IPPB5/4510-163/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskiwane przez Bank w związku z realizacją Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przychody w postaci odsetek i prowizji od udzielonych pożyczek oraz prowizje od reporęczeń, które są nie rozporządzalne dla Banku (powiększają pulę środków Projektu) należy opodatkowywać na zasadach ogólnych, tj. czy stanowią przychody podatkowe Banku w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-163/15-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. finansowanie
 3. fundusz
 4. instrumenty
 5. odsetki
 6. poręczenie
 7. pożyczka
 8. programy
 9. prowizje
 10. przedsiębiorstwa
 11. przychód
 12. rachunek bankowy
 13. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/4510-163/15-2/AS z dnia 5 maja 2015 r. (data odbioru 8 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania „Przychodów Projektu” w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji z tytułu udzielanych reporęczeń i pożyczek oraz odsetek od udzielonych pożyczek dla funduszy poręczeniowych, jakie zostały wypracowane przez kwotę dofinansowania otrzymaną przez Wnioskodawcę w ramach Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania „Przychodów Projektu” w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji z tytułu udzielanych reporęczeń i pożyczek oraz odsetek od udzielonych pożyczek dla funduszy poręczeniowych, jakie zostały wypracowane przez kwotę dofinansowania otrzymaną przez Wnioskodawcę w ramach Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Bank XYZ (dalej: „Bank” albo „XYZ”) w dniu XX sierpnia 2009 roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) Umowę o dofinansowanie Projektu (...) (dalej: „Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zaś funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni PARP.

W wyniku realizacji zawartej Umowy Bank otrzymał od PARP (przelew z rachunku bankowego Instytucji Pośredniczącej w NBP nr (...) bezzwrotną dotację (finansowanie zostało udzielone, zgodnie z zawartą umową ze środków publicznych, w formie dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt 3a obowiązującej wówczas ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Otrzymane kasowo środki pieniężne Bank przechowuje na wyodrębnionym rachunku bankowym, uzyskując z tego tytułu przychody odsetkowe.

Zgodnie z zawartą z PARP umową w oparciu o otrzymaną dotację Bank udziela reporęczeń na rzecz funduszy poręczeniowych posiadających siedzibę w jednym z pięciu województw Polski wschodniej.

Pod pojęciem funduszy poręczeniowych, zgodnie z zawartą Umową rozumieć należy podmioty działające w formie spółki kapitałowej oraz inne podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, które posiadają środki finansowe przeznaczone na udzielanie poręczeń za zobowiązania małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej.

Udzielane przez Bank odpłatne reporęczenia w ramach Projektu powinny dotyczyć poręczeń udzielanych przez fundusze poręczeniowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorców znajdujących się w dobrej kondycji finansowej, przy czym udzielone na rynkowych zasadach poręczenie nie może objąć więcej niż 80% zobowiązania finansowego zaciągniętego przez przedsiębiorcę (np. z tytułu pożyczki, kredytu bankowego itp.).

W ramach Projektu dopuszczalne jest również udzielenie przez Bank pożyczek na rzecz funduszy poręczeniowych.

Zgodnie z postanowieniami zawartej z PARP umowy Bank zobowiązany jest środki pochodzące z dotacji, jak również uzyskiwane odsetki, prowizje od udzielonych pożyczek oraz prowizje od reporęczeń wykorzystać wyłącznie na realizację Projektu, innymi słowy środki pochodzące z dotacji, powiększone o wskazane wyżej przychody odsetkowe i prowizyjne, Bank ma obowiązek spożytkować wyłącznie na pokrycie kosztów Projektu (np. wynagrodzenia pracowników Banku zaangażowanych w Projekt), a przede wszystkim na kasową realizację reporęczeń i udzielanych pożyczek.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank ma również obowiązek po zakończeniu Projektu, tj. po dniu XX czerwca 2015 roku – zapewnić rewolwingowy charakter pozyskanego dofinansowania oraz zysków wynikających z prowadzenia Projektu, tj. majątek ten powinien służyć w dalszym ciągu i w nieograniczonym horyzoncie czasowym wspieraniu podmiotów z 5 wschodnich województw poprzez udzielanie dalszych pożyczek, reporęczeń i pokrywanie związanych z tym kosztów i wydatków.

Zapisy zawartej Umowy wymagają wyodrębnienia księgowego Projektu. Projekt ewidencjonowany jest pozaksięgowo, tj. aktywa i pasywa Projektu nie wchodzą do bilansu Banku, zaś jego wynik nie zasila wyniku finansowego Banku.

