IPPB5/4510-1024/15-2/BC | Interpretacja indywidualna

1) Czy na podstawie UPDOP, przychód Spółki z tytułu wypłat przez Fundusz jego dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?2) Czy na podstawie UPDOP, przychód Spółki z tytułu wypłat przez Fundusz jego przychodów ze zbycia lokat bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?3) Czy na podstawie UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłat przez Fundusz wynagrodzenia wynikającego z wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów (art. 139 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?4) Czy na podstawie UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu (art. 249 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?5) Czy przychody Spółki, o których mowa w pytaniach 1-4 niniejszego wniosku, będą stanowiły przychody niepodlegające w Polsce opodatkowaniu na podstawie UPO?
IPPB5/4510-1024/15-2/BCinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. jednostka uczestnictwa
 5. przychód
 6. udział
 7. umorzenie certyfikatu inwestycyjnego
 8. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu wypłat przez Fundusz jego dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 2. kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu wypłat przez Fundusz jego przychodów ze zbycia lokat bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 3. kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu wypłat przez Fundusz wynagrodzenia wynikającego z wykupienia przez ten Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów – jest prawidłowe,
 4. kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu – jest prawidłowe,
 5. opodatkowania w Polsce przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z ww. tytułów (1-4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu: wypłaty przez Fundusz dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, wypłaty przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, wypłaty przez Fundusz wynagrodzenia wynikającego z wykupienia przez ten Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów, z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacja Funduszu oraz w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z ww. tytułów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. B.V. („Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podmiotem utworzonym według prawa holenderskiego określanym jako „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” posiadającym siedzibę na terytorium Holandii oraz podlegającym tam opodatkowaniu od całości osiąganych przez siebie dochodów (tzn. będący holenderskim rezydentem podatkowym, co jest potwierdzane stosownym certyfikatem rezydencji). Spółka nie posiada/nie będzie posiadać na terytorium Polski zakładu w rozumieniu art. 5 UPO.

Spółka jest jedynym uczestnikiem (posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne) w funduszu inwestycyjnym zamkniętym mającym siedzibę na terytorium Polski (tj. będącym polskim rezydentem podatkowym) oraz funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 ze zm.; „UoFi) - dalej: „Fundusz”.

Fundusz planuje zostać wspólnikiem w spółce z siedzibą w stanie Delaware (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej). Ww. spółka amerykańska nie będzie posiadać/nie posiada podmiotowości podatkowej dla celów podatku dochodowego (tj. będzie/jest transparentna dla celów podatku dochodowego). Ponadto, ww. spółka amerykańska zostanie z kolei wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą w Polsce (komandytowej lub jawnej). Przedmiotowa spółka polska prowadzi przy tym/będzie prowadzić działalność operacyjną w Polsce.

Zgodnie ze statutem Funduszu a także w oparciu o regulacje UoFi, dystrybucja zysków Funduszu na rzecz Spółki będzie mogła być dokonywana w formie wypłaty:

 • dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 UoFi),
 • przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 UoFi),
 • wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów (art. 139 UoFi),
 • przychodów z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu (art. 249 UoFi).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na podstawie UPDOP, przychód Spółki z tytułu wypłat przez Fundusz jego dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 2. Czy na podstawie UPDOP, przychód Spółki z tytułu wypłat przez Fundusz jego przychodów ze zbycia lokat bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( art. 198 UoFi ) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 3. Czy na podstawie UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłat przez Fundusz wynagrodzenia wynikającego z wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów ( art. 139 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 4. Czy na podstawie UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu (art. 249 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP...
 5. Czy przychody Spółki, o których mowa w pytaniach 1-4 niniejszego wniosku, będą stanowiły przychody niepodlegające w Polsce opodatkowaniu na podstawie UPO...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Pytanie 1

Spółka stoi na stanowisku, że jej przychód z tytułu wypłat przez Fundusz jego dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „UPDOP”) i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Pytanie 2

Spółka stoi na stanowisku, że przychód Spółki z tytułu wypłat przez Fundusz jego przychodów ze zbycia lokat bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Pytanie 3

