IPPB5/423-236/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy z tytułu Aportu do SCSP, Spółki Holenderskiej lub do Kooperatywy, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód podlegający w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
IPPB5/423-236/14-2/AJinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Nieruchomości udostępnione nieodpłatnie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2014 r. (data wpływu 12 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do

  • spółki osobowej prawa luksemburskiego (SCSP) – jest prawidłowe,
  • spółki kapitałowej prawa holenderskiego (naamloze vennootschap) – jest prawidłowe,
  • podmiotu holenderskiego funkcjonującego w formie prawnej tzw. kooperatywy (coöperatie) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W.BV z siedzibą w Holandii jest spółką prawa holenderskiego opodatkowaną od całości swoich przychodów w Holandii, tj. rezydentem podatkowym Holandii (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, a w przyszłości może także posiadać udziały w innych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Sp. z o.o.”). Majątek Sp. z o.o. składa się głównie z nieruchomości położonych w Polsce.

W ramach procesu restrukturyzacji kapitałowej grupy do której należy Wnioskodawca, rozważane jest wniesienie posiadanych wówczas przez Wnioskodawcę udziałów w Sp. z o.o, lub ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej powstałej z przekształcenia Sp. z o.o., jako wkładu (dalej: „Aport”) do:

  1. spółki osobowej prawa luksemburskiego (Société en Commandite Spéciale, dalej: „SCSP”, w zamian za akcje/udziały emitowane przez tę spółkę zgodnie z prawem luksemburskim uprawniające Wnioskodawcę do udziałów w zyskach SCSP; SCSP nie posiada osobowości prawnej na gruncie prawa luksemburskiego; na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego SCSP jest podmiotem tzw. transparentnym podatkowo, lub
  2. spółki kapitałowej prawa holenderskiego (naamloze vennootschap) z tzw. zmiennym kapitałem zakładowym (dalej: „Spółka holenderska”) w zamian za akcje tej spółki emitowane zgodnie z prawem holenderskim; Spółka holenderska działać będzie w formie spółki akcyjnej ze zmiennym kapitałem, która posiada osobowość prawną oraz siedzibę (rzeczywisty ośrodek zarządzania) w Holandii, lub
  3. podmiotu holenderskiego funkcjonującego w formie prawnej tzw. kooperatywy (coöperatie) (dalej: „Kooperatywa”). Kooperatywa jest podmiotem z siedzibą (rzeczywistym ośrodkiem zarządzania) w Holandii, posiadającym osobowość prawną oraz organy reprezentujące Kooperatywę; w zamian za dokonany Aport, Kooperatywa wyemituje na rzecz Wnioskodawcy tytuły uczestnictwa w Kooperatywie, zgodnie z odpowiednimi przepisami holenderskimi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu Aportu do SCSP, Spółki Holenderskiej lub do Kooperatywy, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód podlegający w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu Aportu do SCSP, Spółki holenderskiej lub do Kooperatywy, nie będzie on obowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej także: „UPDOP”) podatnicy, jeśli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Przepis ten formułuje zasadę tzw. ograniczonego obowiązku podatkowego w stosunku do osiąganych w Polsce dochodów przez zagranicznych rezydentów podatkowych (tj. podmiotów nie mających siedziby ani zarządu na terytorium Polski). Przepisy UPDOP nie definiują jednak pojęcia „dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepisy UPDOP nie definiują również źródeł przychodów (dochodów), ani nie dokonują podziału dochodów nierezydentów ze względu na źródła ich osiągania, UPDOP w szczególności nie wskazuje czy dochody zagranicznych rezydentów podatkowych osiągnięte ze zbycia w jakiejkolwiek formie, w tym w drodze wniesienia tytułem wkładu do innego podmiotu, akcji lub udziałów w polskich spółkach należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski. W interpretacji Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2001 r. (sygn. P4B/AK-8214-1045-277/01) wskazano, że wyjątkowo zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji polskiej spółki może rodzić przychód podlegający opodatkowaniu na terytorium Polski, w sytuacji gdy majątek spółki, której udziały lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości.

Ponieważ majątek Sp. z o.o. składa się głownie z nieruchomości położonych w Polsce, zbycie (w jakiejkolwiek formie, w tym w ramach Aportu) udziałów w tej Spółce może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na gruncie przepisów UPDOP. Z uwagi jednak na fakt, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Holandii, opodatkowania przedmiotowego przychodu Wnioskodawcy należy dokonać z uwzględnieniem przepisów Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120, dalej „Konwencja”).

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Konwencji, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tytko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zyski z przeniesienia własności udziałów/akcji w spółkach nie zostały wymienione w art. 13 ust. 1, 2 i 3 Konwencji. Przepisy Konwencji nie przewidują też tzw. klauzuli nieruchomościowej, uprawniającej Państwo źródła do opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów/akcji w spółkach, których majątek składa się bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomości. Zatem w analizowanym przypadku przychody Wnioskodawcy z tytułu Aportu będą podlegały podatkowi dochodowego wyłącznie w Holandii.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów/akcji na gruncie art. 13 ust. 4 Konwencji znajduje potwierdzenie w praktyce interpretacyjnej organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2011 r., Nr IBPBI/2/423-1505/10/MO, Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że; „(...) Z przepisu art. 13 ust. 4 Konwencji wynika, iż zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1 ,2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż skoro zyski z przeniesienia własności akcji w spółkach nie zostały wymienione w art. 13 ust. 1, 2 i 3 ww. Konwencji, to zgodnie z cytowanym powyżej art. 13 ust. 4 tej Konwencji będą one podlegały opodatkowaniu tylko w kraju, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Reasumując, skoro na gruncie Konwencji przychody Wnioskodawcy z tytułu Aportu będą podlegały wyłącznie podatkowi dochodowemu w Holandii, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego opodatkowanego w Polsce, w szczególności przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt . 7 czy art. 14 ust. 1 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.