IPPB5/423-914/14-5/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki z tytułu wypłat dla spółki luksemburskiej dochodów/przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. . z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data wpływu 10 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 4 grudnia 2014 r. Nr IPPB5/423-913/14-3/IŚ (data nadania 4 grudnia 2014 r., data odbioru 5 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków z tytułu wypłat dla spółki luksemburskiej dochodów/przychodów związanych z lokatami (zasady opodatkowania i brak obowiązku podatkowego w Polsce) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków z tytułu wypłat dla spółki luksemburskiej dochodów/przychodów związanych z lokatami (zasady opodatkowania i brak obowiązku podatkowego w Polsce).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz K. jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundusz) działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546, dalej: UFI). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

Uczestnikiem Funduszu jest K. S.ą.r.l., spółka kapitałowa utworzona zgodnie z prawem luksemburskim określana jako „Société ą responsabilité limitée” (dalej: K., Wnioskodawca lub Spółka). K. posiada siedzibę na terytorium Luksemburga i jest rezydentem podatkowym Luksemburga. K. nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (dalej: UPO).

Głównym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu (np. udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych).

Dotychczasowe inwestycje Funduszu obejmują w szczególności:

 • akcje spółki B. sp. z o.o. SKA (dalej: B.) - B. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Do 31 grudnia 2014 r. podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez B. są jej wspólnicy. Komplementariuszem B. jest spółka Ks3 sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku B. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,1% zysku netto, 2) akcjonariusz - 99,9% zysku netto. Głównym aktywem B. jest nieruchomość położona w Polsce;
 • udziały spółki Ba sp. z o.o. (dalej: Ba – Ba jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski, będącą polskim rezydentem podatkowym. Fundusz uczestniczy w 100% w zyskach generowanych przez Ba . Głównym aktywem Ba jest nieruchomość położona w Polsce;
 • jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi wydane przez spółkę B. SCSp (dalej: B. SCSp). Bi. SCSp jest spółką osobową utworzoną zgodnie z prawem luksemburskim jako Société en Commandite Spéciale (dalej: SCSp). B. SCSp posiada siedzibę na terytorium Luksemburga. Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania B. SCSp jest Ksr S.ą.r.l. (luksemburska spółka kapitałowa utworzona w formie „Société ą responsabilité limitée”, będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu). Wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania B. SCSp jest Fundusz. Wspólnicy uczestniczą w zysku B. SCSp w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania - 0,1% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,9% zysku netto. Według prawa luksemburskiego, spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej. B. SCSp nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz nie posiada istotnych aktywów;
 • jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi wydane przez spółkę Be SCSp (dalej: Be SCSp). Be SCSp jest spółką osobową utworzoną zgodnie z prawem luksemburskim jako Société en Commandite Spéciale (dalej: SCSp). Be SCSp posiada siedzibę na terytorium Luksemburga. Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania Be SCSp jest Ksr S.ą.r.l. (luksemburska spółka kapitałowa utworzona w formie „Société ą responsabilité limitée”, będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu). Wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania Be SCSp jest Fundusz. Wspólnicy uczestniczą w zysku Be SCSp w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania - 0,1 % zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,9% zysku netto. Według prawa luksemburskiego, spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej. Be SCSp nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz nie posiada istotnych aktywów.

Rozważana jest obecnie restrukturyzacja, która pozwoli na osiągnięcie m.in. następujących celów:

 • zwiększenie dla Funduszu oraz grupy K. elastyczności wyjścia z poczynionych inwestycji poprzez uzyskanie możliwości zbycia nie tylko udziałów w polskich spółkach oraz ich aktywów, ale także udziałów w spółkach prawa luksemburskiego, co umożliwia dostęp do szeregu inwestorów działających poprzez spółki prawa luksemburskiego;
 • uproszczenie bieżącego zarządzania podmiotami posiadającymi nieruchomości poprzez zastąpienie formy spółki komandytowo-akcyjnej, spółką komandytową (dalej: SK);
 • uzyskanie dostępu do potencjalnych inwestorów zlokalizowanych na luksemburskim rynku nieruchomościowym, który jest jednym z głównych rynków nieruchomościowych w Europie, poprzez działanie za pośrednictwem spółki zlokalizowanej w Luksemburgu.

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy K. tj.:

 • wniesienie udziałów/akcji posiadanych spółek do wybranych podmiotów zagranicznych (w formie SCSp) - w chwili obecnej rozważane jest wniesienie udziałów Be do Be ograniczoną odpowiedzialnością z grupy KSP) oraz wniesienie akcji B.i do B. SCSp;
 • przekształcenie wniesionych spółek (Be i B.) w SK, w których komandytariuszami będą wybrane odpowiednie podmioty zagraniczne (tj. Be SCSp i B. SCSp utworzone w formie SCSp) a komplementariuszami będą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące rezydentami podatkowymi w Polsce.

Zyski osiągane przez Fundusz w ramach nowej struktury będą wypłacane uczestnikom Funduszu zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu.