Spółka stoi na stanowisku, że przychód Spółki z tytułu wypłat przez Fundusz wynagrodzenia wynikającego z wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów (art. 139 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Pytanie 4

Spółka stoi na stanowisku, że przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu (art. 249 UoFi) będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu) o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Pytanie 5

Spółka stoi na stanowisku, że przychody Spółki, o których mowa w pytaniach 1-4 niniejszego wniosku będą stanowić przychody niepodlegające w Polsce opodatkowaniu na podstawie UPO.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Pytanie 1

Zgodnie z odpowiednimi regulacjami UPDOP, można generalnie rozróżnić dwie kategorie przychodów/dochodów:

 • dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 UPDOP opodatkowane ryczałtem oraz
 • szeroko rozumiane inne przychody z działalności podatnika, uregulowane w art. 12 UPDOP opodatkowane na zasadach ogólnych.

Co do zasady, przychody podatnika kwalifikowane są do drugiej z ww. grup (tzn. podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych), chyba że zostały objęte specyficznym reżimem właściwym dla dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Z kolei, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP przychodem uczestników funduszy inwestycyjnych są w szczególności otrzymane dochody funduszu w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. A zatem, literalne brzmienie ww. przepisu wskazuje jednoznacznie, że wszelkie wypłaty z funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie powodujące wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 12 UPDOP.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy, że w analizowanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym):

 • Fundusz zamierza dokonywać na rzecz Spółki wypłat dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 UoFi oraz
 • statut Funduszu dopuszcza wypłacanie ww. środków w powyższy sposób,

- przychód Spółki z tytułu ww. wypłat będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie kwalifikowany jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m. in. w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-1201/14-5/JC),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-845/13-9/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 6 marca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-1215/12-2/AS).

Pytanie 2

Zgodnie z odpowiednimi regulacjami UPDOP, można generalnie rozróżnić dwie kategorie przychodów/dochodów:

 • dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 UPDOP opodatkowane ryczałtem oraz
 • szeroko rozumiane inne przychody z działalności podatnika, uregulowane w art. 12 UPDOP opodatkowane na zasadach ogólnych.

Co do zasady, przychody podatnika kwalifikowane są do drugiej z ww. grup (tzn. podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych), chyba że zostały objęte specyficznym reżimem właściwym dla dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 UPDOP.

Z kolei, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP przychodem uczestników funduszy inwestycyjnych są w szczególności otrzymane dochody funduszu w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. A zatem, literalne brzmienie ww. przepisu wskazuje jednoznacznie, że wszelkie wypłaty z funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie powodujące wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 12 UPDOP.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy, że w analizowanym stanie faktycznym:

 • Fundusz zamierza dokonywać na rzecz Spółki wypłat przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z art. 198 UoFi oraz
 • statut Funduszu dopuszcza wypłacanie ww. środków w powyższy sposób,

- przychód Spółki z tytułu ww. wypłat będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie będzie kwalifikowany jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m. in. w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-1201/14-5/JC),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-845/13-9/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 6 marca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-1215/12-2/AS).

Pytanie 3

Zgodnie z odpowiednimi regulacjami UPDOP, można generalnie rozróżnić dwie kategorie przychodów/dochodów:

 • dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 UPDOP opodatkowane ryczałtem oraz
 • szeroko rozumiane inne przychody z działalności podatnika, uregulowane w art. 12 UPDOP opodatkowane na zasadach ogólnych.

Co do zasady, przychody podatnika kwalifikowane są do drugiej z ww. grup (tzn. podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych), chyba że zostały objęte specyficznym reżimem właściwym dla dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 UPDO.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 UPDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Z uwagi na fakt, że UPDOP nie zawiera definicji udziału (akcji), w celu wyjaśnienia przedmiotowych pojęć należy posłużyć się przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; „KSH”).

