestników konkursu, które to punkty będą przyznawane w zamian za dokonywanie zakupów produktów lub usług organizatora konkursu. W każdej edycji konkursu zostaną wyłonione osoby, które zebrały największą liczbę punktów i w związku z tym otrzymają nagrody główne. Nagrodami głównymi będą vouchery uprawniające do zakupu towarów od innych podmiotów lub skorzystaniu z określonych usług oferowanych przez inne podmioty wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej (kwota pieniężna stanowiąca element nagrody głównej nie będzie wydawana uczestnikowi konkursu, lecz zostanie przeznaczona na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach).

Ponadto, w ramach konkursu, uczestnicy konkursu będą uprawnieni do wymiany uzyskanych punktów na nagrody dodatkowe. Nagrodami dodatkowymi będą nagrody pieniężne wydawane w formie przelewów na karty prepaid (karty przedpłacone), które to karty będą uprawniać do zapłaty nimi za różnego rodzaju towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, a także do wypłaty gotówki w bankomatach. Od wydawanych nagród głównych oraz nagród dodatkowych będzie pobierany od uczestników konkursu zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach.

Tak jak zostało to wskazane powyżej, w ramach umowy zawartej z organizatorem konkursu jednym z obowiązków Spółki będzie wydawanie nagród głównych oraz nagród dodatkowych uczestnikom konkursu. W celu pokrycia kosztów nagród, niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę od organizatora konkursu z tytułu świadczenia usług związanych z obsługą konkursu, Spółka ustanowi odrębny, nieoprocentowany rachunek bankowy, na który organizator konkursu wpłaci kaucję pieniężną przeznaczoną wyłącznie na zabezpieczenie sfinansowania nagród (tj. nagród głównych oraz nagród dodatkowych). Środki pieniężne na poczet kaucji będą wpłacane przez organizatora konkursu w uzgodnionej ze Spółką wysokości, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby Spółka mogła sfinansować i wydać nagrody uczestnikom konkursu. Organizator konkursu będzie dokonywać cyklicznego uzupełniania środków pieniężnych na poczet kaucji tak, aby możliwe było wydawanie kolejnych nagród przez Spółkę. Po zakończeniu konkursu i wydaniu wszystkich nagród Spółka będzie zobowiązana do niezwłocznego zwrotu organizatorowi konkursu kwoty kaucji niewykorzystanej na sfinansowanie nagród.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, otrzymana od organizatora konkursu wpłata na nieoprocentowany rachunek bankowy, jak wskazał Wnioskodawca, stanowi kaucję pieniężną przeznaczoną wyłącznie na zabezpieczenie sfinansowania nagród (kwestia ta będąca elementem opisu zdarzenia przyszłego nie podlega ocenie).

O tym, czy środki pieniężne otrzymane z tytułu kaucji są zaliczane do przychodów na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, decyduje fakt, czy zwiększają one aktywa majątkowe Spółki, a tym samym czy Spółka dysponuje tymi środkami jak własnymi.

Należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia kaucji. Słownik języka polskiego W. Doroszewskiego (internetowe wydanie słownika języka polskiego; http://sjp.pwn.pl/), definiuje kaucję jako sumę pieniężną złożoną jako rękojmię dotrzymania umowy i stanowiącą odszkodowanie w razie niedotrzymania umowy; zastaw, zabezpieczenie, gwarancja. Istotą kaucji jest co do zasady jej zwrotny charakter. W przypadku braku zastrzeżeń co do wykonania umowy, albo w ogóle w razie jej wykonania, kaucja podlega zwrotowi na rzecz tego podmiotu, który kaucji udzielił.

Zatem fakt przyjęcia kaucji, a następnie jej zwrot, nie powodują powstania przychodu w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kaucja jest neutralna podatkowo, tzn. nie jest ani kosztem ani przychodem, aż do wystąpienia okoliczności, które uprawniają wierzyciela do zaspokojenia się z kaucji. Podatnik otrzymując kaucję nie ma prawa uznać otrzymanej kwoty jako wpływu o charakterze definitywnym, chyba że wystąpią okoliczności uprawniające do jej zatrzymania. Umowa pomiędzy stronami powinna regulować moment, w którym następuje rozliczenie kaucji. Momentem powstania przychodu będzie chwila, gdy kaucja stanie się kwotą należną, tj. z chwilą wystąpienia okoliczności, które uprawniają podatnika do zatrzymania kaucji.

Jak zauważył Wnioskodawca, wpłacana przez organizatora konkursu kaucja stanowi dla Spółki zabezpieczenie zobowiązania organizatora konkursu do pokrycia kosztów wydawanych przez Spółkę nagród. Spółka może zaspokoić się z kaucji wyłącznie poprzez sfinansowanie nagród przekazywanych uczestnikom konkursu, a po zakończeniu konkursu i wydaniu nagród Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia kaucji i do niezwłocznego zwrotu organizatorowi konkursu pozostałej na rachunku kwoty kaucji niewykorzystanej na sfinansowanie nagród.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że z chwilą wystąpienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie ww. kaucji, czyli w momencie wykorzystania kaucji przez Spółkę na sfinansowanie nagród, Spółka zobowiązana będzie rozpoznać przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia do przychodów Spółki wartości wykorzystanej kwoty kaucji, pobieranej od organizatora konkursu na sfinansowanie nagród, w momencie jej wykorzystania, uznać należy za prawidłowe.

Przechodząc zaś do zasad kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów wskazać należy na treść art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie – wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Obowiązkiem podatników, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów) zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O związku takim można mówić, gdy wydatek bezpośrednio wpływa na osiągnięcie konkretnego przychodu. Nie zawsze jednak poniesiony wydatek, choć pozostaje on niewątpliwie w związku z prowadzoną działalnością, można powiązać z konkretnym przychodem.

W ocenie organu, w przedmiotowej sprawie kluczowe jest zatem przesądzenie występowania związku pomiędzy wydatkiem a przychodem podatkowym (jego osiągnięciem, zachowaniem albo zabezpieczeniem).

Jak wskazał Wnioskodawca, Spółka będzie dokonywać zakupu voucherów oraz wydawać je jako nagrody główne uczestnikom konkursu, a także będzie przelewać nagrody pieniężne na karty prepaid, dokonując zaspokojenia z wpłaconej przez organizatora konkursu kaucji pieniężnej.

Wobec powyższego, stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia wydatków na sfinansowanie nagród do kosztów uzyskania przychodów należy uznać za prawidłowe, chociaż w przeciwieństwie do stanowiska Spółki, wydatków tych nie można wiązać z przychodem jaki otrzymuje Spółka od organizatora konkursu z tytułu świadczenia usług związanych z obsługą konkursu.

Skoro Spółka z tytułu wykorzystania kaucji na sfinansowanie nagród w konkursie będzie wykazywać z tego tytułu przychód podatkowy, to tylko w takim zakresie możliwe jest zaliczenie powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Zatem, ponoszone przez Spółkę wydatki na sfinansowanie nagród, mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, jako ściśle związane z przychodem wykazywanym przez Spółkę z tytułu otrzymanej kaucji pieniężnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.