IPPB5/4510-1146/15-2/RS | Interpretacja indywidualna

W którym momencie należy rozpoznać przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji zbycia praw majątkowych wynikających ze Świadectw pochodzenia, o których mowa w stanie faktycznym?
IPPB5/4510-1146/15-2/RSinterpretacja indywidualna
  1. moment powstania przychodów
  2. pochodne instrumenty finansowe
  3. powstanie przychodu
  4. przychód
  5. świadectwo pochodzenia energii
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu w związku ze zbyciem praw majątkowych wynikających ze Świadectw pochodzenia energii elektrycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu w związku ze zbyciem praw majątkowych wynikających ze Świadectw pochodzenia energii elektrycznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (Wnioskodawca) jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego hurtowego obrotu energią elektryczną. Wnioskodawca uzyskuje prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia do energii produkowanej w źródłach odnawialnych o których to świadectwach pochodzenia mowa jest w art. 9e ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Świadectwa pochodzenia). Świadectwa pochodzenia wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 9e ust. 1a Prawa energetycznego. Prawa majątkowe wynikające ze Świadectw pochodzenia zapisywane są na koncie ewidencyjnym Wnioskodawcy prowadzonym przez T. S.A. Wnioskodawca prowadzi handel prawami majątkowymi wynikającymi ze Świadectw pochodzenia. Prawa te są sprzedawane przez Wnioskodawcę z reguły w ramach transakcji sesyjnych. Wnioskodawca prowadzi także handel prawami majątkowymi ze Świadectw pochodzenia na rzecz innych podmiotów w ramach transakcji pozasesyjnej (np. w ramach umów na bilansowanie energii).

Prawa majątkowe wynikające ze Świadectw pochodzenia nie stanowią pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 4a pkt 22) Ustawy CIT - potwierdza to interpretacja indywidualna wydana przez tutejszy organ podatkowy w dniu 10 listopada 2015 r., znak: IPPB5/4510-782/15-4/RS wydana na rzecz Wnioskodawcy.

Wartość prawa majątkowego wynikającego z treści Świadectwa pochodzenia nie jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego (ceny energii elektrycznej), lecz wynika z aktualnego popytu i podaży uczestników T. na nie (złożonych przez uczestników Giełdy zleceń).

Nabycie praw majątkowych wynikających z treści Świadectw pochodzenia powoduje koszty w postaci prowizji giełdowej zgodnie z regulacjami T. (opłata za wpis do rejestru i wystawienie praw majątkowych). Wartość tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości praw majątkowych. W związku z powyższym należy uznać, że wartość netto wydatków związanych z nabyciem tych praw jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych.Rozliczenie praw majątkowych wynikających z treści Świadectw pochodzenia następuje w przyszłości - w momencie ich sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W którym momencie należy rozpoznać przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji zbycia praw majątkowych wynikających ze Świadectw pochodzenia, o których mowa w stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji zbycia praw majątkowych wynikających ze Świadectw pochodzenia, o których mowa w stanie faktycznym, należy rozpoznać w momencie sprzedaży (zbycia) tych praw, tj. z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez tą giełdę (T, potwierdzającego zawarcie transakcji oraz zmianę własności praw majątkowych ze sprzedającego na kupującego.

Wskazano, że na podstawie art . 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej: updop, Ustawa CIT) za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast zgodnie z art . 12 ust. 3a updop za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jak stanowi art . 9e ust. 8 w zw. z art . 9m ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm., dalej u.p.e.), przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez T. Wynika z tego, że wpis do tego rejestru determinuje chwilę zbycia prawa majątkowego. Należy zatem uznać zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art . 12 ust. 3a updop, że przychód z tytułu zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii powstaje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez T. o ile jednakże nie wystawiono wcześniej faktury, ani nie uregulowano należności.

Podsumowując powyższe uwagi, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych osiągnięty ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze Świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii należy rozpoznać w momencie sprzedaży (zbycia) tych praw, tj. z chwilą odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez T, potwierdzającego zawarcie transakcji oraz zmianę własności praw majątkowych ze sprzedającego na kupującego, zarówno w przypadku transakcji sesyjnych i jak i pozasesyjnych.

W opinii Wnioskodawcy jego stanowisko znajduje potwierdzenie także w treści aktualnych pism organów podatkowych. Przykładowo można odwołać się do pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/2/4510-163/15/JP oraz IBPBI/2/4510-161/15/IZ z dnia 8 maja 2015 r. w treść których podatnik, będący producentem ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w tym energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, zadał pytanie w którym momencie należy rozpoznać przychód dla celów Ustawy CIT w sytuacji zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii - co do zasady można więc uznać, że podatnik zadał pytanie w identycznym stanie faktycznym.

Podniesiono, że w omawianych interpretacjach podatnik przedstawił pogląd zgodnie z którym przychód dla celów Ustawy CIT osiągnięty ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii należy rozpoznać w momencie sprzedaży (zbycia) tych praw, tj. z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez T. S.A. potwierdzającego zawarcie transakcji oraz zmianę własności praw majątkowych ze sprzedającego na kupującego. W uzasadnieniu swojego stanowiska podatnik powołał się na to, że myśl art. 9e ust. 8 w zw. z art. 9m Ustawy prawo energetyczne przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez T. S.A. Oznacza to więc, że wpis do tego rejestru determinuje chwilę zbycia prawa majątkowego. Biorąc to pod uwagę podatnik słusznie uznał, że jako moment powstania przychodu należy uważać chwilę dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez T., potwierdzającego zawarcie transakcji oraz zmianę własności praw majątkowych ze sprzedającego na kupującego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie momentu powstania przychodu w związku ze zbyciem praw majątkowych wynikających ze Świadectw pochodzenia energii elektrycznej – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.