Na podstawie art. 152 ww. ustawy, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej, zgodnie zaś z art. 302 KSH kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że pojęcia udziałów oraz akcji związane są nierozerwalnie z pojęciem kapitału zakładowego spółek kapitałowych (tj. odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej). Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy, że fundusz inwestycyjny zamknięty nie stanowi żadnej z ww. spółek kapitałowych, certyfikat inwestycyjny emitowany przez taki fundusz nie może być utożsamiany z udziałami lub akcjami.

Powyższa teza znajduje również odzwierciedlenie w samej istocie/charakterze certyfikatu inwestycyjnego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 UoFi reprezentuje prawa majątkowe uczestników funduszu i w odróżnieniu od udziałów czy akcji uprawnia jego posiadacza do otrzymania określonej kwoty przypadającej na niego części majątku funduszu inwestycyjnego.

Powyższa odmienność widoczna jest również w samym celu nabywania certyfikatów inwestycyjnych oraz udziałów i akcji. Podczas gdy celem nabywania udziałów i akcji jest uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (co z kolei skutkuje silnym powiązaniem udziałowców/akcjonariuszy ze spółką), celem nabywania certyfikatów inwestycyjnych w funduszu jest inwestowanie środków członka funduszu. Konsekwencją powyższego jest słabsze prawne powiązanie członka z funduszem a tym samym, przykładowo, możliwość łatwiejszego wyjścia członka z funduszu i otrzymania przypadającego na jego rzecz majątku funduszu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy, że pojęcia certyfikatu inwestycyjnego oraz udziałów/akcji nie mogą być ze sobą utożsamiane, przychód z wypłat przez Fundusz wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów (art. 139 UoFi) nie będzie stanowił dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP a tym samym będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o którym mowa w art. 12 UPDOP.

Niezależnie od powyższego, zdaniem Spółki ww. teza znajduje również odzwierciedlenie w treści art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, zgodnie z którym przychodem uczestników funduszy inwestycyjnych są w szczególności otrzymane dochody funduszu w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy przepis stanowi jedynie doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 UPDOP zaś intencją ustawodawcy (czego potwierdzeniem jest użycie w analizowanym przepisie sformułowania „w szczególności”) było objęcie treścią ww. przepisu wszelkich wypłat dokonywanych z funduszy inwestycyjnych, również tych, które skutkują wykupem certyfikatów inwestycyjnych i ich umorzeniem.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód z wypłat przez Fundusz wynagrodzenia z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów ( art . 139 UoFi) nie będzie stanowił dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art . 10 ust. 1 UPDOP a tym samym będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o którym mowa w art . 12 UPDOP.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m. in. w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-1201/14-5/JC),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-845/13-9/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS).

Pytanie 4

Zgodnie z odpowiednimi regulacjami UPDOP, można generalnie rozróżnić dwie kategorie przychodów/ dochodów:

 • dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 UPDOP opodatkowane ryczałtem oraz
 • szeroko rozumiane inne przychody z działalności podatnika, uregulowane w art. 12 UPDOP opodatkowane na zasadach ogólnych.

Co do zasady, przychody podatnika kwalifikowane są do drugiej z ww. grup (tzn. podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych), chyba że zostały objęte specyficznym reżimem właściwym dla dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 UPDOP.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 UPDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) w tym także dochód z tytułu umorzenia udziałów (akcji).

Z uwagi na fakt, że UPDOP nie zawiera definicji udziału (akcji), w celu wyjaśnienia przedmiotowych pojęć należy posłużyć się przepisami KSH.

Na podstawie art. 152 ww. ustawy, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej, zgodnie zaś z art. 302 KSH kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że pojęcia udziałów oraz akcji związane są nierozerwalnie z pojęciem kapitału zakładowego spółek kapitałowych (tj. odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej). Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy, że fundusz inwestycyjny zamknięty nie stanowi żadnej z ww. spółek kapitałowych, certyfikat inwestycyjny emitowany przez taki fundusz nie może być utożsamiany z udziałami lub akcjami.

Powyższa teza znajduje również odzwierciedlenie w samej istocie/charakterze certyfikatu inwestycyjnego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 UoFi reprezentuje prawa majątkowe uczestników funduszu i w odróżnieniu do udziałów czy akcji uprawnia jego posiadacza do otrzymania określonej kwoty przypadającej na niego części majątku funduszu inwestycyjnego.