Zgodnie ze statutem Funduszu, Fundusz, poza wykupem certyfikatów, może dokonywać na rzecz uczestników wypłat m.in. z następujących tytułów:

 • dochodów Funduszu, na które składają się:
  • przychody z lokat netto Funduszu,
  • zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
 • przychodów ze zbycia lokat Funduszu, pomniejszonych o:
  • koszty działania Funduszu związane wyłącznie ze zbytymi lokatami, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte oraz
  • część kosztów działania Funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego Funduszu, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte (dalej: „przychód ze zbycia lokat funduszu”).

Zgodnie ze statutem Funduszu, wypłata z wymienionych wyżej tytułów nie wymaga wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Spółka może zatem otrzymywać powyższe wypłaty bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód Spółki z tytułu wypłaty przez Fundusz dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP...
 2. Czy przychód Spółki z tytułu wypłaty przez Fundusz dochodów Funduszu z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP...
 3. Czy przychód Spółki z tytułu wypłaty przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP...
 4. Czy przychód Spółki z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO...

Stanowisko Spółki:

Ad. 1

Przychód Spółki z tytułu wypłaty przez Fundusz dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: UPDOP).

Zgodnie z reguiacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 21 UFI dochodami funduszu inwestycyjnego są w szczególności przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego.

W opinii Wnioskodawcy, przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP.

Zgodnie bowiem z brzmieniem artt. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-687/13-2/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Ad. 2

Przychód Spółki z tytułu wypłaty przez Fundusz dochodów Funduszu z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 21 UFI dochodami funduszu inwestycyjnego jest m.in. zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

W opinii Wnioskodawcy, przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów, bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-687/13-2/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Ad. 3

Przychód Spółki z tytułu wypłaty przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 UPDOP.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery i wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 198 ust 1 UFI statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie przedmiotowych przychodów Funduszu pomniejszonych o odpowiednie koszty bez konieczności wykupywania certyfikatów we inwestycyjnych.

W opinii Wnioskodawcy, przychód osiągnięty z tytułu wypłat przychodów ze zbycia lokat przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP, przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy wypłacanie na rzecz uczestników funduszu, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o odpowiednie koszty działania funduszu powinno być opodatkowane analogicznie. Nie ma bowiem powodu aby różnicować traktowanie tego rodzaju wypłat od innych wypłat (w tym będących przedmiotem pytania 1 i 2) dokonywanych przez fundusz inwestycyjny bez wykupywania certyfikatów.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-687/13-2/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Ad. 4

Przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3 bez wykupu certyfikatów podlega na mocy Konwencji między Rzeczapospolitą Polska a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527, z póżn. zm., dalej: „UPO”) opodatkowaniu wyłącznie w Luksemburgu i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 PDOP Spółka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, określony jest w UPO. Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach - stronach UPO, wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przez Spółkę dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

Regulacja zawarta w UPO nie wskazuje wprost, w jaki sposób należy klasyfikować wypłaty dokonywane przez Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż:

 • osiągnięty przez Spółkę przychód z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3, stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, oraz
 • UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takich przychodów,
 • przedmiotowe przychody powinny zostać zakwalifikowane jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) lub ewentualnie art. 22 UPO (inne dochody).

Zgodnie z art. 7 UPO (zyski przedsiębiorstw), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Unormowanie to dokonuje zatem rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej pomiędzy państwa będące stronami umowy w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw będących w tych państwach rezydentami. W rezultacie, co do zasady, tylko państwo, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo (państwo siedziby), może opodatkować zyski tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład, to państwo położenia zakładu może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi. Pojęcie „przedsiębiorstwo” dotyczy prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (art. 3 ust. 1 lit. c UPO), natomiast „działalność gospodarcza” obejmuje świadczenie usług oraz inną działalność o samodzielnym charakterze (art. 3 ust. 1 lit. h UPO).

Zgodnie z art. 22 UPO (inne dochody), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia powyższe nie mają jednak zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ust. 2 UPO, jeżeli osoba uzyskująca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową przez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawa lub dobra, z których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 UPO.

Przepisem tym objęte są wszelkie dochody, które nie zostały wyliczone w katalogu źródeł nazwanych, a więc zdaniem Wnioskodawcy także zyski osiągnięte przez Spółkę z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3, bez wykupu certyfikatów. Owe „inne dochody” mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania uprawnionego do ich uzyskania. Jeśli uprawnionym do uzyskania dochodu jest luksemburska spółka kapitałowa, to państwem posiadającym wyłączne prawo do nałożenia podatku jest Luksemburg.

Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów oraz w związku z okolicznością, iż Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO, należy uznać, iż zyski osiągnięte przez Spółkę z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3 bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będą opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga.

Powyższy pogląd został potwierdzony w interpretacjach prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-688/13-4/KS z dnia 28 listopada 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-687/13-2/KS z dnia 20 listopada 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS z dnia 14 listopada 2013 r. oraz w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-550/13-2/AJ z dnia 23 września 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.