Nie występuje więc pojęcie przychodu Banku; wszystkie przychody wynikające z Projektu zwiększają środki, które przeznaczone są na główny cel Projektu i finansują działania w ramach Projektu.

W ocenie Banku (potwierdzonej przez audytora - X sp. z o.o.) Bank nie sprawuje kontroli nad aktywami Projektu w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (Banku nie obciąża ryzyko Projektu, a z jego prowadzania nie wynikają dla Banku korzyści ekonomiczne).

Zgodnie z dotychczasową praktyką Bank regulował podatek dochodowy CIT od transakcji realizowanych w ramach Projektu. Obecnie jednak zrodziły się wątpliwości, czy podejście to jest zasadne.

Zdaniem Banku, skoro nie sprawuje on kontroli nad majątkiem Projektu, nie obciążają go ryzyka z tym związane, a Projekt nie generuje korzyści ekonomicznych dla Banku – to uzasadniona jest teza, iż pozyskanie dofinansowania oraz dalsze generowane na tej bazie przysporzenia majątkowe w istocie nie stanowią dla Banku przychodów podatkowych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przysporzenia te bowiem nie mają charakteru definitywnego i trwałego, a Bank nie może nimi swobodnie rozporządzać. Tym samym niezasadne jest opłacanie podatku CIT od transakcji, które nie wchodzą do bilansu Banku, nie powiększają jego aktywów, nie mają wpływu na realizowany wynik finansowy Banku.

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku Bank wskazał, że:

 • Bank nie jest ekonomicznym beneficjentem Projektu, ponieważ pozyskane w jego ramach dofinansowanie oraz generowane na tej bazie dalsze przysporzenia zgodnie z umową z dnia 31 sierpnia 2009 r. powiększają pulę środków przeznaczonych na realizację Projektu,
 • opisany we wniosku ORD-IN Projekt polega na wdrożeniu instrumentu inżynierii finansowej o charakterze pozadotacyjnych, odnawialnych instrumentów wsparcia poprzez wykorzystanie systemu poręczeń objętych reporęczniem oraz pożyczek udzielanych w ramach Projektu,
 • w ramach realizowanego Projektu Wnioskodawca m.in. udostępnia funduszom pożyczkowym środki Projektu w formie pożyczek,
 • fundusze pożyczkowe, o których mowa we wniosku pełnią rolę pośredników finansowych w Projekcie,
 • inne instytucje finansowe, poza Wnioskodawcą oraz funduszami poręczeniowymi i pożyczkowymi nie korzystają z opisanego we wniosku wsparcia,
 • odsetki i prowizje od udzielonych pożyczek oraz prowizje od reporęczeń nie stanowią przysporzeń majątkowych Wnioskodawcy; omawiane odsetki i prowizje wpływają na wyodrębnione na potrzeby Projektu rachunki bankowe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskiwane przez Bank w związku z realizacją Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przychody w postaci odsetek i prowizji od udzielonych pożyczek oraz prowizje od reporęczeń, które są nie rozporządzalne dla Banku (powiększają pulę środków Projektu) należy opodatkowywać na zasadach ogólnych, tj. czy stanowią przychody podatkowe Banku w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysporzenia majątkowe uzyskiwane przez Bank w ramach Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - nie stanowią przychodów podatkowych Banku w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Banku, skoro nie sprawuje on kontroli nad majątkiem Projektu, nie obciążają go ryzyka z tym związane, a Bank nie generuje korzyści ekonomicznych wynikających z prowadzenia Projektu – to uzasadniona jest teza, iż pozyskanie dofinansowania oraz dalsze generowane na tej bazie przysporzenia majątkowe w istocie nie stanowią dla Banku – przychodów podatkowych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przysporzenia te bowiem nie mają charakteru definitywnego i trwałego, a Bank nie może nimi swobodnie rozporządzać.

Tym samym niezasadne jest opłacanie podatku CIT od transakcji, które nie wchodzą do bilansu Banku, nie powiększają jego aktywów, nie mają wpływu na realizowany wynik finansowy Banku.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska można przytoczyć fragment orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2012r. w sprawie I SA/Op 292/12:

Użycie w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT sformułowania "otrzymane" oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może on rozporządzać”.

Przychody, o których mowa powyżej, stanowią przysporzenie wyłącznie dla Projektu, dla którego Bank pełni de facto rolę agenta. Środki te powiększają pulę środków pomocowych, których źródłem jest pierwotna bezzwrotna dotacja.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania „Przychodów Projektu” w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji z tytułu udzielanych reporęczeń i pożyczek oraz odsetek od udzielonych pożyczek dla funduszy poręczeniowych, jakie zostały wypracowane przez kwotę dofinansowania otrzymaną przez Wnioskodawcę w ramach Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii, a także enumeratywnie wyliczył, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można więc stwierdzić, że – co do zasady – przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika – względnie na jego rachunek – wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może on rozporządzać.