Powyższa odmienność widoczna jest również w celu nabywania certyfikatów inwestycyjnych oraz udziałów i akcji. Podczas gdy celem nabywania udziałów i akcji jest uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (co z kolei skutkuje silnym powiązaniem udziałowców/akcjonariuszy ze spółką), celem nabywania certyfikatów inwestycyjnych w funduszu jest inwestowanie środków członka funduszu. Konsekwencją powyższego jest słabsze prawne powiązanie członka z funduszem a tym samym przykładowo możliwość łatwiejszego wyjścia członka z funduszu i otrzymania przypadającego na jego rzecz majątku funduszu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy, że pojęcia certyfikatu inwestycyjnego oraz udziałów/akcji nie mogą być ze sobą utożsamiane, przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu (art. 249 UoFi) nie będzie stanowił dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP a tym samym będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o którym mowa w art. 12 UPDOP.

Niezależnie od powyższego, zdaniem Spółki ww. teza znajduje również odzwierciedlenie w treści art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, zgodnie z którym przychodem uczestników funduszy inwestycyjnych są w szczególności otrzymane dochody funduszu w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy przepis stanowi jedynie doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 UPDOP zaś intencją ustawodawcy (czego potwierdzeniem jest użycie w analizowanym przepisie sformułowania „w szczególności”) było objęcie treścią ww. przepisu wszelkich wypłat dokonywanych z funduszy inwestycyjnych, również tych, które skutkują wykupem certyfikatów inwestycyjnych/umorzeniem certyfikatów.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu (art. 249 UoFi) nie będzie stanowił dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP a tym samym będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o którym mowa w art. 12 UPDOP.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m. in. w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-1201/14-5/JC),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-845/13-9/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS).

Pytanie 5

Na podstawie art. 3 ust. 2 UPDOP, podatnicy, którzy nie mają siedziby na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu wyłącznie od dochodów osiąganych tutaj (tj. na terytorium Polski). Zakres takich dochodów określany jest w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy czym w przypadku, gdy opodatkowanie określonego dochodu nie jest wprost określone w takiej umowie, odpowiednia jego kwalifikacja powinna zostać dokonana na podstawie wewnętrznych przepisów podatkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy, że wypłaty, które będą dokonywane z Funduszu na rzecz Spółki w formach wskazanych w pytaniach 1-4 do niniejszego wniosku:

 • nie zostały przyporządkowane do żadnej konkretnej kategorii dochodów wskazanych w UPO (tzn. w szczególności nie zostały ujęte w definicji dywidend, o których mowa w art. 10 ust. 5 UPO) oraz
 • zgodnie z kwalifikacją dokonaną w oparciu o wewnętrzne przepisy podatkowe, wypłaty te stanowią, zdaniem Wnioskodawcy, przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (tzn. w szczególności nie stanowią przychodów/dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP),

- wypłaty te należy zakwalifikować jako zyski przedsiębiorstw (art. 7 UPO) zyski z przeniesienia majątku (art. 13 UPO) lub ewentualnie inne dochody (art. 22 UPO) Konsekwentnie, biorąc pod uwagę fakt, że Spółka nie posiada/nie będzie posiadać na terytorium Polski zakładu, o którym mowa w art. 5 UPO, zyski osiągane przez Spółkę z ww. tytułów będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Holandii.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2012 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423 603/12-3/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2012 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2012 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-77/12-4/AS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2011 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:
 1. kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu wypłat przez Fundusz jego dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 2. kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu wypłat przez Fundusz jego przychodów ze zbycia lokat bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 3. kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu wypłat przez Fundusz wynagrodzenia wynikającego z wykupienia przez ten Fundusz certyfikatów inwestycyjnych skutkującego umorzeniem tych certyfikatów – jest prawidłowe,
 4. kwalifikacji prawnopodatkowej u Wnioskodawcy przychodu uzyskiwanego z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu – jest prawidłowe,
 5. opodatkowania w Polsce przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z ww. tytułów (1-4) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.