IPPB5/4510-106/15-3/AM | Interpretacja indywidualna

Skutki z tytułu wypłat na rzecz holenderskiej spółki kapitałowej przychodów / dochodów z lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (zasady opodatkowania i brak obowiązku podatkowego w Polsce).
IPPB5/4510-106/15-3/AMinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. jednostka uczestnictwa
 5. nierezydent
 6. nieruchomości
 7. opodatkowanie
 8. papier wartościowy
 9. prawa majątkowe
 10. przychód
 11. rezydencja
 12. spółka komandytowo-akcyjna
 13. spółki
 14. uczestnicy
 15. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) oraz piśmie z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków wypłat na rzecz holenderskiej spółki kapitałowej przychodów / dochodów z lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków wypłat na rzecz holenderskiej spółki kapitałowej przychodów / dochodów z lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

A. (dalej: A.) jest spółką kapitałową utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim. A. posiada siedzibę na Cyprze i jest rezydentem podatkowym na Cyprze.
A. jest uczestnikiem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundusz) działającego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546, dalej: UFI). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

Głównym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu.

Dotychczasowe inwestycje Funduszu obejmują między innymi akcje spółki B. sp. z o.o. WS S.K.A. (dalej: B.). B. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Komplementariuszem B. jest spółka B. sp. z o.o. (dalej: Komplementariusz). Wspólnicy uczestniczą w zysku B. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 1% zysku netto, 2) akcjonariusz - 99% zysku netto. Głównym aktywem B. jest nieruchomość położona w Polsce.

C. S.A. (luksemburska spółka kapitałowa będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu, dalej: C.) wraz z Funduszem planują założyć spółkę osobową zgodnie z prawem luksemburskim w formie X. (Y., dalej: Y.). Fundusz zostanie wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania Y. i obejmie jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi wydane przez Y.. Y. będzie posiadać siedzibę na terytorium Luksemburga. Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania Y. będzie C.. Wspólnicy będą uczestniczyć w zysku Y. w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania - 0,1% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,9% zysku netto. Według prawa luksemburskiego, spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

Przygotowania związane z utworzeniem Y. są zaawansowane. Zawarto porozumienie między wspólnikami oraz przygotowano wstępny projekt umowy Y.. Ustalono nazwę Y. jako Y.. Początkowo działalność Y. będzie finansowana z kapitałów własnych wniesionych przez wspólników i pożyczek udzielonych w ramach grupy kapitałowej, a następnie z przychodów generowanych przez inne spółki, których Y. będzie wspólnikiem.

Niewykluczone jest, że w przyszłości do Y. przystąpią inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Ponadto Y. może w przyszłości posiadać również, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały lub akcje w spółkach osobowych lub kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działających na rynku nieruchomości.

Następnie, rozważana jest restrukturyzacja, która pozwoli na osiągnięcie m.in. następujących celów:

 • zintensyfikowanie poszukiwań potencjalnych inwestorów z siedzibą w Luksemburgu poprzez prowadzenie działalności za pośrednictwem spółki zlokalizowanej w Luksemburgu,
 • udostępnienie grupie A. nowych możliwości wyjścia z inwestycji poczynionych za pośrednictwem Funduszu, tj. możliwość zbycia udziałów w spółkach luksemburskich,
 • uproszczenie procesu zarządzania bieżącą działalnością podmiotów z grupy posiadających nieruchomości poprzez przekształcenie ich formy prawnej ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową (dalej: SK).

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy A., tj.:

 • wniesienie akcji B. do Y.,
 • przekształcenie wniesionej spółki (B.) w SK, w której komandytariuszem będzie Y. a komplementariuszem będzie B. sp. z o.o. (Komplementariusz).

Podatnikami z tytułu przychodów / kosztów osiąganych przez B. w strukturze docelowej będą Fundusz oraz Komplementariusz i C. jako wspólnicy odpowiednio B. i Y.. Y. jako podmiot transparentny podatkowo nie będzie podatnikiem z tytułu ww. przychodów / kosztów.

Zgodnie ze statutem Funduszu, Fundusz, poza wykupem certyfikatów, może dokonywać na rzecz uczestników wypłat m.in. z następujących tytułów:

 • dochodów Funduszu, na które składają się:
  • przychody z lokat netto Funduszu,
  • zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
 • przychodów ze zbycia lokat Funduszu, pomniejszonych o:
  • koszty związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami - koszty te obejmują koszty ponoszone w związku z podejmowaniem czynności faktycznych i prawnych dopuszczonych przepisami prawa zmierzających do uzyskania przychodów ze zbycia lokat Funduszu i pomniejszają taki przychód w całości,
  • część kosztów działania Funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego Funduszu, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte (dalej: „przychód ze zbycia lokat funduszu”).