Podkreślić przy tym należy, że sposób wypłaty, ujęcia rachunkowego na rozrachunkach księgowych, czy okresowych rozliczeń pieniędzy z uwagi na specyfikę unijnych środków pomocowych, czy też umownego zobowiązania o zapewnieniu rewolwingowego charakteru pozyskanego dofinansowania oraz zysków wynikających z prowadzenia Projektu, ma charakter swoistych „rozwiązań technicznych” udzielanej pomocy w zakresie wypłat i rozliczeń dotacji, co potwierdza stosowna regulacja ustawowa w materii finansów publicznych oraz wynika ze stosunku umownego wiążącego strony realizowanego Projektu. Powyższe zostało potwierdzone przez Wnioskodawcę, który wskazał m.in., że: „Zapisy zawartej Umowy wymagają wyodrębnienia księgowego Projektu. Projekt ewidencjonowany jest pozaksięgowo, tj. aktywa i pasywa Projektu nie wchodzą do bilansu Banku, zaś jego wynik nie zasila wyniku finansowego Banku. (...) Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank ma również obowiązek po zakończeniu Projektu, tj. po dniu XX czerwca 2015 roku – zapewnić rewolwingowy charakter pozyskanego dofinansowania oraz zysków wynikających z prowadzenia Projektu, tj. majątek ten powinien służyć w dalszym ciągu i w nieograniczonym horyzoncie czasowym wspieraniu podmiotów z 5 wschodnich województw poprzez udzielanie dalszych pożyczek, reporęczeń i pokrywanie związanych z tym kosztów i wydatków”.

Należy pamiętać, że Bank Gospodarstwa Krajowego jako osoba prawna, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i tym samym podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...).

Artykuł 7 ust. 2 ww. ustawy precyzuje, że dochodem (...) jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Nie należy w obliczu powyższego jednak twierdzić, że w opisanej sprawie „Nie występuje (więc) pojęcie przychodu Banku” w znaczeniu podatkowym, a argument wywiedziony z ustawy o rachunkowości o tym, że: „Bank nie sprawuje kontroli nad aktywami Projektu w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (Banku nie obciąża ryzyko Projektu, a z jego prowadzania nie wynikają dla Banku korzyści ekonomiczne)” nie może być w rozpatrywanej sprawie wzięty pod uwagę w związku z autonomią prawa podatkowego.

Jakkolwiek stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, to przyjęty przez Bank sposób ewidencjonowania Projektu pozaksięgowo, tj. aktywa i pasywa Projektu nie wchodzą do bilansu Banku, zaś jego wynik nie zasila wyniku finansowego Banku jako element opisanego we wniosku stanu faktycznego, nie może podlegać analizie w toku postępowania interpretacyjnego, by wywodzić z niego konkretne skutki podatkowo-prawne.

Za nieuprawnione tym samym w oparciu jedynie o regulacje ustawy o rachunkowości należy uznać twierdzenie Wnioskodawcy, że: „niezasadne jest opłacanie podatku CIT od transakcji, które nie wchodzą do bilansu Banku, nie powiększają jego aktywów, nie mają wpływu na realizowany wynik finansowy Banku”.

Na gruncie podatkowym stwierdzić należy, że kwoty pozyskanego dofinansowania na realizację Projektu (...) (dalej: „Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 otrzymane przez Wnioskodawcę w formie dotacji rozwojowej na wdrożenie instrumentu inżynierii finansowej o charakterze pozadotacyjnych, odnawialnych instrumentów wsparcia poprzez wykorzystanie systemu poręczeń objętych reporęczniem oraz pożyczek udzielanych w ramach Projektu stanowią – co do zasady – przychód podatkowy Banku w dacie ich otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej.

Wskazać należy przy tym, że przychód ten jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie bowiem do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach – a od dnia 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powyższe ustalenia formalnoprawne nie budzą wątpliwości Wnioskodawcy, a przedmiotem rozpatrywanego wniosku ORD-IN jest kwestia opodatkowania „Przychodów Projektu” w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji z tytułu udzielanych reporęczeń i pożyczek oraz odsetek od udzielonych pożyczek dla funduszy poręczeniowych, jakie zostały wypracowane przez kwotę dofinansowania otrzymaną przez Wnioskodawcę w ramach Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym Wnioskodawca w dniu XX sierpnia 2009 roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) Umowę o dofinansowanie Projektu (...) (dalej: „Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zaś funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni PARP.

