IPPB5/423-666/14-2/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Udziałowca, że przychód Udziałowca z tytułu otrzymania na podstawie umowy darowizny środków pieniężnych od Spółki stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego na terenie Polski z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę darowizny w postaci środków pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego na terenie Polski z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę darowizny w postaci środków pieniężnych (pytanie oznaczone nr 1).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Centrum Handlowe (dalej: „Spółka”) jest polską spółką kapitałową podlegającą polskiemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 2. Jedynym udziałowcem Spółki, posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce jest Centrum G. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Udziałowiec”).
 3. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.
 4. Natomiast Udziałowiec podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia, nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO.
 5. Spółka oraz Centrum W. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Zależna”) utworzą podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. la Ustawy o CIT (dalej: „PGK”). W trakcie istnienia PGK Spółka może otrzymywać od Spółki Zależnej nadwyżkę środków pieniężnych pochodzących z działalności Spółki Zależnej, np. na podstawie umowy darowizny, wypłaty dywidendy lub z tytułu umorzenia udziałów.
 6. Po upływie okresu obowiązywania umowy PGK (lub zaistnienia innego zdarzenia skutkującego utratą statusu podatnika przez PGK), Spółka zawrze z Udziałowcem umowę darowizny, na podstawie której przekaże Udziałowcowi część posiadanych środków pieniężnych.
 7. Na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy Spółką a Udziałowcem, Udziałowiec nie przejmie żadnych długów, ciężarów ani zobowiązań Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Udziałowca, że przychód Udziałowca z tytułu otrzymania na podstawie umowy darowizny środków pieniężnych od Spółki stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Udziałowca, że umowa darowizny zawarta pomiędzy Udziałowcem a Spółką nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w Polsce...

Odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Przedmiotowy wniosek w zakresie pytania oznaczonego nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Przychód Udziałowca z tytułu otrzymania na podstawie umów darowizny środków pieniężnych od Spółki, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Podniesiono, że zgodnie z ustawą o CIT:

 1. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2).
 2. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także m.in.:
  1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
  2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
  3. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów takiej spółki (art. 10 ust. 1).
 3. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów m in :
  1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);
  2. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
  • ustala się w wysokości 20% przychodów (art. 21 ust. 1).
 4. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2).
 5. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1).
 6. Przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 22a).

Wskazano, że zgodnie z UPO:

 1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład (art. 7 ust. 1).
 2. Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej konwencji, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu (art. 7 ust. 7).
 3. Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (art. 22 ust. 1).
 4. Opodatkowaniu w Polsce mogą podlegać m.in. następujące rodzaje dochodów osiąganych przez podatników luksemburskich:
  1. dywidendy wypłacane przez polskie podmioty, przy czym określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji (art. 10 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 1-2);
  2. odsetki wypłacane przez polskie podmioty, przy czym określenie „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji, lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie będą uważane w rozumieniu niniejszego artykułu za odsetki (art. 11 ust. 5 w zw. z art. 11 ust. 1-2);
  3. należności licencyjne wypłacane przez polskie podmioty, przy czym określenie „należności licencyjne” oznacza wszelkiego rodzaju wynagrodzenia uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kina i utworami nagranymi dla radia lub telewizji, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, albo za udostępnienie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej handlowej lub naukowej (art. 12 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 1-2);
  4. zyski z przeniesienia własności majątku nieruchomego położonego w Polsce oraz z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce (art.13 ust. 1 i 4).

Wskazano, że jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. Po upływie okresu obowiązywania umowy PGK Spółka zawrze z Udziałowcem umowę darowizny, na podstawie której przekaże Udziałowcowi część posiadanych środków pieniężnych.
 2. Udziałowiec podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia i nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Udziałowca, w analizowanej sytuacji:

 1. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.
 3. W związku z powyższym, Udziałowiec może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Udziałowca, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO.
 4. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji przychodu z tytułu środków pieniężnych otrzymanych na podstawie umowy darowizny. W szczególności, wypłaty te nie zostały ujęte w umieszczonych w UPO definicjach dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Tym samym, w analizowanej sprawie, nie znajdzie zastosowania art. 10, 11 i 12 UPO. Co więcej, wypłaty te nie zostały również objęte zakresem przedmiotowym żadnego innego postanowienia UPO umożliwiającego opodatkowanie w Polsce przychodu Udziałowca z tytułu środków pieniężnych otrzymanych na podstawie umowy darowizny.
 5. W związku z powyższym, przychód z tego tytułu należy zakwalifikować jako „zyski przedsiębiorstwa” Udziałowca (o których mowa w art. 7 UPO) albo „inne dochody Udziałowca (o których mowa w art. 22).
 6. Jednak bez względu na kwalifikację w tym zakresie, w analizowanej sprawie, przychód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Zarówno bowiem „inne dochody”, jak i „zyski przedsiębiorstwa” osiągane przez podatników luksemburskich nieposiadających w Polsce zakładu w rozumieniu UPO podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Luksemburgu.

W konsekwencji, zdaniem Udziałowca, przychód Udziałowca z tytułu otrzymania na podstawie umowy darowizny środków pieniężnych od Spółki, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu Polsce.

Podniesiono, że powyższe stanowisko Spółki znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 1. w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 roku, znak IPPB5/423-712/13-3/RS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko zgodnie z którym: „mając na uwadze to, że Spółka Inwestycyjna w chwili zawarcia umowy darowizny i jej wykonania nie posiada w Polsce „zakładu” w rozumieniu Umowy, ani nie będzie posiadać takiego „zakładu” w wyniku dokonania darowizny (...) dochód Spółki Inwestycyjnej z tytułu otrzymania przez nią darowizny będzie opodatkowany w Republice Cypru i nie będzie opodatkowany w Polsce.” - przy czym przedmiotem tej interpretacji była co prawda inna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Cyprem), jednakże w ocenie Spółki przedstawiona tam argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w sytuacji Spółki;
 2. w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2009 roku, znak IPPB5/423-68/09-2/AS, zgodnie z którą: „dochód Wnioskodawcy z tytułu otrzymania przez Spółkę darowizny lub darowizn w postaci pieniędzy i / lub innych aktywów, w szczególności udziałów / akcji spółek kapitałowych mających siedzibę na terenie Polski od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski, będzie opodatkowany w Malezji, a po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym na terenie Polski.” - przy czym przedmiotem tej interpretacji była co prawda inna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Malezją), jednakże w ocenie Spółki przedstawiona tam argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w sytuacji Spółki.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie pytania oznaczonego numerem 1, w zakresie powstania obowiązku podatkowego na terenie Polski z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę darowizny w postaci środków pieniężnych – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie pytania oznaczonego nr 1.

Jednocześnie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja dotyczy tylko spraw będących przedmiotem zapytań Zainteresowanego. Inne kwestie poruszone we własnym stanowisku Wnioskodawcy (odnośnie opodatkowania w Polsce „innych dochodów” czy „zysków przedsiębiorstwa” osiąganych przez jakichkolwiek podatników luksemburskich nieposiadających w Polsce zakładu w rozumieniu przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania), które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy także zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, czy opisane „darowizny” mają charakter bezzwrotnych świadczeń, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego, natomiast tutejszy organ przyjmuje do oceny podatkowej stanowiska Wnioskodawcy jej kwalifikacje wskazaną w opisie zdarzenia przyszłego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnych indywidualnych sprawach, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.