Zgodnie ze statutem Funduszu, wypłata z wymienionych wyżej tytułów nie wymaga wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz może zatem dokonywać powyższych wypłat na rzecz A. bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych od A..

Pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedstawione zdarzenie przyszłe, wskazując że w ramach restrukturyzacji może dojść do zmiany rezydencji podatkowej A., tzn. A. może stać się rezydentem podatkowym w Holandii. A. nie będzie posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się do opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120, dalej „UPO”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A. przychód podlegający opodatkowaniu na .zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP...
 2. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) dochodów Funduszu z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP...
 3. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP...
 4. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) z tytułów, o których mowa w pytaniach 1-3, stanowią dla A. przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wypłata przez Fundusz na rzecz A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP.

Uzasadnienie:

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 21 UFI dochodami funduszu inwestycyjnego są w szczególności przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego.

W opinii A., przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP zostały wprost wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 UPDOP

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-17/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r.;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-688/13-4/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Ad. 2.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wypłata przez Fundusz na rzecz A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) dochodów Funduszu z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP.

Uzasadnienie:

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 21 UFI dochodami funduszu inwestycyjnego jest m.in. zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

W opinii A., przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów, bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP zostały wprost wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 UPDOP.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi. Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-17/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r.
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-686/13-4/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Ad. 3.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wypłata przez Fundusz na rzecz A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla A. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP.

Uzasadnienie:

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 198 ust. 1 UFI statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie przedmiotowych przychodów Funduszu pomniejszonych o odpowiednie koszty bez konieczności wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

W opinii A., przychód osiągnięty z tytułu wypłat przychodów ze zbycia lokat przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem A. wypłacanie na rzecz uczestników funduszu, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o odpowiednie koszty działania funduszu powinno być opodatkowane analogicznie. Nie ma bowiem powodu aby różnicować traktowanie tego rodzaju wypłat od innych wypłat (w tym będących przedmiotem pytania 1 i 2) dokonywanych przez fundusz inwestycyjny bez wykupywania certyfikatów.

Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP zostały wprosi wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 UPDOP.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-17/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r.;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-688/13-4/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Ad. 4.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wypłaty przez Fundusz na rzecz osiągnięty przez A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) z tytułów, o których mowa w pytaniach 1-3 bez wykupu certyfikatów podlegają na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie w Holandii i nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 UPDOP A. może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów A. jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO. Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach - stronach UPO, wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przez A. dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

Regulacja zawarta w UPO nie wskazuje wprost, w jaki sposób należy klasyfikować wypłaty dokonywane przez Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem A., w związku z tym, iż:

 1. osiągnięty przez A. przychód z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3, stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, oraz
 2. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takich przychodów,

przedmiotowe przychody powinny zostać zakwalifikowane jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) lub ewentualnie art. 22 UPO (inne dochody).

Zgodnie z art. 7 UPO (zyski przedsiębiorstw), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Unormowanie to dokonuje zatem rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej pomiędzy państwa będące stronami umowy w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw będących w tych państwach rezydentami. W rezultacie co do zasady, tylko państwo, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo (państwo siedziby), może opodatkować zyski tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład, to państwo położenia zakładu może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Natomiast zgodnie z art. 22 UPO (inne dochody), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia powyższe nie mają jednak zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 UPO, jeżeli osoba uzyskująca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową przez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawa lub dobra, których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 UPO.

Przepisem tym objęte są wszelkie dochody, które nie zostały wyliczone w katalogu źródeł nazwanych, a więc zdaniem A. także zyski osiągnięte przez A. z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1 - 3, bez wykupu certyfikatów. Owe „inne dochody” mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania uprawnionego do ich uzyskania. Jeśli uprawnionym do uzyskania dochodu jest holenderski rezydent podatkowy, to państwem posiadającym wyłączne prawo do nałożenia podatku jest Holandia.

Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów, oraz w związku z okolicznością, iż A. nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO należy uznać, iż zyski osiągnięte przez A. (w przypadku, gdy A. będzie rezydentem podatkowym Holandii) z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3, bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będą opodatkowane wyłącznie na terytorium Holandii.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie między innymi w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-688/13-4/KS z dnia 28 listopada 2013 r.;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-687/13-2/KS z dnia 20 listopada 2013 r.;
 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-550/13-2/AJ z dnia 23 września 2013 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.