W wyniku realizacji zawartej Umowy Bank otrzymał od PARP (przelew z rachunku bankowego Instytucji Pośredniczącej w NBP nr (...) bezzwrotną dotację (finansowanie zostało udzielone, zgodnie z zawartą umową ze środków publicznych, w formie dotacji rozwojowej, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt 3a obowiązującej wówczas ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych). Otrzymane kasowo środki pieniężne Bank przechowuje na wyodrębnionym rachunku bankowym, uzyskując z tego tytułu przychody odsetkowe.

Zgodnie z zawartą z PARP umową w oparciu o otrzymaną dotację Banku udziela reporęczeń na rzecz funduszy poręczeniowych posiadających siedzibę w jednym z pięciu województw Polski wschodniej.

Pod pojęciem funduszy poręczeniowych, zgodnie z zawartą Umową rozumieć należy podmioty działające w formie spółki kapitałowej oraz inne podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, które posiadają środki finansowe przeznaczone na udzielanie poręczeń za zobowiązania małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej.

Udzielane przez Bank odpłatne reporęczenia w ramach Projektu powinny dotyczyć poręczeń udzielanych przez fundusze poręczeniowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorców znajdujących się w dobrej kondycji finansowej, przy czym udzielone na rynkowych zasadach poręczenie nie może objąć więcej niż 80% zobowiązania finansowego zaciągniętego przez przedsiębiorcę (np. z tytułu pożyczki, kredytu bankowego itp.).

W ramach Projektu dopuszczalne jest również udzielenie przez Bank pożyczek na rzecz funduszy poręczeniowych.

Zgodnie z postanowieniami zawartej z PARP umowy Bank zobowiązany jest środki pochodzące z dotacji, jak również uzyskiwane odsetki, prowizje od udzielonych pożyczek oraz prowizje od reporęczeń wykorzystać wyłącznie na realizację Projektu, innymi słowy środki pochodzące z dotacji, powiększone o wskazane wyżej przychody odsetkowe i prowizyjne, Bank ma obowiązek spożytkować wyłącznie na pokrycie kosztów Projektu (np. wynagrodzenia pracowników Banku zaangażowanych w Projekt), a przede wszystkim na kasową realizację reporęczeń i udzielanych pożyczek.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank ma również obowiązek po zakończeniu Projektu, tj. po dniu XX czerwca 2015 roku – zapewnić rewolwingowy charakter pozyskanego dofinansowania oraz zysków wynikających z prowadzenia Projektu, tj. majątek ten powinien służyć w dalszym ciągu i w nieograniczonym horyzoncie czasowym wspieraniu podmiotów z 5 wschodnich województw poprzez udzielanie dalszych pożyczek, reporęczeń i pokrywanie związanych z tym kosztów i wydatków.

Zapisy zawartej Umowy wymagają wyodrębnienia księgowego Projektu. Projekt ewidencjonowany jest pozaksięgowo, tj. aktywa i pasywa Projektu nie wchodzą do bilansu Banku, zaś jego wynik nie zasila wyniku finansowego Banku. Wnioskodawca wskazał, że nie występuje więc pojęcie przychodu Banku; wszystkie przychody wynikające z Projektu zwiększają środki, które przeznaczone są na główny cel Projektu i finansują działania w ramach Projektu.

W ocenie Banku (potwierdzonej przez audytora - X sp. z o.o.) Bank nie sprawuje kontroli nad aktywami Projektu w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (Banku nie obciąża ryzyko Projektu, a z jego prowadzania nie wynikają dla Banku korzyści ekonomiczne).

Zgodnie z dotychczasową praktyką Bank regulował podatek dochodowy CIT od transakcji realizowanych w ramach Projektu. Obecnie jednak zrodziły się wątpliwości, czy podejście to jest zasadne.

Zdaniem Banku, skoro nie sprawuje on kontroli nad majątkiem Projektu, nie obciążają go ryzyka z tym związane, a Projekt nie generuje korzyści ekonomicznych dla Banku – to uzasadniona jest teza, iż pozyskanie dofinansowania oraz dalsze generowane na tej bazie przysporzenia majątkowe w istocie nie stanowią dla Banku przychodów podatkowych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przysporzenia te bowiem nie mają charakteru definitywnego i trwałego, a Bank nie może nimi swobodnie rozporządzać. Tym samym niezasadne jest opłacanie podatku CIT od transakcji, które nie wchodzą do bilansu Banku, nie powiększają jego aktywów, nie mają wpływu na realizowany wynik finansowy Banku.

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku Bank wskazał, że:

 • Bank nie jest ekonomicznym beneficjentem Projektu, ponieważ pozyskane w jego ramach dofinansowanie oraz generowane na tej bazie dalsze przysporzenia zgodnie z umową z dnia 31 sierpnia 2009 r. powiększają pulę środków przeznaczonych na realizację Projektu,
 • opisany we wniosku ORD-IN Projekt polega na wdrożeniu instrumentu inżynierii finansowej o charakterze pozadotacyjnych, odnawialnych instrumentów wsparcia poprzez wykorzystanie systemu poręczeń objętych reporęczniem oraz pożyczek udzielanych w ramach Projektu,
 • w ramach realizowanego Projektu Wnioskodawca m.in. udostępnia funduszom pożyczkowym środki Projektu w formie pożyczek,
 • fundusze pożyczkowe, o których mowa we wniosku pełnią rolę pośredników finansowych w Projekcie,
 • inne instytucje finansowe, poza Wnioskodawcą oraz funduszami poręczeniowymi i pożyczkowymi nie korzystają z opisanego we wniosku wsparcia,
 • odsetki i prowizje od udzielonych pożyczek oraz prowizje od reporęczeń nie stanowią przysporzeń majątkowych Wnioskodawcy; omawiane odsetki i prowizje wpływają na wyodrębnione na potrzeby Projektu rachunki bankowe.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że „Przychody Projektu” w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji z tytułu udzielanych reporęczeń i pożyczek dla funduszy poręczeniowych, jakie zostały wypracowane przez kwotę dofinansowania otrzymaną przez Bank w ramach Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w formie dotacji rozwojowej na wdrożenie instrumentu inżynierii finansowej o charakterze pozadotacyjnych, odnawialnych instrumentów wsparcia poprzez wykorzystanie systemu poręczeń objętych reporęczniem oraz pożyczek udzielanych w ramach Projektu – określane przez Wnioskodawcę jako: „dalsze generowane na tej (tzn. Projektu – dop. tut. organu) bazie przysporzenia majątkowe” będą stanowiły przychód podatkowy Banku w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej.

Odnosząc się natomiast do przychodu z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek należy zauważyć, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidziano szczególny tryb opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań, przy czym brak jest w tych przepisach podziału na odsetki, które są bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną przez podatnika oraz inną działalnością wynikającą z umów zawieranych przez przedsiębiorców.

Zatem do przychodów z tytułu odsetek mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). W konsekwencji – jako że odsetki od należności, w tym od udzielonych pożyczek (kredytów), naliczone, lecz nie otrzymane nie stanowią u wierzyciela przychodów – odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania.

W konsekwencji – jako że odsetki od należności, w tym od udzielonych pożyczek, naliczone, lecz nie otrzymane nie stanowią u wierzyciela przychodów – odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania. Przychód ten nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto wskazać należy na zasadę neutralności podatkowej otrzymywanych i spłacanych kwot w związku z pożyczką.

Zasada ta wynika z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje, iż do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) oraz z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy podatkowej wskazującego, iż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że opisane we wniosku „Przychody Projektu” w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji z tytułu udzielanych reporęczeń i pożyczek oraz odsetek od udzielonych pożyczek dla funduszy poręczeniowych są efektem gospodarowania przez Bank otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji rozwojowej na wdrożenie instrumentu inżynierii finansowej o charakterze pozadotacyjnych, odnawialnych instrumentów wsparcia poprzez wykorzystanie systemu poręczeń objętych reporęczeniem oraz pożyczek udzielanych w ramach Projektu, przez co inne od przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 jest pochodzenie wygenerowanych na tej bazie środków i jako takie nie mogą one podlegać – jak sama dotacja – zwolnieniu przedmiotowemu od opodatkowania na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem „Przychody Projektu” wypracowane przez kwotę dofinansowania otrzymaną przez Bank w ramach Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji z tytułu udzielanych reporęczeń i pożyczek stanowią przychód podatkowy Banku w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej, a z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przychodami w dacie faktycznego otrzymania.

Tym samym stanowisko Spółki w zakresie opodatkowania „Przychodów Projektu” w postaci odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji z tytułu udzielanych reporęczeń i pożyczek oraz odsetek od udzielonych pożyczek dla funduszy poręczeniowych, jakie zostały wypracowane przez kwotę dofinansowania otrzymaną przez Wnioskodawcę w ramach Projektu (...) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.